Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 9

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 °Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus nu, nog steeds dreigement en moord snuivend tegen de leerlingen van de Heer, komt naar de hogepriester toe, Saulus nu verwoestte de ekklesia, de huizen binnen gaande, zowel mannen als vrouwen naar buiten slepend. Hij gaf hen over in de gevangenis (SW)[Hand. 8:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus was bij de steniging van Stefanuskrans (7:58). Hij ondersteunde zijn moord en schijnt de leider te zijn geweest bij de vervolging die volgde, totdat Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter vrij was van alle discipelen, uitgezonderd de apostelen.


2 en hij verzoekt* bij hem brieven tot in Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig, naar de synagogen, zodat, in het geval dat hij sommigen van de weg zou vinden, mannen en bovendien vrouwen, hij hen, gebonden zijnde, zal leiden tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.
3 En bij het gaan kwam hij naderend tot °Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig. Plotseling flitst* rondom hem licht vanuit de hemel. Ik ging ook niet op naar Jeruzalem, naar de vóór mij apostelen zijnden, maar ik ben weg gegaan naar Arabië en terug gekeerd in Damascus (SW)[Gal. 1:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De roeping van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus is de meest schitterende van alle uitingen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade. Het is een voorbeeld voor ons die geloven in deze dag van genade. Hij was de grootste van alle zondaars, en toch maakte Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hem de grootste van al Zijn heiligen. De genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker overweldigde Hem met geloof en liefde in ChristusGezalfde JezusJAH redt (1Tim. 1:12-16). De twaalf apostelen werd door Heer op aarde geroepen, vóór Zijn hemelvaart. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus werd geroepen door de opgevaren, verheerlijkte Heer, uit de hemel. Zij werden geroepen in het land. Hij werd geroepen buiten het land. Hun bediening was beperkt tot het land en de Hebreeën van de verstrooiing. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ dienstbetoon was buiten het land onder de Hellenisten en vreemdelingen. Zij hielden zich bezig met het aardse leven van onze Heer vóór Zijn hemelvaart. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine begint met de Heer in heerlijkheid.


4 En vallend op de aarde hoort* hij een stem, tot hem zeggend: "Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm, Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm, waarom vervolg jij Mij?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Dit is slechts een korte samenvatting van wat werd gezegd. Het volgend combineert de drie verslagen en sluit mogelijk alles in wat voorviel tussen de Heer en Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus.

DE HEER: "Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm, Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm, waarom ben jij Mij aan het vervolgen? Het is moeilijk voor jou om tegen de prikkels in te gaan."
SAUL: "Wie bent U, Heer?"
DE HEER: "Ik ben JezusJAH redt, de Nazareneruit Nazaret, Die jij aan het vervolgen bent."
SAUL: "Wat zal ik doen, Heer?"
DE HEER: "Sta op en sta op je voeten, want Ik werd voor jou hier gezien, om jou een afgezantschap op te leggen en een getuigenis van wat jij gezien hebt en dat waarin Ik door jou gezien zal worden, je vrij makend van het volk en van de naties, tot wie Ik jou zend om hun ogen te openen, om hen van duisternis te keren naar het licht, en van het gezag van SatanTegenstander naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, om voor hen een vergeving van zonden te krijgen en een lotdeel onder hen die geheiligd zijn geworden door het geloof dat in Mij is. Sta op en ga de stad Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig binnen en daar zal tot jou gesproken worden over alles wat voor jou gesteld is om te doen.


5 Hij nu zei: "Wie bent U, Heer?" Deze nu zei: "Ik ben JezusJAH redt, Die jij vervolgt.
6 Maar sta op en kom binnen tot in de stad en het zal tot jou gesproken worden, iets wat voor jou bindend is te doen." Maar het laatst van allen werd Hij ook gezien door mij, als door een te vroeg geborene. (SW)[1Kor. 15:8]
7 De mannen echter, die samen met hem op weg zijn, stonden sprakeloos, inderdaad het geluid horend, maar niemand aanschouwend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De kennelijke gebreken aan overeenstemming tussen dit vers en 22:9 zijn gemakkelijk te verklaren wanneer we zien dat het gezicht exclusief voor Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus was bedoeld en niet voor zijn medereizigers. Ze waren waarschijnlijk wat op afstand en hoorden een geluid en zagen een licht, maar zagen niet de Persoon Die aan het spreken was of herkenden niet het geluid als Zijn stem. Eerst vielen ze op hun gezicht, maar stonden op voor Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus. Er is een nauwe harmonie, en niet zozeer een gebrek aan overeenstemming in de verschillende verslagen.

De roeping van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus is een geheel nieuw vertrekpunt in dit boek. Het is het eerste vertoon van pure genade – gunst betoond aan iemand die straf verdient – en is de sleutel tot het karakter van de bedieningen van de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, die de latere helft beslaat van deze uiteenzettingen van de verkondiging van het koninkrijk. Na het falen van het getuigenis in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde wordt Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus geroepen het naar de verstrooiing onder de naties te brengen en naar de proselieten en zelfs naar de afgodendienaren zelf. Daarom moet het niet gefundeerd worden op rechtvaardigheid, want ze hadden geen verdiensten, maar op genade. Daarom wordt hij buiten het land geroepen, door de Heer, uit de hemel, terwijl hij nog steeds de meest kwaadaardige vijand van het evangeliegoede bericht is en de zwaarste doem verdient.


8 Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus nu kwam overeind vanaf de aarde, zijn °ogen nu geopend, maar zijn °ogen bekeken niets. En hem bij de hand leidend leidden zij hem naar binnen, tot in Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig. 11 En nu, neem waar, de hand van de Heer is op jou en jij zal blind zijn, niet de zon bekijkend tot op de periode." En ogenblikkelijk valt een waas en duisternis op hem. En rondgaande zocht hij handgeleiders (SW)[Hand. 13:11]
9 En hij was drie dagen niet kijkend en hij at noch dronk.
10 Nu was er in Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig een zekere leerling genaamd Ananiasgenadig is JAH, en de Heer zei tot hem in een visioen: "Ananiasgenadig is JAH!" Hij nu zei: "Neem waar, ik ben er Heer!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft genadevol een dubbel getuigenis over Zijn handelen met Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus. Ananiasgenadig is JAH is helemaal zijn tegenhanger, en een vroom discipel. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus zou het vrijwel onmogelijk gevonden hebben zich bij de discipelen te voegen, zoals hij deed, zonder een bevestigend getuigenis over zijn bekering; want Ananiasgenadig is JAH zelf was bang om naar hem toe te gaan, wetend wat hij had gedaan en wat hij zich had voorgenomen te doen.


11 De Heer nu zei tot hem: "Sta* op, ga naar de straat genaamd de Rechte en zoek* in het woonhuis van Judaslof (Griekse vorm van Juda) iemand genaamd Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm van Tarsuseen stad in Cilicië in Klein Azië. Want neem waar, hij bidt. 39 Maar °Paulus zei: "Ik ben inderdaad een Joods mens, Tarser uit Cilicië, burger van een niet onbetekenende stad. Ik nu smeek u: sta mij toe tot het volk te spreken." (SW)[Hand. 21:39]
12 En in een visioen nam hij een man waar met de naam Ananiasgenadig is JAH, binnenkomend en op hem de handen leggend, zodat hij weer zou kijken."
13 Maar Ananiasgenadig is JAH antwoordde: "Heer, ik hoor* van velen aangaande deze °man hoeveel kwade dingen hij doet* aan Uw °heiligen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.
14 En hier heeft hij autoriteit bij de hogepriesters om allen te binden* die Uw °Naam aanroepen." aan de ekklesia van °God, de in Korinthe zijnde, zijnde geheiligd in Christus Jezus geroepen heiligen, samen met allen die overal aanroepen de naam van onze °Heer, Jezus Christus, hun en onze Heer (SW)[1Kor. 1:2] - 10 wat ik ook doe in Jeruzalem, en bovendien sluit ik velen van de heiligen op in cellen, autoriteit in ontvangst nemend van de hogepriesters. Bovendien breng ik mijn stemsteentje in om hen uit de weg te ruimen. (SW)[Hand. 26:10]
15 Maar de Heer zei tot hem: "Ga! Want deze is voor Mij een gebruiksvoorwerp van uitverkiezing om Mijn °Naam te dragen* in het zicht van zowel de natiën als koningen en bovendien van de zonen van Israëlstrijder van God, 47 Want zo heeft de Heer aan ons instructie gegeven: "Ik heb jou geplaatst als een licht van de natiën, opdat jij zal zijn tot redding, tot aan het laatste van de aarde."(SW)[Han. 13:47] - Bij mijn °eerste verdediging kwam niemand met mij mee, maar allen hebben mij verlaten. Moge het hen niet worden toegerekend (SW)[2Tim. 4;16] - Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht voor de redding van iedereen °die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. (SW)[Rom. 1:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Wat is er een genade en soevereiniteit te zien als deze vreselijke vervolger van Zijn volk een "uitverkoren instrument" wordt genoemd! Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers keuze is niet als die van mensen. Hij werkt Zijn wil uit voor de ogen van menselijke tegenstand. De meest onverdienenden zijn de meest passende instrumenten voor de uiting van Zijn gunst.

Hier hebben we een veld en bereik van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bedieningen – eerst en bovenal aan de naties, later aan koningen, en in de tussentijd aan de zonen van Israëlstrijder van God te midden van de naties.


16 want Ik zal aan hem te kennen geven zoveel als voor hem bindend is te lijden ten behoeve van Mijn °Naam." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine leed meer dan enig ander apostel. Lang voordat zijn loopbaan voltooid was, eiste hij op de eerste in deze te zijn (2Kor. 11:23-33). Allen die trouw zijn, zijn er zeker van te delen in het voorrecht van lijden ten behoeve van ChristusGezalfde (Filip. 1:29).


17 Ananiasgenadig is JAH nu kwam weg en kwam binnen tot in het woonhuis en de handen op hem leggend zei hij: "Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vorm, broeder, de Heer heeft mij afgevaardigd, (JezusJAH redt, de door jou gezien wordende op de weg waarop jij kwam), zodat jij weer zou kijken en jij vervuld zou worden van heilige geest."
18 En onmiddellijk vallen* vanaf hem vanaf de ogen als schubben. Hij kijkt* weer en bovendien, opstaande*, wordt hij gedoopt*.
19 En voedsel nemend wordt hij versterkt*. Hij nu verbleef* enige dagen bij de leerlingen in °Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig.
20 En onmiddellijk proclameerde hij °JezusJAH redt in de synagogen, dat Deze de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

De Joden in de synagoge moeten zeer verbaasd zijn geweest om deze gezondene van de hogepriester, die hier naar toe was gekomen om de ketterij van de Nazareneruit Nazaret uit de wissen, zo te vinden, vrijmoedig verkondigend dat Hij de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is. Geen van de andere apostelen verkondigde ooit in Handelingen de MessiasGezalfde als de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Ze zijn voornamelijk in Hem geïnteresseerd als de Zoon van Davidgeliefde (2:29,30), de Koning van Israëlstrijder van God. Maar Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus is met hem bekend geraakt in een hogere, hemelse heerlijkheid en verkondigt Hem daarom, in overeenstemming met zijn eigen ervaring, als de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Trouwens, hij redeneerde vanuit de Hebreeuwse Schrift, die de MessiasGezalfde voorzegde, en leidde daaruit af dat Hij Die hij had vervolgd en Die hem ontmoette op de weg, inderdaad de Gezalfde was, de hoop van Israëlstrijder van God.


21 Allen nu die het horen zijn* buiten zichzelf en zij zeiden: "Is deze niet die tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te gronde richt* die deze °Naam aanroepen? En voor dit was hij hier gekomen, opdat, gebonden zijnde, hij hen naar de hogepriesters zal leiden." 10 wat ik ook doe in Jeruzalem, en bovendien sluit ik velen van de heiligen op in cellen, autoriteit in ontvangst nemend van de hogepriesters. Bovendien breng ik mijn stemsteentje in om hen uit de weg te ruimen. (SW)[Hand. 26:10]
22 Maar Saulusafgebeden (van God) werd veeleer bij machte gemaakt en bracht de in Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig wonende °Joden in verwarring, concluderend dat Deze de ChristusGezalfde is. 3 ontsluitend en voorzettend dat de Christus moest lijden en opstaan vanuit doden, en dat deze de Christus is: de Jezus die ik aan jullie aankondig. (SW)[Hand. 17:3]
23 Als nu toereikende dagen vervuld* werden, beraden* de Joden zich gezamenlijk om hem uit de weg te ruimen. 12 Toen het nu dag werd, een samenscholing makend, spreken de Joden de banvloek uit over zichzelf, zeggend noch te eten, noch te drinken, totdat zij °Paulus zullen doden. (SW)[Hand. 23:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Op dit punt gebeurt een van die opvallende weglatingen in dit verhaal, wat ons verzekert dat het zich alleen bezig houdt met het koninkrijk, en dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven er van verschillen in doel en bereik. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bracht een groot deel van drie jaren door in Arabiësteppeland (Gal. 1:17,18). Deze reis is inbegrepen in het "aanzienlijke aantal dagen". Waar hij in Arabiësteppeland heen ging wordt niet onthuld; in feite is de term zelf nogal vaag. Hij kan ver naar het zuiden van de woestijn zijn gegaan, tussen de Rode Zee en de Perzische Golf, dat Arabiësteppeland wordt genoemd. Hij kan ook maar een paar mijl van Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig zijn gegaan en toch in de populaire zin van de term in Arabiësteppeland zijn geweest. Waar hij ook ging, en wat hij ook deed, het is duidelijk dat het geen betrekking had op het verhaal van Handelingen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gebruikt het in Galaten als bewijs dat hij niet direct hen die voor hem apostelen waren raadpleegde, en dus niet van hen het evangeliegoede bericht heeft kunnen ontvangen. Omdat Handelingen alleen met dat aspect van zijn bediening handelt dat contact had met de opdrachten van de twaalf, is het duidelijk waarom dit voorval over het hoofd gezien is geworden.


24 Maar hun °aanslag wordt aan Saulusafgebeden (van God) bekend*. Zij nu observeerden* ook de poorten, zowel bij dag als bij nacht, zodat zij hem uit de weg zullen ruimen. 16 De zoon nu van de zuster van Paulus, horend van de aankomende hinderlaag en tot in de legerplaats binnen komend, bericht het aan °Paulus.(SW)[Hand. 23:16]
25 De leerlingen nu nemen hem 's nachts mee en laten* hem neer door de muur, hem zakken* latend in een mand. en door een venster in de muur werd ik neergelaten in een mand van wilgentakken, en ik ontsnapte aan zijn °handen. (SW)[2Kor. 11:33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Elders vertelt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ons (2Kor. 11:32-33) dat de Joden de hulp verkregen van de stadhouder onder Aretas, de koning, en zijn soldaten, net als de Joden, probeerden hem te arresteren. Zijn oneervolle ontsnapping was zijn grootste roem.


26 Nu in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter aankomend, beproefde hij zich bij de leerlingen te voegen. En allen vreesden hem, niet gelovend dat hij leerling is. Daarop, na drie jaren, ging ik op naar Jeruzalem, om Cefas mijn verhaal te vertellen en ik blijf bij hem vijftien dagen. (SW)[Gal. 1:18]
27 Maar Barnabaszoon van vertroosting, hem vastpakkend, leidde hem naar de afgevaardigden toe en hij vertelt* hen hoe hij op de weg de Heer waarnam en dat Hij tot hem spreekt* en hoe in Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig hij vrijmoedig is* in de Naam van °JezusJAH redt. Ben ik niet vrij? Ben ik niet apostel? Heb ik niet Jezus, onze °Heer, gezien? Zijn jullie niet mijn werk in de Heer? (SW)[1Kor. 9:1] - 7 En ik val bovendien op de grond en ik hoor een stem, tot mij zeggend: "Saul, Saul, waarom vervolg jij mij?" (SW)[Hand. 22:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Hoewel de meeste van de apostelen niet in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter aanwezig waren, zag Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de twee echte leiders, Petrusrots en Jakobushielenlichter.


28 En hij was met hen, binnengaande en uitgaande tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, vrijmoedig zijnde in de Naam van de Heer JezusJAH redt .
29 Bovendien sprak en discussieerde hij met de Hellenisten1). Dezen nu ondernamen een poging om hem uit de weg te ruimen.
30 Dit nu beseffend leidden de broeders hem naar beneden, tot in Caesarkeizerea en zij sturen* hem weg tot in Tarsuseen stad in Cilicië in Klein Azië. 25 Hij nu kwam uit tot in Tarsus, om Saulus op te zoeken. (SW)[Hand. 11:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Andere details van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ verblijf in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (niet toepasbaar in deze uiteenzetting) zijn interessant. Niet alleen leidden de broeders hem weg, maar de Heer Zelf waarschuwde hem om te vluchten. Terwijl hij in de tempel aan het bidden was, drong de Heer er bij hem op aan, in een geestvervoering, zich uit de heilige stad te haasten, want zij zouden zijn getuigenis niet aanvaarden (22:17-18). Met de ware vasthoudendheid van een Jood, was Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus’ hartsverlangen en verzoek aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor Israëlstrijder van God, voor hun redding (Rom. 10:1). Hij wilde niets beter wensen dan het instrument te zijn in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers hand om aan zijn eigen verwanten redding te brengen. Hij verstond nog niet Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers grotere doel om door hun afwijking redding te brengen naar de naties (Rom. 11:11). Er was meer voor nodig dan de smeekbeden van zijn broeders om hem Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te doen verlaten, en daarom geeft Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hem een visioen, hem herinnerend aan zijn opdracht voor de verre naties.


31 Toen had dan inderdaad de ekklesia beneden heel °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en Galileakring en Samariawaker vrede, opgebouwd wordend en voortgaand in de vrees van de Heer, en in de bemoediging van de heilige geest werd zij vermeerderd.
32 Het gebeurde nu dat Petrusrots, overal doortrekkend, omlaag kwam, ook naar de heiligen die in Lyddagriekse naam voor Lod wonen.
33 Nu vond hij daar een zeker mens met de naam Eneaslof, de geprezene, al acht jaren neerliggend op een ligmat, die verlamd was. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Er is altijd een ontworpen tegenstelling tussen de daden van Petrusrots en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, wat zeer inspirerend is om te verstaan en te genieten, want Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine diept uit de diepste diepten van genade en stijgt tot hoogten van heerlijkheid die Petrusrots onbekend waren. Ze illustreren het onderscheid tussen barmhartigheid en genade, gunst betoond aan hen die enige "recht" hebben op goddelijk mededogen en hen die het totaal niet verdienen. Eneaslof, de geprezene zou vergeleken kunnen worden met de lamme man uit Lystravrijkoping (14:8). Eneaslof, de geprezene was acht jaren verlamd, de lamme man had nooit in zijn leven gewandeld. De eerste stond op, de tweede sprong en wandelde. Dit zijn de typen van "wandel" van de besnijdenis en Onbesnedenheid. De eerste maakte geen voortgang in goddelijke zaken, de tweede ging met vreugde vooruit.

Eneaslof, de geprezene betekent lofprijzing en zijn verlamming symboliseert de verlamming van lofprijzing in Israëlstrijder van God. Zijn genezing is een andere voorsmaak van de kracht van de tijd die komt wanneer Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter een lofzang zal zijn op de aarde (Jes,. 43.21; 62:7; Jer. 33:9). Zoals Eneaslof, de geprezene ons de genezing presenteert van de zondaars van het volk, zo laat Dorcasgazelle de opstanding zien van de heiligen die vol van goede werken zijn geweest (Openb. 14.13).


34 En °Petrusrots zei tot hem: "Eneaslof, de geprezene, JezusJAH redt ChristusGezalfde maakt jou gezond! Sta op en spreid het bed voor jezelf!" En onmiddellijk stond hij op.
35 En allen die in °Lyddagriekse naam voor Lod en in °Saronvlakte wonen nemen* hem waar, die omkeren* naar de Heer.
36 In Joppemooi nu was een zekere leerlinge, genaamd Tabitagazelle (grieks: Dorcas), die geïnterpreteerd wordend Dorkasgazelle genoemd wordt. Deze was vol van goede werken die ze deed en van giften van ontferming. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Dorcasgazelle en Eutychusgelukkige brengen ons een beeld voor ogen van de eerste opstanding (Openb. 20:5) en van de uitgelezen opstanding die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine predikte, die er aan vooraf gaat, waar wij naar uitzien. Dorcasgazelle was vol goede werken. Zij verdiende het. Zo zal het zijn voor hen die deel hebben aan de eerste opstanding, die leven en heersen met Christus in de duizend jaren (Openb. 20:4). Dit was overdag. Maar Eutychusgelukkige’ zaak komt ons voor ogen op een moment dat overeenkomt met onze eigen opstanding. Het is ’s nachts, vóór de duisternis die aan de dageraad vooraf gaat. Hij had geen verdiensten waarvan wij weten. Hij dommelde (20:9). En toch brengt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine hem terug tot leven (1Thess. 5:10).


37 En het gebeurde* nu in die °dagen dat zij, zwak zijnde*, stierf. Haar nu badend* plaatsen* zij haar in een bovenvertrek.
38 Lyddagriekse naam voor Lod nu dicht bij Joppemooi zijnde, horend* dat Petrusrots daar is, vaardigen* de leerlingen twee mannen naar hem af, hem oproepend: "Jij zou niet dralen tot ons door te komen!"
39 Petrusrots nu, opstaand*, kwam met hen mee, die zij, aankomend, omhoog leidden tot in het bovenvertrek. En bij hem staan* al de weduwen, huilend en onderklederen en bovenkleding tonend zoveel als °Dorkasgazelle, bij hen zijnde, maakte. 23 Hen dan binnen roepend verleent hij logies. De volgende morgen nu, opstaand, kwam hij samen met hen uit en enige van de broeders, van die vanaf Joppe, kwamen met hem mee. (SW)[Hand. 10:23]
40 °Petrusrots nu drijft allen uit naar buiten en de knieën plaatsend bidt* hij. En omkerend naar het lichaam zei hij: "Tabitagazelle (grieks: Dorkas), sta op!" Deze nu opent* haar °ogen. En Petrusrots waarnemend gaat zij rechtop zitten*. 40 En zij lachten Hem uit. Maar Hij, allen uitdrijvend, neemt de vader van het kleine meisje en de moeder en die met Hem waren mee en Hij gaat binnen waar ook het kleine meisje opgebaard was. 41 En de hand van het kleine meisje vattend, zegt Hij tot haar: "Talita koumi!", wat letterlijk vertaald is: "Meiske, Ik zeg tot jou: ontwaak!" (SW)[Marc. 5:40,41]
41 Haar nu een hand gevend, doet hij haar opstaan*. De heiligen en de weduwen nu ontbiedend* presenteert* hij haar levend.
42 Het werd nu bekend, neerwaarts heel Joppemooi. En velen geloven* in de Heer.
43 Het gebeurt nu dat hij toereikende dagen in Joppemooi blijft*, bij een zekere Simongehoord (heeft JAH), een leerlooier. 6 Deze logeert bij een zekere Simon, een leerlooier, wiens woonhuis is bij de zee." ... 32 Zend dan tot in Joppe en laat Simon komen, die bijgenaamd wordt Petrus. Deze logeert in het woonhuis van Simon, een leerlooier, bij de zee. (SW)[Hand. 10:6,32]


1) Hellenisten: Joden die er de Griekse levenswijze op na hielden.
Terug naar de index.
Naar Handelingen 10


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.