Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Filippenzen
Filippenzen
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Indien er dan enige bemoediging is in ChristusGezalfde, indien enige vertroosting van liefde, indien enige gemeenschap van geest, indien enige innerlijke gevoelens en medelijden is, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

OPROEP OM CHRISTUS TE IMITEREN

Ons gedrag zou de onbaatzuchtige nederigheid van ChristusGezalfde moeten weerspiegelen, denkend aan anderen en hun eer, en niet zozeer aan die van onszelf.


2 vervult dan mijn °vreugde, opdat jullie hetzelfde gezind zullen zijn, dezelfde liefde hebbend, samen van ziel het ene gezind zijnde,
3 niets overeenkomstig eigenbelang, ook niet overeenkomstig ijdelheid, maar in °nederigheid elkaar achtend superieur te zijn dan zichzelf. in broederlijke °liefde voor elkaar, elkaar teder beminnend in eerbetoon, elkaar hoog achtend, (SW)[Rom. 12:10] - Laat niemand het zijne zoeken, maar dat van de ander. ... 33 zoals ook ik in alles allen behaag, niet mijn eigen °belang zoekende, maar het belang van de velen, opdat zij gered zouden worden (SW)[1Kor. 10:24,33]
4 Ieder lette niet op de dingen van zichzelf, maar een ieder ook op de dingen van anderen.
5 Want weest dit gezind in jullie, wat ook was in ChristusGezalfde JezusJAH redt,
6 Die in de gedaante van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijnde, het niet beroving achtte* gelijke te zijn* aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 1 In het begin was het Woord en het Woord was naartoe °God, en God was het Woord. 2 Deze was in het begin naartoe °God. (SV)[Joh. 1:1,2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

HET VOORBEELD VAN JEZUS CHRISTUS

"Vorm" geeft uiterlijke verschijning aan, zoals aangetoond wordt door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ gebruik er van in de tegenstelling: "een vorm van godsvrucht hebbend, maar de kracht daarvan ontkend hebbend" (2Tim. 3:5;SW). We hebben het onmogelijk gevonden de gedachte vol te houden dat het verwijst naar innerlijke essentie. Figuur of wijze geven de vorm aan die op een bepaald moment de boventoon voeren. ChristusGezalfde was het Beeld van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de zichtbare vertegenwoordiging van de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerheid. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zelf zag Hem op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig in Zijn hemelse heerlijkheid. Maar de vorm werd in vers 6 terzijde gelegd voor die van een slaaf, bij Zijn vleeswording.

Adam (van) rode (aarde) en zijn nageslacht proberen zichzelf te verhogen en zullen vernederd worden. Maar ChristusGezalfde, Die gemakkelijk de plaats van gelijkheid aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kan innemen, vond Zijn genoegen in onderschikking en vernedering.

Het einde "mos" van het woord voor "roof achten" geeft de daad aan, niet het doel van het roof achten. Toen Hij in de vorm van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was, was Zijn heerlijkheid te helder om door mensen gezien te worden. De apostel JohannesJAH is genadig presenteert hem als het hoorbare Woord, maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine laat Hem zien als het zichtbare Beeld van de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerheid, te helder voor sterfelijk staren en alleen te zien door ons geestelijk waarnemingsvermogen. Als zodanig is Hij in deze brief te zien.


7 maar Zichzelf leeg maakte*, de gedaante van een slaaf in ontvangst nemend, in gelijkenis van mensen wordend en in Zijn manier van doen gevonden wordend als een mens, Want jullie kennen de genade van onze °Heer, Jezus Christus, opdat, rijk zijnde, Hij ten behoeve van jullie arm is geworden, opdat jullie door Diens armoede rijk zouden worden (SW)[2Kor. 8:9] - 14 En het Woord werd vlees en woont in een tent onder ons. En wij slaan Zijn °heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een enigverwekte bij de Vader, vol van genade en van waarheid. (SW)[Joh. 1:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

"Leeg maakt" kan niet verwijzen naar een gedeeltelijk loslaten van Zijn eerdere toestand, maar een totale verandering van vorm, waarin niets van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerlijkheid waarneembaar was voor het fysieke zien.

Het enorme bereik van deze samenvatting van ChristusGezalfde’ dienstbetoon en lijden overspant het gehele universum en alle aionen, van het begin tot de voleinding. In de vorm van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijnde was Hij boven de hemelen, onder de vloek van het kruis was Hij onder allen. Maar zoals Hij vrijwillig afdaalde van de hoogste naar de laagste plaats, zo zal ook Zijn verhoging zijn. Iedere tong zal Hem loven als Heer, tot heerlijkheid van de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de Vader. Dit kan pas zo zijn als ieder hart onderschikt zal zijn bij de voleinding (1Kor. 15:28). Tot dan zijn er vijanden die Zijn heerschappij tegenwerken. Sinds Zijn opstanding is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bezig met Zijn verhoging. Zelfs nu zijn er vele hemelse krachten aan Hem onderschikt (1Petr. 3.22). Wanneer Hij terugkomt zal de aarde aan Zijn domein worden toegevoegd, totdat uiteindelijke het hele universum met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verzoend zal zijn door het bloed van Zijn kruis (Kol. 1.20). Dit is Zijn beloning. Het is als JezusJAH redt (Jah redt), de naam van Zijn vernedering, dat Hij verhoogd zal worden tot de allerhoogste plaats. Hij Die de laagste was, zal de hoogste worden.


8 Hij vernederde* Zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, zelfs de dood van het kruis. 17 Vanwege dit heeft de Vader Mij lief, dat Ik Mijn °ziel plaats, opdat Ik haar weer in ontvangst zal nemen. (SW)[Joh. 10:17]
9 Daarom ook verhoogt* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Hem uitermate en begunstigt* aan Hem de naam boven alle °naam, 33 Dan naar de rechterhand van God verhoogd wordend en bovendien de belofte van de heilige °geest bij de Vader in ontvangst nemend, giet Hij dit uit wat jullie bekijken en horen. (SW)[Hand. 2:33] - boven alle soevereiniteit en gezag en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze °aion, maar ook in de toekomende (SW)[Efe. 1:21]
10 opdat in de naam van JezusJAH redt alle knie zou buigen, van ophemelsen en van op-aardsen en van onderaardsen,
11 en dat alle tong zou toejuichen dat JezusJAH redt ChristusGezalfde Heer is, tot heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader,
12 zodat, mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen*, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn °afwezigheid, jullie met vrees en siddering de eigen redding bewerken! 17 En indien jullie de Vader aanroepen, Die zonder aanziens des persoons oordeelt overeenkomstig het werk van ieder, zullen jullie in vrees verkeren in de tijd van jullie °bijwonerschap (SW)[1Petr. 1:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

OPROEP TOT GEHOORZAAMHEID

De vraag hier is niet of zondaars werken voor redding. Dit is een oproep aan heiligen om de redding, die zij al hebben, effectief te maken in hun dagelijkse leven en handelen.


13 Want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is Degene Die in jullie zowel het willen als het werken inwerkt, ten behoeve van het welbehagen. 5 Ik ben de wijnstok, jullie zijn de wijnranken. Die in Mij blijft en Ik in hem, deze brengt veel vrucht voort, want los van Mij kunnen jullie niets doen. (SW)[Joh. 15:5]
14 Doet alles los van gemor en redeneringen, Laten wij niet morren, zoals sommigen van hen morden, en zij werden vernietigd door de uitroeier (SW)[1Kor. 10:10]
15 opdat jullie onberispelijk en ongekunsteld zullen worden, smetteloze kinderen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker temidden van een kromme en verdraaid zijnde generatie, onder wie jullie verschijnen als lichtgevers in de wereld, 5 Men is verdorven geworden tegen Hem. Ze zijn niet langer Zijn zonen door hun smet, een verdraaide en gekronkelde generatie. (SW)[Deut. 32:5] - 19 Want wie is onze hoop of vreugde of lauwerkrans van het beroemen? Of zijn het niet jullie vlak voor onze °Heer Jezus in Zijn °aanwezigheid? (SW)[1Thess. 2:19]
16 aandacht vestigend op het woord van leven, tot roem voor mij in de dag van ChristusGezalfde, opdat ik niet leeg liep, noch dat ik leeg zwoeg*. Die ook jullie zal bevestigen tot de voleinding, onbeschuldigbaar in de dag van onze °Heer, Jezus [Christus] (SW)[1Kor. 1:8] - 4 En ik, ik zei: Ik heb voor niets gearbeid, ik heb mijn energie uitgeput voor chaos en zinloosheid. Zeker, mijn oordeel is bij JAHWEH en mijn arbeidsloon is bij mijn Elohim. (SW)[Jes. 49:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Het "woord van leven" of een levende uitdrukking van het evangeliegoede bericht bestaat uit gedrag dat er zo mee in overeenstemming is dat het leven alleen al de geest van de boodschap zal verkondigen, buiten de formele aankondiging er van. ChristusGezalfde, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, Timotheüsgodsvereerder en Epafroditusvriendelijk waren levende uitdrukkingen, want hun dienstbetoon en lijden beelden de boodschap er van uit.


17 Maar indien ik ook als plengoffer word geofferd bij het offer en de dienstverrichting van jullie °geloof, verheug ik mij en ik zal mij samen met jullie allen verheugen. 6 Want ik word reeds als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn °opbreking is aanstaande.(SW)[2Tim. 4:6] - 4 Verheug je in de Heer, altijd! Weer zal ik uitspreken: verheug je! (SW)[Filip. 4:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De priester in Israëlstrijder van God, dienst doende bij het altaar, goot een drank uit, meestal wijn, over het offer (Num. 15:5). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wenste de drank te zijn op hun offer.


18 Maar in hetzelfde ook jullie: verheugt je! En verheugt je samen met mij!
19 Maar ik hoop in de Heer JezusJAH redt Timoteüsgodsvereerder vlug tot jullie te zenden*, opdat ook ik welgemoed zal zijn, de dingen aangaande jullie wetend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

TIMOTHEÜS

Timotheüsgodsvereerder was de ideale dienaar. Hoewel hij zelf leed aan zwakheden, maakte hij zich niet druk over zichzelf, maar had hij echte belangstelling voor de heiligen die hij diende.

Het woord ziel heeft in het Engels haar belang verloren, zeker in de samenstellende delen; daarom geven we idiomatisch "good cheer," weer voor "well souled" en "equally sensitive" voor "equal souled".


20 Want ik heb niemand gelijk van ziel die op echte wijze bezorgd zal zijn aangaande de dingen van jullie,
21 want °allen zoeken de dingen van zichzelf, niet de dingen van ChristusGezalfde JezusJAH redt.
22 Maar jullie kennen zijn beproefdheid, dat, zoals een kind met zijn vader, hij samen met mij slaaf is* voor het evangeliegoede bericht.
23 Deze dan hoop ik inderdaad direct te zenden*, als ik ook maar de dingen aangaande mij zal overzien.
24 Maar ik heb vertrouwen in de Heer dat ik ook zelf vlug zal komen.
25 Maar ik acht* het noodzakelijk Epafroditusvriendelijk, mijn °broeder en medewerker en mede-soldaat, maar jullie afgevaardigde en dienstverrichter van mijn °behoefte, naar jullie toe te zenden*, 18 Nu zamel ik alles in en heb ik overvloed. Ik ben vervuld, bij Epafroditus de dingen ontvangend die door jullie werden gezonden, een aromatische geur, een aangenaam, welgevallig offer aan °God. (SW)[Filip. 4:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

EPAFRODITUS

Dit is een zeer aandoenlijk beeld van het lijden dat vaak het dienen van de Heer vergezelt in deze bedeling. In de voorgaande bedeling kon en wilde Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine Epafroditusvriendelijk genezen, want zelfs zijn zakdoek was voorzien van kracht. Die gang van zaken was in overeenstemming met het koninkrijk dat hij toen verkondigde. Maar nu, met alle zegen geestelijk (Efe. 1:3), doet Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine geen poging om Epafroditusvriendelijk te genezen en zegt hij Timotheüsgodsvereerder een slokje wijn te nemen voor zijn vaak voorkomende zwakheden (1Tim. 5.23). Hoe vol van gevoel is de uitspraak dat hij terneergeslagen was, niet door zijn eigen toestand, maar omdat de Filippenzen er van hadden gehoord en zich over hem zorgen zouden maken!


26 daar hij immers verlangend was naar jullie allen en gedeprimeerd was, omdat jullie namelijk horen* dat hij zwak is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Epafroditusvriendelijk was door de ekklesia van Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote opgedragen hun bijdrage naar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te brengen. Hij was hun apostel. Zijn zaak illustreert passend de betekenis van de term.


27 Want hij was* ook zwak, heel dichtbij de dood, maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ontfermde* Zich over hem, maar niet hem alleen, maar ook mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben.
28 Ik zend* hem dan met des te meer spoed, opdat, hem weer waarnemend, jullie je zullen verheugen en ik meer zonder droefheid zal zijn.
29 Ziet dan uit naar hem in de Heer met alle vreugde en hebt de zulken in ere gehouden, 17 De oudsten, op ideale wijze vooraan gestaan hebbend, laat hen dubbele eer waardig geacht worden, vooral die zwoegen in het woord en in onderwijzing. (SW)[1Tim. 5:17]
30 want vanwege het werk van de Heer naderde* hij tot aan de dood, de ziel riskerend*, opdat hij het tekort van jullie van de dienstverrichting naar mij toe zou aanvullen.Terug naar de index.
Naar Filipenzen 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.