Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 25

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Festusfeestelijk dan, opstappend* naar de provincie, ging* na drie dagen vanaf Caesareastad van de keizer omhoog tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Festusfeestelijk schijnt een rechtvaardig man te zijn geweest, hoewel hij probeerde de Joden te begunstigen, zoals iemand in zijn positie van nature zou doen. De Joden hadden gezien dat zij in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ zaak niets met Felixgelukkig konden doen, en schijnen de zaak te hebben laten vallen. Maar de aanstelling van de nieuwe procurator gaf hen een andere gelegenheid om hem ter dood gebracht te krijgen en ze zij er snel bij om er voordeel uit te halen. Festusfeestelijk is respectabeler dan Felixgelukkig. Zijn naam betekent "feestelijk" en daarmee in overeenstemming geeft hij de voorkeur aan het aangename boven het juiste. Beknopt doet hij het feit van ChristusGezalfde en Zijn opstanding af als een religieuze gril, omdat hij in de kern van de zaak werelds was. De wereld houdt feesten terwijl de heiligen lijden.


2 En de hogepriesters en de voornaamsten onder de Joden maken* hem bovendien kenbaar tegen °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en zij riepen hem op,
3 een gunst tegen hem verzoekend, zodat hij hem tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter zou laten halen, een hinderlaag makend om hem onderweg uit de weg te ruimen. Na vijf dagen nu daalde Ananias, de hogepriester, af met enkele oudsten en een redenaar, een zekere Tertullius, die de stadhouder informeren tegen °Paulus (SW)[Hand. 24:1] - Nu dan, informeer de kapitein, samen met het Sanhedrin, zodat hij hem naar beneden zal leiden, alsof jullie van plan zijn hem meer nauwkeurig te ondervragen over dat wat hem betreft. Wij nu, voordat de kapitein hem nadert, zijn klaar om hem te vermoorden (SW)[Hand. 23;15]
4 °Festusfeestelijk dan antwoordde inderdaad dat °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in Caesareastad van de keizer bewaard moest worden, maar hijzelf stond op punt met snelheid uit te gaan.
5 "Dezen dan onder jullie," zegt hij met nadruk, "die macht hebben, samen afdalend*, indien er in de man iets onbehoorlijks is, laat hen hem beschuldigen!" Nu aan mij bekend werd gemaakt dat er een samenzwering zal zijn tegen de man, zend ik hem direct naar u, de aanklagers opdragend ook voor u datgene tegen hem te zeggen. (SW)[Hand. 23:30]
6 En niet meer dan acht of tien dagen onder hen vertoevend* - de volgende morgen afdalend tot in Caesareastad van de keizer - zijnde gaan zitten* op het podium, beveelt* hij dat °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wordt voorgeleid*.
7 Bij zijn aankomst nu staan* de Joden, die afgedaald zijn vanaf Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, om hem heen en brengen vele zware tenlasteleggingen in, welke zij niet sterk genoeg waren om aan te tonen*. Want deze °man een pestziekte vindend en oproeren verwekkend onder al de Joden die op de bewoonde aarde zijn, daarbij een raddraaier van de sekte van de Nazareners, 6 die ook het heiligdom probeert te onteren, die wij ook overmeesteren (SW)[Hand. 24:5,6] - noch zijn zij in staat u te presenteren van wat zij mij nu beschuldigen. (SW)[Hand. 24:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Uit Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ antwoord kunnen we opmaken dat de aanklachten tegen hem veel leken op die welke eerder de voorkeur kregen. Maar ze voerden geen bewijs aan en de stadhouder schijnt overtuigd te zijn geweest van zijn onschuld. Hij zou Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine moeten vrijlaten, maar zo’n koers zou zijn regering al in het prille begin een slechte naam hebben gegeven. Daarom stelt hij een koers voor die de Joden zouden goedkeuren, maar laat het over aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine om die te verwerpen of aan te nemen. Hij stelt voor de zaak terug te zenden naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine is klaar met Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en de Joodse natie. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft het duidelijk gemaakt dat zijn volgende getuigenis in Romekracht zal zijn.


8 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine verdedigt: "Noch tegen de wet van de Joden, noch tegen de gewijde plaats, noch tegen de keizer zondigde ik iets."
9 °Festusfeestelijk nu, willend bij de Joden een gunst neer te plaatsen, zei antwoordend tot °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine: "Wil jij tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter omhoog gaan* om daar aangaande deze dingen door mij geoordeeld* te worden?"
10 Maar °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zei: "Ik sta op het podium van de keizer, waar het voor mij bindend is geoordeeld te worden. Ik heb de Joden geen enkel onrecht gedaan*, zoals ook u heel ideaal beseft! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ antwoord is een schitterende samenvatting van zijn verdediging en zijn rechten als Romekrachtins burger. Festusfeestelijk had de hoogste rechterlijke macht in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde over allen, behalve over Romekrachtinse burgers. Zelfs deze, zouden zij betrapt zijn op de een of andere zware misdaad, zoals banditisme of piraterij, konden veroordeeld en geëxecuteerd worden door de provinciale bestuurders, zonder daarvoor een hoger tribunaal te raadplegen. Festusfeestelijk’ raadpleging van de raad was om dit punt vast te stellen. Maar het maar al te duidelijk dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niet schuldig was aan zulke open overtredingen van de wet. Daarom moet zijn beroep overeind blijven. Festusfeestelijk had niet het recht om in zijn zaak te oordelen.


11 Indien ik dan inderdaad onrecht doe en ik iets de dood waardig heb gehandeld, dan weiger ik het sterven niet. Maar indien er niets is van waarvan dezen mij beschuldigen, dan kan niemand mij aan hen als een gunst geven*. Ik roep de keizer aan!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11-12

Een van de wettelijke voordelen van een Romekrachtins burger was zijn recht om bij Caesarkeizer in beroep te gaan. Maar dit recht werd niet toegestaan om het hoogste hof te belasten met nietige zaken, en de gouverneur van een provincie had de macht gekregen om zulke eisen te onderzoeken en te beslissen of het beroep wel of niet toegestaan werd.


12 Festusfeestelijk dan, samensprekend* met het raadscollege, antwoordde: "Jij hebt de keizer aangeroepen, naar de keizer zal jij gaan!"
13 Na het verstrijken van enige dagen nu, geraken* Agrippamet moeite geboren, de koning, en Bernicede overwinning brengend tot in Caesareastad van de keizer, °Festusfeestelijk groetend*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

De Romekrachtinse wet vereiste dat de persoon van een gevangene die een beroep op de keizer had gedaan, naar Romekracht gezonden zou worden voor een zo spoedig mogelijke berechting, maar hij moest vergezeld worden door een officieel rapport van de zaak tot aan de tijd van het beroep. Alle handelingen en documenten, de verklaringen van de getuigen aan beide zijden, en een verslag van het oordeel van het lagere tribunaal moesten meegezonden worden om de keizer te helpen bij zijn overwegen van de zaak. Hier was het dat Festusfeestelijk in tweestrijd stond. Het bewijs, als dat al zo genoemd kon worden, was voor hem onverstandig. Hij wilde zijn regering in het begin niet belachelijk maken door een gevangene te sturen tegen wie hij zelfs niet een uiteindelijke aanklacht kon samenstellen.


14 Als zij nu daar meerdere dagen vertoefden, legde °Festusfeestelijk aan de koning de zaak van °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voor, zeggend: "Er is een zeker man door Felixgelukkig nagelaten als gevangene,
15 aangaande wie bij mijn komst in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter de hogepriesters en de oudsten van de Joden kenbaar maakten*, een schuldigverklaring tegen hem verzoekend,
16 tot wie ik antwoordde dat het bij Romekrachtinen niet het gebruik is enig mens als gunst te geven, voordat de beschuldigde mag staan voor het gezicht van de beschuldigers, bovendien een plaats van verdediging in ontvangst mag nemen aangaande de aanklacht.
17 Bij hun samenkomen in deze plaats, dan, beveel* ik - geen enkele uitstel makend* - de volgende dag gezeten* zijnde op het podium, de man voor te leiden*,
18 aangaande wie de beschuldigers, staande, geen enkele reden brachten waarvan ik boosaardige dingen vermoedde.
19 Maar zij hadden enige vraagstukken aangaande de eigen religie tegen hem en aangaande een zekere JezusJAH redt, die gestorven was, van wie °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine beweerde dat hij levend is. Toen °Paulus op het punt staande de mond te openen, zei °Gallio tegen de Joden: Indien er inderdaad onrecht of een kwade schurkenstreek was, o Joden, dan had ik dat als reden van jullie getolereerd. 15 Maar als het vraagstukken zijn over een woord of een naam of een wet van jullie, zie er zelf op toe! Ik ben niet van plan in deze rechter te zijn (SW)[Hand. 18:14,15]
20 Ik nu, geen raad wetende aangaande deze kwestie, zei of hij van plan mocht zijn tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te gaan en daar aangaande deze zaak geoordeeld te worden.
21 Bij °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' aanroepen* bewaard* te worden voor het onderzoek van de Eerbiedwaardige, beveel* ik hem bewaard te worden totdat ik hem naar de keizer zal opzenden."
22 Agrippamet moeite geboren nu zei tot Festusfeestelijk: "Ik was van plan ook zelf de mens te horen*." "Morgen," zei hij met nadruk, "zal u hem horen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Herodeszoon van heros - held of afgod Agrippamet moeite geboren II, koning van Chalcis, was door zijn jeugd bekend met de Joodse wet en gewoonten en had de macht om de hogepriester aan te stellen. Samen met zijn zus, Bernicede overwinning brengend, was hij gekomen om een beleefdheidsverzoek te brengen aan de nieuw benoemde stadhouder. Dit was een gelegenheid voor Festusfeestelijk om de informatie te krijgen die hij nodig had in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ zaak, want de koning was de meest aangewezen persoon om hem te helpen bij het samenstellen van een aanklacht, omdat hij expert was in alle vragen die verband houden met de Joden, naast ook veel van zijn jeugd inRomekracht te hebben doorgebracht. Aan hem vertelt Festusfeestelijk de zaak van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine.


23 De volgende morgen dan, bij de komst van °Agrippamet moeite geboren en °Bernicede overwinning brengend, met veel uiterlijk vertoon, en binnenkomend in de audiëntiezaal, bovendien samen met hoofdmannen over duizend en de mannen van prominentie van de stad, werd °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine op bevel* van °Festusfeestelijk voorgeleid. Doch de Heer zei tot hem: Ga! Deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn °naam te dragen voor de ogen van zowel de naties als koningen en ook de zonen van Israël, (SW)[Hand. 9:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Caesarkeizerea was de hoofdstad van Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en leverde daarom Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een gehoor dat samengesteld was uit de belangrijkste personages uit de provincie. Hieraan werden Agrippamet moeite geboren en zijn gevolg toegevoegd, samen een gezelschap vormend dat maar weinig verkondigers van het koninkrijk konden hopen te vinden. Trouwens, Agrippamet moeite geboren had zonder twijfel gehoord van de Heer en Zijn discipelen, en in het bijzonder van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, die hij hoopte te horen. Alle notabelen van de stad, alsook de militaire leiders, kwamen ’s morgens samen om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ laatste verkondiging van de MessiasGezalfde in het land aan te horen.

Welke gedachten moeten door de borst van de apostel zijn gegaan toen hij naar voren werd gebracht om voor dit vertoon van wereldlijke macht te verschijnen! Kon iets meer een uitdrukking zijn van het feit dat, door Israëlstrijder van Gods afval, de lang verwachte koning, die hij in het land en onder de verstrooiing had verkondigd, nu teruggetrokken werd? Daarom bevat zijn verdediging geen zinspeling op de theocratische heerschappij die door de MessiasGezalfde gevestigd zal worden. Nu, voor deze crisis, te spreken voor koningen stadhouders en de verwoesting van menselijke regeringen aan te kondigen door de komst van de MessiasGezalfde, zou zelfmoord hebben betekend. Nu dat koninkrijk zich terugtrekt, is hij er steeds minder mee bezig.


24 En °Festusfeestelijk zegt met nadruk: "Agrippamet moeite geboren, koning!, en al de mannen die met ons aanwezig zijn, jullie aanschouwen deze man aangaande wie heel de menigte van de Joden bij mij pleitten, zowel in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter als in deze plaats, om hulp roepend dat het voor hem niet meer bindend is te leven! Zij nu hoorden hem aan tot dit woord en zij verheffen hun °stem, zeggend: Weg van de aarde met zo iemand, want het past hem niet levend te zijn! (SW)[Hand. 22:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

De goed gekozen woorden van Festusfeestelijk laten zien dat, hoewel hij niet het gevoel van de Joden tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine kon begrijpen, hij overtuigd was van zijn onschuld. Het onderzoek dat volgde was in zekere zin geen rechtszaak, want er waren geen aanklachten. De apostel wordt de vrijheid gegeven om over zichzelf te spreken, maar hij brengt kundig zijn ontmoeting met de Heer en zijn opdracht ter sprake, zodat alle elementen van het evangeliegoede bericht aan zijn toehoorders worden voorgelegd. Het is slechts één voorbeeld van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onnavolgbare wegen van het omkeren van kwaad in goed, van menselijke tegenstand doen uitwerken van Zijn doelstelling. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, in zijn kettingen, en vervolgd door zijn eigen volk, verrichtte een bediening die op geen enkele andere wijze bereikt kon worden.


25 Ik nu begreep dat hij niets de dood waardig heeft gehandeld, maar doordat deze zelf de Eerbiedwaardige aanroept*, oordeel* ik hem te zenden,
26 aangaande wie ik niets zeker te schrijven* heb aan de heer. Daarom leidde ik hem aan jullie voor en vooral aan u, koning Agrippamet moeite geboren, zodat door het vragend onderzoek plaatsvindend ik iets te schrijven zal hebben. Ik ben een Joodse man, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze °stad, onderwezen aan de voeten van Gamaliël naar de nauwgezetheid van de overerfde wet, ijverig behorend bij °God, net zoals jullie allen vandaag zijn (SW)[Hand. 22:3]
27 Want het dunkt mij onlogisch een gevangene te zenden en niet ook de redenen tegen hem aan te duiden*."
Terug naar de

Naar Handelingen 26


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.