Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En bij hun spreken tot het volk staan* de priesters en de officier van de gewijde plaats en de Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) bij hen, 4 En wegkomend spreekt hij samen met de hogepriesters en officieren, hoe hij Hem aan hen zal overleveren. ... 52 Jezus nu zei tot de hogepriesters en officieren van de gewijde plaats en oudsten die op Hem aan komen: "Als op een rover komen jullie uit, met zwaarden en stokken? (SW)[Luc. 22:4,52] - 23 In die °dag kwamen tot Hem Sadduceeën, die zeggen 'Er is geen opstanding.' En zij stellen Hem een vraag, (SW)[Matt. 22:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De apostelen beledigden zowel de priesters als de Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) door hun daad. Het was het voorrecht van de priesters om het volk te onderwijzen. Zij zouden de belangrijkste ondersteuning van de apostelen moeten zijn bij het verkondigen van het koninkrijk. Maar ze zijn jaloers omdat deze gewone mannen een gehoor bevelen en zich hun gezag toe-eigenen in zake leerstellingen. De Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) zijn in het bijzonder beledigd, aangezien zij de leer van de opstanding ontkenden, die het centrale punt was in de verkondiging door de apostelen. Zonder de opstanding was de MessiasGezalfde dood en werd alle hoop op Zijn koninkrijk met Hem gekruisigd. Maar gegeven de kracht van Zijn opstanding, worden alle beloften van het koninkrijk bevestigd. De officier van het heiligdom had het bevel over de Leviaanhanger, aanhankelijktische wacht, die het militaire overzicht had over de heilige gebieden, waar de heidenen niet binnen mochten gaan.


2 ontstemd zijnde vanwege hun °onderwijzen van het volk en in °JezusJAH redt de opstanding vanuit de doden aankondigen. 18 En enigen van de Epikuriërs en van de Stoďcijnse filosofen overlegden met hem en sommigen zeiden: "Wat zou deze praatjesmaker willen zeggen?" Maar anderen: "Hij schijnt aankondiger te zijn van vreemde demonen," omdat hij °Jezus en de opstanding aan hen evangeliseerde. (SW)[Hand. 17:18]
3 En zij wierpen de handen op hen en zij werden in bewaring geplaatst tot in de morgen, want het was reeds avondschemering. 18 en zij wierpen de handen op de afgevaardigden en plaatsten hen in publieke bewaring. (SW)[Hand. 5:18] - Petrus nu en Johannes gingen op in het heiligdom tegen het uur van het gebed, het negende (SW)[Hand. 3:1]
4 Velen nu van die het woord horen* geloven* en het getal van de mannen was ongeveer vijf duizendtallen geworden. 14 En veeleer werden gelovigen in de Heer toegevoegd, menigten van mannen en bovendien van vrouwen, (SW)[Hand. 5:14]
5 En het gebeurde in de morgen dat de oversten van hen en de oudsten en de schriftgeleerden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter verzameld* worden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Dit was het hoogste geestelijk hof in Israëlstrijder van God. Het bestond uit de hoofden van de vier en twintig groepen priesters, de schriftgeleerden en oudsten; men zegt dat ze samen met één en zeventig waren. De namen van de hogepriester en zijn directe assistenten worden genoemd vanwege hun officiële gewicht. ChristusGezalfde erkende hun gezag (Matt. 23:2).


6 en Annasnederig, de hogepriester, en Kajafasals bevallig en JohannesJAH is genadig en Alexanderman verdediger , zovelen als uit het hogepriesterlijk ras waren.
7 En hen in het midden doen staan*, informeerden zij om vast te stellen: "In welke macht of in welke naam doen* jullie dit?" 23 En bij Zijn komen tot in de gewijde plaats, kwamen, terwijl Hij onderwees, de hogepriesters en de oudsten van het volk tot Hem, zeggend: "In welke autoriteit doe jij deze dingen en wie geeft jou deze autoriteit?" (SW)[Matt. 21:23]
8 Dan zei Petrusrots, vervuld wordend van heilige geest, tot hen: "Oversten van het volk en oudsten! En zij worden allen gevuld met heilige geest en zij beginnen te spreken in andere talen, zoals de geest hen gaf voor te dragen. (SW)[Hand. 2:4] - 19 Wanneer ook maar zij jullie zullen overleveren, zouden jullie niet bezorgd zijn hoe of wat jullie zouden spreken, want in dat °uur zal aan jullie gegeven worden wat jullie zouden spreken, 20 want het zijn jullie niet die spreken, maar de geest van jullie °Vader, Die in jullie spreekt. (SW)[Matt. 10:19,20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het evangeliegoede bericht van het koninkrijk wordt nu voor de eerste keer sinds de dood van ChristusGezalfde verkondigd aan Israëlstrijder van God als natie, zoals vertegenwoordigd door hun leiders en oudsten en schriftgeleerden. Tot dan toe was het met aanzienlijk succes gegaan naar individuen in de natie. Nu hangt alles af van de houding van de officiële hoofden van het volk. Zij hadden de MessiasGezalfde Zelf afgewezen en waren verantwoordelijk voor Zijn kruisiging. De hogepriesters en oudsten wisten dat Hij Zijn opstanding had voorzegd (Matt. 27:63). Zij hadden het bewijs van de wachten, die zij omgekocht hadden om een vals verhaal te vertellen (Matt. 28:13). Hierbij voegen nu de apostelen hun getuigenis en bevestigen het door de lamme man te genezen. Wanneer Petrusrots spreekt zijn ze in het geheel niet in staat hem te antwoorden. Nu zijn ze toch zeker er van overtuigd dat JezusJAH redt de MessiasGezalfde is? Indien Hij de lamme man kan redden,kan Hij ook de natie redden. Hier was de gelegenheid voor Israëlstrijder van God. Ze stonden aan de grens van het koninkrijk. Indien zij Hem aanvaardden, zou Hij hen spoedig bevrijden van hun vijanden en komen om de soevereiniteit op te richten die door de profeten was voorzegd. Zouden zij het getuigenis van de Geest weigeren, zoals zij Hem hadden afgewezen, dan zou het de hele natie betrekken bij een aionische zonde en zou het koninkrijk niet komen.

De vraag van de discipelen over het herstel van het koninkrijk op dit moment, wordt hier voor de eerste maal beantwoord. Steeds weer tijdens de loop van de verkondiging er van, verwerpen de Joden de Koning en het koninkrijk. Hier echter hebben we de eerste afwijzing. Dit is de hoogste crisis in het boek Handelingen. Hadden zij het getuigenis van de apostelen aanvaard, dan zou de natie hun leiding hebben gevolgd en zou het succes van de verkondiging van de apostelen verzekerd zijn. Nu zij het getuigenis over Zijn opstanding verwerpen, is het duidelijk dat Israëlstrijder van Gods terechte soevereiniteit op dit moment niet voor hen hersteld zal worden.


9 Indien wij vandaag vragend onderzocht worden over de weldaad aan een zwakke mens, in wat is deze gered,
10 laat het bekend zijn aan jullie allen en aan al het volk van Israëlstrijder van God, dat in de naam van JezusJAH redt ChristusGezalfde, de Nazoreeëruit Nazaret, Die jullie kruisigden*, Die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wekte* vanuit doden, in Deze naam staat deze man er bij, gezond in het zicht van jullie. Maar Petrus zei: Zilver en goud hoort mij niet toe, maar wat ik heb dat geef ik aan jou. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, waak op en wandel! (SW)[Hand. 3:6] - 39 En wij zijn getuigen van alle dingen die Hij doet, zowel in de landstreek van de Joden als in Jeruzalem. Die zij ook uit de weg ruimen, hangend op een hout(SW)[Hand. 10:39] - Maar jullie doden de Veroorzaker van het leven, Die °God opwekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. (SW)[Hand. 3:15]
11 Deze is de Steen, de onder jullie, de bouwers, geminacht wordende, die tot hoofd van de hoek is geworden. 22 De steen die de bouwers verwierpen werd tot hoofd van de hoek. (SW)[Psalm 118:22]
12 En er is in niemand anders redding, want ook is er geen andere naam onder de hemel die werd gegeven aan mensen, in welke het bindend is dat wij gered* worden." 21 Zij nu zal een Zoon voortbrengen en jij zal Hem de naam Jezus roepen, want Hij zal Zijn °volk redden vanaf hun °zonden." (SW)[Matt. 1:21]
13 Nu de vrijmoedigheid van °Petrusrots en JohannesJAH is genadig aanschouwend en begrijpend dat zij ongeletterde en gewone mensen zijn, verwonderden zij zich. Bovendien herkenden zij hen, dat zij samen met °JezusJAH redt waren. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Petrusrots en JohannesJAH is genadig waren zeer zeker geen onwetende mannen, ook al ontbrak hen de cultuur en genegenheid die de geleerde klasse van toen markeerde. Zij waren in de school van ChristusGezalfde geweest.


14 Bovendien de mens bekijkend die genezen was, samen met hen staande, hadden zij niets om te weerspreken.
15 En hen bevelend* buiten het Sanhedrinraadsvergadering weg te komen, overlegden zij met elkaar, 34 Maar een zekere Farizeeër in het Sanhedrin, genaamd Gamaliël, leraar van de wet, bij al het volk in ere, staat op en hij beveelt de mensen een beetje buiten te doen. 35 Bovendien zei hij tot hen: Mannen! Israëlieten! Geef acht op julliezelf in verband met deze °mensen, wat jullie op punt staan te verrichten. (SW)[Hand. 5:34,35]
16 zeggend: "Wat zouden wij met deze °mensen doen, want dat inderdaad een bekend teken door hen is gedaan is openbaar geworden voor allen die in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter wonen en wij kunnen het niet ontkennen. 47 De hogepriesters en de Farizeeën verzamelden een Sanhedrin en zij zeiden: "Wat doen wij? Want deze °mens doet vele tekenen! (SW)[Joh. 11:47]
17 Maar opdat het niet nog meer tot in het volk verbreid zal worden, zouden wij hen dreigen niet meer te spreken op grond van deze °naam, tot niemand van de mensen."
18 En hen roepend*, geven* zij hen opdracht het in het geheel niet te uiten, ook niet te onderwijzen op grond van de naam van °JezusJAH redt. 28 zeggend: "Geven wij jullie niet opdracht met de opdracht niet te onderwijzen in deze °naam? En neem waar, jullie hebben °Jeruzalem vervuld van jullie °onderwijs en jullie zijn van plan het bloed van deze °mens op ons te brengen." (SW)[Hand. 5:28]
19 Maar °Petrusrots en JohannesJAH is genadig, antwoordend, zeiden tot hen: "Indien het rechtvaardig is in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker veeleer naar jullie te horen dan naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, oordeelm dan! 29 Maar Petrus en de afgevaardigden, antwoordend, zeggen: "Het is bindend veeleer aan God toe te geven dan aan mensen. (SW)[Hand. 5:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De houding van het Sanhedrinraadsvergadering had als onmiddellijk gevolg dat hun gezag werd afgeschaft. Zij hadden moeten regeren voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, nu worden ze opgesteld tegen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Ze zouden een schrik moeten zijn voor kwaaddoeners, nu vallen ze hen lastig die Zijn wil uitvoeren. Petrusrots, als apostel van de MessiasGezalfde, was een van de echte heersers in Israëlstrijder van God en zal eens op een troon zitten in het koninkrijk (Matt. 19:27). Daarom heeft hij het recht om tegen het Sanhedrinraadsvergadering op te staan en de opdracht uit te voeren die Hij van zijn Meester kreeg. Dit is voor ons geen voorbeeld om in deze bedeling te volgen. Wij dienen ons te onderschikken aan het hogere gezag (Rom. 13.1).


20 Want wij kunnen onmogelijk niet spreken over wat wij waarnemen en over wat wij horen."
21 Dezen nu, nog meer bedreigend*, laten* hen vrij, niets vindend hoe zij hen zouden tuchtigen, vanwege het volk, want allen verheerlijkten °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker over het gebeurd zijnde,
22 want de mens was van meer dan veertig jaren, aan wie dit teken van de gezondmaking was gebeurd. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De genezing van de lamme man wordt een teken genoemd, en heeft daarom typerend belang, in bijzonder met betrekking tot zijn tijd. Kan dit niet doen denken aan de veertig jaren die volgden, gedurende welke Israëlstrijder van God niet in staat was voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te wandelen?


23 En weggezonden wordend kwamen zij naar de eigen mensen toe en zij berichten* aan hen zoveel als de hogepriesters en de oudsten zeggen*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De dreigingen van het Sanhedrinraadsvergadering brachten een krachtig effect voort op de gelovigen. Zij waren er aan gewend hun religieuze leiders onvoorwaardelijke te gehoorzamen. In feite gaven ze hun eigen leiders en oudsten een plaats die de Romekrachtinse macht nooit kon verkrijgen. Ze moeten de een of andere goddelijke aanwijzing hebben gehad voor het voortgaan op een koers die door het hoogste Joodse gezag verboden was. Dit is te vinden in het tweede deel van de eerste Psalm (gewoonlijk de tweede Psalm genoemd). Hier worden hun eigen leiders verbonden met de naties in vijandigheid tegen de MessiasGezalfde. De Psalm zou tot het einde gelezen moeten worden. De dreigingen van het Sanhedrinraadsvergadering zijn niets vergeleken met JAHWEHs dreigingen tegen hen. De rechters van het land worden aangespoord opgeleid te worden en de Heer te dienen, anders vergaan zijn wanneer Zijn verontwaardiging slechts een beetje brandt (Psalm 2:10-12). Het feit dat hun leiders niet langer onder JAHWEHs bescherming staan, maar voorwerpen zijn van Zijn verontwaardiging, moedigt hen aan voort te gaan met de verkondiging, ondanks de tegenstand. Bovendien was de hand van de Heer met de apostelen, want velen waren tot geloof gekomen en het was duidelijk dat het Sanhedrinraadsvergadering zelf bang was hun volle macht uit te oefenen, anders zouden Petrusrots en JohannesJAH is genadig niet zijn vrijgelaten.


24 En dezen, het horend*, heffen* eensgezind hun stem op naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en zij zeggen*: "U bent Eigenaar1), Die de hemel en de aarde en de zee maakt* en alles dat in hen is, 11 Want in zes dagen maakte JAHWEH de hemelen en de aarde, de zee en alles wat er in is. En Hij stopte in de zevende dag. Daarom zegent JAHWEH de dag van de sabbat en heiligt Hij hem. (SW)[Ex. 20:11]
25 Die door heilige geest van onze °vader, door de mond van Uw jongen2) Davidgeliefde, zegt: 'Waarom razen* natiën en zetten* volken hun hart op lege dingen'?
26 De koningen van de aarde staan* er bij en de oversten werden verzameld op dezelfde plaats, tegen de Heer en tegen Zijn °ChristusGezalfde.
27 Want in waarheid werden in deze °stad zowel Herodeszoon van Heros - held of afgod als Pontiusvan de zee Pilatusmet een speer, samen met natiën en volken van Israëlstrijder van God, verzameld tegen Uw °heilige °Jongen2) JezusJAH redt , Die U zalft*, De God van Abraham en de God van Isaäk en de God van Jakob, de God van onze °vaderen, verheerlijkt Zijn °Jongen, Jezus, Die jullie inderdaad overgeleverd en verloochend hebben voor de ogen van Pilatus, toen deze oordeelde Hem vrij te laten. (SW)[Hand. 3:13] - 1 De geest van mijn Heer JAHWEH is op mij omdat JAHWEH mij zalft om nieuws te brengen aan nederigen. Hij zendt mij om de verbrokenen van hart te verbinden, om vrijheid te roepen aan krijgsgevangenen en in vrijheid stelling aan die gebonden zijn, (SW)[Jes. 61:1]
28 om te doen* zoveel als Uw °hand en Uw °raad tevoren bestemt* om te gebeuren. Deze, overgegeven naar de specifieke raad en voorkennis van °God, hebben jullie, door handen van wettelozen, opgehangen en vermoord (SW)[Hand. 2:23]
29 En nu, °Heer, sla acht op hun °dreigementen en geef aan uw °slaven met alle vrijmoedigheid Uw °woord te spreken, en voor mij, opdat aan mij gegeven moge worden het woord bij het openen van mijn °mond, om in vrijmoedigheid het geheim van het evangelie bekend te maken (SW)[Efe. 6:19]
30 in het uitstrekken van Uw °hand, tot gezondmaking, tekenen en wonderen te laten gebeuren door de naam van Uw heilige °Jongen2), JezusJAH redt." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

De zwakke tegenstand van het Sanhedrinraadsvergadering is tegengesteld aan de vrijmoedigheid van hen die het evangeliegoede bericht verkondigden. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker manifesteerde Zichzelf door wonderlijke tussenkomsten en de krachten van het koninkrijk waren overvloedig aanwezig.


31 En bij hun smeken werd de plaats waarin zij verzameld waren geschud en zij worden allen vervuld* van de heilige geest en zij spraken het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met vrijmoedigheid. En zij worden allen gevuld met heilige geest en zij beginnen te spreken in andere talen, zoals de geest hen gaf voor te dragen. (SW)[Hand. 2:4]
32 En van de menigte van die geloven* was hart en ziel één en ook niet één zei dat iets van zijn °eigen bezittingen van hem was*, maar alles was voor hen gemeenschappelijk. En al de gelovenden waren op dezelfde plaats, en zij hadden alles gezamenlijk. (SW)[Hand. 2:44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

De wetten over bezit waren in Israëlstrijder van God zo anders dan die waaraan wij gewend zijn, dat het voor ons moeilijk is deze en andere passages te begrijpen. Ten eerste had iedere Jood zijn lotdeel en dat kon niet worden verkocht. Ook al deed men er afstand van, het kwam weer naar hem terug in het Jubeljaar. Dit is zijn levensonderhoud. Indien het koninkrijk zou komen, zou het land volgens de profeten weer herverdeeld worden (Eze. 47:13). Het handelen van de Pinkstergelovigen is geheel op dit feit gebaseerd. Wat ze ook buiten hun lotdeel hadden zou terug gaan naar de rechthebbende lotdeelhouder wanneer het koninkrijk wordt opgericht. Met het oog hierop verkochten zij de landerijen en huizen die zij bovenop hun lotdeel verkregen hadden en deelden hun bezittingen, of persoonlijk bezit zoals geld, onder elkaar.


33 En met grote macht gaven de afgevaardigden het getuigenis af van de opstanding van de Heer, JezusJAH redt Christus Gezalfde. Bovendien was er grote genade op hen allen,
34 want er was ook niemand onder hen behoeftig, want zovelen als verwervers van stukken grond of van woonhuizen waren, brachten zij, verkopend, de waarden van de dingen die verhandeld worden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Onroerend goed was een stuk eigendom waarvan het feitelijk recht verkregen kon worden, zoals het onder westerse naties vandaag gewoonte is. De naam, die afgescheiden betekent, laat zien dat onroerend goed niet een stuk land was dat gezamenlijk werd bezeten, zoals een lotdeel, maar in bezit was met een recht dat niet aangetast werd door het Jubeljaar. Gethsemaneolijvenpers was zo’n stuk land (Matt. 26:36). Judaslof (Griekse vorm van Juda) toonde zijn ongeloof door zo’n stuk land te kopen met de prijs van zijn Heer, en de hogepriester voltooide de aankoop door het geld te betalen. Dit was het bewijs dat zij niet geloven in het komende koninkrijk, want zij zouden nooit het bloedveld gekocht hebben als het recht er op ongeldig zou worden wanneer het land onder de stammen herverdeeld zou worden in die dag. De discipelen, wetend dat zulk land niet in overeenstemming was met de wet en dat het verspeeld zou worden onder de rechtvaardige heerschappij van de MessiasGezalfde, stopten de middelen die verkregen werden uit hun verkoop in een gezamenlijk fonds.


35 en zij plaatsten dit bij de voeten van de afgevaardigden. En het werd uitgedeeld aan ieder, naar mate iemand ook maar behoefte had. En het verkregene en de eigendommen deden zij weg en zij verdeelden ze onder allen die enige behoefte hadden. (SW)[Hand. 2:45]
36 En JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), de dooreig. vanaf de afgevaardigden bijgenaamd wordende Barnabaszoon van vertroosting, wat letterlijk vertaald wordt: zoon van bemoediging, een Leviaanhanger, aanhankelijket, van ras Cyprioot, 27 Maar Barnabas, hem vastpakkend, leidde hem naar de afgevaardigden toe en hij vertelt hen hoe hij op de weg de Heer waarnam en dat Hij tot hem spreekt en hoe in Damascus hij vrijmoedig is in de naam van °Jezus. (SW)[Hand. 9:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Het lotdeel van de Leviaanhanger, aanhankelijketen kon niet verkocht worden (Lev. 25:34). Maar dit veld was zijn persoonlijk eigendom. Was de koning gekomen, dan zou hij zijn deel gehad hebben in hun lotdeel (Eze. 48:13,14).


37 het van hem zijnde veld verkopend, brengt* het geld en plaatst* het bij de voeten van de afgevaardigden.

1) Eigenaar. Grieks: Despotes. Ook "Soeverein" of "Heerser" is hier mogelijk.
2) Jongen. Grieks "paida". Denk hierbij aan het Engelse woord "boy", wat ook een klein knechtje kan betekenen.


Terug naar de index.
Naar Handelingen 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.