Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 8

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En Saulusafgebeden (van God) keurde de uit de weg ruiming van hem goed. En in die °dag gebeurde er een grote vervolging over de ekklesia die in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was en allen werden verstrooid overeenkomstig de landstreken van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en Samariawaker, behalve de afgevaardigden. 20 En toen het bloed van Stefanus, Uw °getuige, werd vergoten, was ik zelf er bij staande en goedkeurend en de bovenkleding van die hem uit de weg ruimen bewakend." (SW)[Hand. 22:20] - 19 Dezen dan, inderdaad verstrooid wordend vanaf de verdrukking die over Stefanus kwam, kwamen doorheen tot Fenicië en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekend dan alleen tot Joden. (SW)[Hand. 11:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Met Stefanuskrans werd de hoop op het koninkrijk begraven. Maar tegelijkertijd begint Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te duiden op een ander getuigenis van een zeer verschillende aard. Het koninkrijk riep om rechtvaardigheid. Het bezocht ongerechtigheid met snel oordeel. Bij het voorbereiden van het nieuwe vertrek, stelt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus van Tarsuseen stad in Cilicië in Klein Azië voor, niet slechts als een heilig man, maar als een boosaardig en verdorven vijand. Dit is nodig omdat Hij op het punt staat met hen die zondaars en vijanden zijn, te handelen op grond van genade. Verdienste dwarsboomt het en verhindert de toevloeiing. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus was, in waarheid, de grootste van alle zondaars. Hij overtrof de meest woeste van het Sanhedrinraadsvergadering in zijn haat voor de MessiasGezalfde en Zijn volk. Indien er een man was die verdiende verdoemd te worden, dan was het wel Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm van Tarsuseen stad in Cilicië in Klein Azië. Maar toch, uiteindelijk, is hij het die verhoogd wordt tot het toppunt van heerlijkheid – ver boven de hoogste hoop van Stefanuskrans of de twaalf apostelen. Dat is de kracht van genade, wanneer die niet gehinderd wordt door menselijke hulp!


2 En toegewijde mannen dragen* samen °Stefanuskrans ten grave, en zij maken* groot rouwbetoon over hem. 12 En naderend nemen zijn °leerlingen het lijk weg en zij begraven hem. En komend berichten zij aan °Jezus. (SW)[Matt. 14:12]
3 Saulusafgebeden (van God) echter vernielde de ekklesia, van huis tot huis binnen gaande, bovendien mannen en vrouwen naar buiten slepend. Hij leverde hen over in de cel 1 °Saulus nu, nog steeds dreigement en moord snuivend tegen de leerlingen van de Heer, komt naar de hogepriester toe, ... 13 Maar Ananias antwoordde: "Heer, ik hoor vanaf velen aangaande deze °man hoeveel kwade dingen hij doet aan Uw °heiligen in Jeruzalem. (SW)[Hand. 9:1,13]
4 Zij dan, inderdaad verstrooid wordend, kwamen doorheen, het evangeliegoede bericht brengend, het woord. 19 Dezen dan, inderdaad verstrooid wordend vanaf de verdrukking die over Stefanus kwam, kwamen doorheen tot Fenicië en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekend dan alleen tot Joden. (SW)[Hand. 11:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

We gaan nu de tweede cyclus binnen van het koninkrijksgetuigenis. Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde hebben geen gehoor gegeven aan de verkondiging er van. Het wordt nu aangeboden aan Samariawaker, en dan zal het gaan naar de grenzen van de aarde, en zelfs naar proselieten als de eunuch en Corneliusvan een hoorn. Zo was het dat de Heer had bevolen (1:8).

Nadat de tien stammen, waarvan Samariawaker de hoofdstad was, in ballingschap waren gegaan, zond de koning van Assyrië kolonisten om het land te herbevolken (2Kon. 17:24-27). Zij trouwden met de achtergebleven Israëlstrijder van Godieten en zo ontstond het gemengde ras van de Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria - waker. Omdat de Joden hen niet wilden erkennen of hen toestonden de tempel te herbouwen, stookten zij de Perzische koning tegen de Joden op en verhinderden het herstelwerk. Ze bouwden ook hun eigen tempel op de berg Gerizim en aanbaden volgens de wet. Ze erkenden alleen de vijf boeken van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen. Zo ontstond er een jaloerse strijd tussen hen en de Joden, zodat de laatsten weigerden ook maar enige omgang met hen te willen hebben. Omdat zij, echter, JAHWEH aanbaden en de wet leerden, en een lijn van Joods bloed hadden, was het passend dat zij de verkondiging van ChristusGezalfde zouden horen, nadat Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde be-evangeliseerd was geworden. Lichamelijk stonden ze dichter bij de Joden dan welke andere natie dan ook. Zo verspreidde het steeds wijder wordende getuigenis van het koninkrijk zich, tot het de grenzen van het land bereikte. Dan wordt het verder gedragen door middel van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus, die op dat moment, de belangrijkste tegenstander er van was.


5 Filippuspaardenvriend nu, omlaag komend tot in de stad van °Samariawaker, proclameerde tot hen de ChristusGezalfde.
6 De scharen nu gaven acht op het door °Filippuspaardenvriend gezegd wordende, eensgezind in hun °horen en bekijken de tekenen die hij deed.
7 Want van velen die onreine geesten hebben, met grote stem om hulp roepend kwamen zij uit. Velen nu, de verlamden en kreupelen, werden genezen. 1 En Zijn °twaalf leerlingen tot Zich roepend, geeft Hij hen autoriteit over onreine geesten, zodat ze deze uitwerpen en elke ziekte en elke gebrekkigheid genezen. (SW)[Matt. 10:1]
8 Er kwam nu veel vreugde in die °stad.
9 En een zeker man, Simongehoord (heeft JAH) genaamd, was tevoren in de stad, magiër zijnde en de natie van °Samariawaker ontstellend, zeggend zelf een groot iemand te zijn*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Het Romekrachtinse Keizerrijk werd overlopen door waarzeggers en goochelaars en tovenaars, waarvan velen Jood waren. De Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria - waker waren een eenvoudig, goedgelovig volk, en in hun verbazing gaven zij Simongehoord (heeft JAH) de plaats die aan ChristusGezalfde toebehoort. Maar toen het evangeliegoede bericht kwam, was Simongehoord (heeft JAH) zelf verbaasd, want hij kon zien dat het vergezeld ging van een kracht die hij nooit had gekend. Zijn geval is een voorbeeld van "geloof" dat gegrond was op wonderen, dat heel anders is dan het geloof dat is gebaseerd op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers woord, buiten het bewijs van de zintuigen om. Velen geloofden in de Heer toen zij de tekenen zagen die Hij deed, maar JezusJAH redt vertrouwde Zichzelf niet aan hen toe, want Hij wist wat er in de mensheid was (Joh. 2:23-25).


10 op wie allen acht gaven, vanaf klein tot groot, zeggend: "Deze is de macht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Grote genoemd wordende."
11 Zij nu gaven hem acht vanwege de aanzienlijke tijd dat de magie hen ontsteld had.
12 Maar wanneer zij °Filippuspaardenvriend geloven*, evangeliserend aangaande het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de naam van JezusJAH redt ChristusGezalfde, werden zij gedoopt*, mannen en bovendien vrouwen.
13 °Simongehoord (heeft JAH) nu, ook hijzelf gelooft*. En gedoopt wordend, was hij steeds bij °Filippuspaardenvriend blijvend. Aanschouwend dat bovendien tekenen en grote machten gebeuren, is* hij buiten zichzelf.
14 De afgevaardigden nu in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, horend* dat °Samariawaker het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft ontvangen, vaardigen* zij Petrusrots en JohannesJAH is genadig naar hen toe af, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Zoals onze Heer aan de vrouw bij de bron vertelde, is de redding uit de Joden. En bovendien werden de twaalf apostelen aangewezen om gezag te hebben over het hele land, inclusief Samariawaker. Daarom wordt aan hen geen heilige Geest toebedeeld, behalve door bemiddeling van de apostelen. Dit staat in een opmerkelijk contrast met het geval van Corneliusvan een hoorn en zijn vrienden, die heilige Geest ontvingen zonder doop of opleggen van handen. Hieruit wordt duidelijk dat lichamelijke verwantschap en wonderen eerder hinderen dan helpen bij het uitgieten van de geest. De buitengewone omgang met de Samaritaanseiemand uit de landstreek Samaria - waker gelovigen, die een besneden volk waren, is te zien in het feit dat, hoewel bekeerd en gedoopt, zij op deze voorwaarden niet de heilige Geest hadden ontvangen, zoals door Petrusrots beloofd aan de gelovigen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Hand. 2:38). Het oude schisma moet nu eindigen en Samariawaker moet Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter erkennen als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aardse zetel van heerschappij. De hoge gift kan alleen geschonken worden wanneer zij hun afhankelijkheid van Petrusrots en JohannesJAH is genadig erkennen, zoals die afdaalde van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.


15 die, afdalend*, bidden* aangaande hen, zodat zij heilige geest in ontvangst zullen nemen,
16 want het was tot nu toe nog op niemand van hen gevallen, maar alleen gedoopt zijnde waren zij tot in de naam van de Here JezusJAH redt.
17 Dan leggen* zij de handen op hen en zij namen heilige geest in ontvangst. 6 En bij het op hen opleggen van Paulus' handen kwam de heilige °geest op hen. Bovendien spraken zij in talen en zij profeteerden. (SW)[Hand. 19:6]
18 Maar °Simongehoord (heeft JAH), waarnemend dat door de oplegging van de handen van de afgevaardigden de geest wordt gegeven, biedt* hij aan hen geldmiddelen aan, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Tot op vandaag denken mensen met graagte dat geestelijke gaven met geld gekocht kunnen worden. Een van de meest misleidende en rampzalige ideeën in de kerk van vandaag is, dat een miljard Dollar miljarden aan geestelijke voordelen kan kopen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genadegaven worden niet verkocht aan de hoogste bieder; wij kunnen Zijn genade niet verwerven met goud. Alle inspanningen om Hem om te kopen kunnen alleen maar Zijn ongenoegen brengen. Waren er maar meer zoals Petrusrots, die het zilver versmaadde waarmee men probeerde de voordelen van het evangeliegoede bericht te kopen! De kerk is zo diep gezonken dat ze maar wat graag haar zegeningen verhandelt voor laag gewin. Petrusrots zou vandaag zijn prestige verliezen als hij geen voordeel zou halen uit zo’n gelegenheid om een aardige som toe te voegen aan het fonds voor het bevorderen van het koninkrijk!


19 zeggend: "Geeft ook aan mij deze °autoriteit, opdat wie ik de handen zal opleggen, hij heilige geest in ontvangst zal nemen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Onder de naties, in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ later bedieningen, wordt de geest ontvangen door geloof, zonder tussenkomst van apostelen of doop of opleggen van handen (Efe. 1.13). En met de verwijdering van zulke bemiddelende oorzaken, verandert ook het effect van de aanwezigheid van heilige Geest. Die wordt niet langer duidelijk door tekenen, die de komst van het koninkrijk bevestigden, zoals de gave van talen en genezing, maar in de liefde, blijdschap en vrede die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verblijfplaats worden.


20 Maar Petrusrots zei tot hem: "Moge jouw °zilvergeld, samen met jou, zijn tot ondergang, want jij veronderstelt* het geschenk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door geldmiddelen te verwerven.
21 Voor jou is geen deel of lot in dit °woord, want dit °hart van jou is niet recht ten overstaan van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 37 En hun hart was niet bij Hem gevestigd en zij waren niet trouw aan Zijn verbond. (SW)[Psalm 78:37]
22 Bezin* je dan vanaf deze °kwaadaardigheid van jou en smeek de Heer of het idee van jouw °hart losgelaten zal worden.
23 Want ik zie dat jij bent in de gal van bitterheid en in de band van onrechtvaardigheid." 18 opdat er onder jullie niet een man of een vrouw of een familie of een stam is van wie het hart vandaag zich omwendt vanaf JAHWEH, onze Elohim, weggaand om elohim van deze naties te dienen, opdat er in jullie niet een wortel is die vruchtdraagt in gif en alsem, (SW)[Deut. 29:18]
24 Nu antwoordend zei °Simongehoord (heeft JAH): "Smeken jullie ten behoeve van mij tot de Heer, zodat niets op mij mag komen van welke dingen jullie uitgesproken hebben." 8 En Farao roept om Mozes en om Aäron en hij zegt: "Verzoekm dringend tot JAHWEH dat Hij de kikkers van mij zal doen terugtrekken en van mijn volk en ik zal het volk wegzenden en zij zullen aan JAHWEH offeren." (SW)[Ex. 8:8]
25 Dezen dan, inderdaad betuigend* en het woord van de Heer sprekend*, keerden terug tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Bovendien evangeliseerden zij vele dorpen van de Samaritanenmensen uit de landstreek Samaria.
26 Een boodschapper nu van de Heer spreekt* tot Filippuspaardenvriend, zeggend: "Sta op en ga overeenkomstig het middaguur op de weg die afdaalt vanaf Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter tot in Gazade sterke. Deze is eenzaam." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Het is opmerkelijk dat de boodschapper, of engel, die met Filippuspaardenvriend sprak, ook "de geest" (:29) en "de geest van de Heer" wordt genoemd. Dit doet denken dat deze uitdrukkingen kunnen verwijzen naar geschapen wezens in plaatsen waarvan wij gewend zijn het te verstaan van de heilige Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Om het onderwerp open te houden en niet onze eigen meningen en vooroordelen te injecteren, is het goed geacht geest altijd met een hoofdletter S te spellen in de Concordant Version. Dit laat de zaak open aan de eigen interpretatie van de student.

Gaza, ooit een van de vijf belangrijkste steden van de Filistijnen, was te vinden nabij de zuidelijke grenzen van het land, niet ver van de Middellandse Zee.


27 En opstaand* ging hij. En neem waar, een Ethiopische man, een eunuch, een machthebber van Kandakevorst van dienaren, koningin van Ethiopiërs, die over heel de schatkist van haar was, die was gekomen om te zullen aanbidden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Ethiopië omsluit het land ten zuiden van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), waarvan het eiland Meroe, in de Boven-Nijl, het belangrijkste centrum was. De titel, Candace, werd gewoonlijk aan de koningingen gegeven, die in oude tijden heersten in Ethiopië. De eunuch moet een proseliet van het Judalofïsme zijn geweest om helemaal van Ethiopië te komen aanbidden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Het schijnt vreemd dat hij in de heilige stad niet bereikt zou zijn met het evangeliegoede bericht van ChristusGezalfde, waar de apostelen nog steeds verbleven. Het geeft het feit aan dat Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde afvallig zijn, want deze vreemdeling gaat weg zonder de Ene te kennen Die het drie en vijftigste hoofdstuk van Jesajaheil is JAH vervulde. Maar waar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een lezer en hoorder van Zijn woord als deze Ethiopiër voorbereidde, daar zendt Hij ook Zijn verkondiger.

Het koninkrijk, wanneer het door ChristusGezalfde zal zijn opgericht in de dag van de Heer, zal alle afstammelingen van Noachrusts zonen bereiken. In de vroege delen van Handelingen worden ze vertegenwoordigend be-evangeliseerd. De afstamming van de eunuch voerde mogelijk terug naar Cham. Corneliusvan een hoorn was een afstammeling van Jafet. De Joden, uiteraard, kwamen voort uit Semnaam, faam.


28 Hij was bovendien terugkerend, zittend op zijn °strijdwagen, en hij las de profeet Jesajaheil is JAH.
29 De geest nu zei tot °Filippuspaardenvriend: "Kom naar hem toe en voeg je bij deze °strijdwagen."
30 En °Filippuspaardenvriend, er naar toe lopend, hoort* hem de profeet Jesajaheil is JAH lezen. En hij zei: "U weet zeker wat u leest?"
31 Maar deze zei: "Hoe zou ik ook maar mogen kunnen, in het geval dat niet iemand mij de weg zou leiden?" Bovendien roept* hij °Filippuspaardenvriend op, omhoog klimmend*, samen met hem te gaan zitten*. 13 Maar wanneer ook maar deze zal komen, de geest van °waarheid, zal hij jullie de weg leiden tot in alle °waarheid, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar in het geval dat hij zal horen, zoveel zal hij spreken; en de komende dingen zal hij aan jullie verkondigen. (SW)[Joh. 16:13]
32 En de context van het Geschrift dat hij las was deze: "Als een schaap voor de slachting werd Hij geleid en zoals een lam in de tegenwoordigheid van die hem scheert, geluidloos; zo doet Hij Zijn °mond niet open. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Hezekia, koning van Judalof, was een prachtig type van ChristusGezalfde als de plaatsvervangende Lijder. De profeet Jesajaheil is JAH verwijst mogelijk naar zijn ervaring in het drie en vijftigste hoofdstuk, waarin een paar uitspraken staan die niet letterlijk op het grote Antitype kunnen slaan. Maar de geest laadt de woorden van de profeten op met hogere waarheid en diepere leer, zodat Hezekia’s typerende lijden het lijden voorzegt van Zijn Heer.


33 In de vernedering werd de beoordeling van Hem weggenomen. Wie van Zijn °generatie zal vertellen dat Zijn °leven wordt weggenomen vanaf de aarde?" 7 Hij heeft het hard te verduren en Hij wordt vernederd, maar Hij opent Zijn mond niet. Als het stuk kleinvee wordt Hij naar de slachting gehaald. En zoals een ooi stom is voor het aangezicht van haar scheerders, opent Hij Zijn mond niet. 8 Vanaf beteugeling en vanaf oordeel wordt Hij genomen. En van Zijn generatie, wie zal mediteren? Want Hij is afgehouwen van het land van de levenden. Vanwege de overtreding van Mijn volk is er besmetting op Hem. 9 En men geeft Zijn graf met de slechten, maar met de rijke is Hij in Zijn dood, hoewel Hij geen onrecht doet en er geen bedrog is in Zijn mond. (SW)[Jes. 53:7,8,9]
34 En de eunuch, antwoordend, zei tot °Filippuspaardenvriend: "Ik smeek u, aangaande wie zegt de profeet dit? Aangaande zichzelf of aangaande iemand anders?"
35 °Filippuspaardenvriend nu, zijn °mond openend* en beginnend* vanaf dit °Geschrift, evangeliseert* hem °JezusJAH redt.
36 Terwijl zij nu voortgingen op de weg, kwamen zij bij een zeker water. En de eunuch zegt met nadruk: "Neem waar, water! Wat verhindert mij gedoopt* te worden?" 47 "Niemand kan iemand het water verhinderen, dat dezen niet gedoopt worden die de heilige °geest in ontvangst namen, zoals ook wij." (SW)[Hand. 10:47]
37 - (geen vers 37).
38 En hij beveelt* de strijdwagen te staan* en zij daalden beiden af tot in het water, zowel °Filippuspaardenvriend als de eunuch. En hij doopt* hem.
39 Toen zij nu vanuit het water omhoog klommen, grist* de geest van de Heer Filippuspaardenvriend weg, en de eunuch nam hem niet meer waar, want hij ging zijn °weg, zich verheugend. 12 En het gebeurt. Ik, ik zal van u gaan en geest van JAHWEH zal u dragen, waarheen weet ik niet, en ik kom om het aan Achab te vertellen en hij vindt u niet, dan doodt hij mij. En uw dienaar vreest JAHWEH vanaf mijn jeugd. (SW)[1Kon. 18:12]
40 Filippuspaardenvriend nu werd gevonden in Asdodvesting, en doorheen komend evangeliseerde* hij al de steden, totdat hij komt tot in Caesareastad van de keizer (Caesar). 8 In de volgende morgen echter, uitkomend, kwamen wij tot in Caesarea, en binnen komend tot in het huis van Filippus, de evangelist, zijnde vanuit de zeven, blijven wij bij hem.(SW)[Hand. 21:8]


Terug naar de index.
Naar Handelingen 9


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.