Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Want wij hebben waargenomen dat in het geval dat ons aardse woonhuis, de tentbehuizing, gesloopt zal worden, wij een gebouw vanuit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hebben, een woonhuis, niet met handen gemaakt, aionisch, in de hemelen. 13 Ik acht het echter rechtvaardig, zolang ik in deze °tent van inkwartiering ben, jullie wakker te schudden in de herinnering, 14 waargenomen hebbend dat het wegplaatsen van mijn °tent van inkwartiering met spoed is, zoals ook onze °Heer, Jezus Christus, aan mij duidelijk maakt. (SW)[2Petr. 1:13,14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Ons huidige, zielse, lichaam wordt hier vergeleken met de tijdelijke tent van de Bedoeïenen, maar onze geestelijke lichamen, die onze aionische woonplaatsen zullen zijn, worden met een huis vergeleken.


2 Want ook in dit zuchten wij: wij verlangen er naar met onze °behuizing vanuit de hemel overheen gekleed* te worden, En niet alleen dat, maar ook wij, de eerstelingen van de geest hebbend, ook wij zelf kreunen in onszelf, zoonschap verwachtend, de verlossing van ons °lichaam. (SW)[Rom. 8:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Onze huidige toestand wordt beknopt uitgedrukt in de twee woorden zuchten en verlangen. We zuchten om bevrijd te worden van onze tijdelijke tabernakel. We verlangen in te gaan in onze aionische woonplaats. We hebben, echter, geen verlangen naar een tussentijdse toestand. De dood wordt in de Schrift altijd gezien als een onwelkome vijand. Opstanding, levendmaking is de ware verwachting van de gelovige. Zelfs de apostel, in zijn zwakte en spanning, koos nooit voor de dood, maar stelt altijd een beter alternatief voor, de komst van ChristusGezalfde, wanneer het sterfelijke opgeslokt zal worden door leven.


3 wanneer ook wij namelijk, aangetrokken* wordend, niet naakt gevonden zullen worden. 20 Want van ons is het burgerschap in de hemelen, vanuit waar ook wij de Redder afwachten, de Heer, Jezus Christus, 21 Die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven, gelijkvormig aan het lichaam van Zijn °heerlijkheid, overeenkomstig de inwerking van Die Hem die °alles aan Zichzelf kan onderschikken. (SW)[Filip. 3:20,21] [Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

3

"aangetrokken wordend." Het nieuwe lichaam trekken wij niet zelf aan, het wordt door Iemand Anders over ons aangetrokken. Zie ook vers 4.


4 Want ook wij, die in de tentbehuizing zijn, zuchten, bezwaard wordend, op welke wij niet uitgekleed* willen worden, maar overheen gekleed* te worden, opdat het sterfelijke door het leven opgeslokt zal worden. Want dit °vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en dit °sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. (SW)[1Kor. 15:53]
5 Maar Die ons voor dit zelfde bewerkt* is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die ons ook het onderpand van de geest geeft. Degene ook ons verzegelende en gevende een voorschot van de geest in onze °harten (SW)[2Kor. 1:22]
6 Dan altijd moed hebbend en waargenomen hebbend dat, thuis zijnde in het lichaam, wij buitenshuis zijn, vanaf de Heer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De lidwoorden "de" en "het" hebben in het Grieks vrijwel altijd de kracht van ons "dit". "Het lichaam" is niet simpelweg een lichaam, maar een bepaald lichaam, dat wil zeggen: dit lichaam waarin we nu thuis zijn. Wij hebben twee huizen. De tabernakel waarin we nu leven en het aionische huis in de opstanding; het zielse lichaam en het geestelijk lichaam. We kunnen afwezig zijn uit het ene, maar aanwezig in het andere. Nu zijn we weg van huis, van de Heer. Maar we zouden er de voorkeur aan geven afwezig te zijn uit dit huis en thuis te zijn in ons geestelijk lichaam, bij de Heer. We hebben geen derde huis, en als we het hadden heeft de apostel het net duidelijk gemaakt dat de naakte, onbeschermde toestand, in het geheel niet te wensen is. Hij kon die overtuiging nauwelijks omdraaien zonder verdere uitleg.


7 Want wij wandelen door geloof, niet door waarneming. Want wij zien op dit moment door een spiegel, in raadselen, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik volkomen herkennen, zoals ik ook zelf herkend wordt (SW)[1Kor. 13:12]
8 En wij hebben moed en wij hebben veeleer een welbehagen buitenshuis te zijn* vanuit het lichaam, en thuis te zijn* bij de Heer. 23 Ik word echter samengedrukt vanuit de twee, de begeerte hebbend naar het opbreken en samen met Christus te zijn, want dat is veeleer veel beter. (SW)[Filip. 1:23]
9 Daarom ook stellen wij er een eer in, hetzij thuis zijnde, hetzij buitenshuis zijnde, voor Hem welgevallig te zijn*. 10 om, op een wijze de Heer waardig, te wandelen tot in alle behagen, in alle goede werk vrucht brengend en groeiend in het besef van °God, (SW)[Kol. 1:10]
10 Want het is voor ons °allen bindend openbaar gemaakt* te worden, vlak voor de bêma1) van °ChristusGezalfde, opdat een ieder de dingen op zou halen die hij door het lichaam deed, in verband met de dingen die het verricht*, hetzij goed, hetzij slecht. 10 Aanschouw!, mijn Heer JAHWEH zal komen met standvastigheid en Zijn arm heerst voor Hem. Aanschouw!, Zijn loon is met Hem en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. (SW)[Jes. 40:10 ] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De bêma, of verhoogd platform, van waar wedstrijden werden beoordeeld en beloningen werden gegeven, moet niet verward worden met een rechtbank. De aard van onze daden kan de beloning vaststellen waar we recht op hebben, maar de vraag naar veroordeling is geheel vreemd aan zo’n tribunaal. We zijn absoluut vrijgesproken van alle veroordeling, maar we komen in aanmerking voor een beloning voor geleverde diensten. Deze beloningen zullen uitgedeeld worden voor de dais van ChristusGezalfde, overeenkomend met onze daden in "het" lichaam, dat wil zeggen: onze huidige, zielse lichamen.


11 Dan de vrees van de Heer waargenomen hebbend, overreden wij mensen; maar wij zijn openbaar gemaakt voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en ik hoop ook in jullie °gewetens openbaar gemaakt te zijn. Maar wij verwerpen het verborgene van het verachtelijke, niet wandelend in bedrog en vervalsen niet het woord van °God, maar doen de openbaarmaking van de waarheid, onszelf aanbevelend bij ieder menselijk geweten voor het oog van °God. (SW)[2Kor. 4:2]
12 Wij bevelen onszelf niet weer aan jullie aan, maar wij geven aan jullie een aangrijpingspunt van roem over jullie, opdat jullie roem zullen hebben tegenover hen die roemen in het gezicht en niet in het hart. Beginnen wij opnieuw onszelf aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, geen aanbevelingsbrieven voor jullie of van jullie nodig? (SW)[2Kor. 3:1] - zoals jullie ook van ons ten dele begrepen hebben dat wij jullie roem zijn, net zoals ook jullie van ons, in de dag van onze °Heer Jezus (SW)[2Kor. 1:14]
13 Want hetzij wij buiten onszelf waren, het was voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker; hetzij wij verstandig zijn, het is voor jullie.
14 Want de liefde van °ChristusGezalfde dringt ons, dit oordelend*: dat indien één ten behoeve van allen stierf, dus stierven °allen. 50 en ook rekenen jullie niet dat het voor ons nuttig is dat é é n mens zal sterven ten behoeve van het volk en niet de hele natie verloren zou gaan." (SW)[Joh. 11:50] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De apostel kijkt naar de wereld als een enorm knekelhuis. Aangezien ChristusGezalfde ten behoeve van allen stierf, stierven zij allen. Hij ziet in dit grote feit het einde van alle lichamelijke voorrecht en aanmatiging. Dit is de basis van het nieuwe vertrek in zijn bediening op dit moment.


15 En Hij stierf ten behoeve van allen, opdat die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar ten behoeve van de voor hen stervende en gewekt wordende, 6 Die Zichzelf geeft als een overeengekomen loskoopsom ten behoeve van allen (het getuigenis in de eigen perioden), (SW)[1Tim. 2:6] - Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. 8 Want als wij zouden leven, voor de Heer leven wij, of als wij zouden sterven, voor de Heer sterven wij. Dan: hetzij wij zouden leven, hetzij wij zouden sterven, wij zijn van de Heer. (SW)[Rom. 14:7,8]
16 zodat wij, vanaf nu, niemand waargenomen hebben overeenkomstig het vlees. En indien wij ChristusGezalfde ook overeenkomstig het vlees gekend hebben, kennen wij Hem nu niet meer zo. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had het koninkrijk verkondigd, met ChristusGezalfde en de natie waardoor hij met Hem is verbonden door lichamelijke banden aan het hoofd. Ingang in dat koninkrijk was een geboorte van boven. Maar nu is het beeld van geboorte niet radicaal genoeg om de grote verandering aan te geven. Net zoals, na de dag van de Heer, hemel en aarde herschapen zullen worden, zo is de geestelijke verandering die op dit moment plaats zal vinden. Er is een nieuwe schepping. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine verbindt de nieuwe geboorte nooit met zijn onderwijs aan de naties. Het volstaat om de verandering uit te beelden die noodzakelijk is voor de zonen van Israëlstrijder van God en hun proselieten, hen passend makend voor het aardse milleniale gebied. Voor ons is veel meer nodig. Net als Adam (van) rode (aarde) zijn we niet slechts een soort vernieuwing, maar een totaal nieuwe schepping.


17 Zodat indien iemand in ChristusGezalfde is, die is een nieuwe schepping. De dingen van de begintijd gingen voorbij. Neem waar, nieuwe dingen zijn gekomen! 15 Want in Christus Jezus is noch besnijdenis iets, noch voorhuid, maar een nieuwe schepping. (SW)[Gal. 6:15] - 18 Het moet niet zo zijn dat jullie vroegere dingen gedenken, en het moet niet zo zijn dat jullie de dingen die vooraf gingen zorgvuldig beschouwen. (SW)[Jes. 43:18]
18 Maar °alles is vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die ons tot Zichzelf verzoent* door ChristusGezalfde en aan ons de bediening van de verzoening geeft, 21 Ook jullie waren eens vervreemd en vijanden in de denkwijze, in °boosaardige °werken, maar nu verzoent Hij wederzijds, (SW)[Kol. 1:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

"Alles is uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker". Dit is de sleutel tot echte evangelisatie. Hij hebben we, in het kort, het hart van het ware evangeliegoede bericht voor de wereld in deze bediening van genade. De sleutel is verzoening. Niet de zondaar verzoent Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door boetedoening of gebeden, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verzoent de zondaar. De zondaar kan erg aanvallend en beledigend zijn, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker rekent hem deze overtredingen niet aan. Laat dit helder zijn: Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker beschuldigt mensen niet van hun zonden, want ChristusGezalfde stierf voor zonden. Hij benadrukt niet hun overtredingen, want Hij is uit op verzoening. Het evangeliegoede bericht houdt zich in het geheel niet bezig met de zondaar, maar met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers houding ten opzichte van hem, en met het lijden van ChristusGezalfde. Hij heeft in ons niet de boodschap van oordeel geplaatst, maar het woord van verzoening.


19 hoe dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ChristusGezalfde de wereld verzoenend was tot Zichzelf, aan hen hun °misstappen niet toerekenend en in ons het woord van de verzoening plaatsend.
20 Ten behoeve van ChristusGezalfde dan zijn wij ambassadeurs, als van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker oproepend door ons. Wij smeken ten behoeve van ChristusGezalfde: Wordm verzoend tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! 7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de nieuwsbrenger, die vrede aankondigt, die goed nieuws brengen, die redding aankondigt, die tot Sion zegt: Jouw Elohim regeert! (SW)[Jes. 52:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker staat er op vrede te hebben met de wereld, hoe ze ook Zijn Zoon hebben behandeld, of Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, of wie van Zijn ambassadeurs dan ook. Hij zal ons, Zijn ambassadeurs, terugtrekken voordat Hij de oorlog verklaart, in de komende dag van Zijn verontwaardiging. Wat is het toch een schitterend teken van Zijn genade en liefde dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (en niet de zondaar) nu het smeken doet! Niets kan zo vreemd zijn aan dit evangeliegoede bericht dan een zondaar die tot Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bidt, want dit sluit zijn oren voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers uitnodigingen. Wij zijn ambassadeurs van het hoge hof van de hemel, vrede en verzoening verkondigend. Wanneer de zondaar de verzoening ontvangt is er wederzijdse verzoening tussen hem en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker smeekt u, door ons: "Wees met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verzoend!" Uw zonden zijn geen hindernis, want Hij maakte ChristusGezalfde tot zondeoffer ten behoeve van ons, opdat wij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers rechtvaardigheid in Hem kunnen worden. Er is niets voor u te doen dan Zijn aangeboden liefde aan te nemen. Dank en aanbidt Hem eenvoudig voor Zijn genade.


21 Want Die geen zonde kende maakte Hij ten behoeve van ons zonde, opdat wij in Hem rechtvaardigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zullen worden. 9 En men geeft Zijn graf met de slechten, maar met de rijke is Hij in Zijn dood, hoewel Hij geen onrecht doet en er geen bedrog is in Zijn mond. (SW)[Jes. 53:9] - 9 en ik in Hem gevonden zal worden, niet mijn rechtvaardigheid hebbend, die vanuit wet, maar die door geloof van Christus, de rechtvaardigheid vanuit God, door het geloof, (SW)[Filip. 3:9]


1) Bêma. Een podium, zoals bij wedstrijden, waar de prijzen worden uitgereikt.



Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.