Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
2 Korinte
Hoofdstuk 9

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Want inderdaad, aangaande de bediening aan de heiligen is het voor mij overbodig aan jullie te schrijven, met veel uitnodiging, van ons de genade vragende en de gemeenschap van het dienstbetoon aan de heiligen ... 20 dit zo stellende opdat niemand ons berispe in deze overvloed, door ons bediend, (SW)[2Kor. 8:4,20]
2 want ik heb de bereidwilligheid van jullie waargenomen; over die roem ik jullie bij de Macedoniërs, dat Achajenarigheid vanaf vorig jaar is voorbereid. En de geestdrift van jullie provoceert* de meerderheid. En ik geef mijn mening in deze: want dit is voor jullie nuttig, die een jaar geleden, niet alleen het doen maar ook het willen bent begonnen (SW)[2Kor. 8:10]
3 Ik zend* echter de broeders opdat onze °roem over jullie in dit °deel niet leeg gemaakt zal worden, opdat, zoals ik zei, jullie voorbereid zullen zijn,
4 opdat niet op de een of andere manier, in het geval dat zij, MacedoniŽrs, samen met mij zullen komen, jullie onvoorbereid zouden vinden, dat wij - om niet te zeggen: jullie - niet te schande gemaakt zullen worden in deze °aanname van het beroemen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De MacedoniŽprovincie in noord Griekenlandrs hadden haast gemaakt met hun collecte. De KorintiŽrs waren er lang voor hen mee bezig geweest. Hoe zou het lijken als zij niet klaar zouden zijn?


5 Ik acht* dan noodzakelijk de broeders op te roepen*, opdat zij tot jullie vooruit zullen komen en dat zij de tevoren beloofd wordende zegen van jullie tevoren zouden toebereiden. Deze is* zo gereed: als zegen en niet als hebzucht. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft niets nodig. Geschenken die voor Hem aanvaardbaar zijn, moeten voortkomen uit een zuiver motief. Het is beter helemaal niet te geven dan te geven met een zwaar hart of vanuit een onwaardig motief. Afpersing, of die nu een beroep doet op trots, competitie, tienden, of iets anders, behalve het vrijwillige, spontane antwoord op Zijn genade, komt niet overeen met Zijn huidige houding ten opzichte van ons.


6 Maar dit: die spaarzaam zaait zal ook spaarzaam oogsten en die met zegening zaait zal ook met zegening oogsten, 10 Jij zal aan hem geven, ja geven, en jouw hart zal niet kwaad zijn als jij aan hem geeft, want dankzij deze zaak zal JAHWEH, jouw Elohim, jou zegenen bij elke daad van jou en bij elke onderneming van jouw hand. (SW)[Deut. 15:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Hoewel geven niet baatzuchtig moet zijn, met hoop op wederkerigheid, is het zonder twijfel op elke wijze zeer winstgevend. Het brengt onmiddellijke blijdschap en tevredenheid en geeft een oogst in de toekomst. De boer die karig zijn zaad zaait zal een zuinige oogst binnen halen. Velen van ons zullen in die dag wensen dat we royaler waren geweest in ons zaaien, want de oogst zal zonder twijfel honderdvoudig zijn.


7 ieder zoals hij zich ten doel gesteld heeft in het hart, niet vanuit droefheid of vanuit dwang, want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft de blijmoedige gever lief. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Hilarious is de Engelse aanpassing van het Griekse woord dat weergegeven wordt met "blijde." Men kan geven met vrolijke overgave, maar er wordt door de Heer meer dan dat gevraagd. Wanneer we het doen met niet te onderdrukken blijdschap, dan komen we in de meest nabije gemeenschap met de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Die Zijn Zoon gaf en met Hem ons alles geeft.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had Jakobushielenlichter, Cefas en JohannesJAH is genadig beloofd dat hij, bij het uitvoeren van zijn onderscheiden bediening, niet zou ophouden te denken aan de arme heiligen onder de Besnijdenis (Gal. 2:10). Zij hadden misschien geen hogere gedachte dan hun verdrukte broeders te helpen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd gedrongen door een waardiger motief. Joden van de Besnijdenis vielen hem voortdurend lastig en dreigden een bittere geest van verzet te scheppen tussen de Joden en de ekklesias die hij gegrondvest had. Ze waren al aan het werk in Korinteverzadigd en GalatiŽlandstreek in Klein AziŽ. Indien hij het een of andere teken van bewijs van de goede wil van deze buitenlandse gelovigen naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter kon brengen, dan zou hij mogelijk de wijder wordende breuk kunnen herstellen en heerlijkheid aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker brengen door het wederzijdse belang en de dankbaarheid die het zou creŽren. Maar zij reageerden door hem in ketenen te zetten. Toen de apostel kwam om de aalmoezen naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te brengen, was alleen al de gedachte dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een van de vreemdelingen in het tempelgebied had gebracht genoeg om hem bijna van zijn leven te beroven.


8 En °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is bij machte alle genade in jullie overvloedig te doen zijn*, opdat, in alles altijd alle tevredenheid hebbend, jullie overvloedig zullen zijn in alle goed werk, 19 Mijn įGod nu zal elke behoefte van jullie vervullen overeenkomstig Zijn įrijkdom, in heerlijkheid in Christus Jezus. (SW)[Filip. 4:19]
9 zoals het is geschreven: "Hij verspreidt*, Hij geeft* aan de ploeteraars. Zijn °rechtvaardigheid blijft tot in de aion." 9 Hij strooit uit, hij geeft aan de behoeftigen. Zijn rechtvaardigheid staat voor de toekomst. Zijn hoorn zal in heerlijkheid verhoogd worden. (SW)[Psalm 112:9]
10 En Die zaad verstrekt aan de zaaiende en brood tot spijziging, moge Hij jullie °zaaigoed beschikbaar stellen en vermeerderen en moge Hij de voortbrengsels van jullie °rechtvaardigheid doen groeien, 10 Want zoals de stortbui en de sneeuw afdalen vanaf de hemelen, en daarheen niet terugkeert, maar veeleer de aarde doordrenkt en haar doet baren en haar doet ontspruiten en zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, (SW)[Jes. 55:10] - 12 Zaai voor julliezelf tot rechtvaardigheid, oogst overeenkomstig de vriendelijkheid. Bewerk voor julliezelf braakland. Dan is het tijd om JAHWEH ernstig te zoeken, totdat Hij zal komen en Hij jullie rechtvaardigheid zal onderrichten. (SW)[Hos. 10:12]
11 in alles rijk gemaakt wordend tot in alle vrijgevigheid, welke door ons dankzegging aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bewerkt, Jullie zijn ook medehelpende met het verzoek voor ons, opdat uit veler gezichten voor de in ons gegeven genadegeschenken, Hij door velen over ons gedankt zal worden. (SW)[2Kor. 1:11]
12 dat de bediening van deze °dienstverrichting niet alleen de tekorten van de heiligen verder aanvult, maar ook overvloedig is door vele dankzeggingen aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat ook hun overvloed zou komen in jullie tekort, zodat er gelijkheid zou komen (SW)[2Kor. 8:14]
13 door de beproefdheid van deze °bediening °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verheerlijkend om de onderschikking van jullie °belijdenis van het evangeliegoede bericht van °ChristusGezalfde en in vrijgevigheid van de bijdrage voor hen en voor allen,
14 en in hun smeekbede ten behoeve van jullie, er naar verlangend jullie waar te nemen, vanwege de overtreffende genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op jullie.
15 Dank echter aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor Zijn onbeschrijfelijke °geschenk! 10 Jezus antwoordde en zei tot haar: "Indien jij het geschenk van įGod had waargenomen en Wie het is Die tot jou zegt: 'Geef Mij te drinken,' verzoek jij ooit Hem en Hij geeft jou ooit levend water!" (SW)[Joh. 4:10]Terug naar de index.
Naar 2 Korinte 10
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.