Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 24

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Na vijf dagen nu daalde Ananiasgenadig is JAH, de hogepriester, af met enige oudsten en een redenaar, een zekere Tertullusderde, die bij de gouverneur kenbaar maken* tegen °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. 2 En de hogepriesters en de voornaamsten onder de Joden maken hem bovendien kenbaar tegen °Paulus en zij riepen hem op, 3 een gunst tegen hem verzoekend, zodat hij hem tot in Jeruzalem zou laten halen, een hinderlaag makend om hem onderweg uit de weg te ruimen. (SW)[Hand. 25:2,3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Ananiasgenadig is JAH, de hogepriester, liet geen tijd verloren gaan bij het vervolgen van de man die hem een witgekalkte steen had genoemd. Hij huurt een beroepspleiter in tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, mogelijk een Italiaan, die meer precies bekend was met de Romekrachtinse wet, en met de vleierij waaraan de stadhouders gewend waren. Zoals het bij de rechtszaak van de Meester echt Pilatusmet een speer voor ChristusGezalfde was, zo worden nu de rechters geoordeeld, hoewel het oordeel hier niet wordt aangegeven, zoals in het Sanhedrinraadsvergadering.


2 Als hij geroepen wordt begint* °Tertullusderde hem te beschuldigen, zeggend: "Veel vrede valt ten dele door u en verbeteringen gebeuren voor deze °natie door uw °voorziening.
3 Bovendien, op allerlei wijze en overal verwelkomen wij dit, heel krachtige Felixgelukkig, met alle dankzegging! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De soepele lofrede van Felixgelukkig was niet verdiend. Hij was een vrijgemaakte slaaf van Claudiusmank, kreupel en broer van de Pallas die een favoriet van de keizer was. Na slaaf te zijn geweest en nu zijn verhoging dankt aan invloed in Romekracht, was het geen wonder dat Tacitus ons vertelt: "in het uitvoeren van allerlei lusten en wreedheden oefende hij de macht uit van een koning, met de ijver van een slaaf." Hij had Jonaduifthan, een van de hogepriesters, vermoord omdat hij protesteerde tegen enige van zijn praktijken. Het moet echter erkend worden dat hij delen van Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde vrij maakte van rovers en in het bijzonder, rond deze tijd, de Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn)naar verdreef voor wie Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ten onrechte door Claudiusmank, kreupel Lysiasbevrijder werd aangezien. Zijn daden zetten de Joden op tegen de Romekrachtinse heerschappij, zodat, toen hij met pensioen vertrok uit de provincie en naar Romekracht ging, hij berecht werd voor slecht bestuur, maar dank zij de invloed van zijn broer Pallas door Nero werd vrijgesproken.


4 Maar opdat ik u niet nog meer zal hinderen, roep ik u op met uw welwillendheid ons op beknopte wijze te horen*.
5 Want deze °man een pestziekte vindend en oproeren bewegend bij al de Joden die op de bewoonde wereld zijn, die bovendien een voorman van de groepering van de Nazoreeërsuit Nazaret is, Nu hen niet vindend, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de stadsmagistraten, luid roepend dat: Dezen die de bewoonde aarde doen opstaan in oproer, dezen zijn ook in de plaats aanwezig, (SW)[Hand. 17:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Tertullus brengt drie aanklachten in tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. De eerste was tegen Romekrachtinse wet in oproepen tot verraad tegen de regering. De tweede was tegen de wet van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, omdat zij meenden dat hij een leider van de Nazarenen was. De derde was tegen zowel de Romekrachtinse als Joodse wet, het heiligdom ontwijdend, want de Romekrachtinse wet beschermde de Joden bij het uitoefenen van hun aanbidding.


6 die ook de gewijde plaats beproeft* te ontheiligen, deze vatten* wij ook, schreeuwende: Mannen! Israëlieten! Helpt! Dit is de mens, de tegen het volk en de wet en deze °plaats, allen overal lerende. Trouwens: het is nog erger! Hij leidde ook Grieken het heiligdom binnen en heeft deze heilige °plaats besmet. (SW)[Hand. 21:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6-8

De weglating van "en willen oordelen door een van onze wetten, maar kapitein Lysiasbevrijder, komend met veel kracht, leidde hem weg uit onze handen, zijn aanklagers bevelend naar u te gaan" is gebaseerd op het bewijs van vrijwel alle oude manuscripten en heeft de instemming van vrijwel alle samenstellers van de tekst. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een spreker als Tertullus zo zijn eigen invloed zou beschadigen door kapitein Lysiasbevrijder te beschuldigen van iets verkeerds, of te veronderstellen dat Felixgelukkig niet het recht had deze zaak te beoordelen.


7 (geen vers 7)
8 bij wie u zelf vragend kan onderzoeken* over al deze dingen, te weten komend* waarvan wij hem beschuldigen."
9 De Joden nu waren* het er ook mee eens, bewerend deze dingen zo te hebben waargenomen.
10 Maar °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, de gouverneur naar hem knikkend* om te spreken, antwoordde: "Al vele jaren bent u rechter voor deze °natie. Op de hoogte zijnde, verdedig ik mij op goed gehumeurde wijze over de dingen aangaande mijzelf, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine handelde snel de twee aanklachten af die te maken hadden met de Romekrachtinse wet. Aangezien hij pas een paar dagen tevoren naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was gekomen, had hij niets gedaan waarop zijn hun aanklacht van opruiing konden baseren. Ook had hij de tempel niet ontwijd. De andere aanklacht geeft hij toe en maakt die aanleiding voor zijn getuigenis. Zijn waardige en ware introductie staat in opmerkelijk contrast met die van zijn aanklager.


11 zodat u te weten kunt komen* dat er voor mij niet meer dan twaalf dagen zijn vanaf welke ik omhoog ging* tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, om te zullen aanbidden. En opstaande ging hij en zie, een Ethiopsche man, een eunuch, een krachtige van Candace, koningin van Ethiopiërs, die over heel de schat van haar was, die was gekomen om te aanbidden in Jeruzalem (SW)[Hand. 8:27]
12 En zij vonden mij noch in de gewijde plaats, met iemand argumenterend of een oploop makend van een schare, noch in de synagogen, noch elders in de stad,
13 noch kunnen zij aan u presenteren* aangaande welke dingen zij mij nu beschuldigen.
14 Maar ik belijd dit aan u, dat volgens de weg die zij een groepering noemen, ik zo de van de vaders geërfde Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dien, gelovend al wat geschreven is overeenkomstig de wet en de profeten, 13 De God van Abraham en de God van Izaäk en de God van Jakob, de God van onze °vaders, verheerlijkt Zijn °Jongen2), Jezus, Die jullie inderdaad overleveren en loochenen voor het gezicht van Pilatus, toen deze oordeelde Hem vrij te laten. (SV)[Hand. 3:13]
15 hoop hebbend in °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in welke dezen ook zelf uitzien naar de op het punt staande opstanding, die er zal zijn, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen. 2 En velen van die slapen in de losse aarde van de grond zullen ontwaken, dezen tot leven van de aion en dezen tot de smaad voor afstotelijkheid van de aion. (SW)[Dan. 12:2]
16 Hierin ook span ik mijzelf in, geen aanstoot gevend, een geweten te hebben naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de mensen, door alles. Ik ben °God dankbaar, die ik dien, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten, omdat ik onophoudelijk herinnering heb over jou in mijn °verzoeken, nacht en dag, (SW)[2Tim. 1:3]
17 Na meerdere jaren nu kwam ik, giften uit ontferming doen zullend en offergaven brengend, aan tot in mijn °natie, maar nu ga ik naar Jeruzalem, bedienend aan de heiligen. 26 Want Macedonië en Achaje verheugen zich een bijdrage te geven aan de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn. (SW)[Rom. 15:25,26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Voor een man als Felixgelukkig had de beschuldiging dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine behoorde tot de sekte van de Nazareneruit Nazaret weinig in zich om hem te kunnen beschuldigen. En Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, met schitterende wijsheid, weerlegt alles wat tegen de sekte gezegd kon worden door te wijzen naar zijn missie naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Hij kwam daar om een grote som geld te brengen voor de armen, bijgedragen door deze zelfde verachte sekte. Wat ook hun verschillen in leer waren, ze hadden net zoveel recht op hun geloof als de Joden. Gezien vanuit het praktische standpunt van een stadhouder, vroeg hun daad van liefdadigheid om aanbeveling. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine kwam naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter met een gift voor zijn natie. Hij was betrokken bij de religieuze riten van hun religie. De Joden van Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet, die de opstand tegen hem begonnen, zouden klaar moeten staan om te zeggen wat hij had gedaan. Hun afwezigheid was bewijs dat hij niets had misdaan.


18 in de gewijde plaats, waarin zij, enige Joden vanaf Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet , mij vonden, gezuiverd zijnde, niet met een schare, noch met enig rumoer, Paulus dan, de volgende dag de mannen meenemend, samen met hen gereinigd zijnde, was het heiligdom binnen gegaan, mededelend de volle completering van de dagen van de reiniging, tot het naderingsgeschenk voor een ieder van hen was geofferd. 27 Aangezien nu de zeven dagen op het punt stonden afgesloten te worden, staarden de Joden uit de provincie Asia naar hem in het heiligdom, en brachten de hele menigte in verwarring, en zij sloegen de handen aan hem (SW)[Hand. 21:26,27]
19 voor wie het bindend was voor u aanwezig te zijn* en mij te beschuldigen indien zij iets tegen mij mogen hebben.
20 Of laten dezen zelf zeggen* welke onrechtvaardige daad zij vonden toen ik in het Sanhedrinraadsvergadering stond*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Na zichzelf zo verdedigd te hebben tegen alles behalve de theologische aanklacht tegen hem, wijst Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine die af door aan te tonen dat het fundamentele verschil in leer dezelfde was als die welke de Farizeeënafgescheidenen en Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) met elkaar in voortdurende strijd hield. Als het misdadig was om van mening te verschillen, dan zouden zij aangeklaagd moeten worden en één van de partijen gestraft. Wanneer zij hun geschillen bijgelegd hadden, zou dat zijn om de sekte van de Nazareneruit Nazarets te berechten.


21 of aangaande deze ene stem waarmee ik, onder hen staande, het uitschreeuwde*. Want aangaande opstanding van doden word ik vandaag door jullie geoordeeld." Paulus nu, wetend dat de ene partij die is van de Sadduceeën en de andere van de Farizeeën, roept in het Sanhedrin: Mannen! Broeders! Ik ben een Farizeeër, zoon van een Farizeeër! Over verwachting en opstanding van doden wordt ik geoordeeld (SW)[Hand. 23:6]
22 °Felixgelukkig nu, nauwkeuriger waargenomen hebbend aangaande de dingen van de weg, stelde hen uit, zeggend*: "Wanneer ook maar Lysiasbevrijder, de hoofdman over duizend, zal afdalen, zal ik de dingen overeenkomstig jullie onderzoeken." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Het "recht" van Romekracht was, net als alle menselijke recht, gebaseerd op gepastheid, en niet op gelijkwaardigheid. Felixgelukkig zou Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine vrijgelaten hebben, alleen wist hij dat het de Joden geen genoegen zou doen. Hij bedenkt een excuus om de zaak uit te stellen, want hij dacht er niet aan om kapitein Lysiasbevrijder te ondervragen, die, door zijn eigen bekentenis, niets van de zaak kon maken. Een punt schijnt indruk te hebben gemaakt op Felixgelukkig. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was met veel geld naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter gekomen. Kon hij of zijn vrienden overtuigd worden er met een deel vandoor te gaan? Dit schijnt zijn koers te hebben bepaald tot hij van zijn plaats werd ontheven. Hierom geeft hij Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niet alleen veel vrijheid, maar hij verlangt dat hij in staat zal zijn om in contact te komen met zijn vrienden. Daarom geeft hij hem een audiëntie en zinspeelt er op dat, als dat nodig zou zijn, hij hem zou laten roepen. Het is niet dat hij hem "op een gepaste tijd" zou horen, maar dat hij elke tijd passend zou maken als daar de juiste aanleiding voor zou zijn. Hij was uit op omkoping. Maar de Heer gebruikte dit baatzuchtige motief om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine tegen de Joden te beschermen en hem voor koningen te leiden en hem naar Romekracht te brengen.


23 Hij schrijft* aan de hoofdman over honderd voor hem te bewaren en bovendien ontspanning te hebben en niemand van zijn °eigen mensen te verhinderen hem te assisteren. 3 In de andere dag nu gingen wij aan land in Sidon. °Julius nu, °Paulus op humane wijze bejegenend, staat hem toe, naar de vrienden gaande, verzorging ten deel te vallen. (SW)[Hand. 27:3]
24 Na enige dagen nu komt °Felixgelukkig aan, samen met Drusillabevochtigd door de dauw, zijn eigen °vrouw, Jodin zijnde. Hij laat °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine halen* en hoort* hem aangaande het geloof in ChristusGezalfde JezusJAH redt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

De grote morele moed van de apostel wordt duidelijk in zijn omgang met Felixgelukkig en zijn vrouw Drusillabevochtigd door de dauw, die de koning, met behulp van een tovenaar, had verleid van haar eigen man. Te spreken met zo’n beruchte man, die de hogepriester doodde vanwege diens protest over zijn onwettige daden, terwijl hij nog gevangene was en volledig overgeleverd aan zijn genade, over rechtvaardigheid, zelfcontrole en toekomstig oordeel, zodat de stadhouder bang werd, was inspelen op de krachten van het komende koninkrijk, waar rechtvaardigheid zal heersen.


25 Terwijl hij nu argumenteert aangaande rechtvaardigheid en zelfbeheersing en het op het punt staande oordeel, antwoordde Felixgelukkig, zeer bevreesd wordend: "Voor nu, ga! Maar als ik de gelegenheid heb, zal ik u laten komen," 8 En komend zal deze de wereld ontmaskeren aangaande zonde en aangaande rechtvaardigheid en aangaande beoordeling. (SW)[Joh. 16:8]
26 tegelijkertijd ook hopend dat door °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine aan hem geldmiddelen gegeven zullen worden. Daarom ook liet hij hem regelmatiger halen en converseerde hij met hem. 8 Jij zal geen omkoopgeschenk aannemen, want het omkoopgeschenk maakt ongesloten ogen blind en ondermijnt de woorden van rechtvaardigen. (SW)[Ex. 23:8]
27 Maar nadat een termijn van twee jaren vervuld was, nam °Felixgelukkig een opvolger in ontvangst, Porciuszwijnachtig Festusfeestelijk. En °Felixgelukkig liet bovendien °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gebonden zijnde na, willend een gunst te plaatsen bij de Joden. 9 °Festus nu, willend bij de Joden een gunst neer te plaatsen, zei antwoordend tot °Paulus: "Wil jij tot in Jeruzalem omhoog gaan om daar aangaande deze dingen door mij geoordeeld te worden?" (SW)[Hand. 25:9]Terug naar de

Naar Handelingen 25


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.