Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 8

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Nu maken wij jullie, broeders, de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bekend, die gegeven is in de ekklesias van °Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

MacedoniŽprovincie in noord Griekenland, en in het bijzonder de belangrijke steden, Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote en Thessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote, waren in vele opzichten voorbeelden. De brieven die aan hen gericht waren, hebben veel lof en nauwelijks enige afkeuring. Indien Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine tegen anderen kon roemen over Korinteverzadigd, dan had hij zeker het recht te roemen over MacedoniŽprovincie in noord Griekenland. Ze schijnen erg arm te zijn geweest en middenin beproevende omstandigheden, zodat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niet van hen kon verlangen deel te nemen in de collecte voor de arme heiligen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Maar ze smeken om er een deel in te mogen hebben, en geven boven hun vermogen, maar eerst zichzelf gevend aan de Heer.


2 dat in veel beproefdheid van verdrukking de overvloedigheid van hun °vreugde en de overeenkomstige diepte van hun armoede overvloedig is* in de rijkdom van hun °vrijgevigheid, 4 want al dezen wierpen vanuit hun overvloed in de naderingsgeschenken van įGod, maar deze werpt vanuit haar įtekort al haar įlevensonderhoud dat zij had." (SW)[Luc. 21:4]
3 dat ik, overeenkomstig hun vermogen, en boven hun vermogen, uit eigen beweging getuigenis geef,
4 met veel oproep van ons de genade smekend en de bijdrage van de bediening, die aan de heiligen, 29 Aangezien enige van de leerlingen welvarend waren, bepalen zij ieder van hen iets te zenden aan broeders die in įJudea wonen, (SW)[Hand. 11;29]
5 en niet zoals wij hopen*. Maar zelf geven* zij eerst aan de Heer en aan ons, door de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
6 Daarom roepen* wij Tituswilde duif op, opdat, zoals hij tevoren een begin maakte*, hij zo ook in jullie deze °genade compleet zou maken.
7 Maar net als in alles zijn jullie overvloedig: in geloof en in woord en in kennis en in alle ijver en in de liefde die vanuit jullie in ons vloeit, opdat jullie ook in deze °genade overvloedig zullen zijn. want in alles zijn jullie verrijkt in Hem, in alle uitdrukking en alle kennis, (SW)[1Kor. 1:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Is het niet opmerkelijk dat de MacedoniŽprovincie in noord Griekenlandrs, zo arm als ze waren, te midden van extreme verdrukking, door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gevrijwaard van deelname, om het voorrecht smeken als een gunst, terwijl Korinteverzadigd, ongetwijfeld veel rijker en meer in staat bij te dragen, hun voorbeeld nodig heeft en alle drang en aansporing die de apostel kon vinden, opdat zij hem niet zouden beschamen door een magere bijdrage?


8 Ik zeg dit niet overeenkomstig een uitdrukkelijk bevel, maar door de ijver van anderen, ook de echtheid van jullie °liefde toetsend.
9 Want jullie kennen de genade van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, dat, rijk zijnde, Hij vanwege jullie arm is* geworden, opdat jullie door Diens armoede rijk zouden zijn. 20 En įJezus zei tot hem: "De vossen hebben holen en de vliegende schepsels van de hemel nesten, maar de Zoon van de mens heeft niets waarop Hij het hoofd zal neigen." (SW)[Matt. 8:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine begint zijn pleidooi door het ware motief te geven dat ons in beweging brengt voor onze gaven aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers werk en aan Zijn arme heiligen. ChristusGezalfde was rijk boven al wat wij maar aan weelde kunnen bedenken. Het hele universum was door Hem geschapen (Kol. 1:16). Hij bestond in de vorm van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Filip. 2:6). Hij had geen gelijke op aarde en in de hemelen. Dit alles legde Hij terzijde om ons rijk te maken. Hij ontledigde Zichzelf, de vorm van een slaaf aannemend, in de gelijkenis komend van de mensheid en gevonden worden als een mens. Hij vernederde Zichzelf, gehoorzaam wordend tot de dood, zelfs de dood van het kruis (Filip. 2:7,8). Welke armoede kan dit evenaren? De hoogste in de hemel werd een verworpene op aarde. Wie raakte ooit zo verarmd als Hij was? Hij gaf alles op wat Hij had en wat Hij was om ons rijk te maken. Nu zijn we rijk. Slechts weinig van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen zijn rijk aan goederen van deze wereld., maar alle zijn gezegend met onuitspreekbare geestelijke weelde. Dat is het voorbeeld dat Hij ons heeft gegeven. Als zo Zijn houding was, dan zou dat ook de onze moeten zijn.


10 En ik geef mijn mening in deze, want dit is nuttig voor jullie, die vanaf vorig jaar niet alleen met het doen*, maar ook met het willen, tevoren een begin hebben gemaakt*. 2 want ik heb de bereidwilligheid van jullie waargenomen; over die roem ik jullie bij de MacedoniŽrs, dat Achaje vanaf vorig jaar is voorbereid. En de geestdrift van jullie provoceert de meerderheid. (SW)[2Kor. 9:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het is waard op te merken dat de apostel hen nooit opdracht geeft om te geven. Hij dwingt hen nooit om vrijgevig te zijn. Het is geen gebod, hij geeft zijn mening. De tiende, die regelmatig in IsraŽlstrijder van God werd genomen voor het ondersteunen van de Leviaanhanger, aanhankelijketen, wordt nooit toegepast op de naties, want is een deel van de wet en de geest er van is totaal vreemd aan het spontane, hartelijke antwoord dat alleen waarde geeft aan alle donaties.


11 Maar nu, maakt ook het doen* compleet, zodat net als de bereidwilligheid van het willen, zo ook het compleet maken* is vanuit het hebben.
12 Want indien de bereidwilligheid vůůr ligt, in het geval naar hetgeen dat iemand zal hebben is ze wel-aangenaam, niet naar hetgeen ze niet heeft. 27 Het moet niet zo zijn dat jij het goede onthoudt aan zijn bezitters, wanneer het tot jouw beschikking van jouw handen is om te doen. 28 Het moet niet zo zijn dat jij tot jouw naasten zegt: "Ga, en keer terug, en morgen zal ik geven!," wanneer er met jou is. (SW)[Spreuk. 3:27,28]
13 Want het is niet opdat er voor anderen ontspanning zal zijn en voor jullie verdrukking, maar vanuit gelijkheid in de huidige periode is jullie °overvloed voor hun °tekort, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Het is duidelijk dat de KorintiŽrs gezegend waren met meer dan voldoende voor hun behoeften, anders konden ze nooit van hun overvloed hebben gegeven.


14 opdat ook hun °overvloed zal komen tot in jullie °tekort, zodat er gelijkheid zal komen, 12 dat de bediening van deze įdienstverrichting niet alleen de tekorten van de heiligen verder aanvult, maar ook overvloedig is door vele dankzeggingen aan įGod (SW)[2Kor. 9:12]
15 zoals het is geschreven: "Die °veel heeft neemt* niet toe, en die °weinig heeft heeft* niet minder." 18 En zij meten met de gomer. Die veel had doet geen overschot hebben en die weinig doet veroorzaakte geen gebrek. Een man raapt op naar mate hij kon eten. (SW)[Ex. 16:18]
16 Maar dank zij aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die dezelfde ijver ten behoeve van jullie geeft in het hart van Tituswilde duif,
17 want hij ontving* inderdaad de oproep, en ijveriger zijnde kwam hij uit eigen beweging naar jullie toe.
18 Nu zenden* wij met hem de broeder mee van wie de lof in het evangeliegoede bericht door al de ekklesias is, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Het is mogelijk dat Tituswilde duifí metgezel later met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine terugkeerde toen hij de bijdragen aan Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter had overgedragen en ťťn van het gezelschap was dat met hem mee ging in Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet (Hand. 20:4). Dat waren Sopaterredder van zijn vader van Bereastad in zuid MacedoniŽ - provincie in noord Griekenland, Aristarchusopperheerser en Secundustweede van Thessalonica (grieks) overwinning van ThessaliŽ, genoemd naar de zus van Alexander de Grote, Gaiusheer van Derbestad in Lykaonia - stad in GalatiŽ in Klein AziŽ, Tychicusgelukskind en Trofimusvoedende van Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet. TimotheŁsgodsvereerder zou bij naam genoemd zijn. Lukaslichtgevend was ook bij hen. Trofimusvoedende, zo weten we, ging helemaal mee naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Het zou in het bijzonder passend zijn dat hij onder de dragers van deze gaven aan de heiligen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter zou zijn, en dat zij hem zo voor zijn vriendelijkheid zouden belonen, want Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí lange gevangenschap begon als gevolg van Trofimusvoedendeí aanwezigheid in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. De Joden dachten dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine hem had meegenomen in de heilige hoven van de tempel.


19 en niet alleen dat, maar ook geselecteerd wordend door de ekklesias als onze medereiziger, samen met deze °genade, die door ons bediend wordt tot heerlijkheid van de Heer Zelf en onze bereidwilligheid,
20 dit stellend opdat niemand ons een smet zou vinden in deze °overdaad, die door ons bediend wordt, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Het was nodig dat een in wie zij blind vertrouwen hadden een hand zou hebben in het overbrengen van de collecte naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, anders zou Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de mogelijkheid hebben open gelaten voor valse vermoedens.


21 want wij treffen ideale voorzieningen, niet alleen in het zicht van de Heer, maar ook in het zicht van mensen. 4 en vind genade en goede intelligentie in de ogen van Elohim en mens. (SW)[Spreuk. 3:4]
22 Wij nu zenden* met hen onze °broeder mee, die wij in vele dingen vele malen toetsten*, ijverig zijnde, maar nu veel ijveriger, met veel °vertrouwen in jullie, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Deze broeder was mogelijk een andere van hen die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine begeleidden op zijn terugkeer naar Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet; mogelijk was het Tychicusgelukskind.


23 hetzij ten behoeve van Tituswilde duif, mijn metgezel en medewerker voor jullie, hetzij onze broeders, afgevaardigden van ekklesias, de heerlijkheid van ChristusGezalfde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Het is interessant om in dit verband het gebruik van het woord apostelen op te merken. De King James vertaling verbergt het door te vertalen met "messengers/boodschappers". De American Revision herhaalt dit, maar zet "apostelen" onderaan de pagina. Anderen geven het weer met "ambassadeurs". Maar deze Schriftplaats is verreweg het beste voorbeeld waardoor we de ware betekenis van "apostel" kunnen definiŽren. Sopaterredder van zijn vader, Aristarchusopperheerser, Secundustweede, Gaiusheer, Tychicusgelukskind en Trofimusvoedende werden gewoonlijk niet onder de apostelen gerangschikt. Hoewel ze geen apostelen van de Heer waren, waren ze zeker apostelen van de ekklesias. Ze waren gekozen en door de ekklesias opgedragen hen in deze zaak te vertegenwoordigen. Dit toont aan dat een apostel een officiŽle vertegenwoordiger is, die een opdracht met zich draagt.


24 De aantoning dan van jullie °liefde en ons roemen over jullie wordt in hen betoond tot in het gezicht van de ekklesias. Want indien ik iets over jullie tegen hem geroemd heb, ik was niet beschaamd, maar zoals in alles: wij spreken tot jullie in waarheid. Zo werd ook ons roemen bij įTitus waarheid. (SW)[2Kor. 7:14]


Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 9
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.