Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Nu, meewerkend, roepen wij ook jullie op de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet leeg te ontvangen*,
2 want Hij zegt: "In een aangename periode beantwoord* Ik jou en Ik help* jou in een dag van redding." Neem waar! Nu is het een wel-aangename periode! Neem waar! Nu is het een dag van redding, 8 Zo zegt JAHWEH: In een tijd van welbehagen antwoord Ik jou, en in een dag van redding help Ik jou. En Ik zal jou bewaren en Ik zal jou geven voor een verbond van het volk, om het land op te richten, om lotbezittingen als lotbezit te geven aan die troosteloos zijn (SW)[Jes. 49:8] - 19 om een aangename jaargang van de Heer te proclameren." 20 En de boekrol dichtrollend, ze terug gevend aan de assistent, gaat Hij zitten. En van allen in de synagoge waren de ogen aandachtig kijkend naar Hem. 21 Hij nu begint tot hen te zeggen: "Vandaag is dit °Geschrift in jullie °oren vervuld." (SW)[Luc. 4:19-21
3 in niets geen enkele aanleiding tot aanstoot gevend, opdat op de bediening geen smet gevonden zal worden,
4 maar in alles onszelf aanbevelend als bedienden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in veel verduren in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,
5 in slagen, in cellen, in ongeregeldheden, in moeiten, in slapeloze nachten, in vasten, 23 Zijn zij bedienden van Christus? Ik spreek krankzinnig zijnde. Ik ben boven hen in moeiten, des te bovenmatiger in cellen, des te bovenmatiger in slagen, buitensporig in doodsgevaren, vele malen. 24 Van Joden nam ik vijf maal de veertig min é é n slagen in ontvangst, 25 drie maal werd ik met de roede geslagen, é é n maal werd ik gestenigd, drie maal leed ik schipbreuk, een nacht en een dag heb ik in het moeras doorgebracht, 26 bij het over de weg gaan vele malen in gevaren van rivieren, in gevaren van rovers, in gevaren vanuit mijn ras, in gevaren vanuit natiën, in gevaren in een stad, in gevaren in een eenzame streek, in gevaren op zee, in gevaren onder pseudo-broeders, 27 in moeite en in inspanning, in slapeloze nachten, vele malen in honger en in dorst, in vasten, vele malen in kou en in naaktheid (SW)[2Kor. 11:23-27]
6 in het zuiver zijn, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in heilige geest, in ongeveinsde liefde, 12 Laat niemand jouw °jeugd verachten, maar word tot model voor die geloven, in woord, in gedrag, in liefde, in geloof, in zuiverheid. (SW)[1Tim. 4:12]
7 in het woord van waarheid, in macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door de wapens van de rechtvaardigheid van de rechterhand en linkerhand, en mijn °woord en mijn °verkondiging kwam niet in overtuigende woorden van wijsheid, maar in betoon van geest en kracht, 5 opdat het geloof van jullie niet niet zij in de wijsheid van mensen, maar in kracht van God. (SW)[1Kor. 2:4,5]
8 door heerlijkheid en oneer, door slechte reputatie en goede reputatie, als doen dwalenden en waarachtigen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De echte dienaar van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kan moed putten uit deze lijst. Praktisch alle hedendaagse leidinggevende kwalificaties voor dienstbetoon zijn afwezig. We weten dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine geen voorkomen had. Zijn persoonlijke verschijning beval hem niet aan. Zijn spraak werd als verachtelijk gerekend. Dit waren fouten waar de vleselijke Korintiërs zeer gevoelig voor waren, net zoals dat vandaag het geval is. Maar hij staat er op dat niemand aanleiding heeft gegeven om in wat dan ook te struikelen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine achtte welsprekendheid en lichamelijk voorkomen van geen belang. Liefde, kennis, zwoegen, volharding, deze behoren de dienaar van de Heer van vandaag te kenschetsen, ook al zou hij niet geroepen worden de verdrukking en benauwdheid te dragen zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine die te verduren kreeg. Het was een grote opbeuring voor de samensteller van deze vertaling [de Concordant Literal Version] dat hij zich in staat vond om op vele wijzen volledig Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ ervaring te ondergaan. Zijn inspanningen zijn tegemoet getreden met laster en erkenning, hij is beschuldigd van misleiding, maar ook verzekerd van zijn integriteit, hij is onbekend maar ook erkend, getuchtigd maar niet ter dood gebracht, verdrietig maar toch altijd verheugd, arm maar velen rijk makend.


9 als onbekend zijnde en herkend wordende, als stervende. En neem waar, wij leven, als gedisciplineerd wordende en toch niet ter dood gebracht wordende, altijd het sterven van °Jezus in het lichaam meedragend, opdat het leven van °Jezus ook in ons lichaam openbaar zou worden. (SW)[2Kor. 4:10] - 18 JAH disciplineerde, ja disciplineerde mij, maar Hij gaf mij niet over aan de dood. (SW)[Psalm 118:18]
10 als bedroefd zijnde, maar zich steeds verheugend, als armen, maar velen rijk makend, als niets hebbende en alles vasthoudende. 17 Maar indien ik ook als plengoffer word geofferd bij het offer en de dienstverrichting van jullie °geloof, verheug ik mij en ik zal mij samen met jullie allen verheugen. (SW)[Filip. 2:17] - Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van jullie. 22 Of het Paulus, of het Apollos, of het Cefas, of het de wereld, of het leven, of het dood, of het heden, of het toekomende is, alles is van jullie, (SW)[1Kor. 3:21,22]
11 Onze °mond heeft zich naar jullie geopend, Korintiërs, jullie °hart is verbreed.
12 In ons worden jullie niet in het nauw gebracht, maar jullie worden in het nauw gebracht in jullie innerlijke °gevoelens.
13 Maar de vergelding is dezelfde (ik spreek als tot kinderen): Ook jullie, wordt verbreed! Ik schrijf dit niet om jullie te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik jullie terecht. (SW)[1Kor. 4:14]
14 Wordt niet een ongelijk span vormend met ongelovigen, want welk heeft partnerschap met rechtvaardigheid en met wetteloosheid of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? 10 De Emim woonden er vroeger, een groot en talrijk volk en zo lang als de Anakim. (SW)[Deut. 22:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De kerk is zo diep gezonken en heeft zich zo grondig aan de wereld verbonden, dat het scherpe onderscheid tussen heilige en zondaar vrijwel geheel is uitgewist. En hierdoor wordt de scheiding tussen gelovige en ongelovige noch nauwelijks erkend. Zouden wij, die van ChristusGezalfde zijn, leven naar onze voorrechten, dan zouden we niet eens een alliantie met ongelovigen overwegen. In zaken zouden we een standaard van rechtvaardigheid moeten hebben die voor hen ongekend is. Er is geen partnerschap mogelijk tussen rechtvaardigheid en wetteloosheid. De sociale organisaties van de wereld zijn duisternis voor degene die licht is in de Heer. Er kan geen overeenstemming zijn tussen de religies van de wereld en ChristusGezalfde. De ware gelovige kan geen deel hebben aan dat wat de ongelovige begeert.


15 Wat nu is de overeenstemming tussen ChristusGezalfde en Belialnietswaardig of welk deel heeft een gelovige met een ongelovige?
16 En welke instemming heeft een tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met afgoden? Want jullie zijn de tempel van de levende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zoals °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zei: "Ik zal inwonen in hen en Ik zal temidden van hen wandelen en Ik zal hun Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn en zij zullen Mijn volk zijn." 21 in Wie het gehele gebouw, samenverbonden wordend, groeit tot een heilige tempel in de Heer, (SW)[Efe. 2:21] - 8 En zij maken voor Mij een heiligdom en Ik verblijf in hun midden. (SW)[Ex. 25:8] - 11 En Ik geef Mijn verblijfplaats in jullie midden en Mijn ziel zal van jullie niet walgen. 12 En Ik wandel in jullie midden en Ik ben voor jullie tot Elohim, en jullie, jullie zijn Mij tot volk. (SW)[Lev. 26:11,12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Een gepast gevoel voor het plechtige feit dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ons Zijn woning maakt, is de beste preventie tegen besmetting door de vervuilingen van de wereld.

Lev. 26:11,12; LXX, met verschillen.


17 Daarom: "Komt uit vanuit hun midden en zondert je af," zegt de Heer, "en raakt het onreine niet aan, en Ik zal jullie binnenlaten. 1 Trek je terug, trek je terug! Ga uit van daar! Het moet niet zo zijn dat jullie het onreine aanraken. Ga uit vanaf haar midden, wees zuiver, dragers van de voorwerpen van JAHWEH! (SW)[Jes. 52:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Jes. 52:11; LXX, met verschillen.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine citeert hier niet verkeerd uit zijn geheugen, zoals gewoonlijk wordt verondersteld. Hij maakt hier geïnspireerde aanpassingen om bij de gelegenheid te passen.


18 En Ik zal voor jullie tot Vader zijn en jullie zullen voor Mij tot zonen en dochters zijn," zegt de Heer, de Almachtige. 14 Ik, Ik zal voor hem tot Vader zijn en hij, hij zal voor Mij tot zoon zijn, die Ik, als hij verdorven handelt, Ik corrigeer door de knuppel van mannen en door besmettingen van de zonen van de mens. (SW)[2Sam. 7:14] - 13 Hoor en getuig in het huis van Jakob, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk, Elohim van de legermachten. (SV)[Amos 3:13 ]
Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.