Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 28

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En behouden wordend dan, beseften wij dat het eiland Maltahoning - eiland in de Middellandse Zee tussen Cicilië en Tunesië wordt genoemd. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Er was een eiland in de Middellandse Zee dat Melida of Melita wordt genoemd, waarvan sommigen denken dat het plaats van de schipbreuk was. Het is in de Golf van Venetië. De oude Adria, echter, omvatte meer dan de huidige Adriatische Zee, en werd toegepast op heel de Middellandse Zee tussen Sicilië en Griekenland. De moderne toestand van Malta is geen aanwijzing van hoe het in die dagen was. "Barbaren" werd door de Grieken toegepast op een ieder die geen Grieks sprak, en hun gedrag maakte het snel duidelijk dat ze ver van barbaars of wild waren. Er zijn vandaag op Malta geen gifslangen, maar giftige reptielen verdwijnen altijd met de toename van de bevolking. Het Venetiaanse Melita kon onmogelijk bereikt worden met de wind die zo blies dat ze naar de Syrtis drijfzanden werden gedreven en er is geen reden om aan te nemen dat dit veranderde. Ze zouden als een mirakel onderweg ontelbare eilanden moeten passeren. En hun vervolgreis zou over land zijn gegaan of via een andere route vanaf Melita.

Net als Mattheüsgeschenk van JAH, die ons de verwerping van het koninkrijk geeft zoals door de Heer zelf werd verkondigd, afsluit met een milleniale vooruitblik toen Hij hen, in verwachting van die dag, vertelde: "alle gezag in hemel en op aarde is aan Mij gegeven," zo worden we ook hier, waar we de verwerping van het koninkrijk hebben zoals verkondigd door Zijn apostelen, onthaald op een milleniale scene om ons er aan te herinneren dat het koninkrijk slechts is uitgesteld en dat het op de juiste tijd zal komen. Eerst wordt de slang vernietigd, overeenkomend met het binden van SatanTegenstander aan het begin van de duizend jaren; dan vloeien er zegeningen naar de naties. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, als verkondiger van die dag, is in staat, zonder voor hem nadelige gevolgen, slangen op te pakken, maar legt handen op hen die ziek zijn en zij krijgen een ideale gezondheid (Mark. 16:18).


2 En de barbarenmensen die niet de Joodse of Griekse levenstijl aanhingen verschaften bovendien aan ons de niet gewoon zijnde menslievendheid, want zij namen ons allen bij zich, een houtvuur aanstekend* vanwege de aanstaande regenbui en vanwege de kou.
3 Toen °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine nu een zekere hoeveelheid aanmaakhout samengebundeld* had en op het houtvuur legde, komt er een gifslang vanuiteig. vanaf de warmte en hecht* zich vast aan zijn °hand.
4 Toen nu de barbarenmensen die niet de Joodse of Griekse levenstijl aanhingen het wilde dier hangend aan zijn hand waarnamen, zeiden zij tot elkaar: "Ongetwijfeld is deze °mens een moordenaar die, behouden wordend vanuit de zee, de Gerechtigheid niet toelaat* te leven."
5 Deze dan, inderdaad het wilde dier afschuddend* tot in het vuur, leed geen enkel kwaad. 18 Slangen zullen zij oppakken en indien zij iets dodelijks zullen drinken, zou het hen niet schaden. Zij zullen handen leggen op ziekelijken en zij zullen het op ideale wijze hebben." (SW)[Mar. 16:18]
6 Maar zij verwachtten dat hij op het punt staat een ontstekingsreactie te krijgen of ineens als dode neer te vallen. Maar na veel tijd van hun verwachten en van aanschouwen, gebeurt er niets abnormaals met hem. Van mening veranderend zeiden zij dat hij een god is*. 11 En de scharen, bovendien waarnemend wat Paulus doet, heffen hun °stem omhoog, in het Lykaonisch zeggend: "De goden daalden neer naar ons toe, gelijk gemaakt wordend aan mensen!" (SW)[Hand. 14:11]
7 In de streken nu rondom die °plaats behoorden stukken grond toe aan de voornaamste man van het eiland, genaamd Publiuspopulair, die, ons onthalend*, ons drie dagen op beminnelijke wijze logies verleent*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Door de vader van de hoofdman van het eiland te genezen, zouden zijn faam en boodschap onmiddellijk verspreid worden. Zo was de precieze plaats van de schipbreuk gekozen om te passen bij zijn doel.


8 Het gebeurde* nu dat de vader van °Publiuspopulair, door koortsen en door ingewandsziekte samengedrukt wordend, neerligt, bij wie Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine binnen komend en biddend* de handen op hem leggend, hem gezond maakt*. 20 En hij roept tot JAHWEH, en hij zegt: "JAHWEH, mijn Elohim, ook tegen de weduwe bij wie ik tijdelijk verblijf, tegen haar heeft U kwaad gebracht, door haar zoon te doen sterven?" 21 En hij meet zichzelf uit over de jongen, drie keer, en hij roept tot JAHWEH en hij zegt: "JAHWEH, mijn Elohim, alstublieft, de ziel van deze jongen zal in zijn binnenste terugkeren." 22 En JAHWEH luistert naar de stem van Elia en de ziel van de jongen keert terug in zijn binnenste, en hij leeft. (SW)[1Kon. 17:20-22] - 18 Terwijl Hij deze dingen tot hen spreekt, neem waar, één overste, naar Hme toe komend, aanbad Hem, zeggend dat: "Mijn °dochter overlijdt op dit moment, maar kom, leg Uw °hand op haar en zij zal leven!"(SW)[Matt. 9:18]
9 Nadat dit nu gebeurde kwamen ook de overigen op het eiland die zwakheden hebben naar hem toe en werden genezen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Zo kwamen er drie maanden van zegen voort uit de ramp. Had het schip overwintert in Knidusbrandnetels - stad op een schiereiland aan de z.w. kust van Klein Azië, zoals ze wensten, of in Schone Havens, zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voorstelde, dan zouden schip en lading inderdaad zijn gered, maar zou door de eilanders een veel groter verlies zijn geleden. Zo krijgt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker altijd een groter goed uit een minder kwaad.


10 die ons ook met veel eerbewijzen eren*. En bij ons wegvaren plaatsten zij de dingen naar de behoeften.
11 Na drie maanden nu overwinterd te hebben op het eiland, voeren wij weg in een schip uit Alexandriëstad van Alexander met het onderscheidingsteken DioskurenCastor en Pollux. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Het Latijnse equivalent van DioscuriCastor en Pollux zou "Castor en Pollux" zijn, Maar dit geeft de indruk dat het een Romekrachtins schip was, terwijl het merendeel van de handel met Romekracht werd gedaan in vreemde schepen, en dit was mogelijk een Grieks schip, met een Griekse naam.


12 En aan land gaand in Syracusehavenstad op Sicilië, verblijven* wij daar drie dagen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Er is een plaatselijke traditie dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zelf de eerste ekklesia in Syracusehavenstad op Sicilië grondvestte. Het verslag leest alsof de centurion hen zeer veel vrijheid gaf.


13 Van daar rondzwervend geraken* wij tot in Regiumgebied, haven in het zw. van Italië en na één dag van opstekende zuidenwind, kwamen wij de tweede dag tot in Puteolihaven in de baai van Napels,
14 waar wij, broeders vindend, werden opgeroepen zeven dagen bij hen te verblijven*. En zo komen* wij tot in °Romekracht.
15 En van daar komen de broeders, de dingen aangaande ons horend*, voor een ontmoeting met ons tot op het Appii Forumeen pleisterplaats 65 Km ten zw. Rome en Tres TabernaeDrie Taveernen , welken, °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine waarnemend, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dankend*, moed doet vatten. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Omdat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een brief aan Romekracht had geschreven, moet er een aanzienlijke groep gelovigen zijn geweest. Ze toonden iets van hun achting voor hem door uit te gaan om hem op de weg te verwelkomen. Een gezelschap kwam van zo ver als Appii Forumeen pleisterplaats 65 Km ten zw. van Rome. Een andere delegatie ontmoette hem bij Drie Taveernen, ongeveer tien mijl dichter bij de stad. Het is dan ook niet vreemd dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dankte en moed schepte. Hij was nu dicht bij het doel dat hij zich verscheidene jaren tevoren had voorgenomen, en hoewel gevangene van Romekracht, had hij vrijwel alle vrijheid die hij zich kon wensen. Ja, vanaf deze tijd gaf hij er de voorkeur aan zichzelf "een gevangene van de Heer" te noemen, omdat hij erkende dat het de wil van de Heer was.


16 Toen wij nu binnenkwamen in Romekracht werd het aan °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine toegestaan* op zichzelf te blijven, samen met de hem bewakende soldaat. Hij schrijft aan de centurion voor dat hij bewaard moet worden en het hem wat makkelijker maken en niet te voorkomen dat iemand van de zijnen hem dient. (SW)[Hand. 24:23]
17 Na drie dagen gebeurde* het dat hij de voornaamste mannen van de Joden bijeen roept*. Bij hun samenkomen nu zei hij tot hen: "Ik, mannen broeders, niets tegengesteld doende* tegen het volk of tegen de van de vaders geërfde gebruiken, werd overgeleverd* als gevangene vanuit Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter tot in de handen van de Romekrachtinen, En zij vonden mij niet in het heiligdom, met iemand redenerend, of een toeloop veroorzakend van een menigte, noch in de synagoges, noch in de stad, 13 noch zijn zij in staat u te presenteren van wat zij mij nu beschuldigen. (SW)[Hand. 24:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Het is bijzonder passend dat de laatste en beslissende verwerping van het koninkrijk zou volgen op de proclamatie er van in Romekracht, de zetel van het grootste wereldrijk in dit tijd. Het was verkondigd geworden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en verworpen geworden door de heersers van de Joden in het land; nu is het volledig verkondigd geworden onder de Joden van de verstrooiing en ook zij hebben het verworpen, waar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ook ging. Het meest beeldende teken van hun afval is zijn gevangenschap. Het toont de hoogte van hun koppigheid. Romekracht zou hem vrijgelaten hebben. Maar zijn eigen natie belast degene die hen van her Romekrachtinse juk had kunnen bevrijden met ketenen.


18 die, vragend onderzoekend*, van plan waren mij vrij te laten*, omdat er geen enkele reden in mij was voor de dood. Deze vond ik beschuldigd worden over vraagstukken van hun °wet, doch niets waardig de dood, of banden, hebbend in de aanklacht. (SW)[Hand. 23:29]
19 Maar door het tegenspreken van de Joden word ik gedwongen* de keizer aan te roepen; niet alsof mijn natie iets te beschuldigen heeft. Indien ik wel onrecht doe en ik iets gedaan heb de dood waardig, dan weiger ik niet te sterven. Doch indien er niets waar is van waarvan deze mij beschuldigen, dan is niemand in staat mij aan hen als een gunst over te dragen. Ik beroep me op Caesar! (SW)[Hand. 25:11]
20 Vanwege deze °reden dan roep* ik op om jullie waar te nemen en toe te spreken*. Want wegens de hoop van °Israëlstrijder van God heb ik deze °keten om." Paulus nu, wetend dat de ene partij die is van de Sadduceeën en de andere van de Farizeeën, roept in het Sanhedrin: Mannen! Broeders! Ik ben een Farizeeër, zoon van een Farizeeër! Over verwachting en opstanding van doden wordt ik geoordeeld (SW)[Hand. 23:6]
21 Dezen nu zeggen* tot hem: "Noch ontvingen* wij documenten aangaande u uiteig. vanaf Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, noch bericht* of spreekt* iemand van de aankomende broeders iets boosaardigs aangaande u.
22 Wij nu achten het waardevol van u te horen* aangaande de dingen die u gezind bent. Want over deze °groepering is het inderdaad aan ons bekend dat ze overal wordt tegengesproken." Want deze °man een pestziekte vindend en oproeren verwekkend onder al de Joden die op de bewoonde aarde zijn, daarbij een raddraaier van de sekte van de Nazareners ... 14 Doch ik beken aan u dat volgens de weg die zij een sekte noemen, ik zo dienstbetoon geef aan de overerfde God, gelovend al wat geschreven is volgens de wet en in de profeten (SW)[Hand. 24:5,14] - 34 En Simeon zegent hen en hij zei tot Maria, Zijn moeder: "Neem waar, Deze ligt tot val en opstanding van velen in °Israël en tot een tegengesproken wordend teken, (SW)[Luc. 2:34]
23 Nu een dag voor hem verordenend*, kwamen meerderen naar hem toe in het gastverblijf aan wie hij uiteen zette, het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker betuigend, en hen bovendien overredend aangaande °JezusJAH redt, vanaf zowel de wet van MozesMozes = doen vergeten - getrokken - uit het water halen als de profeten, vanaf vroeg in de morgen tot de avondschemering. Nu de synagoge binnengaande was hij vrijmoedig, gedurende drie maanden discussiërend en hen overtuigend over het koninkrijk van °God (SW)[Hand. 19:8] - 27 En beginnend vanaf Mozes en vanaf al de profeten, interpreteert Hij voor hen in al de Geschriften de dingen aangaande Hemzelf. (SW)[Luc. 24:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine moet wel vele kostbare ontmoetingen hebben gehad met zijn gelovige broeders. Hij moet hen bekend gemaakt hebben met die allesoverstijgende waarheden die hij leert in zijn volkomenheidbrieven. Als de Handelingen een verslag geven van zijn loopbaan of van zijn evangeliegoede bericht, dan schiet het boek tekort in het meest belangrijk punt. Als een "geschiedenis van het begin van de Christelijke kerk" is het wel het meest teleurstellende van alle boeken, want de waarheden die de huidige bedeling onderscheiden, gevonden in Efeziërs, Filippenzen en Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Aziënzen, werden pas bekend gemaakt na de afsluiting er van en er wordt nooit naar verwezen, laat staan onderwezen. Aan die gebeurtenissen in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ loopbaan die van het grootste belang zijn voor de huidige waarheid, van zijn bijwonen in Arabiësteppeland tot aan het zenden van Tychicusgelukskind met de volkomenheidbrieven, wordt in dit verslag geheel voorbij gegaan. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ verblijf in Romekracht markeert het begin van dat grote werk van de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat doorgegaan is tot in de huidige tijd. Toch is alles wat hier wordt vermeld de teleurstellende ontmoeting met de Joden! In plaats van te sluiten met een lied van overwinning en het wegzenden van de kerk op haar triomferende weg, citeert hij Jesajaheil is JAH’s treurige profetie over de afvallige natie, het falen tonend van de koninkrijksverkondiging en de reden waarom het niet langer verkondigd kon worden. Welk sterker bewijs is nodig om aan te tonen dat Handelingen zich niet bezig houdt met de zogeheten "kerk"? Het is niet zo maar een geschiedenis van de apostolische tijden, het houdt zich alleen bezig met die gebeurtenissen die het lot beschrijven van het aardse koninkrijk. Het gaat over een overgangsperiode, toen de kerk nog afhankelijk was van de begunstigde natie en een onderschikte plaats had in de regering van de MessiasGezalfde over de aarde, zoals beloofd foor de Hebreeuwse profeten.


24 En dezen werden inderdaad overreed door de dingen die gezegd worden, maar anderen geloofden niet.
25 Het nu met elkaar oneens zijnde, werden zij weggezonden toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine één uitspraak gedaan had, dat: "De heilige °geest spreekt* op ideale wijze door Jesajaheil is JAH, de profeet, tot jullie °vaders,
26 zeggend: 'Ga naar dit °volk toe en zeg: 'Met gehoor zullen jullie horen en toch zullen jullie niet begrijpen. En kijkend zouden jullie kijken, en toch zullen jullie niet waarnemen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Deze schitterende profetie heeft in Israëlstrijder van God een drievoudige vervulling gehad: toen zij JAHWEH verwierpen (Jes. 6:9,10), toen zij de Heer verwierpen (Matt. 13:14,15) en, in dit geval, toen zij het getuigenis van de geest, gebracht door Zijn apostelen, verwierpen. Israëlstrijder van God is ten dele verhard geworden, totdat de volheid van de naties zal binnen gaan (Rom. 11:26)


27 Want het hart van dit °volk wordt log gemaakt* en met de oren horen* zij op zware wijze. En hun °ogen sluiten* zij toe, opdat zij met de ogen niet zullen waarnemen en met de oren zouden horen en met het hart zullen begrijpen en zij om zouden keren en Ik hen gezond zal maken.' 9 En Hij zei: "Ga en zeg tot dit volk: Hoorm, ja hoorm, maar het moet niet zo zijn dat jullie begrijpen; en ziem, ja ziem, maar het moet niet zo zijn dat jullie weten. 10 Maak het hart van dit volk vadsig en maak hun oren zwaar en doe hun ogen loensen, opdat zij met hun ogen niet zien en met hun oren niet horen en met hun hart niet begrijpen en het terugkeert en genezing voor zichzelf krijgt. (SW)[Jes. 6:9,10]
28 Laat het dan aan jullie bekend zijn dat tot de natiën deze °redding van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd afgevaardigd en zij zullen ook horen!" 3 zullen de volken U toejuichen, Elohim. Mogen de volken U toejuichen, allemaal! (SW)[Psalm 67:3]
29 (geen vers 29). [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Vers 29 is niet in de drie handschriften waarop de Concordant Literal Version is gebaseerd.


30 Hij nu blijft* de gehele termijn van twee jaren in een eigen gehuurde woning en hij verwelkomde allen die bij hem binnen gaan,
31 het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker proclamerend en onderwijzend de dingen aangaande de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde, met alle vrijmoedigheid, op onbelemmerde wijze. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Deze verkondiging van het koninkrijk zou de huidige, tijdelijke opschorting omvatten en de toekomstige openbaarmaking. "Dat wat de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde betreft" is bewust vaag en is de enige hint in het hele boek naar de grootste van al Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bedieningen, die geheimenissen die niet onthuld konden worden tot het koninkrijk uiteindelijk was verworpen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ gevangenisbrieven werden tijdens deze periode geschreven.

Terug naar de index   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.