Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 15

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En sommigen, omlaag komend vanaf °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, onderwezen de broeders: "In het geval dat jullie niet besneden zullen worden naar het gebruik van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, kunnen jullie niet gered* worden." Neem waar! Ik, Paulus, zeg jullie dat indien jullie je zouden besnijden, Christus jullie niets zal bevoordelen. (SW)[Gal. 5:2] - 3 En in de achtste dag wordt het vlees van zijn voorhuid besneden. (SW)[Lev. 12:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De deur van geloof was nog niet geopend naar de naties, of de afgevaardigden van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter probeerden die weer dicht te knallen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had bericht dat redding rechtstreeks naar de heidenen was gebracht, zonder de noodzaak proseliet te worden. Nu komen de Judalofīsten en staan er op dat het niet voldoende is om een "proseliet van de poort" te zijn, maar dat zij "proseliet van rechtvaardigheid" moesten worden en alle verplichtingen van het Judalofīsme op zich moesten nemen. Het conflict was tussen geloof en wet, genade en werken. De besnijdenisaanhangers gebruikten op verkeerde wijze dat wat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker had gegeven voor de genezing van zelfrechtvaardiging.

Uit Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ verslag, gegeven in zijn brief aan de Galaten, leren we dat deze "valse broeders" de ekklesia van Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya stiekem binnen gedrongen waren, hun vrijheid in ChristusGezalfde bespionerend, vastbesloten hen terug te brengen onder de band van de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen. Naast door de broeders in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya te zijn gezonden, had Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een onthulling die hem richting gaf: naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te gaan en daar zijn evangeliegoede bericht over te brengen, dat wezenlijk verschilde van dat van de twaalf en de Judalofīsten, aan hen die in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter gezag hadden. Hij nam ook Tituswilde duif mee als test, omdat hij niet besneden was (Gal. 2.1-5).


2 °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en °Barnabaszoon van vertroosting kregen nu niet weinig oproer en kwestie tegen hen. Zij verordenen* Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting, en enige anderen vanuit hen, omhoog te gaan naar de afgevaardigden en oudsten in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter aangaande dit °vraagstuk. Daarop, na veertien jaren, ging ik opnieuw op naar Jeruzalem, met Barnabas en ook Titus meenemend (SW)[Gal. 2:1]
3 Dezen dan, inderdaad voortgezonden wordend door de ekklesia, kwamen* bovendien doorheen Foeniciëpurperland, net als Kanaän en Samariawaker, gedetailleerd vertellende van de bekering van de natiën. En zij maakten grote blijdschap bij al de broeders.
4 Nu aankomende tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, werden zij aangenomen door de ekklesia en de afgevaardigden en de oudsten. Zij verkondigen* hen bovendien zoveel als wat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met hen doet*. Aankomend nu en de ekklesia bijeen roepend, informeren zij hen over alles wat °God met hen doet en dat Hij voor de naties een deur opent van geloof. (SW)[Hand. 14:27]
5 Maar enkelen vanaf de groepering van de Farizeeënafgescheidenen die geloofd hadden, staan* op, zeggend dat het bindend is opdracht te geven hen te besnijden en bovendien de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen te bewaren.
6 De afgevaardigden en de oudsten nu werden verzameld* om waar te nemen aangaande dit °woord. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Voor deze bijeenkomst nam Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de vraag in kleine kring ter hand met de meer invloedrijke leden van de ekklesia in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, in het bijzonder met Jakobushielenlichter, de broer van de Heer, en met de apostelen Petrusrots en JohannesJAH is genadig. Na hen overtuigd te hebben dat hij een bijzondere onthulling had voor de Onbesnedenheid, waren zij in staat de vergadering te beīnvloeden.

In Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde verviel de ekklesia van ChristusGezalfde al snel in een Joodse sekte. Ze werd door haar vijanden de "sekte van de Nazareneruit Nazarets" genoemd. Ze hielden vast aan de Mozaīsche wet en rituelen als nooit te voren en konden het niet verdragen ook maar iets te overwegen dat afbreuk leek te doen aan hun oude religie. Trouwens, zij gaven de tradities over sociale omgang met de vreemde naties alle kracht van een goddelijke opdracht. Petrusrots’ koers met Corneliusvan een hoorn was niet een rechtstreekse overtreding van de wet, hoewel het eten betrof, dat door Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen was verboden.


7 Toen er nu veel kwestie ontstond, zei Petrusrots, opstaande*, tot hen: "Mannen, broeders, jullie zijn op de hoogte dat vanaf de dagen van de begintijd °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onder jullie uitkiest* dat door mijn °mond de natiën het woord van het evangeliegoede bericht horen* en te geloven*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Petrusrots verwijst hier naar Corneliusvan een hoorn en zijn woorden moeten niet gezien worden in het licht van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ verdere koers, maar zoals de aanwezige Joden ze verstonden. Petrusrots’ onderwijs aan de naties was beperkt tot proselieten binnen het land. Zonder die ervaring zou Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nooit in staat zijn geweest Petrusrots er van te overtuigen dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met de naties kon handelen op een wijze die anders was dan Zijn omgang met de Besnijdenis. Het geval van Corneliusvan een hoorn was speciaal ontworpen om de kloof te overbruggen tussen de twee bedieningen van Petrusrots en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine.


8 En °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Kenner van het hart, geeft* getuigenis aan hen, de heilige °geest gevend, zoals ook aan ons. En zij worden allen gevuld met heilige geest en zij beginnen te spreken in andere talen, zoals de geest hen gaf voor te dragen (SW)[Hand. 2:4]
9 En in niets maakt* Hij onderscheid tussen ons en hen, hun °harten reinigend* in het geloof. Maar nu is, buiten wet om, rechtvaardigheid van God openbaar geworden (waarvan getuigd wordt door de wet en de profeten) (SW)[Rom. 3:22]
10 Nu dan, waarom beproeven jullie °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door een juk op de nek van de leerlingen te plaatsen*, dat noch onze °vaders noch wij sterk genoeg zijn* om te dragen*? Voor de vrijheid bevrijdt Christus ons! Sta dan krachtig en weest niet opnieuw onderworpen aan een slavenjuk (SW)[Gal. 5:1]
11 Maar door de genade van de Heer JezusJAH redt geloven wij gered* te worden op dezelfde wijze als ook dezen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Dit zijn vrijmoedige en nobele woorden die door de apostel van de Besnijdenis gesproken worden in zo’n bijeenkomst van Judalofīsten. Dit zijn Petrusrots’ laatste woorden in het boek Handelingen. In plaats van toe te geven dat de heidenen gered moeten worden door middel van de wet en het ritueel, door het Judalofīsme, staat Petrusrots op het tegendeel. De vreemdelingen zullen niet gered worden zoals de Joden, maar die van de Besnijdenis zelf zijn niet door de wet en besnijding gered, maar door genade, net als de naties. We kunnen ons nauwelijks bewust worden hoe verbazingwekkend zo’n uitspraak in deze bijeenkomst moet zijn geweest. Ze werd niet begrepen of nagevolgd. Petrusrots zelf ontkende ze door zijn daden, kort daarna (Gal. 2.11-21).

Jakobushielenlichter, de broer van onze Heer had, hoewel geen apostel, verreweg de grootste invloed in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, in het bijzonder onder de Judalofīsten. Petrusrots, die het leiderschap had moeten hebben, was bang voor hem. Indien zijn wijze en gewichtige woorden nagevolgd zouden zijn, zou alles in orde zijn geweest. Maar de wettelijken waren te sterk en luisterden naar Jakobushielenlichter, hun leider, de broer van de Heer naar het vlees, en niet naar iemand die niet alleen een van Zijn broeders in de geest was, maar opgeleid was geworden en opdracht had gekregen om Zijn volk te leiden. Petrusrots’ beslissing was in overeenstemming met de geest en had gehoorzaamd moeten worden. Jakobushielenlichter’ compromis was een concessie aan het vlees. Later, toen de volle waarheid voor het heden was onthuld, werden deze bevelen afgeschaft (Efe. 2:15).


12 En heel de menigte zwijgt* en zij hoorden Barnabaszoon van vertroosting en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ontvouwen zoveel als °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tekenen en wonderen door hen doet* in de natiën.
13 En na hun °zwijgen* antwoordde Jakobusonderkruiper, zeggend: "Mannen, broeders, hoort mij!
14 Simeongehoord (heeft JAH) ontvouwt* zoals °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker eerst omziet* om vanuit de naties een volk voor Zijn °naam te nemen. 68 "Gezegend zij de Heer, de God van °Israël, want Hij ziet om en maakt een loskoping voor Zijn °volk (SW)[Luc. 1:68]
15 En met deze dingen stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals het is geschreven:
16 "Na deze dingen zal Ik wederkeren en Ik zal de tent van Davidgeliefde weer opbouwen, die gevallen is. Ik zal haar naar beneden gekeerd zijnde dingen weer opbouwen en Ik zal haar weer oprichten,"
17 zodat ook maar de overgeblevenen van de mensen op zoek zouden zijn naar de Heer en al de natiën over welke Mijn °naam over hen is aangeroepen, zegt de Heer Die deze dingen doet. 11 In die dag zal Ik de gevallen hut van David oprichten en Ik zal hun bressen ommuren en hun gesloopte plaatsen zal Ik oprichten en Ik bouw haar als in de dagen van de aion, 12 opdat zij het overblijfsel van Edom zullen pachten en alle naties over wie Mijn Naam geroepen wordt, zegt JAHWEH met nadruk, Die dit doet. (SW)[Amos 9:11,12]
18 Bekend aan de Heer, vanaf de aion, is Zijn °werk. 21 Vertel en kom dichtbij. Inderdaad, zij zullen tezamen beraadslagen. Wie kondigde dit vanaf vroeger aan, vertelde haar vanaf toen? Was Ik het niet, JAHWEH? En er is verder geen Elohim, afgezien van Mij. Een rechtvaardige El en Redder is er geen, uitgezonderd Mij. (SW)[Jes. 45:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Jakobushielenlichter verwijst niet naar het rapport van Barnabaszoon van vertroosting of Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, als hij Amoskrachtig 9:11,12 citeert, maar naar de toespraak van Petrusrots. De profeet, sprekend van de tijd wanneer het koninkrijk zal worden opgericht, verwijst naar hen onder de naties, die, net als Corneliusvan een hoorn, de naam van de Heer aanriepen, en gezegend worden, samen met Zijn volk Israëlstrijder van God. Het verwijst niet naar de huidige bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade.


19 Daarom oordeel ik hen vanaf de natiën die omkeren op °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet verder lastig te vallen, want zij berichten over ons wat voor soort intrede wij bij jullie hebben gehad en hoe jullie terugkeren tot °God, weg van de afgoden, om te slaven voor de levende en ware God (SW)[1Thess. 1:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Let op het invoelende Ik. Dit was Jakobushielenlichter’ eigen oplossing. Het doel van de bevelen schijnt te zijn geweest dat het voor de Joden mogelijk werd sociale omgang te hebben met de gelovigen onder de naties, zonder Joodse vooroordelen te schenden. Een Jood, zelfs als hij gelovige was, kon nooit samen met een heiden aan dezelfde tafel eten indien deze een afgodenoffer opdiende of verstikt vlees of bloed. Was Petrusrots’ advies gevolgd, dan zouden ze het juk van de wet hebben afgeworpen dat ze nooit in staat waren te dragen, en zo vrije en blije gemeenschap met de Onbesnedenheid hebben. Jakobushielenlichter’ plan houdt de Joden onder de goddelijke wet en plaatst de naties onder een menselijke wet. In plaats dat hij allen vrijmaakt van banden, bindt hij ze.


20 maar om aan hen een brief te schrijven* over het zich onthouden vanaf de ceremonieel verontreinigde dingen, van de afgoden en van de ontucht en van het verstikte en van het bloed. 4 Maar vlees met zijn ziel in zich, zijn bloed, zullen jullie niet eten. (SW)[Gen. 9:4]
21 Want Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen heeft vanuit de generaties van de begintijd die hem= Mozes stad na stad proclameren, gelezen wordend in elke sabbat in de synagogen." Na het lezen van de wet en de profeten, nu, richten de hoofden van de synagoge zich tot hen, (SW)[Hand. 13:15]
22 Dan schijnt* het de afgevaardigden en de oudsten goed, samen met de hele ekklesia, mannen vanuit hun midden te kiezen* en, samen met °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting, Judaslof (Griekse vorm van Juda), genaamd Bar-Sabbaszoon van Sabbas, en Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus, leidinggevende mannen onder de broeders, tot in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya te zenden*,
23 deze dingen nu door hun hand schrijvend*: "De afgevaardigden en de oudsten, aan de broeders van zowel °Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya en SyriëAram van de twee rivieren - verheven en Ciliciëhet land van Celix, en aan de broeders vanuit de natiën: Verheugt je!
24 Daar wij immers horen* dat enigen, vanuit ons uitkomend, jullie verontrusten* met woorden, jullie °zielen ontmantelend, aan wie wij niet waarschuwden*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Het grote doel van de conferentie was zeker beslist en nooit horen we meer dat besnijding en houden van de wet noodzakelijk zijn voor redding. De Judalofīsten gaan nu over naar de leer dat, hoewel deze dan wel niet nodig zijn voor redding, ze noodzakelijk zijn voor vooruitgang en perfectie. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine weerlegt dit in Galaten.


25 schijnt* het ons toe, eensgezind wordend, mannen uitkiezend*, om naar jullie te zenden*, samen met onze °geliefden, Barnabaszoon van vertroosting en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine,
26 mensen die hun °zielen overgeleverd hebben ten behoeve van de Naam van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde.
27 Wij dan hebben Judaslof (Griekse vorm van Juda) en Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus afgevaardigd en zij berichten door het woord dezelfde dingen.
28 Want het schijnt* de heilige °geest en ons toe niet meer zwaarte op jullie te plaatsen dan deze °essentiële dingen: 4 Zij nu binden zware en moeilijk te dragen lasten bijeen en zij plaatsen ze op de schouders van de mensen. Maar zij willen ze zelf niet met hun °vinger beroeren. (SW)[Matt. 23:4]
29 zich te onthouden van afgodenoffers, van bloed en het verstikte en van ontucht, vanuit welke dingen jullie jezelf zorgvuldig bewarend, julliezelf wel zullen handelen. Vaart wel!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Strikt gesproken waren deze bevelen alleen bindend voor de gelovigen in Syriëverheven en Ciliciëstreek in het zuid-oosten van Klein Azië, hoewel ze alle heiligen onder naties beīnvloed moeten hebben. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine herroept ze in feite wanneer hij het eten van vlees dat aan afgoden is geofferd een zaak maakt van persoonlijk geweten (1Kor. 8). De onthulling van de nieuwe mensheid (Efe. 2:15), waarin alle fysieke onderscheid verdwijnt, zodat er geen Jood of Griek is, doet deze "wet van inzettingen in bevelen" teniet. Ze waren gebaseerd op een onderscheid dat niet langer bestaat voor hen die in ChristusGezalfde JezusJAH redt zijn. Hierover sprekend tot de Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Aziënzen, schaft de apostel ze vrijmoedig af "het handschrift uitwissend van de inzettingen tegen ons, wat vijandig tegen ons was, en het werd weggenomen uit ons midden, het aan het kruis nagelend" (Kol. 2:14;SW). Hoe diep was Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter gevallen! In plaats van zegen naar de naties te brengen, gebruiken zij deze gelegenheid om hen te belasten met een wet van eigen ontwerp. Geen wonder dat, toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine terug kwam, hij Jakobushielenlichter in de volle leiding ziet, en alle tienduizenden gelovige Joden vurig voor de wet en vijandig tegen hem en zijn bediening.


30 Dezen dan, inderdaad, weggezonden wordend, kwamen omlaag tot in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya en de menigte verzamelend, overhandigen* zij de brief.
31 En lezend verheugden zij zich over de bemoediging.
32 Judaslof (Griekse vorm van Juda) en bovendien Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus, zelf ook profeten zijnde, roepen* op door veel woorden en zij verstevigen* de broeders. In deze dagen nu kwamen profeten af van Jeruzalem naar Antiochië. (SW)[Hand. 11:27] - de zielen van de discipelen versterkend, hen smekend in het geloof te blijven (SW)[Hand. 14:22]
33 Na verloop van tijd nu werden zij vanaf de broeders met vrede weggezonden* naar die hen afvaardigden*.
34 [geen tekst]
35 Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Barnabaszoon van vertroosting vertoefden in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya, onderwijzend en met vele anderen ook het woord van de Heer evangeliserend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Het was tijdens deze periode dat Petrusrots naar Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya kwam en aanvankelijk leefde in een openlijke omgang met de heidenen, met hen etend in overeenkomst met zijn toespraak tijdens de conferentie en met de bevelen, ook met zijn eigen gedrag in het geval van Corneliusvan een hoorn. In de aanwezigheid van "bepaalde van Jakobhielenlichter" begon Petrusrots te twijfelen en gaf toe aan hun vooroordelen. Indien Petrusrots, denkend aan het zwakke geweten, toe had gegeven aan een niet essentieel punt, dan zou Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine dat hebben goedgekeurd. Maar zijn motief was de vrees voor mensen. Zijn voorbeeld keurde niet alleen de ketterijen van de Judalofīsten goed, maar verleidde ook gelovigen als Barnabaszoon van vertroosting en verdiende heel wel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ berisping.


36 Na enige dagen echter zei Barnabaszoon van vertroosting tot Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine: "Omkerend* zouden wij, hoe dan ook, omzien naar de broeders die in elke stad zijn waarin wij het woord van de Heer aankondigden*, om te zien hoe het met ze gaat."
37 Barnabaszoon van vertroosting nu was van plan ook °JohannesJAH is genadig, genaamd Marcuseen verdediging, met zich mee te nemen. Jullie groet Aristarchus, mijn °medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie jullie richtlijnen kregen. Indien hij eens tot jullie zou komen, ontvangt hem! (SW)[Kol. 4:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Barnabaszoon van vertroosting had al Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ verontwaardiging opgeroepen door zwakjes toe te geven aan de invloed van Petrusrots en de Judalofīsten. Mogelijk leed hij nog onder Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ openbare berisping. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, daarentegen, stond altijd op tegen iets dat leek op een compromis en zwakte. Hoewel het voor hen onmogelijk was nog verder samen te werken, maakten ze duidelijk een vriendelijke overeenkomst om onder hen het gebied te verdelen van hun eerdere reis.


38 Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine achtte deze, een van hen afstand nemende*, vanaf Pamfiliëvan iedere stam, en niet met hen meekomend in het werk, niet waardig om met zich mee te nemen. Vertrekkend uit Pafos, kwamen zij die met Paulus waren in Perge in Pamfylië. Doch Johannes, hen verlatend, keert terug naar Jeruzalem. (SW)[Hand. 13:13]
39 Er kwam nu geprikkeldheid, zodat zij van elkaar terugwijken*. Bovendien nam °Barnabaszoon van vertroosting °Marcuseen verdediging mee, uitvarend* tot in Cypruskoper (-land). En Jozef, de door de apostelen bijgenaamde Barnabas, wat na vertaling zoon van vertroosting is, een Leviet, geboren van Cyprus (SW)[Hand. 4:36]
40 Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, Silasaramese vorm van Saul - latijns Silvanus erbij uitkiezend*, kwam uit, aan de genade van de Heer overgeleverd wordend door de broeders. En van daar zeilden zij weg naar Antiochië, waar hen de genade van °God werd gegeven voor het werk dat zij vervullen (SW)[Hand. 14:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

Silasaramese vorm van Saul; Silvanuslatijnse vorm van Saul was bijna noodzakelijk als een metgezel voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. De bevelen voorzagen er in dat zij afgeleverd moesten worden door zowel Barnabaszoon van vertroosting als Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, terwijl Judaslof (Griekse vorm van Juda) en Silasaramese vorm van Saul; Silvanuslatijnse vorm van Saul ze mondeling moesten bevestigen. Nu Barnabaszoon van vertroosting weg is, kon Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nauwelijks zonder een tweede getuige de bevelen afleveren en Silasaramese vorm van Saul; Silvanuslatijnse vorm van Saul was de enige voor dat doel, want hij had de aanbeveling van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine schijnt de sympathie te hebben gehad van de broeders in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya. Er wordt niets gezegd over hun belangstelling voor Barnabaszoon van vertroosting en Markuseen verdediging. Maar wanneer Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanuslatijnse vorm van Saul weggaan, bevelen de broeders hen aan in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade.


41 Hij nu kwam* doorheen °Syriëverheven en °Ciliciëstreek in het zuid-oosten van Klein Azië, de ekklesias verstevigend.

Terug naar de index.
Naar Handelingen 16


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.