Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 19

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Het gebeurde nu, terwijl °Apollosbehorend bij Apollo in Korinteverzadigd is*, dat °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine door de hoger gelegen delen omlaag komt tot in Efezetoegestaan en daar enige leerlingen vindt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gaat via een omweg naar Efezetoegestaan, aan die van Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Aziën en Laodiceastad in Frygië, in Klein Azië, dicht bij Kolosse voorbij gaand (Kol. 2:1), die in het vlees nooit zijn gezicht zagen.


2 Hij zei bovendien tot hen: "Namen jullie, gelovend*, heilige geest in ontvangst?" Maar zij zeiden tot hem: "Maar wij horen* niet eens dat er heilige geest is!" 39 Dit nu zei Hij aangaande de geest, die degenen die in Hem geloven op het punt stonden in ontvangst te nemen, want heilige geest was nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet wordt verheerlijkt. (SW)[Joh. 7:39] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Deze discipelen, zoals Apollosbehorend bij Apollo, schenen niets van de bediening van de Heer en de twaalf apostelen te weten, noch van de gaven van de heilige Geest, die pas na de hemelvaart van onze Heer werden gegeven. Zij bezaten geen van deze gaven en hadden er zelfs niet van gehoord. JohannesJAH is genadig’ doop was voor die zich bekeerden, om een volk voor te bereiden voor de MessiasGezalfde, Die na hem zou komen, Die in heilige Geest zou dopen.


3 Deze nu zei: "Tot in wat dan worden jullie gedoopt*?" En dezen zeggen*: "Tot in de doop van JohannesJAH is genadig."
4 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu zei: "JohannesJAH is genadig doopte* de doop van bezinning, tot het volk zeggend dat zij in de na hem komende zouden geloven, dat is: in °JezusJAH redt. 11 Want ik doop jullie inderdaad in water, tot in bezinning, maar Die na mij komt is sterker dan mij, van Wie ik niet toereikend ben de schoeisels te dragen. Hij zal jullie dopen in heilige geest en in vuur (SV)[Matt. 3:11]
5 Dit nu horend* worden zij gedoopt* in de naam van de Heer, JezusJAH redt. want jullie zijn allen in Christus gedoopt; jullie hebben Christus aangedaan (SW)[Gal. 3:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Dit vers wordt gewoonlijk genomen om de werken van de twaalf discipelen aan te geven, en niet Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ verklaring over hen die JohannesJAH is genadig de Doper hoorden. Maar de verandering in de tijd van het werkwoord is tegen zo’n weergave. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gebruikt het onbepaalde "doopt" (:4), "hoort" (:5), "zijn gedoopt" voor de daden van JohannesJAH is genadig en hen die hij doopte, maar het wordt veranderd naar het tegenwoordige "worden … gedoopt" wanneer er gesproken wordt over Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ daden, en naar de verleden tijd wanneer er gesproken over de gevolgen daarvan. Dit is niet zo duidelijk in de Engelse [en Nederlandse; vert.] vertaling als in het Grieks, maar veronderstelt dat de apostel zijn gebruikelijke koers volgde, want ChristusGezalfde had hem niet gezonden om te dopen, maar om het evangeliegoede bericht te verkondigen (1Kor. 1:17). De gaven volgden op het opleggen van zijn handen, niet op hun doop.


6 En bij het op hen opleggen van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' handen kwam de heilige °geest op hen. Bovendien spraken zij in talen en zij profeteerden. Dan plaatsen zij de handen op hen en zij verkregen heilige geest. (SW)[Hand. 8:17]
7 °Allen waren nu ongeveer twaalf mannen.
8 Nu de synagoge binnenkomend was* hij vrijmoedig, gedurende drie maanden argumenterend en overredend aangaande de dingen van het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En deze begint vrijmoedig te zijn in de synagoge. Hem nu horende namen Priscilla en Aquila hem bij zich en legden hem meer accuraat de weg van °God uit. (SW)[Hand. 18:26] - aan wie ook Hij zich levend presenteert na Zijn °lijden, met vele tekenen veertig dagen lang aan hen verschijnend en sprekend dat wat betreft het koninkrijk van °God (SW)[Hand. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Nogmaals volgt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zijn gebruikelijke plan van het verkondigen van ChristusGezalfde in de synagoge van de belangrijkste stad van een provincie.


9 Als nu sommigen verhard werden en ongezeglijk waren, in het zicht van de menigte kwaad sprekend aangaande de weg, zondert* hij, afstand van hen nemend*, de leerlingen af, dag na dag argumenterend in de school van Tyrannustiran. Daarom: komt uit hun midden en weest afgezonderd, zegt de Heer en raakt niet het onreine aan en Ik zal jullie ontvangen. (SW)[2Kor. 6:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

In Efezetoegestaan wonnen het voorgaande bezoek van de apostel en het getuigenis van Apollosbehorend bij Apollo, alsook zijn eigen vrijmoedige verkondiging in de synagoge, vele aanhangers onder de Joden, zodat in dit geval het niet waren die geloofden, maar dat het enkelen waren die tegenstonden. Na drie maanden komen zaken tot een crisis en verlaat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de synagoge en brengt hij de gelovige discipelen met zich mee, zijn hoofdkwartier vestigend in de school van Tyrannustiran, waar hij dagelijks uitleg geeft. Hiernaast, terwijl hij denkt aan de oudsten bij zijn aandoenlijke afscheid in Milete, onderhield hij zichzelf door zijn eigen handen (20:34), mogelijk werkend in zijn eigen val bij Aquilla en Priscillaeerbiedwaardig, rondgaand langs de huizen en ook openbaar predikend (20:20), en velen genezend van ziekten en boze geesten uitwerpend.


10 Dit gebeurde nu gedurende twee jaren, zodat al die wonen in °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet het woord van de Heer horen*, Joden en bovendien Grieken.
11 Bovendien deed °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker machten, niet de gewoon zijnde, door de handen van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, Zij dan bleven aanmerkelijke tijd, vrijmoedig zijnde in de Heer, De getuigende van Zijn °woord van °genade, tekenen en wonderen gevend die gebeurden door hun handen (SW)[Hand. 14:3]
12 zodat ook de zweetdoeken en schorten vanaf zijn blote huid weggebracht worden op de zwakken om van hen de ziekten te doen loskomen. Bovendien gaan de boosaardige geesten uit. zodat ook op pleinen de zieken werden aangedragen en geplaatst op veldbedden en strozakken, opdat bij de komst van Petrus mogelijk zijn °schaduw iemand van hen zou overschaduwen. 16 En ook de menigte van de steden rond Jeruzalem kwam tezamen, brengende zieken en door onreine geesten gemolesteerden, die allen werden genezen. (SW)[Hand. 5:15,16]
13 Ook enigen nu van de rondzwervende Joodse geestenbezweerders ondernemen* een poging om de naam van de Heer JezusJAH redt te noemen op degenen die de boosaardige °geesten hebben, zeggend: "Ik bezweer jullie door de JezusJAH redt die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine proclameert." 49 Antwoordend nu zei Johannes: "Meester! Wij namen iemand waar die in Uw °naam demonen uitwerpt. En wij verhinderden hem omdat hij niet met ons volgt." (SW)[Luc. 9:49] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

De Joden waren zo diep gevallen dat velen van hen heksen en tovenaars werden, die spreuken gebruikten bij hun pogingen om boze geesten te overwinnen. Ondervindend dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ formule zo effectief was, aarzelden ze niet de naam van de Heer te misbruiken door die in hun exorcismes toe te passen. Maar de boze geesten werden door dit middel niet misleid, zoals ze zonen van Scevagedachtenlezer tot hun verdriet ondervonden.


14 Zij nu waren zeven zonen van Skevasgedachtenlezer, een Joodse hogepriester, die dit doen.
15 Maar antwoordend zei de boosaardige °geest tot hen: "°JezusJAH redt ken ik inderdaad en met °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ben ik op de hoogte, maar jullie, wie zijn jullie?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De geestelijke neiging van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bediening en zijn gezag over de geestenwereld wordt hier voor ons benadrukt door een van de geesten zelf. Het speciale woord dat door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wordt gebruikt is een zeer krachtige term, die aangeeft dat zij hem zeer goed kenden. Maar zij weigerden hen te erkennen die niet de MessiasGezalfde als hun Redder en Meester hadden, maar toch dachten voordeel te kunnen halen uit Zijn Naam en kracht. Doorheen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine loopbaan komt hij steeds dichter bij de geestelijke krachten, totdat, in zijn laatste bediening, hij alleen hen erkende als het echte doel van de aanval (Efe. 6:12).


16 En de mens, in wie de boosaardige °geest was, op hen af springend, beiden overheersend*, is sterk tegen hen, zodat zij naakt en verwond zijnde vanuit dat °huis ontsnappen.
17 Dit nu werd bekend aan allen, Joden en bovendien Grieken, die in °Efezetoegestaan wonen. En vrees valt* op hen allen en de naam van de Heer JezusJAH redt werd groot gemaakt. En er kwam vrees op iedere ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen (SW)[Hand. 2:43] - 46 En Maria zei: "Mijn ziel maakt de Heer groot, (SW)[Luc. 1:46] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Dit incident heeft een duidelijk effect op hen die zulke praktijken uitoefenden. De demonen die zij vreesden hadden zowel de Heer als Zijn dienaar erkend als waardig voor hun gehoorzaamheid. Het is dan ook geen wonder dat zij vol van vrees waren en de Here JezusJAH redt groot maakten.


18 Bovendien kwamen velen van die geloof hebben, openlijk belijdend en hun °praktijken verkondigend. 6 en zij werden onder hem gedoopt in de rivier de Jordaan, openlijk hun °zonden belijdend. (SW)[Matt. 3:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Vele gelovigen hielden nog steeds vast aan hun oude praktijken, maar toen ze zagen dat de Heer groter was dan de demonen die zij vreesden, verlieten ze hun valse kunsten. Ze gaven de rollen op die hen onderwezen en verbrandden ze, bijna tien duizend dollar in waarde.


19 Aanzienlijk velen nu van die overbodige kunsten praktiseren*, de boeken bijeen brengend*, verbrandden die in het zicht van allen; en zij tellen* de waarden er van op en zij vonden een waarde van vijf tienduizendtallen zilvergeld.
20 Zo, overeenkomstig de kracht van de Heer, groeit* het woord en was het sterk. En het woord van °God groeit, en het aantal van de discipelen in Jeruzalem werd geweldig vermenigvuldigd. Daarbij gehoorzaamde een grote menigte van de priesters het geloof. (SW)[Hand. 6:7]
21 Als deze dingen nu werden vervuld, plaatste de geest in °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine door °Macedoniëuitgestrekt land en °Achajenarigheid te gaan, om tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te gaan, zeggend: "Na wat mij daar gebeurt, is het voor mij bindend ook Romekracht waar te nemen." maar nu ga ik naar Jeruzalem, bedienend aan de heiligen. (SW)[Rom. 15:25] - Nu wil ik niet dat jullie onwetend zijn, broeders, dat ik vaak geprobeerd heb naar jullie toe te komen (en tot dusverre werd verhinderd), opdat ik ook onder jullie enige vrucht zou hebben, net zoals onder de rest van de naties (SW)[Rom. 1:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

De woorden "Toen nu deze dingen vervuld waren" markeren de centrale crisis in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bediening. We hebben Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter al lang geleden verlaten. Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya had de plaats gekregen als basis voor zijn zendingsreizen, en zijn correspondentie was verbonden met Korintheverzadigd, maar nu kijken we vooruit, naar Romekracht. In brieven die op dit kruispunt werden geschreven, verklaart Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine dat hij het evangeliegoede bericht van ChristusGezalfde volledig had gepredikt in deze streken (Rom. 15:19) en dat er een verandering zal komen in zijn bediening, in het bijzonder in het evangeliegoede bericht dat hij aan het verkondigen was. Hij was bezig geweest met het verkondigen van ChristusGezalfde als Israëlstrijder van Gods MessiasGezalfde, "naar het vlees", maar vanaf nu zou hij dat niet meer doen. Hij wilde niemand kennen naar het vlees. Hij zou de verzoening prediken, die het onderscheid tussen de Besnijdenis en de Onbesnedenheid wegdoet (2Kor. 5:14-21; Rom. 5:12-21). Zijn evangeliegoede bericht aan de naties was gebaseerd geweest op de belofte aan Abrahamvader van vele volken, dat alle naties van de aarde door zijn Zaad gezegend zouden worden. Nu predikt hij aan heel de mensheid vanwege een gezamenlijke afstamming van Adam (van) rode (aarde). Aangezien deze bediening niet overeenkomt met het koninkrijk voor Israëlstrijder van God, wat het onderwerp van Handelingen is, wordt het in deze rol niet erkend.

De bediening van de apostel in de synagogen loopt op z’n einde, want de Joden onder de naties hebben hun MessiasGezalfde verworpen, precies als zij die in het land zijn dat hadden gedaan. Alles was overblijft is zijn getuigenis voor koningen en in Romekracht.

Efezetoegestaan was het religieuze centrum zoals Romekracht het politieke centrum van de wereld was. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gaf daar een groter deel van zijn bediening aan de kerk dan aan welke andere dan ook.


22 Nu twee van die hem bedienden afvaardigend* tot in Macedoniëstreek in noord-Griekenland, Timoteüsvereerder van God en Erastusgeliefd, hield hij zichzelf een tijd op in Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet. Gajus groet jullie, mijn °gastheer en de hele ekklesia groet jullie. era'stus de bestuurder van de stad en Quartus, de broeder. (SW)[Rom. 16:23]
23 Nu gebeurde* overeenkomstig die °periode niet weinig onrust aangaande de weg, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De onrust in Efezetoegestaan werd zonder twijfel veroorzaakt door de tegenstand van de boze geesten, of demonen, die de echte voorwerpen van aanbidding zijn in afgoderij. Het diende ook Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers werk, want de bediening van de apostel was bij een crisis aangekomen, die vereiste dat hij Efezetoegestaan moest verlaten.


24 want een zeker man met de naam Demetriusaan (de godin) Demeter gewijd, een zilversmid, zilveren tempels van Artemis (Griekse godin) volledig licht; latijn: Diana makend, verschafte aan de vakmannen niet weinig werkzaamheid; Het gebeurde nu bij ons in gebed gaan, dat een zekere dienstmeid, een waarzeggend geest hebbend, ons ontmoet, die orakelend een groot inkomen leverde aan haar °meesters (SW)[Hand. 16:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Het drijvende motief van Demetriusaan (de godin) Demeter gewijd en zijn mede handswerklieden was het verlies van handel, net als in het geval van de Pythones in Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote. Geld beweegt de naties.

Het was een oude gewoonte om draagbare beelden of afgodsbeelden te gebruiken, die gevormd waren naar vereerde tempels of andere voorwerpen van aanbidding. Ze werden voor verschillende doelen gebruikt, als huisgoden of voor religieuze processies, of zelfs op reis of tijdens militaire expedities. Sommige waren van hout, andere van goud of zilver. Men kan eenvoudig zien hoe een winstgevende handel in zulke beelden kon ontstaan in Efezetoegestaan, want de tempel van Diana was wereldberoemd. Aanbidders van ver weg zouden een altaartje willen hebben om mee te nemen naar hun huizen.

De reden waarom altaren of tempels van Diana werden gemaakt, en niet zozeer beelden van de godin, kan liggen in het feit dat de tempel buitengewoon mooi was, terwijl het beeld nogal ruw was. Het was niet een beeld van Diana de jager, dat het karakter is waarin ze nu wordt gepresenteerd, maar een veelborstige vrouwenfiguur van boven en een vormeloos blok er onder, uitgesneden uit hout. Toch was ze een voorwerp van de meest fanatieke verering.


25 die, samen vergaderend*, ook die aangaande de werkers van zulke dingen, zei: "Mannen! Jullie zijn op de hoogte van het feit dat vanuit deze °werkzaamheid onze °welvaart is,
26 en jullie aanschouwen en horen dat niet alleen in Efezetoegestaan, maar bijna geheel Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet, door het overreden* deze °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een aanzienlijke schare van de plaats zet*, zeggend dat het geen goden zijn die door handen gemaakt worden. Het ras dan, behorende bij °God, hoort niet te beweren dat de goddelijke is als goud, of zilver of steen, een beeldhouwwerk van kunst en menselijk gevoel (SW)[Hand. 17:29]
27 Niet alleen brengt dit ons in gevaar doordat dit °deel tot een achterhaalde zaak wordt, maar ook wordt de gewijde plaats van de grote godin Artemis (Griekse godin) volledig licht; latijn: Diana als niets wordt gerekend*. En ook haar °grootsheid staat op het punt neergehaald te worden, die heel °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet en en de bewoonde wereld vereert."
28 Dit nu horend* en vol van woede wordend, schreeuwden zij, zeggend: "Groot is de Artemis (Griekse godin) volledig licht; latijn: Diana van de Efeziërs!"
29 En de stad wordt vervuld* van de verwarring. Bovendien stormen* zij eensgezind tot in het theater, Gajusheer en Aristarchusopperheerser meeslepend*, Macedoniërs, medereizigers van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Jullie groet Aristarchus, mijn °medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie jullie richtlijnen kregen. Indien hij eens tot jullie zou komen, ontvangt hem! (SW)[Kol. 4:10]
30 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu was van plan binnen te komen bij de bevolking. De leerlingen lieten hem niet toe.
31 Enigen nu van de oversten van Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet, ook vrienden van hem zijnde, iemand naar hem toe zendend*, riepen hem op zichzelf niet tot in het theater te begeven*.
32 Anderen dan schreeuwden inderdaad iets anders, want de ekklesia was in verwarring gebracht en de meerderheid had niet waargenomen waarom zij samengekomen waren.
33 Vanuit de schare nu instrueren* zij Alexanderafweerder van mannen. De Joden werpen hem naar voren. °Alexanderafweerder van mannen echter, gebarend* met de hand, wilde zich verdedigen voor de bevolking. Doch hen met de hand gebarende dat zij stil moesten zijn, vertelt hij hen hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had. Tevens zei hij: Bericht deze dingen aan Jakobus en aan de broeders. En naar buiten komend ging hij weg naar een andere plaats. (SW)[Hand. 12:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Deze Alexanderafweerder van mannen kan die koperslager zijn die de apostel veel kwaad had berokkend (2Tim. 4.14). Als dat zo is, dan toont het hoe schaamteloos ver de Joden gingen in hun haat tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Ze zouden niet in deze zaak verwikkeld willen raken, hoewel het zeer bekend was dat ook zij tegen afgoderij waren. Indien dit de koperslager was, kan hij enige invloed hebben gehad onder de handwerkslieden van hetzelfde beroep, en zou hij zijn mede-landgenoten willen vrijwaren van enige band met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Maar de bende wist dat hij een Jood was en de bende was niet in de stemming om iemand te tolereren die niet een aanbidder van hun godin was.


34 Maar herkennend dat hij Jood is, kwam er één stem uit allen, ongeveer twee uren, schreeuwend: "Groot is de Artemis (Griekse godin) volledig licht; latijn: Diana van de Efeziërs! Groot is de Artemis (Griekse godin) volledig licht; latijn: Diana van de Efeziërs!"
35 De schriftgeleerde nu, de schare kalmerend*, zegt met nadruk: "Mannen! Efeziërs! Wie is er van de mensen die niet de stad van de Efeziërs kent, tempelbewaarster zijnde van de grote Artemis (Griekse godin) volledig licht; latijn: Diana en van de van Zeus vader van de hulp gevallene? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Het zijn van onderhoudsman of koster van een tempel van de een of andere grote godheid werd in de steden van de oude wereld tot een hoge eer beschouwd.

De schrijver wordt bij dezelfde naam genoemd als de welbekende klasse onder de Joden. Hij was een hoge stadsbestuurder, en, in zijn geval, een man van tact en oordeel. Hij doet bij hen een beroep op hun zwakste punt en kalmeert hen voordat hij de ongegrondheid en het gevaar van hun dwaze opstand laat zien.


36 Deze dingen dan ontegenzeggelijk zijnde, is het voor jullie bindend gekalmeerd te zijn, in niets overhaast te handelen.
37 Want jullie leidden deze °mannen, die noch berovers van de gewijde plaats zijn, noch lasteraars van onze °godin.
38 Indien dan inderdaad Demetriusaan (de godin) Demeter gewijd en de vakmannen samen met hem, tegen iemand een woord hebben, er worden marktzittingen geleid en er zijn proconsuls1)! Laat hen elkaar aanklagen! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Na hen getoond te hebben dat de mannen, die zij naar het theater hadden geleid, niet schuldig waren aan een openlijke daad tegen de tempel of hun godin, herinnert hij hen er aan dat er wettelijke middelen waren voor het herstellen van enig kwaad dat zij begaan zouden hebben.


39 Indien jullie nu iets aangaande andere dingen zoeken, het zal in de wettige ekklesia uitgelegd worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

We hebben hier doelbewust aan de weergave met "ekklesia" vastgehouden, want het geeft ons een juist idee van de betekenis in het gewone Grieks. Het was een stadsraad waarvoor een zaak als deze gebracht kon worden om die te vast te leggen. Een uitgekozen deel van de bevolking die voor publieke zaken werd bijeengeroepen werd zo genoemd.


40 Want ook wij zijn in gevaar aangeklaagd te worden aangaande het oproer van vandaag, waarbij geen enkele oorzaak hoort, aangaande welk wij niet een woord zullen kunnen afgeven* aangaande deze °samenscholing."
41 En deze dingen zeggend, zendt* hij de ekklesia weg. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

De Romekrachtinen wilden een wanordelijke bijeenkomst niet tolereren, en zouden al spoedig vrijheden en voorrechten die aan een stad waren gegeven terugnemen, als de wanorde niet snel werd onderdrukt. Dus grijpt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te verlossen van "zo’n grote dood", ook al spanden de geestelijke krachten van het kwaad, de hebzuchtige bende, en de Joden tegen hem samen. Net als in Korintheverzadigd gebruikt Hij de macht van Romekracht om hem te beschermen tegen valse broeders en fanatieke afgodendienaren die geleid werden door geestelijke vijanden.
1) proconsul: stadhouderTerug naar de index.
Naar Handelingen 20


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.