Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Galaten
Galaten
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 O, dwaze Galaten! Wie betovert* jullie, aan wie tevoren JezusJAH redt ChristusGezalfde voor ogen werd beschreven als zijnde gekruisigd? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

LEERSTELLIGE VERDEDIGING

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine heeft nu zijn persoonlijke verdediging voltooid, daarmee zijn eigen apostelschap en het unieke karakter van zijn evangeliegoede bericht vestigend, die, niet van Petrusrots ontvangend, hij ondanks Petrusrots handhaaft.


2 Dit alleen wil ik van jullie leren: Namen jullie de geest in ontvangst vanuit werken van wet of vanuit het horen van geloof?
3 Zijn jullie zó dwaas? Ondernemend* in geest, worden jullie nu in vlees compleet gemaakt? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine doet nu een beroep op de ervaringen van de Galaten zelf. Voordat de Judalofïsten kwamen ontvingen zij de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en leden ze voor het evangeliegoede bericht en deden machtige werken, geheel buiten de wet om.


4 Leden jullie zoveel tevergeefs? Indien ja, zeker ook tevergeefs!
5 Die aan jullie dan de geest verstrekt en machten in jullie inwerkt, namen jullie de geest in ontvangst vanuit werken van wet of vanuit het horen van geloof,
6 zoals Abrahamvader van vele volken °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gelooft* en het wordt hem gerekend* tot rechtvaardigheid? 6 En hij gelooft in JAHWEH en Hij rekent het hem tot rechtvaardigheid. (SW)[Gen. 15:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Drie grote namen zijn, in de Schrift, verbonden met drie onderscheiden lijnen van waarheid. Davidgeliefde is degene met wie het koninkrijksverbond werd gemaakt en zijn naam staat voorop in de verkondiging van het evangeliegoede bericht van het koninkrijk. Wanneer rechtvaardiging in beeld komt worden we teruggebracht naar Abrahamvader van vele volken en zijn geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verbond met hem was onvoorwaardelijk en had uitzicht op alle naties. De verzoening verbindt ons met Adam (van) rode (aarde) en omarmt heel de mensheid met haar genadevolle voorzieningen.

Alle onrecht vindt z’n vroegste bron in het ongeloof van Evalevende, en alle rechtvaardigheid die aanvaarbaar is voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is gebaseerd op een omdraaien van het gebrek aan vertrouwen dat door haar daad werd onthuld. Niets kan rechtvaardiger zijn dan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op Zijn woord te geloven.


7 Weet dus dat die vanuit geloof zijn, zonen van Abrahamvader van vele volken zijn. én vader van de Besnijdenis. Niet alléén voor hen uit de Besnijdenis, maar ook voor hen die de elementen van het geloof in acht nemen in de voetsporen van onze vader Abraham in de Onbesnedenheid. ... 16 Daardoor is het uit geloof, opdat het overeenstemme met de genade, dat de belofte bevestigd wordt aan heel het zaad, niet alleen aan hen uit de wet, maar ook aan hen uit het geloof van Abraham, die vader is van ons allen (SW)[Rom. 4:12,16]
8 En het Geschrift nam tevoren waar dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vanuit geloof de natiën rechtvaardigt. Hij evangeliseerde* tevoren aan °Abrahamvader van vele volken:  "In jou besloten zullen al de natiën gezegend worden."
9 Zodat die vanuit geloof zijn gezegend worden, samen met de gelovige Abrahamvader van vele volken. 3. En Ik zegen die jou zegenen en die over jou een vloek uitspreken die vervloek Ik. En in jou worden alle families van de grond gezegend." (SW)[Gen. 12:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Hoe opvallend is het contrast! Die geloven worden gezegend. Vervloekt is iedereen die niet blijft bij alles wat is geschreven in het rol van de wet om te doen. Wie zou zo verdorven zijn dat hij de wet zou kiezen? Toch komt de ketterij van het Galatisme veel meer voor dan ooit tevoren. Leven kan onder de wet alleen komen tot degene die altijd perfect ieder voorschrift houdt, maar wordt verspeeld bij de minste schending er van. Leven door geloof is niet afhankelijk van gedrag, maar van Degene op Wie het geloof is gebaseerd.


10 Want zovelen als vanuit werken van wet zijn, zijn onder de vloek. Want het is geschreven: "Vervloekt is elk die niet blijft in alle dingen die zijn geschreven in de boekrol van de wet om ze te doen*," 26 "Vervloekt die niet de woorden van deze wet volbrengt, om ze te doen." En heel het volk zegt: "Amen!" (SW)[Deut. 27:26]
11 en dat door de wet niemand wordt gerechtvaardigd bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is duidelijk, omdat de rechtvaardige vanuit geloof zal leven. want door werken van de wet zal in het geheel geen vlees gerechtvaardigd worden in Zijn ogen, want door de wet is de herkenning van zonde. (SW)[Rom. 3:20] - 4 Aanschouw!, zijn ziel wordt aanmatigend gemaakt, hij is niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. (SW)[Hab. 2:4]
12 Maar de wet is niet vanuit geloof, maar die ze doet* zal er in leven. 5 En jullie zullen Mijn statuten en Mijn verordeningen in acht nemen, want de mens die ze doet zal er in leven. Ik ben JAHWEH! (SW)[Lev. 18:5]
13 ChristusGezalfde koopt* ons uit vanuit de vloek van de wet, ten behoeve van ons een vloek wordend, want het is geschreven: "Vervloekt is elke die gehangen wordt op een hout," Want het onmogelijke van de wet, waarin ze zwak was door het vlees, deed °God, Die - Zijn °Zoon zendend in gelijkenis van het vlees van de zonde, en om de zonde - de zonde veroordeelt in het vlees (SW)[Rom. 8:3] - Want Degene niet kennende zonde, maakt Hij ten behoeve van ons zonde, opdat wij mogen worden gerechtigheid van God in Hem. (SW)[2Kor. 5:21] - 23 Zijn karkas zal niet de boom overnachten, want jij zal hem zeker in die dag begraven, want de vloekuitspreking van Elohim is op de opgehangene. En jij zal jouw grond, die JAHWEH, jouw Elohim, als lotbezit aan jou geeft, niet verontreinigen. (SW)[Deut. 21:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Het offer van ChristusGezalfde voorzag voor alle klassen en alle onvoorziene zaken. Voor hen die onder de wet waren droeg Hij de vloek, opdat zij de zegen van Abrahamvader van vele volken kunnen verkrijgen. En Hij droeg ook de zonden van hen die niet onder de wet waren, zodat ook zij de rechtvaardigheid van Abrahamvader van vele volken mogen verkrijgen. Zo ontvangen beide groepen de geest door geloof, waarmee zij de rechtvaardige vereisten van de wet kunnen overstijgen.


14 opdat de zegen van °Abrahamvader van vele volken tot in de natiën zal komen in JezusJAH redt ChristusGezalfde, opdat wij de belofte van de geest in ontvangst zullen nemen, door het geloof.
15 Broeders! Ik zeg dit overeenkomstig de mens. Insgelijks, wanneer het verbond van een mens is bekrachtigd, niemand wijst het af of wijzigt het. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Een contract, of overeenkomst of verbond, kan, als het eenmaal is ondertekend, niet terzijde gelegd worden, noch kan er iets aan de inhoud worden veranderd. Het Abrahamvader van vele volkenitsiche verbond bevatte geen voorwaarden die het ongeldig konden maken. Het was niet afhankelijk van gehoorzaamheid om het te bevestigen. Het hing helemaal van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker af, Die bij Zichzelf zwoer dat Hij het zou uitvoeren (Gen. 22:15-18).


16 Nu werden aan °Abrahamvader van vele volken de beloften uitgesproken en aan zijn °zaad. Hij zegt niet: "En aan de zaden," als op vele, maar als op één; en "aan jouw °zaad," dat is ChristusGezalfde. 7 En JAHWEH verschijnt aan Abram en Hij zegt: "Aan jouw zaad geef Ik dit land." En hij bouwt daar een altaar voor JAHWEH, Die aan hem verscheen. (SW)[Gen. 12:7]
17 Nu zeg ik dit: Een verbond, van tevoren bekrachtigd door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de wet, die na vierhonderd en dertig jaren kwam, maakt niet ongeldig, tot het buiten werking stellen* van de belofte. 40 En de woning van de zonen van Israël dat zij verbleven in Egypte was vier honderd en dertig jaren(SW)[Ex. 12:40] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De voorrang van de belofte is zeer belangrijk. Bijna een half millennium ging voorbij voordat de wet werd gegeven. De belofte is op geen enkele wijze afhankelijk van de wet voor de vervulling er van.


18 Want indien vanuit wet het lotbezit is, dan niet meer vanuit de belofte. Maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft aan °Abrahamvader van vele volken door de belofte gunst bewezen. 53 En jullie pachten het land en jullie wonen er in, want aan jullie geef Ik het land om het te pachten. 54 En jullie bedelen jezelf het land toe naar het lotbezit, naar jullie families. Naar de talrijke zullen jullie hun lotbezit vermeerderen en naar de kleine zullen jullie hun lotbezit verminderen. Aan wie het uitgaat, zal het voor hem zijn. Onder de stamhuizen van jullie vaders zullen jullie jezelf het lotbezit toedelen. (SW)[Num. 33:53,54]
19 Wat is dan de wet? Terwille van de overtredingen werd ze toegevoegd, totdat ook maar het Zaad zal komen aan Welke Hij heeft beloofd, voorgeschreven wordend door boodschappers in de hand van een bemiddelaar. Maar de wet is er bij gekomen, zodat de overtreding zou toenemen. Maar waar zonde toeneemt, overstijgt de genade, (SW)[Rom. 5:20] - 38 Deze is de in de ekklesia in de woestijn komende met de boodschapper, die met hem spreekt op de berg Sinaï en van onze °vaders, die levende gezegden ontvangt om aan jullie te geven, ... 53 die de wet in ontvangst namen door de mandaten van boodschappers en die jullie niet onderhouden." (SW)[Hand. 7:38,53] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Wet verandert zonde van slechts een vergissing in het overtreden van een goddelijk commando. Ze versterkt de zondigheid van zonde. Overtreding is zonde tegen een gekende wet, niet alleen de gebruikelijke straffen met zich mee brengend, maar ook het toegevoegde ongenoegen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tegen degene die Zijn voorschriften veracht. De wet werd niet rechtstreeks aan het volk gegeven, maar via Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, die handelde als tussenpersoon. Ook werd ze niet gegeven via ChristusGezalfde, het Zaad van de belofte.


20 Maar de Middelaar is niet van Één, maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is Één.
21 Is de wet dan tegen de beloften van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? Moge het niet gebeuren! Want indien een wet werd gegeven die werkelijk levend kan maken*, dan was er ooit rechtvaardigheid vanuit wet. Zijn wij dan wet teniet aan het doen door °geloof? Moge dat niet zo worden! Nee, wij ondersteunen de wet. (SW)[Rom. 3:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Verre van tegen de beloften te zijn was de wet bedoeld om hen te bewaken aan wie de belofte was gedaan en hen naar ChristusGezalfde te leiden. Ze kon uit zichzelf geen leven geven of rechtvaardigen, maar ze kon hen tot een bewustwording brengen van de zondigheid van zonde en de noodzaak van een Redder. Dat waren haar taken en deze vervulde ze. Dit was echter alleen tot het Zaad zou komen.


22 Maar het Geschrift sluit* °alles samen op onder zonde, opdat de belofte vanuit het geloof van JezusJAH redt ChristusGezalfde gegeven zal worden aan die geloven. Want °God heeft °allen onder koppigheid besloten, opdat Hij °allen mededogen zou betuigen (SW)[Rom. 11:32]
23 Maar vóór het komen van geloof werden wij verzekerd bewaard onder de wet, samen opgesloten wordend tot het geloof dat op punt stond onthuld* te worden, 3 Zo ook wij, toen wij onmondigen waren, tot slaaf gemaakt zijnde onder de elementaire dingen van de wereld. (SW)[Gal. 4:3]
24 zodat de wet onze kindergeleider is geworden tot in ChristusGezalfde, opdat wij vanuit geloof gerechtvaardigd zullen worden. Want Christus is de voleinding van de wet, tot gerechtigheid van iedere gelovende. (SW)[Rom. 10:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Het was gewoonte in welgestelde Romekrachtinse families dat de jongens naar en van school werden begeleid onder toezicht van een slaaf, of ze thuis te laten onderwijzen door een geleerde Griekse pedagoogslaaf (paidagogos), die hun leraar was.


25 Nu het geloof is gekomen zijn wij niet meer onder de kindergeleider, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Zij die geloven zijn niet onder de wet. De opgegroeide zonen zouden de begeleider van hun kindertijd bespotten. Zijn aanwezigheid zou een belediging zijn van hun mannelijkheid. Zo weigeren zij die hun volwassenheid in ChristusGezalfde kennen de slavernij van wet als zijnde onnodig en vernederend. Wij zijn geen kinderen, maar zonen. Wet leidt minderjarigen, geloof controleert zonen.


26 want jullie zijn allen zonen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door het geloof in ChristusGezalfde JezusJAH redt; 5 ons tevoren bestemmend tot in zoonschap in Hem door Christus Jezus, overeenkomstig het welbehagen van Zijn °wil, (SW)[Efe. 1:5]
27 want zovelen als in ChristusGezalfde worden gedoopt*, trekken* jullie ChristusGezalfde aan, Of zijn jullie onwetend dat wij, die allen gedoopt zijn in Christus, gedoopt zijn in Zijn °dood? (SW)[Rom. 6:3] - maar doet de Here Jezus Christus aan en besteedt niet voorzieningen aan het vlees, zodat lusten worden opgewekt. (SW)[Rom. 13:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

De doop, zoals uitgeoefend in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ vroege bediening, was een symbool van eenheid met ChristusGezalfde in Zijn dood, begrafenis en opstanding. "Zovelen als" laat zien dat niet alle Galaten gedoopt waren. Toch gold de waarheid van eenheid met ChristusGezalfde voor allen, want in Hem verdwijnen alle lichamelijke onderscheiden. In dienstbetoon, of in de Heer, was de slaaf nog steeds een slaaf, de geslachten werden nog steeds herkend, maar in ChristusGezalfde`, door geloof, hebben allen dezelfde hoge plaats of voorrecht. Allen hebben recht op de belofte en op de rechtvaardigheid die komt door geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


28 in Wie Jood noch Griek aanwezig is. Er in is slaaf noch vrije aanwezig. Er in is geen van het mannelijk geslacht en geen van het vrouwelijk geslacht aanwezig. Want jullie zijn allen één in ChristusGezalfde JezusJAH redt. want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heer over allen, rijk zijnde voor allen die Hem aanroepen. (SW)[Rom. 10:12]
29 Indien jullie nu van ChristusGezalfde zijn, dus zaad van °Abrahamvader van vele volken, zijn jullie overeenkomstig de belofte lotbezitters. Want niet door wet is de belofte aan Abraham, of aan Zijn Zaad, dat hij een genieter van het lotdeel van de wereld zal zijn, maar door rechtvaardigheid van het geloof. (SW)[Rom. 4:13] - Maar indien kinderen, dan ook lotdeelgenieters1); jazeker, gezamenlijk lotdeelgenieters van God en van Christus. Indien wij samen lijden, dan is dat om ook samen verheerlijkt te worden. (SW)[Rom. 8:17]Terug naar de index.
Naar Galaten 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.