Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En Petrusrots en JohannesJAH is genadig gingen omhoog tot in de gewijde plaats op het uur van het gebed, het negende, 44 En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam░ duisternis over heel het land tot het negende uur, (SW)[Luc. 23:44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het is duidelijk dat, op dit moment, er onder de discipelen niet werd gedacht aan het afscheiden van de gewoonten en aanbidding door de naties. Het heiligdom was de belangrijkste plaats van toegang, tot de vervolging hen er van verdreef.


2 en een zekere man, kreupel zijnde vanuit de buikholte van zijn moeder, werd gedragen, die zij dag na dag plaatsten bij de deur van de gewijde plaats genaamd de Prachtige, om een gift uit ontferming te verzoeken bij die tot in de gewijde plaats binnen gaan, 1 En passerend nam Hij een mens waar, blind vanuit zijn geboorte. (SW)[Joh. 9:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Kunnen we in de man, die lam was vanaf zijn geboorte, niet een gelijkenis zien met het volk van Israëlstrijder van God? Ze hadden een prachtige manier om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te benaderen, maar het hielp hen weinig, want ze waren niet in staat er door te wandelen naar de goddelijke aanwezigheid. De genezing van de lamme man was een teken (4:16). Als wonder was het vol van betekenis. Voor hen die de boodschap er van lazen verkondigde het de komst van de Ene Die Israëlstrijder van Gods onvermogen kon genezen en hen, net als de lamme man, in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers huis kon brengen en ze vullen met blijdschap en lofprijzing. Maar bovenal was dit een teken van die dag wanneer de woestijn zich zal verheugen en bloeien als de narcis, want dan zal de lamme man springen als een hertje (Jes. 35:6). De krachten van de toekomende aion zijn in Israëlstrijder van God aanwezig! Het is dan ook geen wonder dat de vrome en eerbiedige aanbidders in het heiligdom met ontzag en verbazing gevuld zijn! Voor hen was het niet zomaar een wonder, geen betekenisloos vertoon van bovennatuurlijke kracht, maar de sleutel naar het koninkrijk dat het doel was van al hun hoop en verwachtingen. Het betekende het einde van het heidense juk, de soevereiniteit van Israëlstrijder van God over de naties, de komst van de MessiasGezalfde en duizend zegeningen voor duizend jaren.


3 die, Petrusrots en JohannesJAH is genadig waarnemend, die op het punt staan tot in de gewijde plaats binnen te zijn*, vroeg om een gift uit ontferming in ontvangst te nemen.
4 En Petrusrots, aandachtig naar hem kijkend*, samen met °JohannesJAH is genadig, zei: "Kijk naar ons!" 15 En aandachtig naar hem kijkend namen allen die in het Sanhedrin gezeten waren zijn ░gezicht waar als ware het een gezicht van een boodschapper. (SW)[Hand. 6:15]
5 Deze nu vestigde de aandacht op hen, verwachtend iets bij hen in ontvangst te nemen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Wat lijken we veel op de lamme man! We kijken op naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor een simpele aalmoes, en Hij giet over ons de echte rijkdommen uit en voegt er de vreugde van Zijn aanwezigheid aan toe. Het was waard om veertig jaren lam te zijn om het doel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers barmhartigheid te worden en een signaalvoorbeeld van Zijn kracht voor het zegenen van Zijn volk. Zo zullen ook wij op een dag het onvermogen en de beproevingen zegenen die Hem een toneel geven voor het vertoon van Zijn gunst. Dit is de "mooie poort" die ons leidt naar het heiligdom waar de goddelijke aanwezigheid ons verzekert van eindeloze en onvermengde blijdschap. Laten we vragen en verwachten te ontvangen.

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft meer en beter dan we vragen of hopen te verkrijgen.


6 Maar Petrusrots zei: "Zilvergeld en bewerkt goud is niet aan mij, maar wat ik heb dit geef ik aan jou. In de naam van JezusJAH redt ChristusGezalfde, de Nazoreeëruit Nazaret: Wandel!" 18 Dit nu deed zij op vele dagen. Maar Paulus, nu ontstemd wordend en omkerend, zei tot de geest: "Ik geef jou opdracht in de naam van Jezus Christus uit te komen vanaf haar." En hij kwam uit in het zelfde uur. (SW)[Hand. 16:18]
7 En van hem de rechterhand pakkend* doet* hij hem overeind komen. En ogenblikkelijk werden zijn °wreven en °enkels stabiel gemaakt*.
8 En overeind springend stond hij en wandelde en kwam samen met hen binnen tot in de gewijde plaats, wandelend en springend en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker lofprijzend. 14 Na deze dingen vindt ░Jezus hem in de gewijde plaats en Hij zei tot hem: "Neem waar, jij bent gezond geworden! Zondig niet meer, opdat jou niet iets ergers zal overkomen." (SW)[Joh. 5:14]
9 En al het volk nam hem waar, wandelend en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker lofprijzend.
10 En zij herkenden hem, dat deze gezeten was, verzoekend om een gift uit ontferming, op de Prachtige Poort van de gewijde plaats. En zij worden vervuld* van ontzag en van ontzetting over wat hem was overkomen. 8 De buren dan en die hem vroeger aanschouwden (want hij was bedelaar), zeiden: "Is deze niet de zittende en bedelende?" (SW)[Joh. 9:8]
11 En terwijl hij °Petrusrots en °JohannesJAH is genadig vasthield, liep al het volk samen naar hen toe in de zuilengalerij, die van Salomoman van vrede genoemd wordt. Men was van streek. 23 En ░Jezus wandelde in de gewijde plaats, in de zuilengalerij van ░Salomo. (SW)[Joh. 10:23]
12 En Petrusrots, dit waarnemend, antwoordt* het volk: "Mannen! Israëlstrijder van Godieten! Wat verwonderen jullie je hierover, of wat kijken jullie aandachtig naar ons, alsof wij in eigen macht of eerbiedigheid het wandelen van hem hebben gedaan?
13 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van Abrahamvader van vele volken en de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van IzaäkIsańk = lachen en de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van Jakobhielenlichter, de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van onze °vaders, verheerlijkt* Zijn °Jongen2), JezusJAH redt, Die jullie inderdaad overleveren* en loochenen* voor het gezicht van Pilatusmet een speer, toen deze oordeelde* Hem vrij te laten. 32 'Ik ben de God van Abraham en de God van Isańk en de God van Jakob.' Hij is niet de God van doden, maar van levenden." (SW)[Matt. 22:32] - 13 Aanschouw!, Mijn dienaar gaat effectief te werk. Hij zal verhoogd worden en hij wordt opgeheven en hij is uitermate verheven. (SW)[Jes. 52:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Het woord "Jongen" wordt hier gebruikt omdat het, net als het Griekse equivalent, gebruikt mag worden voor zowel een kind als een dienaar. De gebruikelijke vertaling geeft het weer als . Elke van deze, echter, wordt beter weergegeven door een ander Grieks woord, en alle slagen er niet in de dubbele betekenis te geven die dit woord schijnt te hebben. Het wordt gewoonlijk beperkt tot een jongen of meisje van tussen de zeven en veertien jaren. Het werd voor onze Heer gebruikt toen Hij twaalf jaren oud was en achter bleef toen zij van het feest naar huis terugkeerden (Luk. 2:43).


14 Jullie nu loochenden* de Heilige en Rechtvaardige en jullie verzochten* dat een man, een moordenaar, als gunst aan jullie gegeven* wordt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Het volledige herstel van Petrusrots in goddelijke gunst is nergens meer helder te zien dan wanneer hij hen aanklaagt: "jullie verloochenen de Heilige en Rechtvaardige". Geen van hen was zo schuldig als hijzelf was geweest, maar hij staat zijn eigen falen niet toe zijn trouwe verkondiging van het evangeliegoede bericht te verhinderen. Om hen tot bekering te brengen of hun denken over de MessiasGezalfde te doen veranderen, was het nodig hen hun vreselijke schuld duidelijk te maken. Maar het meest belangrijke punt is het getuigenis dat hij brengt over de opstanding van ChristusGezalfde. Dit is wat Zijn MessiasGezalfdeschap bewijst. Het genezen van de lamme man is slechts nog een bewijs dat leeft en in staat is alles te doen wat de profeten over Hem hadden voorzegd.


15 En jullie doodden* de Initiatiefnemer van het leven, Die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wekte* vanuit doden, waarvan wij getuigen zijn. 10 Want het betaamde Hem, vanwege Wie alle dingen en door Wie alle dingen zijn, vele zonen tot in heerlijkheid leidend, door lijdenssmarten de Initiatiefnemer van hun ░redding tot volmaaktheid te brengen. (SW)[Hebr. 2:10] - 48 Jullie nu zullen getuigen zijn van deze dingen. (SW)[Luc. 24:48]
16 En op het geloof van Zijn °naam, maakt* Zijn °naam deze die jullie aanschouwen en jullie hebben waargenomen stabiel. En het geloof, dat door Hem is, geeft* aan hem deze °intactheid tegenover jullie allen.
17 En nu, broeders, heb ik waargenomen dat jullie handelen* overeenkomstig onwetendheid, net zoals ook jullie °oversten. 34 ░Jezus nu zei: "Vader, laat gaan aan hen, want zij hebben niet waargenomen wat zij doen." En Zijn ░bovenkleding verdelend, wierpen zij het lot. (SW)[Luc. 23:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Onder de wet werden zonde of onwetendheid onderscheiden van bewuste ongehoorzaamheid. Dit was de basis van het gebed van de Redder: "Vader, vergeef hen, want zij zijn zich niet bewust van wat zij doen." (Luk. 23:34). Dit is de echte sleutel voor de zogeheten "onvergeeflijke zonde." De zonde tegen de Zoon des Mensen was vergeven, want ze werd gedaan in onwetendheid. Maar de zonde tegen het getuigenis dat door de heilige Geest werd gegeven in het boek Handelingen was onvergeeflijk, want het werd opzettelijk en bewust gedaan, na de opstanding van ChristusGezalfde.


18 Maar wat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tevoren aankondigt* door de mond van alle °profeten, dat Zijn °ChristusGezalfde moest lijden, vervult* Hij zo.
19 Bezint je dan en keert om naar het uitgewist* worden van jullie °zonden, zodat ook maar er perioden van verfrissing zullen komen vanaf het gezicht van de Heer. En Petrus verklaarde tegen hen: Bekeer je en laat je dopen, ieder van jullie, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van jullie ░zonden en jullie zullen ontvangen het geschenk van de heilige geest, (SW)[Hand. 2:38]
20 En Hij zal voor jullie de voorbestemd zijnde afvaardigen, ChristusGezalfde JezusJAH redt,
21 Die, het is bindend, de hemel inderdaad zal ontvangen*, tot op tijden van herstel van alle dingen, waarvan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker spreekt* door de mond van Zijn °heilige profeten, vanaf de aion1). [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

De tijden van herstel omvatten de vreselijke oordelen van Openbaringen, wanneer, door middel van zegels, bazuinen en schalen, de aarde hersteld zal worden in de soevereiniteit van ChristusGezalfde als Zoon des Mensen. Er is geen verwijzing naar individuele bestemming, maar naar verlossing van de slaaf en de onterfde door hun Verwant, de Verlosser (Lev. 25).


22 Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen zei inderdaad dat de Heer, jullie °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, een profeet voor jullie zal doen opstaan vanuit jullie °broeders, zoals ik. Hem zullen jullie horen, overeenkomstig alles, zoveel als Hij ook maar tot jullie zou spreken.
23 En het zal zijn dat elke ziel, in het geval dat die niet zou horen naar de Profeet, deze volledig uitgeroeid zal worden vanuit het °volk. 15 Een Profeet uit jouw midden, van jouw broeders, zoals ik, zal JAHWEH, jouw Elohim, doen opstaan. Naar Hem zullen jullie luisteren, 16 naar alles wat jij vroeg van JAHWEH, jouw Elohim, bij Horeb, in de dag van de samenkomst, zeggend: Ik zal niet voortgaan te horen naar de stem van JAHWEH, mijn Elohim, en dit grote vuur zal ik niet langer zien; en ik sterf niet. 17 En JAHWEH zegt tot mij: Zij deden goed met wat zij spraken. 18 Een Profeet zal Ik voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals jij, en Ik geef Mijn woorden in Zijn mond; en Hij spreekt tot hen al wat Ik Hem als instructie geef. 19 En het gebeurt dat de man die niet luistert naar Mijn woorden die Hij in Mijn naam zal spreken, Ik het van hem zal opeisen. (SW)[Deut. 18:15-19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

ChristusGezalfde is de Profeet zoals Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, die gezonden werd om JAHWEHs volk uit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) te leiden, door de wildernis naar het koninkrijk. De hele periode van het boek Handelingen wordt gekenmerkt door Israëlstrijder van Gods wildernisreis. Omdat het volk niet luisterde naar Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, werden ze uitgestrooid in de wildernis en gingen ze nooit het heilige land binnen. Op gelijke wijze, omdat de natie niet luisterde naar de Ene Die meer was dan Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, gingen zij niet het koninkrijk binnen.

De bedreiging met uitroeiing is een ge´nspireerde alteratie. In Deut. 18:19 zegt het Hebreeuws, letterlijk: "Ik zal onderzoeken," of, zoals wij zeggen: "Ik zal het van hem verlangen." De LXX geeft het weer met "Ik zal wraak op hem nemen."


24 En alle profeten nu vanaf SamuëlSamuël = van God gebeden en van die achtereenvolgens kwamen, zovelen als spreken*, kondigen* ook deze °dagen aan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. (SV)[Luc. 24:27]
25 Jullie zijn de zonen van de profeten en van het verbond, welk verbond °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met jullie °vaders maakte, zeggend tot Abrahamvader van vele volken: 'En in jouw °zaad zullen alle °families van de aarde inbesloten gezegend worden.' 3. En Ik zegen die jou zegenen en die over jou een vloek uitspreken die vervloek Ik. En in jou worden alle families van de grond gezegend." (SW)[Gen. 12:3]
26 Voor jullie heeft °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker eerst Zijn °Jongen2) doen opstaan*, Hem afvaardigend*, jullie zegenend in het ieder °afkeren vanaf jullie °boosaardigheden." Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht voor de redding van iedereen ░die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek (SW)[Rom. 1:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

De term "Jongen" wordt hier met alle eerbied gebruikt, bij gebrek aan beter. De problemen die men tegenkwam bij de vertaling er van worden duidelijk door de grote verscheidenheid aan weergaven in de gebruikelijke vertalingen, die alle beter passen bij een ander Grieks woord. Ze gebruikten kind, zoon, dienaar, jongeman, dienstmeid enz. Het wordt gebruikt voor de jongens van onder de twee jaren in BetlehemBroodhuis (Matt. 2.16). Het wordt gebruikt voor JezusJAH redt toen Hij twaalf jaren oud was (Luk. 2:43). Het wordt geciteerd uit Jesajaheil is JAH toen hij over Hem sprak (Matt. 12:18). Het wordt in dit boek vier maal op Hem toegepast (3:13; 4:27-30). Het is een woord als ons "jongen" of "meisje", dat toegepast kan worden op een kind of een jonge dienaar.
1) Aion. Een lang stuk tijd met een begin en een einde.
2) Jongen. Grieks "paida". Denk hierbij aan het Engelse woord "boy", wat ook een klein knechtje kan betekenen.

Terug naar de index.
Naar Handelingen 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.