Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Rond die periode nu wierp °koning Herodeszoon van heros - held of afgod de handen op om sommigen van de ekklesia kwaad te behandelen*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het falen van de natie om te reageren op de verkondiging van het koninkrijk is helemaal duidelijk en het wordt weerspiegeld in de gebeurtenissen die nu beschreven worden. De twaalf worden niet langer ondersteund door goddelijke kracht in de stad van de Koning. Herodeszoon van heros - held of afgod brengt Jakobushielenlichter ter dood en er wordt geen poging gedaan om zijn plaats in te vullen en het passende aantal van apostelen vast te houden. Dat Jakobushielenlichter, en niet Petrusrots of JohannesJAH is genadig, werd genomen is opmerkelijk, want zij zijn typerende mannen. Jakobus brengt ons de natie voor ogen in het vlees en, omdat dit aspect van de koninkrijksverkondiging heeft gefaald en is voltooid, wordt hij verwijderd. Petrusrots (niet Simongehoord (heeft JAH)) was een geestelijke naam (Joh. 1:42), vertegenwoordiger van het overblijfsel dat geloofde. Hij werd vervolgd, maar niet gedood.

Het afvallen van de Joodse natie werd bevestigd door de dood van Jakobus. In plaats van te rouwen over het feit dat een van de apostelen van de MessiasGezalfde ter dood was gebracht, zijn ze blij. Ze geven de voorkeur aan het juk van hun erfvijand, de Idumeeër Herodeszoon van heros - held of afgod, voor de MessiasGezalfde die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hen had gezonden. Zo zal de afvallige natie in de eindtijd zich verheugen over de moord op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers twee getuigen (Openb. 11).

Het was tegengesteld aan de Joodse gewoonte om een rechtszaak te houden tijden de nationale feesten, en daarom wacht Herodeszoon van heros - held of afgod tot de Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypteweek voorbij zou zijn. Dan zou hij zijn populariteit vergroten door van Petrusrots’ rechtszaak en dood een openbare vertoning te maken.

De Heer had Petrusrots verteld dat, wanneer hij oud en vervallen zou zijn, hij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zou verheerlijken door zijn dood (Joh. 21:18). Die tijd was nog niet gekomen. Geen kracht op aarde kan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers dienaren aanraken voor de aangewezen tijd.

De verlossing van Petrusrots zou tegengesteld moeten worden aan die van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul - Silvanus - latijnse vorm van Saul in Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote. Dit zal het grote voordeel tonen van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bediening boven die van de twaalf. Petrusrots’ verlossing illustreert de kracht en de strenge rechtvaardigheid die met het koninkrijk verbonden is. De genade en redding die in Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote werd onthuld is nauwere overeenstemming met die welke de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Petrusrots sliep. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul, lijdend onder de Romekrachtinse gesel en blokken, zongen lof en baden. Petrusrots werd ongezien meegenomen, onbekend aan de wachters. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul deden geen poging om te ontsnappen, ook al waren de deuren van de gevangenis open. De gevangenen hoorden hen en de bewaarder werd gered door hun getuigenis. Petrusrots’ ontsnapping bracht geen redding aan zijn bewakers. Het bracht dood, want zijn bewakers moesten met hun leven betalen voor het zijne. Petrusrots vlucht weg uit Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, weg van het aangezicht van Herodeszoon van heros - held of afgod. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanuslatijnse vorm van Saul worden door de officieren die hen mishandeld hadden uit de gevangenis en door de stad geleid. In elk opzicht stijgt de verlossing van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul ver uit boven de ontsnapping van Petrusrots. De een beeldt Israëlstrijder van Gods verlossing uit door oordeel over de naties, de ander de redding die komt door het tijdelijk terzijde stellen van Israëlstrijder van God.


2 Hij nu ruimde Jakobusonderkruiper, de broeder van JohannesJAH is genadig, uit de weg met het zwaard.
3 Waarnemend nu dat het de Joden behaagt, voegde hij toe ook Petrusrots tezamen te grijpen. Het waren nu de dagen van de ongezuurde broden.
4 Die ook pakkend* plaatste* hij hem in een cel, hem overdragend aan vier viertallen van soldaten om hem te bewaken, van plan zijnde na het Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte hem omhoog te leiden voor het volk. En zij legden de handen aan hen en zij werden in bewaring geplaatst tot de morgen, want er was al avondschemering. (SW)[Hand. 4:3]
5 °Petrusrots dan werd inderdaad bewaard in de cel, maar er werd onder de ekklesia op intense wijze aangaande hem tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gebeden. Hij, op Wie wij vertrouwd hebben dat Hij ook verder zal redden, verlost ons uit zo groot doodsgevaar. 11 Jullie zijn ook medehelpende met het verzoek voor ons, opdat uit veler gezichten voor de in ons gegeven genadegeschenken, Hij door velen over ons gedankt zal worden. (SW)[2Kor. 1:10,11]
6 Toen nu Herodeszoon van Heros - held of afgod op het punt stond hem voor te leiden, was °Petrusrots in die °nacht ter ruste liggend tussen twee soldaten, gebonden zijnde met ketenen. Bovendien bewaarden twee bewakers voor de deur de cel. dit zeggend: Wij vonden de kerker gesloten zijnde in alle veiligheid en de wachters stonden voor de deuren, maar openende vonden wij niemand binnen. (SW)[Hand. 5:23]
7 En neem waar, een boodschapper van de Heer stond bij hen en licht schijnt* in de kamer. En de zijde van °Petrusrots een slag gevend*, wekt* hij hem, zeggend: "Sta op, met snelheid!" En van hem vallen* de ketenen van zijn °handen af.
8 De boodschapper nu zei tot hem: "Doe je gordel om en bind jouw °sandalen onder." En hij doet* zo. En hij zegt tot hem: "Werp je °bovenkleding om en volg mij!"
9 En naar buiten komend volgde hij hem. En hij had niet waargenomen dat het waar is wat door de boodschapper gebeurt, maar hij meende een visioen te bekijken.
10 Nu komend doorheen de eerste cel en tweede, komen* zij bij de ijzeren °poort die tot in de stad brengt, die vanzelf voor hen werd geopend. En naar buiten komend kwamen zij één straat verder. En onmiddellijk nam de boodschapper afstand van hem. Maar een boodschapper van de Heer opende in de nacht de deuren van de gevangenis en zei, hen naar buiten leidende (SW)[Hand. 5:19]
11 En °Petrusrots, tot zichzelf komend, zei: "Nu heb ik waarlijk waargenomen dat de Heer Zijn °boodschapper delegeert*. En Hij tilt* mij uit de hand van Herodeszoon van heros - held of afgod en van elke °verwachting van het volk van de Joden."
12 Bovendien kwam hij, zich bewust zijnde, bij het woonhuis van °Mariahun opstand (??), de moeder van JohannesJAH is genadig, bijgenaamd Marcuseen verdediging, waar aanzienlijk velen samen vergaderd en biddend zijn. 37 Barnabas nu was van plan ook °Johannes, genaamd Marcus, met zich mee te nemen. ... 39 Er kwam nu geprikkeldheid, zodat zij van elkaar terugwijken. Bovendien nam °Barnabas °Marcus mee, uitvarend tot in Cyprus. (SW)[Hand. 15:37,39] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Wat een ontroerend plaatje hebben we hier van de discipelen die baden in het midden van de nacht, en de extreme vreugde die door Petrusrots’ ontsnapping ontstond!


13 Door zijn kloppen* nu op de deur van het poortgebouw, kwam een dienstmeisje genaamd Rodéroos om te gehoorzamen*.
14 En de stem van °Petrusrots herkennend, opent* zij vaneig. vanaf °vreugde niet het poortgebouw, maar, naar binnen lopend, bericht* zij dat Petrusrots voor het poortgebouw staat.
15 Maar zij zeggen* tot haar: "Jij bent gek!" Maar zij beweerde met stelligheid dat het zo was. Maar dezen zeiden: "Het is zijn °boodschapper." 24 Deze dingen nu door hem verdedigend, zegt °Festus met een grote °stem, met nadruk: "Jij bent gek, Paulus! De vele documenten doen jou ronddraaien tot in waanzin!" (SW)[Hand. 26:24] - 10 Ziem dat jullie niet één van deze °kleinen zouden verachten, want Ik zeg jullie dat hun °boodschappers in de hemelen doorheen alles het gezicht bekijken van Mijn °Vader, Die in de hemelen is. (SW)[Matt. 18:10]
16 °Petrusrots echter ging door met kloppen. Nu open doende* namen* zij hem waar en zij waren buiten zichzelf.
17 Hen nu met de hand gebarend* om te zwijgen, vertelt* hij aan hen hoe de Heer hem vanuit de cel uitleidde. Bovendien zei hij: "Bericht deze dingen aan Jakobusonderkruiper en aan de broeders." En naar buiten komend ging hij tot in een andere plaats. 16 Paulus nu, opstaand en gebarend met de hand, zei: "Mannen, Israëlieten en die °God vrezen, hoor!.(SW)[Hand. 13:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De dood van Jakobus en de ontsnapping van Petrusrots markeren een crisis in de geschiedenis van de koninkrijksverkondiging. De kracht van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter gaat over van de handen van de apostelen in de handen van Jakobus, de broer van de Heer. Let er op dat Petrusrots hen niet vraagt verslag te doen aan de rest van de apostelen, maar aan Jakobus en de broeders. Vanaf die tijd hebben dezen het voor het zeggen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. De dood van Jakobus brak de rangen van de apostelen. Nu waren ze met slechts elf. Petrusrots was gedwongen te vluchten en JohannesJAH is genadig schijnt niet een actieve rol te hebben gespeeld.

Het is zeer opmerkelijk dat het leiderschap nu valt op iemand die nooit door de Heer de opdracht kreeg, maar zijn plaats hield en zijn invloed gebruikte op grond van een nauwe lichamelijke band met de Heer. Toen Hij nog op aarde was geloofde geen van zijn broers of zussen in Hem. Onze Heer maakte geen punt van zulke lichamelijke banden. Aan hen die Hem vertelden dat Zijn moeder en broers Hem wilden spreken, zie Hij: "Dezen zijn Mijn moeder en broers, die het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker horen en doen." (Luk. 8:21;SW). Maar de gelovigen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter waren afgedreven van de geestelijke werkelijkheden en de broer van de Heer de plaats die Hij gaf aan de apostelen. Jakobus had tevoren een hoge plaats onder de heiligen van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine noemt hem speciaal toen hij opging naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Gal. 1:19). Dit staat in opmerkelijk contrast met de koers van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, die gekenmerkt door de geleidelijke verwerping van het lichamelijke en een sterkte neiging naar het geestelijke.


18 Toen het nu dag werd was er niet weinig onrust onder de soldaten, wat er toch met Petrusrots was gebeurd. Maar daar aangekomen vonden de afgevaardigden hen niet in de gevangenis, en terug kerende brengen zij verslag uit, 23 dit zeggend: Wij vonden de kerker gesloten zijnde in alle veiligheid en de wachters stonden voor de deuren, maar openende vonden wij niemand binnen. 24 Toen zij nu deze °woorden hoorden, werden zowel de officier van het heiligdom als de hogepriesters verbijsterd over hen. Wat zou hier van komen? (SW)[Hand. 5:22-24]
19 Herodeszoon van heros - held of afgod nu, naar hem zoekend* en niet vindend, de bewakers vragend* onderzoekend, beveelt* hen weg te leiden*. En omlaag komend vanaf °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, vertoefde hij in Caesarkeizerea.
20 Hij nu was furieus op de Tyriërs en op de Sidonvisserij (-stad)iërs. Maar eensgezind waren zij bij hem aanwezig en Blastusknop overredend*, de slaapkamerheer van de koning, verzochten zij vrede (omdat hun °landstreek werd gevoed door dat wat bijeig. vanaf de koning behoorde). 11 En Salomo gaf aan Chiram twintigduizend korren tarwe, voedsel voor zijn huis, en twintig korren gestoten olie. Zo geeft Salomo aan Chiram jaar na jaar. (SW)[1Kon. 5:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us’ verslag over de dood van Herodeszoon van heros - held of afgod komt hiermee in alle belangrijke kenmerken overeen, hoewel hij niet schijnt te weten van de reden voor de vleierij, en hij schrijft de ziekte ook niet toe aan een boodschapper van de Heer. Door het aanvaarden van goddelijke eer wordt Herodeszoon van heros - held of afgod een type van de grote dictator van de eindtijd, die zichzelf zal vestigen, zeggend dat hij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is en gedood zal worden door de Heer Zelf.


21 In een verordende dag nu hield °Herodeszoon van heros - held of afgod, bij de koning behorende kleding aantrekkend*, gezeten* zijnde op het podium, een demagogische redevoering tot hen.
22 De bevolking nu riep terug: "De stem van een Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en niet van een mens!" Mensenkind! zeg tot den vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeen! daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart. (SW)[Eze. 28:2]
23 En ogenblikkelijk geeft* een boodschapper van de Heer hem een slag, omdat hij in plaats hiervan niet de heerlijkheid aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft*. En door wormen opgegeten wordend gaat* hij ter ziele. 20 Maar toen hij zijn hart verhief en zijn geest werd overmand om arrogant te zijn, werd hij van de troon van zijn koninkrijk afgezet en deed men de achting voor hem verlopen. (SW)[Dan. 5:20]
24 Maar het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker groeit* en werd vermeerderd. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

De dood van Herodeszoon van heros - held of afgod schijnt het einde te zijn geweest van de vervolging van de apostelen.


25 Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus nu keren* terug tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, de bediening vervullend*, JohannesJAH is genadig met zich meenemend, die bijgenaamd wordt Marcuseen verdediging. Aangezien het alle van de discipelen goed ging, besluit ieder van hen in dienstbetoon iets te zenden aan de broeders, de wonenden in Judea, 30 wat zij ook doen, verzendend naar de oudsten door de hand van Barnabas en van Saulus. (SW)[Hand. 11:29,30] - 37 Barnabas nu was van plan ook °Johannes, genaamd Marcus, met zich mee te nemen. (SW)Hand. 15:37] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Barnabaszoon van vertroosting en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus kregen de opdracht om bijstand te brengen naar de armen (11:30). De handschriften verschillen aanzienlijk of zij terugkeren uit, vanuit of naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter of in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya.
Terug naar de index.
Naar Handelingen 13


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.