Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 23

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu, aandachtig kijkend* naar het Sanhedrinraadsvergadering, zei: "Mannen, broeders, ik ben, in alle geweten, tot op deze °dag een goed burger geweest voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." Ik ben °God dankbaar, die ik dien, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten, omdat ik onophoudelijk herinnering heb over jou in mijn °verzoeken, nacht en dag, (SW)[2Tim. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine staat nu voor het Sanhedrinraadsvergadering, in welk instituut hij een stem schijnt te hebben gehad na de dood van Stefanuskrans. Zonder twijfel waren velen die aanwezig waren oude bekenden van hem en de meesten van hen waren bekend met zijn leven en leerstellingen, zodat het onderzoek maar een lege vorm was en er geen conclusie uit kon komen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, tegengesteld aan zijn gebruikelijke gewoonte om eerst op een winnende wijze over zijn onderzoekers te spreken, begint onmiddellijk met zijn eigen verdediging en schijnt zich te verontschuldigen voor het feit dat zijn Romekrachtinse burgerschap hem het recht had gegeven door hen gehoord te worden. Dit maakte de hogepriester, die het mogelijk zag als een hint dat hij buiten zijn boekje ging, zo kwaad dat hij hem op de mond sloeg. Er waren voortdurend veranderingen in het ambt van hogepriester in die dagen, wat de onwetendheid van de apostel aangeeft over de persoon van de hogepriester. JosefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us vertelt ons dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ voorzegging werd vervuld in de Joodse oorlog, toen deze schijnheilige voorzitter van het Sanhedrinraadsvergadering door moordenaars werd vermoord.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had de voorrechten van een Griek (21:37), een Hebreeër (22:2) en een Romekrachtin (22:27). De man die ChristusGezalfde vond was afgescheiden, getraind en in omstandigheden gebracht door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


2 De hogepriester Ananiasgenadig is JAH nu beveelt* uitdrukkelijk die bij hem staan hem op zijn °mond te slaan.
3 Dan zei °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine tot hem: "°Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker staat op het punt jou te slaan, witgepleisterde wand! En jij zit om mij te oordelen overeenkomstig de wet en in strijd handelend met de wet beveel jij mij geslagen te worden?" 22 Terwijl Hij deze dingen nu zei geeft één van de assistenten, die er bij staat, aan °Jezus een slag in het gezicht, zeggend: "Antwoordt u zó de hogepriester?" [Hand. 23:2] 23 Jezus antwoordde hem: "Indien Ik op kwalijke wijze spreek, geef getuigenis aangaande het kwaad, maar indien op ideale wijze, waarom ranselt u Mij?" 24 Dan vaardigt °Annas Hem, gebonden zijnde, af naar Kajafas, de hogepriester. (SW)[Joh. 18:22,23] - 15 Jullie zullen geen onrechtvaardigheid doen in het oordeel. Jij zal het gezicht van de arme niet opheffen en het gezicht van de grote niet eren. In rechtvaardigheid zal jij jouw metgezel rechtspreken. (SW)[Lev. 19:15] - 10 omdat, ja omdat zij Mijn volk een illusie voorhouden, zeggend: Vrede! En er is geen vrede. En men bouwt een prullerige muur, en aanschouw!, zij pleisteren die met witkalk. [Jer. 6:14] 11 Zeg tot de pleisteraars met de witkalk: Hij zal vallen! Er komt een overspoelende stortbui. En jullie, hagelstenen zullen vallen en de wind van hevige stormen zal hem openscheuren. 12 En aanschouw!, de zijmuur valt! Zal niet tot jullie gezegd worden: Waar is de bepleistering die jullie pleisterden? 13 Daarom, zo zegt mijn Heer JAHWEH, zal Ik in Mijn woede de wind van de hevige stormen splijten en de overspoelende stortbui zal in mijn boosheid komen en in woede hagelstenen om het te beëindigen. 14 En Ik zal de zijmuur slopen die jullie met witkalk pleisterden en Ik doe hem de aarde aanraken, zodat zijn fundament wordt onthuld. En hij valt en jullie zullen in zijn midden aan je einde komen. En jullie zullen weten dat Ik JAHWEH ben. 15 En Ik zal Mijn woede tegen de zijmuur beëindigen en tegen die hem pleisterden met witkalk. En Ik zal tot jullie zeggen: Er is geen zijmuur en er zijn geen die hem pleisterden. (SW)[Eze. 13:10-15]
4 Die er bij staan nu zeggen*: "Jij scheldt de hogepriester van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker uit!"
5 En °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zei bovendien met nadruk: "Ik had niet waargenomen, broeders, dat hij hogepriester is. Want het is geschreven dat de overste van jouw °volk zal jij niet op kwalijke wijze toespreken." 28 Jij spreekt geen vloek uit over de elohim en de vorst in jouw volk vervloek jij niet.(SW)[Ex. 22:28]
6 °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu, wetend dat het ene deel van de Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) is en het andere van de Farizeeënafgescheidenen, schreeuwt* in het Sanhedrinraadsvergadering: "Mannen! Broeders! Ik ben een Farizeeërafgescheidene, zoon van Farizeeënafgescheidene! Over hoop en opstanding van doden word ik geoordeeld." besnijdenis op de achtste dag, uit het ras van Israël, van de stam van Benjamin, uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër (SW)[Filip. 3:5] - 15 hoop hebbend in °God, in welke dezen ook zelf uitzien naar de op het punt staande opstanding, die er zal zijn, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen. ... 21 of aangaande deze ene stem waarmee ik, onder hen staande, het uitschreeuwde. Want aangaande opstanding van doden word ik vandaag door jullie geoordeeld." (SW)[Hand. 24:15,21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De Farizeeënafgescheidenen hadden dit gemeen met het geloof van ChristusGezalfde, dat zij geloofden in een opstanding van de doden, maar dat werd door de Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) ontkend. Deze vraag was de aanleiding voor voortdurend getwist onder elkaar. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, die zag hoe nutteloos enig verder beroep op de raad zou zijn, besloot de twist te verleggen naar het onderwerp van de opstanding, waarin hij de Farizeeënafgescheidenen aan zijn zijde zou hebben en zij zo afgeleid zouden worden naar een twist onder elkaar. Het gevolg rechtvaardigde zijn plan, want de Farizeeënafgescheidenen werden onmiddellijk gewelddadige partizanen voor hem en sommigen waren zelfs gewillig om toe te staan dat een geest – waarin de Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) niet geloofde – tot hem had gesproken. Ze dachten zijn getuigenis te kunnen gebruiken als een argument tegen hun vijanden, de Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig). Zo is het altijd met de Joden geweest. Hun eigen onderlinge getwist werd maar zelden terzijde gelegd, zelfs niet bij de zwaarste crises, en werd de oorzaak van veel van ellende.


7 Dit nu door hem zeggend, kwam er oproer van de Farizeeënafgescheidenen en Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) en de menigte wordt verscheurd*.
8 Want Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) zeggen inderdaad dat er geen opstanding is, noch boodschapper, noch geest. Maar de Farizeeënafgescheidenen belijden °beide. 23 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Want jullie geven tienden van de munt en de dille en de komijn, en jullie laten de gewichtiger dingen van de wet gaan: de beoordeling en de ontferming en het geloof. Deze dingen was het bindend om te doen en die dingen niet los te laten. (SW)[Matt. 23:23]
9 Er kwam nu een groot luidkeels roepen en opstaande vochten sommigen van het deel van de schriftgeleerden van de Farizeeënafgescheidenen het uit, naar elkaar toe zeggend: "Wij vinden niets kwaads in deze °mens, of dit nu een geest of boodschapper is die tot hem spreekt*." 4 °Pilatus nu zei tot de hogepriesters en de scharen: "Ik vind in deze °mens geen enkele oorzaak." (SW)[Luc. 23:4]
10 Er gebeurde nu veel oproer. Bevreesd wordend dat °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine door hen in stukken getrokken zou worden, beveelt* de hoofdman over duizend het leger, afdalend*, hem van uit hun midden weg te grissen* en bovendien tot in de legerplaats te leiden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De kapitein was meer bezorgd dat een Romekrachtins burger niet gekwetst zou worden dan dat hij hun rapport zou krijgen, en daarom zond hij zijn soldaten om hem een tweede keer uit hun klauwen te redden. Het was maar goed dat hij opnieuw in de bewaring van de Romekrachtinen werd genomen, want de Joden zouden hem al snel in stukken gescheurd hebben.


11 In de aansluitende nacht nu, bij hem staande*, zei de Heer: "Houd moed! Want zoals jij in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter betuigt* over de Mij aangaande dingen, zo is het voor jou bindend ook tot in Romekracht getuigenis te geven*!" De Heer nu zei in de nacht tot °Paulus in een visioen: Vrees niet, maar spreek. En je zou niet stil moeten zijn (SW)[Hand. 18:9] - Toen nu deze dingen vervuld waren, nam °Paulus zich in de geest voor, gaande door Macedonië en Achaia, naar Jeruzalem te gaan, zeggend dat: Na mijn komst daar moet ik ook Rome zien (SW)[Hand. 19:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Na zulke ervaringen kunnen we ons heel goed indenken dat de toekomst er voor de vervolgde heilige donker uit zag. Nu zou hij toe kunnen geven aan de ontmoedigende voorboden. Bij precies zo’n periode in de bediening van de apostel ontving hij goddelijke hulp in de vorm van een visioen om hem te troosten en te bemoedigen. In Korintheverzadigd, toen Joodse oppositie driegde zijn getuigenis kapot te maken, sprak de Heer tot hem: "Vrees niet!" En de reden was dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een doel had te vervullen wat zijn voortgang nodig maakte (18:9). Nogmaals, in het midden van de storm op zijn reis naar Romekracht, wordt hij verzekerd: "Vrees niet, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine!" (27:24). Zo ontvangt hij ook nu de besliste en bevrijdende verzekering dat het Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doel is dat hij zijn wens zou vervullen om Romekracht te zien. Trouwens, de Heer beveelt zijn getuigenis aan in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, dat schijnbaar zo’n mislukking was. Dit woord van goedkeuring zou ons moeten weerhouden iets van de daden van de apostel te bekritiseren, want ze waren ongetwijfeld op één lijn met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling, en dat, en niet zozeer onze eigen provinciale standaard van goed en kwaad, is de ware test voor gedrag. Gevolgen zijn niet de test voor een ware bediening. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter net zo’n mislukking als Noachrust, Eliamijn God is JAH en Jeremiaverhogen doet JAH. Zonder deze aanbeveling zou Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine buiten de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker schijnen te zijn.


12 Toen het nu dag werd, een samenscholing makend*, spreken* de Joden de banvloek uit over zichzelf, zeggend noch te eten, noch te drinken, totdat zij °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zullen doden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

In tegenstelling tot deze serene verzekering is de kwaadaardige activiteit van de Joden, die zich hersteld lijken te hebben van hun tijdelijk bezig zijn met hun eigen verschillen. De apostel wordt nu het doel van een samenzwering om hem te vermoorden. Zo wordt de Romekrachtinse citadel zijn fort, en niet zozeer zijn gevangenis. Indien de samenzweerders zich aan hun eed hadden gehouden, zouden meer dan veertig van hen zijn gestorven door zelf opgelegde hongersnood, maar de Talmud verzekert ons dat ze er van losgemaakt konden worden. Wat een gewetenloze massa misdaad zat verscholen onder het religieuze vuur van deze vrome Joden!


13 Nu waren er meer dan veertig die deze °samenzwering maakten*,
14 die, komend tot de hogepriesters en tot de oudsten, zeggen: "Met een banvloek spreken* wij over onszelf de banvloek uit, niets te proeven* totdat wij °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zullen doden.
15 Nu dan, maakt aan de hoofdman over duizend kenbaar, samen met het Sanhedrinraadsvergadering, zodat hij hem naar beneden zal leiden, tot bij jullie, alsof jullie op het punt staan de dingen aangaande hem nauwkeuriger te onderzoeken. Wij nu, voordat hij nadert*, zijn gereed om hem uit de weg te ruimen." 3 een gunst tegen hem verzoekend, zodat hij hem tot in Jeruzalem zou laten halen, een hinderlaag makend om hem onderweg uit de weg te ruimen. (SW)[Hand. 25:3]
16 De zoon nu van de zuster van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, horend* van de aankomende hinderlaag en tot in de legerplaats binnen komend, bericht* het aan °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ familie was invloedrijk binnen de Hebreeuwse wereld. Zijn neef was in een positie om de geheime plannen van de Joodse leiders te weten te komen.


17 °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu, één van de hoofdmannen over honderd tot zich roepend*, zei met nadruk: "Deze °jonge man, leidt hem weg naar de hoofdman over duizend, want hij heeft iets aan hem te berichten*."
18 Deze dan, hem inderdaad meenemend, leidde hem naar de hoofdman over duizend, en hij zegt met nadruk: "De gevangene, Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, mij tot zich roepend*, vraagt* mij deze °jongeling naar u te leiden, iets aan u te spreken* hebbend." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Romekrachtinse burgers werden, terwijl ze wachten op hun berechting, op verschillende manieren in bewaring gehouden: afhankelijk van de omstandigheden en de rang van de gevangene. Publieke bewaring bestond uit geworpen worden in de gewone gevangenissen en opgesloten worden in de ergste soort kerkers. Ze werden in kettingen vastgehouden of in blokken, zoals in het geval van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Silasaramese vorm van Saul; Silvanus - latijnse vorm van Saul in Filippi (stad van) Filippus - paardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote. Vrije bewaring was gewoonlijk een garantie van de kant van de een of andere persoon van hoge rang, dat de persoon voor de rechtbank zou verschijnen. Militaire bewaring bestond uit het overdragen van de persoon aan een soldaat, die met zijn eigen leven voor de gevangene verantwoordelijk was. Het was gebruikelijk dat de rechterhand van de persoon werd geketend aan de linkerhand van de soldaat. Soms, echter, werd de militaire bewaking verzacht door de persoon alleen onder toezicht te stellen van een soldaat. De soldaten losten elkaar natuurlijk af in het geval van militaire bewaring. Er schijnt geen twijfel aan te zijn dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gevangenneming een milde vorm van militaire bewaring was, met vrijheid van toegang voor zijn vrienden en verwanten.


19 De hoofdman over duizend nu, zijn °hand vastpakkend en zich terugtrekkend* in het eigene, informeerde* om vast te stellen: "Wat is het dat jij aan mij te berichten* hebt?"
20 Hij nu zei: "Dat de Joden overeen kwamen u te vragen* dat u morgen °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine naar beneden zou leiden tot in het Sanhedrinraadsvergadering, als op het punt staande iets nauwkeuriger te informeren om aangaande hem vast te stellen.
21 U dan zou niet door hen overreed worden, want zij leggen voor hem een hinderlaag, meer dan veertig mannen vanuit hen die over zichzelf de banvloek uitspreken*, noch te eten, noch te drinken, totdat zij hem uit de weg zullen ruimen. En nu zijn zij gereed, uitziende naar uw °belofte."
22 De hoofdman over duizend dan zendt* inderdaad de jongeling weg, hem opdracht gevend*: "Spreek* tegen niemand uit dat je deze dingen aan mij kenbaar maakt*."
23 En een zekere twee van de hoofdmannen over honderd tot zich roepend*, zei hij: "Maakt twee honderd soldaten gereed, zodat zij tot Caesarkeizerea zullen gaan, en zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers, vanaf het derde uur van de nacht. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De Romekrachtinse provincies waren verdeeld in bewapend en onbewapend. De eerste stonden onder gezag van de keizer, de laatste onder de senaat. Grof gezegd: de provincies met garnizoenen waren aan het front, of waar het land nog niet volledig onderworpen was. Tacitus en JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us vertellen ons dat, een paar jaar na deze, de vijfde, tiende en vijftiende legioenen gelegerd waren in Caesarkeizerea, Ptolemais of Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Ze werden grotendeels gerekruteerd uit de provincies waar ze zich bevonden. De Joden waren, echter, uitgesloten van militaire dienst, zodat de soldaten in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde werden gehaald uit de Syrische en Griekse bevolking. Een legioen bestond uit meer dan zesduizend infanteristen, met misschien net zoveel hulpkrachten, naast een regiment cavalerie. Dat was de kracht in de handen van de kapitein, waaruit hij het detachement haalde dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine overbracht naar Caesarkeizerea, de zetel van de stadhouder van de provincie.


24 En doe er bovendien beesten bij staan*, opdat, doen opstijgend*, zij °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine behouden naar Felixgelukkig, de gouverneur, zouden brengen."
25 Hij schrijft* een brief van dit °model:
26 "Claudiusmank, kreupel Lysiasbevrijder aan de heel kachtige gouverneur Felixgelukkig. Verheug u! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Claudiusmank, kreupel Lysiasbevrijder was een diplomaat en hield niet op bij een simpele leugen om krediet voor zichzelf te krijgen voor het beschermen van een Romekrachtins burger tegen de Joden.


27 Deze °man, tezamen gegrepen wordend door de Joden en op het punt staand door hen uit de weg geruimd te worden, heb ik, bijstaande* samen met het leger, eruit verwijderd, lerend dat hij een Romekrachtin is. En zelfs de hele stad werd geroerd en er kwam een samen rennen van het volk en Paulus beetpakkend, trokken zij hem buiten het heiligdom en onmiddellijk worden de deuren gesloten. 31 En terwijl zij poogden hem te doden, kwam een gerucht tot de kapitein van de wacht dat heel Jeruzalem verward is, 32 die onmiddellijk, soldaten en centurions meenemend, op hen af rende. Dezen nu, ziende de kapitein en de soldaten, houden op met °Paulus te slaan. 33 De kapitein dan, naderend, pakte hem vast en geeft opdracht hem te binden met twee ketenen en hij vroeg om vast te stellen wie hij mag zijn en wat hij gedaan had (SW)[Hand. 21:30-33] - Terwijl zij hem nu uitrekken met de riemen, zei Paulus tot de naast hem staande centurion: Is het toegestaan als een mens, een Romein en onveroordeeld, gegeseld wordt? 26 Dit nu horende gaat de centurion naar de kapitein en bericht, zeggend: Wat gaat u doen? Want deze °mens is Romein. 27 De kapitein nu, naderbij komend, zei tot hem: Zeg mij, ben jij Romein? Hij nu antwoordde: Ja. (SW)[Hand. 22:25-27]
28 Bovendien van plan zijnde de reden te weten te komen* waarom zij hem aanklaagden, leidde ik hem naar beneden, tot in hun °Sanhedrinraadsvergadering. Nu op de volgende morgen, van plan zijnde de zekerheid te weten waarom hij beschuldigd werd door de Joden, laat hij hem los en beveelt de hogepriesters en heel het Sanhedrin samen te komen. En Paulus naar beneden leidend, staat hij onder hen. (SW)[Hand. 22:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Zoals in het geval van onze Heer, getuigde getuige na getuige dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niets had gedaan dat de boeien rechtvaardigde die hij droeg of de dood waarmee hij was bedreigd. Allen die zijn zaak hoorden stemden in met de mening dat de beschuldigingen tegen hem ongegrond en vals waren. Maar het was op deze wijze dat hij dat deel van zijn bediening vervulde dat door Ananiasgenadig is JAH werd voorzegd, waarvoor hij tot dan geen gelegenheid had gehad om het uit te voeren. Hij had getuigd tot het Joodse volk en de naties. Nu moest hij voor koningen getuigen (9:15) en zo het koninkrijksgetuigenis afsluiten. Zijn ongetwijfelde onschuld, gekoppeld aan zijn Romekrachtins burgerschap, verzachtte de verschrikkingen van een lange gevangenschap zeer. De goddelijke reden hiervoor schijnt te zijn dat het getuigenis aan de Joden in het land vervuld was, en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was, als gevolg daarvan, buiten hun macht geplaatst. Alles wat hen toegestaan was te doen helpt hem bij het vervullen van zijn laatste koninkrijksgetuigenis aan de koningen van het land, en voorziet in zijn reis naar Romekracht, het grootste centrum van aardse macht in die tijd, om daar plechtig de koninkrijksverkondiging helemaal af te sluiten. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ gevangenneming was een teken dat het aardse koninkrijk teruggetrokken werd, anders zou de verkondiger er van overgeleverd uit de handen van de aardse heersers. En dit wordt benadrukt door het feit dat de natie die het verwierp, de oorzaak was van zijn gevangenschap.


29 Deze vond ik aangeklaagd wordend aangaande vraagstukken van hun °wet, maar in de aanklacht niets waardig hebbend van de dood of van boeien. Toen °Paulus op het punt staande de mond te openen, zei °Gallio tegen de Joden: Indien er inderdaad onrecht of een kwade schurkenstreek was, o Joden, dan had ik dat als reden van jullie getolereerd. 15 Maar als het vraagstukken zijn over een woord of een naam of een wet van jullie, zie er zelf op toe! Ik ben niet van plan in deze rechter te zijn (SW)[Hand. 18:14,15]
30 Nu aan mij aangegeven wordt dat er een aanslag zal zijn tegen de man, zend* ik hem direct naar u toe, aan de beschuldigers opdracht gevend* ook voor u datgene tegen hem te zeggen. Vaarwel!" 5 Want deze °man een pestziekte vindend en oproeren bewegend bij al de Joden die op de bewoonde wereld zijn, die bovendien een voorman van de groepering van de Nazoreeërs is, 6 die ook de gewijde plaats beproeft te ontheiligen, deze vatten wij ook, 7 (geen vers 7) 8 bij wie u zelf vragend kan onderzoeken over al deze dingen, te weten komend waarvan wij hem beschuldigen." (SW)[Hand. 24:5-8]
31 De soldaten dan, inderdaad overeenkomstig het aan hen voorgeschrevene °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine opnemend, leidden hem door de nacht naar Antipatris (stad van) Antipater, vernoemd naar de vader van Herodes de Grote, Antipater.
32 En in de volgende morgen, aan de ruiters overlatend* samen met hem te gaan, keren* zij terug tot in de legerplaats.
33 Dezen, tot in Caesarkeizerea binnen komend en de brief aan de gouverneur afleverend, doen* zij ook °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine erbij staan, voor hem.
34 Nu lezend en de vraag stellend* uit welke provincie hij is en vaststellend dat hij is vanaf Ciliciëhet land van Celix, Ik ben een Joodse man, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze °stad, onderwezen aan de voeten van Gamaliël naar de nauwgezetheid van de overerfde wet, ijverig behorend bij °God, net zoals jullie allen vandaag zijn. (SW)[Hand. 22:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Het was een aardig punt dat de Romekrachtinse gezaghebbers zich niet bemoeiden met elkaars rechtsgebied. Daarom zond Pilatusmet een speer, toen onze Heer voor hem werd gebracht, lerend dat Hij uit Gallilea kwam, Hem door naar Herodeszoon van heros - held of afgod (Luk. 23:7). Felixgelukkig schijnt geen gehoor te hebben gegeven aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ Ciliciaanse oorsprong, mogelijk omdat de krachten tegen hem niet onderbouwd waren en de beweerde misdaden voornamelijk in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter zouden zijn gedaan.


35 zei* hij met nadruk: "Ik zal jou een hoorzitting geven, wanneer ook maar jouw °beschuldigers zullen aankomen," bevelend* hem te bewaken in het hoofdkwartier van °Herodeszoon van heros - held of afgod.
Terug naar de

Naar Handelingen 24


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.