Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 7

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Dan deze °beloften hebbend, geliefden, zouden wij onszelf reinigen vanaf alle bezoedeling van vlees en van geest, het heilig zijn compleet makend in de vrees van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
2 Biedt ons plaats! Wij doen* niemand onrecht, wij verderven* niemand, wij buiten* niemand uit. 17 Door niemand van hen die ik naar jullie toe heb afgevaardigd, heb ik door hem jullie uitgebuit. (SW)[2Kor. 12:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Wat een zachte, maar toch snijdende berisping van de Korintiërs! De gedachte dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine iemand van hen beschadigd zou hebben! Ze hadden al hun zegeningen in ChristusGezalfde aan hem te danken. Ja, ze hadden hem beschadigd door hun ondankbare gedrag. Wie had hij dan verdorven? Hij had hen uit de verdorvenheid van het heidendom geleid naar de heiligheid die in ChristusGezalfde is. Had hij bij enigen van hen het doel voorbij geschoten? Hij vermoeide hen niet eens met zijn simpele levensonderhoud, terwijl hij daar wel alle recht op had. Ze hadden zichzelf aan hem te danken. Maar hun ondankbaarheid vervreemde niet zijn aanhankelijkheid aan hen. Zonder twijfel zou bij zijn komst in Macedoniëprovincie in noord Griekenland veel zijn aandacht vragen, was er veel in Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote om hem te bemoedigen en op te beuren in zijn verdrukking, maar zijn hart was pas gerust toen hij bericht had ontvangen uit Korinteverzadigd. Dit is slechts één voorbeeld van de taak van het kwaad. Zouden de Korintiërs voorbeeldig zijn geweest in hun gedrag, dan zou deze schitterende uitwisseling en uitdrukking van aanhankelijkheid nooit plaats hebben gevonden. Mensen kunnen geen goed doen voortkomen uit kwaad; dat is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers voorrecht. Maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kan, en doet dat, alle kwaad in het universum controleren, zodat het uiteindelijke resultaat een zegen zal zijn die veel verder gaat dan wat zou kunnen zijn als het kwaad niet binnen was gedrongen en Zijn perfecte schepping had ontsierd. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is in staat om met kwaad om te gaan. Het is niet sterker dan Hij.

Bij Tituswilde duif’ aankomst in Macedoniëprovincie in noord Griekenland brengt hij Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine het goede nieuws over dat de Korintiërs als geheel zeer aangesproken waren door zijn eerdere brief en vlijtig alle verkeerde zaken die hij aangewezen had, recht hadden gemaakt. Soms lijkt het wel dat de apostel spijt heeft gehad van het schrijven van de brief, want hij wilde hen geen verdriet doen. Maar nu het verdriet zulke weldadige gevolgen heeft gehad, is hij blij dat ze niet oppervlakkig was, of wanhopig, maar voor hen aanleiding om hun denken te veranderen en er naar te handelen. Bovenal bewees het dat de grove zonden waarin sommigen van hen vervallen waren, niet wijdverspreid waren. Het had niet de bescherming van de ekklesia, want zij wezen het af en men verdedigde zich er tegen. Ze maakte duidelijke dat zij, als ekklesia, in deze zaak zuiver waren. De meerderheid legde hun partijdigheden opzij en verenigde zich om de ekklesia te zuiveren van haar bezoedeling.


3 Ik zeg dit niet om te veroordelen, want ik heb tevoren uitgesproken dat jullie in onze °harten zijn tot het samen sterven en samen leven. Onze °mond is geopend tegen jullie, Korintiërs, ons °hart is breder geworden. 12 In ons worden jullie niet benauwd, maar jullie zijn benauwd in jullie binnenste. (SW)[2Kor. 6:11,12]
4 In mij is veel vrijmoedigheid naar jullie toe en in mij is veel roem over jullie. Ik ben vervuld met °bemoediging, in al onze °verdrukking ben ik uitermate overvloedig in de vreugde.
5 Want ook bij ons komen tot in MacedoniëMacedonië = landstreek in het noorden van Griekenland heeft ons °vlees geen enkele ontspanning gehad, maar in alles werden wij verdrukt, van buiten gevechten, van binnen bevreesdheden. 1 En na het ophouden van het rumoer laat °Paulus de leerlingen halen. En bemoedigend en groetend kwam hij uit om tot in °Macedonië te gaan. 2 Nu doorheen die °delen komend en hen met vele woorden oproepend, kwam hij tot in °Griekenland. [Commentaar] (SW)[Hand. 20:1,2]
6 Maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die de nederigen bemoedigt, bemoedigt* ons door de aanwezigheid van Tituswilde duif, 5 Evenzo zullen de jongeren onderschikt worden aan de oudsten, maar draagm allen in nederigheid het dienstschort voor elkaar, want °God verzet Zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen geeft Hij genade. (SW)[1Petr. 5:5]
7 en niet alleen door zijn °aanwezigheid, maar ook door de bemoediging met welke hij door jullie werd bemoedigd, ons verkondigend van jullie verlangen, van jullie diep °verdriet, van jullie °geestdrift over mij, zodat ik mij veeleer zal verheugen*.
8 Want indien ik jullie bedroefd* maak in de brief, ik geen spijt heb (indien ik ook spijt had). Want ik zie dat de brief jullie bedroefd maakt*, ook al is het maar voor een uur.
9 Nu verheug ik mij niet dat jullie bedroefd gemaakt werden, maar dat jullie bedroefd gemaakt werden tot bezinning, want jullie werden bedroefd gemaakt overeenkomstig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat jullie vanuit ons in niets zouden verbeuren. Want onder veel verdrukking en druk van het hart, schrijf ik jullie door vele tranen, niet dat jullie bedroefd zouden worden, maar dat jullie de liefde zouden kennen, die ik in overvloed voor jullie heb. (SW)[2Kor. 2:4]
10 Want °droefheid overeenkomstig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bewerkt bezinning tot redding zonder spijt, maar de droefheid van de wereld bewerkt de dood.
11 Neem waar! Want ditzelfde, bedroefd gemaakt* worden overeenkomstig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, hoeveel bewerkt* het in jullie ijver, ja verdediging, ja ergernis, ja vrees, ja verlangend zijn, ja geestdrift, ja rechtverschaffing; in alles bevelen* jullie jezelf aan zuiver te zijn in de zaak.
12 Dus indien ook ik jullie schrijf*, dan is het niet wegens die onrecht doet*, noch wegens die onrecht gedaan wordt, maar wegens het openbaar gemaakt* worden van de ijver van jullie in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, naar jullie toe, ten behoeve van ons. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Het lijkt er op dat de tegenstand tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in Korinteverzadigd niet diep gezeteld was, tenzij we een paar van de Joodse leiders uitzonderen. Ten diepste waren ze hem trouw, ook al scheen hun gedrag het tegendeel aan te tonen. Daarom brengt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, om meer dan één reden, de grove zonde voor ogen die onder hen begaan werd. Ja, hij had het een individuele zaak kunnen maken en kon naar de overtreder zelf hebben geschreven. Maar hij koos er liever voor de ekklesia er bij te betrekken, opdat zij zich de ware hartsverbondenheid die zij hem gaven bewust zouden worden, ondanks hun splitsingen en verdelingen. Grote rampen en vervolgingen van de heiligen hebben nog steeds hetzelfde gevolg. Kleine verschillen en partijgeest verdwijnen wanneer een grote gevaar de heiligen doet denken aan hun trouw aan ChristusGezalfde.


13 Vanwege dit zijn wij bemoedigd, en onze °bemoediging is des te bovenmatiger, want veeleer verheugden wij ons over de vreugde van Tituswilde duif, dat zijn °geest rust is gegeven dooreig. vanaf jullie allen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Tituswilde duif schijnt zeer bezorgd te zijn geweest over de Korintiërs, dat zij niet weerspannig zouden blijken en zijn bezoek aan hen zou leiden tot tweedracht en ongehoorzaamheid. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was des te meer bezorgd om te weten over zijn ontvangst vanwege dit, en omdat hij had geprobeerd zijn angsten te sussen en geroemd had over de uitkomst van zijn inspanningen. Het moet Tituswilde duif veel genoegen hebben gedaan toen hij zag dat zijn vrees ongegrond was, maar lang niet zo veel als Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, die onteerd zou zijn vanwege roemen zonder oorzaak, en voor het naar hen zenden van Tituswilde duif, ondanks zijn bezorgdheden.


14 Want indien ik iets over jullie tot hem heb geroemd, ik werd niet te schande gemaakt, maar zoals in alles: wij spreken* tot jullie in waarheid. Zo ook is ons °roemen over °Tituswilde duif waarheid geworden.
15 En zijn innerlijke °gevoelens tot jullie zijn des te bovenmatiger, terugdenkend aan de gehoorzaamheid van jullie allen, hoe jullie hem ontvangen* met vrees en siddering. Want ik schrijf ook vanwege dit: dat ik de beproefdheid van jullie zou weten, of jullie in alles gehoorzaam zijn. (SW)[2Kor. 2:9 ]
16 Ik verheug mij dat ik in alles moed heb in jullie.Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 8
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.