Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hebreeën
Hoofdstuk 1

[Commentaar - De Besnijdenisbrieven]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

De Besnijdenisbrieven

Tijdens de opmerkelijke conferentie in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zijn evangeliegoede bericht voorlegde aan hen die een hoge positie hadden, legden ze hem niets op, maar zagen ze dat hem het evangeliegoede bericht van de Onbesnedenheid was toevertrouwd, net zoals aan Petrusrots dat van de Besnijdenis (Gal. 2:6-9). Jakobus, Cefas en JohannesJAH is genadig gaven hem de rechterhand van broederschap. Hij moest naar de naties gaan, zij naar de Besnijdenis. De beslissing van deze conferentie wordt weerspiegeld in de brieven die werden geschreven door hen die aanwezig waren. De brieven die door Jakobus, Petrusrots, JohannesJAH is genadig en Judaslof (Griekse vorm van Juda), de broer van Jakobus, geschreven werden vormen het grootste deel van de volgende collectie, daarom noemen we ze zo.

Niets zal meer bijdragen aan het verstaan van deze geschriften dan het heldere begrip dat ze, in ieder detail, verschillen van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' brieven, en in het geheel niet toepasbaar zijn op de huidige pauzetijd van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genadevolle handelen met de naties, tijdens Israëlstrijder van Gods tijdelijke afwijking. In deze geschriften wordt geen enkele waarheid bediscussieerd die niet op een hoger vlak ge dupliceerd kan worden in de geschriften van de Onbesnedenheid.

Het vitale verschil is dit: In deze brieven komt alle zegen naar of door het gelovige Israëlstrijder van God; in de huidige bedeling van genade overvloeit alle zegen ondanks het feit dat Israëlstrijder van Gods afval het kanaal van zegen verstikte. Wij worden gezegend ondanks Israëlstrijder van Gods falen. Zij zullen gezegend worden, en de naties zullen doorheen hen gezegend worden, in de komende dag waarop deze brieven slaan, op grond van hun terugkeer naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.

Het uiteindelijke gebied van zegen in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' brieven werd overgezet naar de hemel (Efe. 1.3). Zoiets wordt in de Besnijdenis brieven niet gezien. Ze houden zich alle bezig met Israëlstrijder van God op de aarde, niet met een uitverkiezing uit de naties die een hemelse bestemming hebben. Ze zijn alle gebaseerd op een fysieke verwantschap met de MessiasGezalfde, en leggen grote nadruk op Zijn vlees, terwijl Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine op een punt kwam waar hij dit geheel uitsloot uit zijn bediening (2Kor. 5:16).

Zij gaan om met ChristusGezalfde zoals Hij op aarde was en zoals Hij zal terugkeren naar de aarde. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine begint bij Zijn hemelvaart en onthult een eerdere terugkomst van ChristusGezalfde, niet naar de aarde, maar in de lucht, om Zijn heiligen daar bij Zich te roepen.

Zoals Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' naam inhoudt, houdt hij zich bezig met een tussentijd, een tussenzin in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers programma. Daarom zouden we direct van Handelingen door moeten gaan naar Hebreeën en verder lezen naar Judaslof (Griekse vorm van juda) (Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' tussenliggende brieven overslaand), om de echte band te krijgen tussen de verkondiging van het koninkrijk in het boek Handelingen en de brieven die zich bezig houden met de tijdelijke gevolgen van de verwerping er van.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' bedieningen veranderden met nieuwe onthullingen, zo dat zijn loopbaan in het boek Handelingen alleen voorwaarschuwend is voor zijn geschreven onthulling, in het bijzonder die welke aan de afsluiting er van is gegeven. Dat is niet het geval met de andere apostelen. In hun brieven wordt niets nieuws onthuld, ze zijn slechts een aanpassing van hun eerdere bediening die te danken is aan de omstandigheden die behoren bij de tijdelijke verwerping van het koninkrijk.

De verbazing van die Pinkstergelovigen die trouw bleven tot het einde, wordt beantwoord in Hebreeën. De problemen van hen die zullen lijden wanneer het koninkrijk weer op het goddelijk programma staat, worden ondervangen door Petrusrots, die het koninkrijk binnen gaat door lijden en dood. De koers van hen die door de tijd van moeite heen geleid worden en levend de tijd van zegen binnen zullen gaan, wordt afgebeeld en geleverd door JohannesJAH is genadig (zie Joh. 21:18-23). Jakobus houdt zich voornamelijk bezig met de rebellerenden en de rijken.

Deze geschriften kunnen niet "toegepast" worden op de heiligen van vandaag zonder aanzienlijke verwarring en verlies. Omdat het van meer hedendaags belang is om deze lijn van waarheid te onderscheiden van de onze, dan volledig de boodschap voor de Besnijdenis te begrijpen, zal bijzondere aandacht gegeven worden aan het contrast er van met de genade die de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt.

Deze brieven behandelen niet het soort themas als het lichaam van ChristusGezalfde, de kerk als een geestelijk organisme, de identificatie met ChristusGezalfde voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, kruisiging met ChristusGezalfde, vrijstelling van wet, rechtvaardiging door geloof, de verzoening en de hemelse bestemming. Falen of weigeren om te onderkennen dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een andere onthulling bracht, verklaart de heersende verwarring over wat het evangeliegoede bericht voor de huidige bediening echt is.

Veel is geschreven over het auteurschap van Hebreeën, maar niets is zo behulpzaam als het feit dat de schrijver zichzelf niet onthult. Iedereen die doordrenkt is met de geest van zijn brieven zal er mee instemmen dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niet alleen zo'n uiteenzetting niet schreef, maar dat ook niet kon. Het is voor hem onmogelijk zichzelf te associëren met een gezelschap mensen waarvan hij door de heilige geest was afgescheiden, van wie de bestemming volkomen anders is. In tegenstelling hiermee dienen de brieven van Jakobus, Petrusrots JohannesJAH is genadig en Judaslof (Griekse vorm van Juda) geïnterpreteerd te worden in het licht van hun karakters en loopbanen.

Jakobus verbindt ons met de laatste en laagte periode in het boek Handelingen, want de natie zal in een zelfs nog meer serieuze geestelijke toestand komen wanneer Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker begint hen tot Zichzelf te roepen. Petrusrots was bestemd om te lijden. Daarom schrijft hij met verwijzing naar het lijden dat nog klaar ligt voor de afvallige natie. JohannesJAH is genadig moest blijven wachten tot Zijn komst. Dientengevolge schrijft hij voor hen die zullen leven door de dag van verontwaardiging, en zonder te sterven binnen zullen gaan in het koninkrijk.

Het belangrijkste punt om waar te nemen is dat al deze mannen behoren tot de Besnijdenis en schrijven voor de Besnijdenis, niet voor de naties. Hun bediening en boodschap is tijdelijk opgeschort, zolang de huidige bediening van hemelse gunst zal voortduren, zonder de bemiddeling van Israëlstrijder van God. Alleen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine schrijft voor ons. Hem, met een paar Hellenisten, is een genade geschonken die ver uitstijgt boven iets in de Besnijdenisbrieven. En omdat het puur genade is worden die uit de naties die geloven op gelijkelijk verheven voorwaarden met hen verbonden.


[Commentaar-Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Hebreeën neemt het onderwerp van Handelingen weer ter hand. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven zijn een tussenzin in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen. In Handelingen wordt het koninkrijk geproclameerd en door de natie Israëlstrijder van God, als geheel, verworpen. Maar er was een overblijfsel dat geloofde. Van dezen volgden de Hellenisten1) de onthullingen die aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine waren gegeven en vonden een nieuwe en hemelse bestemming. Maar de Hebreeën, verbonden met de twaalf apostelen en Jakobus, van wie de bestemming het koninkrijk is, zoals beloofd door de profeten, zijn achtergebleven in een benauwende situatie die wijten is aan de nationale afwijking van Israëlstrijder van God. Wat zal er van hen worden in de tijd dat de natie struikelt? Het koninkrijk kan pas komen als de volheid van de naties is ingegaan. Dat zou nauwelijks kunnen gebeuren in de tijdspanne van hun leven. Het boek Hebreeën gaat over het probleem van deze Pinksterdaggelovigen en neemt hen mee terug naar dezelfde positie als die werd ingenomen door de aartsvaders en profeten van vroeger, zoals uitgelegd in het elfde hoofdstuk. Die stierven in geloof, terwijl ze de beloften nog niet hadden ontvangen.

Een belangrijk onderscheid tussen Hebreeërs en Hellenisten zal helpen deze brief te verstaan. Beide waren Joods, van het volk van Israëlstrijder van God voor wat het vlees betreft. Beide worden voor ons gebracht in het zesde hoofdstuk van Handelingen, waar de weduwen van de Hellenisten onderscheiden werden van de weduwen van Hebreeërs. Beiden spraken Grieks, maar de cultuur en opleiding van de Hebreeërs was essentieel oosters en naar de tradities van hun voorouders. De Hellenisten, die voornamelijk samengesteld waren uit hen die in vreemde landen gewoond hadden, waren Grieks van cultuur en gewoonten. Ze waren zo verschillend dat ze speciale synagogen hadden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. De Hebreeërs maakten zich sterk voor het ritueel en de religie van hun vaders. Ze zijn het speciale onderwerp van deze brief, zoals duidelijk wordt uit de openingsstrofen.

Aangezien het geloof van de Pinksterdaggelovigen rustte op tekenen en wonderen, in afwachting van de krachten van het koninkrijk, vielen sommigen weg toen deze uitingen ophielden en het beloofde koninkrijk er niet in slaagde te verschijnen. Hun afvalligheid wordt behandeld in het zesde en negende hoofdstuk – passages die geen toepassing kunnen hebben in de huidige bedeling van genade, maar die als een wolk gehangen hebben boven de hoofden van hen die dachten in eenzelfde positie te zijn. Heiligen in Israëlstrijder van God werden voorwaardelijk vergeven. De voortduring er van hing af van hun doorgeven van deze vergeving naar de andere naties, zoals in de gelijkenis van de schuldenaar van tienduizend talenten. De vergeving kon en werd teruggetrokken. Ze is nu niet van kracht. Wij hebben de eindeloos hogere gunst van rechtvaardiging.

Hebreeën is het antitype van de wildernisreis van Israëlstrijder van God vanuit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) naar het beloofde land. Het brengt ons ChristusGezalfde voor ogen als de ware Middelaar, groter dan Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen; de ware Redder, groter dan JozuaJAH redt; de ware Hogepriester, groter dan Aäronlichtbrenger. Het houdt betere beloften in met betrekking tot het land en het koninkrijk. Het type er van is de tabernakel en de bediening er van, voordat Israëlstrijder van God het land binnen ging.

1) Hellenisten: Joden die er een Griekse levenswijze op na hielden.


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK HEBREEËN
1:1-2:18.   Leerstellige inleiding.
3:1-4:13.       De missie van Christus.
4:14-16.           Algemene toepassing - "dan hebbend".
5:1-10:18.        Het priesterschap van Christus.
10:19-12:29.           Bijzondere toepassing - "dan hebbend".
13:1-25.   Praktische afsluiting.

1 In vele delen en op vele manieren spreekt Hoort eigenlijk bij vers 2, maar vanwege het lopen van de zin is het hier geplaatst * °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, lang geleden sprekend tot de vaders in de profeten, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Hoewel de titel, "Hebreeën", niet geïnspireerd is, toont het begin aan dat deze brief is geadresseerd aan Israëlstrijder van Godieten "van wie de vaderen zijn" (Rom. 9:5), en die alleen de woorden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hadden. Er wordt geen auteur gegeven. Dit is een geïnspireerde weglating. Het is een grove vergissing er een te leveren. Het is fataal om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ naam hier te geven, want zijn bedieningen zijn onderscheiden van en boven alles wat deze brief heeft voor de Hebreeën.


2 in deze laatste van dagen tot ons in de Zoon, Die Hij plaatst* tot lotbezitter van alle dingen, door Wie ook Hij de aionen maakt*, 8 Vraag van Mij en Ik zal Jou de naties geven als lotbezit en Jouw grondbezit is tot aan de limieten van de aarde. (SW)[Psalm 2:8] - 3 Alle dingen gebeurden door Hem en los van Hem gebeurde ook niet één ding dat gebeurd is. (SW)[Joh. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De Zoon is de Spreker tot wie de Hebreeërs worden gericht. Zijn heerlijkheden, zoals die zich verhouden tot het koninkrijk en hun zegen, is het grote thema van de brief. Beginnend met een briljante groep, Zijn verwantschap met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aantonend, wordt Hem een plaats gegeven die superieur is aan engelen, en aan alle grote figuren uit de Hebreeuwse geschiedenis.

"Huurder" schijnt het beste woord te zijn voor iemand die het bezit en genot heeft van iets, maar er niet de eigenaar van is. Maar het zou ook de verdeling door het lot inhouden. Daarom hebben we "lotdeelgenieter" gebruikt. Heel het universum werd geschapen voor de Zoon (Kol. 1:16). Hij is het Beeld van de onzichtbare Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Hij was het Die de aionen maakte. Zo worden de Hebreeën voorgesteld aan de hogere heerlijkheden van de MessiasGezalfde van hun oude Schrift.


3 Die, de afstraling zijnde van de heerlijkheid en afdruk van Zijn aanname, bovendien alle dingen dragend door de uitspraak van Zijn °macht, reiniging van de zonden makend*, is gaan zitten* aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogten, in wie de god van deze aion verblindt het denken van de ongelovigen, zodat het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die beeld is van God, hen niet bestraalt (SW)[2Kor. 4:4] - 1 Een Davidische psalm. Een met nadruk zeggen van JAHWEH tot mijn Heer: "Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Jouw vijanden tot Jouw voetstoel voor Jouw voeten zal stellen. (SW)[Psalm 110:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

We zeggen dat wij de zon zien, maar die is verborgen achter haar heldere stralen. Daarom is de Zoon de Schittering van de onzichtbare Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De shekinah heerlijkheid, die de tempel vulde, was een teken van Zijn aanwezigheid. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verwaardigt Zich om bepaalde kenmerken aan te nemen met betrekking tot Zijn schepselen, om Zich zo aan hen te onthullen. Zelfs als Vader kan Hij niet gekend worden, behalve door de Zoon (Joh. 14:9-10). Het is alleen door Zijn Symbool dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zichzelf kan onthullen. Niet alleen de schepping, maar ook de werking van het universum is in Zijn handen. Voor de intrede en aanwezigheid van zonde in het universum wordt met één woord rekenschap gegeven: Hij heeft een reiniging van zonden gemaakt. Het is duidelijk dat, in Zijn grote denken, zonden beschouwd worden als slechts een tijdelijke vlek op Zijn wapenschild, reeds in waarheid weggedaan, zoals ze op den duur feitelijk zullen weggedaan zullen zijn. De rechterhand van de goddelijke Majesteit is de ware plaats van de Ene Die beschikt over alle macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en Die, voor schepselen zoals wij, de Enige is in Wie wij een idee kunnen krijgen van de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerheid en Hem kunnen benaderen.


4 zoveel beter wordend dan de boodschappers, zoveel als Hij als lotbezit een uitnemender naam heeft ontvangen dan zij. boven alle soevereiniteit en gezag en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze °aion, maar ook in de toekomende, (SW)[Efe. 1:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De term "boodschappers", vaak weergegeven met "engelen", geeft geen aard maar ambt aan. Ze kunnen mensen zijn. Velen in de Hebreeuwse Schrift, alsook JohannesJAH is genadig de Doper (Matt. 10:11), zijn discipelen (Luk. 7:24), de discipelen van de Heer (Luk. 9:52) worden met deze benaming genoemd. Toegepast op hemelse wezens duidt het hen aan die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers koeriers zijn, die de macht hebben om vrijelijk in het universum te bewegen en zo de taken van boodschappers uit te voeren. Onze Heer Zelf is de Hoofdboodschapper (1Thess. 4:16). De Hebreeuwse orakels kwamen via boodschappers. De wet werd zo voorgeschreven (Gal. 3:19). Nu zullen alle verdere onthullingen vloeien doorheen de enige geboren Zoon.


5 Want tot wie van de boodschappers zei Hij ooit: "Mijn Zoon ben jij, Ik heb jou vandaag verwekt!" En weer: "Ik zal voor Hem tot Vader zijn en Hij zal voor Mij tot Zoon zijn." 7 Ik zal verhalen van het statuut van JAHWEH. Hij zei tot mij: "Mijn Zoon ben Jij, Ik, Ik verwekte Jou vandaag. (SW)[Psalm 2:7] - 14 Ik, Ik zal voor hem tot Vader zijn en hij, hij zal voor Mij tot zoon zijn, die Ik, als hij verdorven handelt, Ik corrigeer door de knuppel van mannen en door besmettingen van de zonen van de mens. (SW)[2Sam. 7:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft vele "zonen" gehad. Toen de hoeksteen van de aarde werd gelegd, hieven alle zonen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een gejuich aan (Job 38:7). Adam (van) rode (aarde) was een zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Luk. 3:38). De profeet Hoseahulp (van JAH) voorzegt de tijd wanneer allen van Israëlstrijder van God zonen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker genoemd zullen worden (Hos. 1:10). Daarom is het bijzondere punt in deze passage de introductie van Zijn Zoon, niet door schepping, maar door verwekking. Hij is Zijn enig verwekte Zoon (Psalm 2:7; Matt. 1.23; Luk. 1:32,33; Joh. 1:14). Als zodanig is Hij oneindig beter uitgerust om het hart van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker over te brengen naar de mens.

Dit, in z’n eerste toepassing, werd van Salomoman van vrede gezegd (2Sam. 7.14), het type van Davidgeliefdes grotere Zoon.


6 Wanneer ook maar Hij nu weer de Eerstgeborene naar binnen zal leiden tot in de bewoonde wereld, zegt Hij: "En laten alle boodschappers van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Hem aanbidden!" 7 Alle dienaren van beeldsnijwerk zullen beschaamd staan. Die zich beroemen in nutteloze afgoden, buigm je neer voor Hem, alle elohim. (SW)[Psalm 97:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Zie Psalm 97:7 en Deut. 32:43


7 En naar de boodschappers toe zegt Hij inderdaad: "Die Zijn °boodschappers maakt tot windstoten en Zijn °dienstverrichters een vlam van vuur", 4 Die Zijn boodschappers tot winden maakt, Zijn dienstverrichtenden een vlammend vuur. (SW)[Psalm 104:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De boodschappers zijn, net als de krachten van de natuur, niet meer dan instrumenten om Zijn wil ten uitvoer te brengen (Psa. 104:4)


8 maar naar de Zoon toe: "Uw °troon, o °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, is voor de aion van de aion, en de scepter van de rechtheid is scepter van Uw °koninkrijk." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Als ChristusGezalfde heerst Hij over de volgende aion, inclusief de duizend jaren. Daarna, op de nieuwe aarde, heerst Hij als Zoon. Dit wordt de "aion van de aion" genoemd, omdat het de vrucht is van Zijn heerschappij tijdens de voorafgaande aion. Wanneer de Zoon heeft geheerst tot zo’n doelstelling dat er geen verdere noodzaak zal zijn voor Zijn heerschappij, zal Hij aftreden, het koninkrijk overdragend aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de Vader (1Kor. 15:28; zie ook Psalm 45:6,7)


9 U heeft* rechtvaardigheid lief en U haat* onrechtvaardigheid. Vanwege dit zalft* U, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Uw °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met olie van gejubel, meer dan Uw partners! 7 U heeft rechtvaardigheid lief en u haat slechtheid. Vanwege zalfde Elohim jouw Elohim met olie van opgetogenheid, meer dan Uw deelgenoten. 8 Al Uw kleren zijn mirre en aloë's en kassia's. Vanuit ivoren paleizen verheugen luiten U. (SW)[Psalm 45:7,8]
10 En U, Heer, fundeert* overeenkomstig oorsprongen de aarde, en de hemelen zijn werken van Uw °handen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De Griekse term die hier wordt gebruikt betekent "oorspronkelijk." Er is een kleine mogelijkheid dat het "doorheen soevereiniteiten" betekent en dat deze (Efe. 3:10; Kol. 1.16) verbonden kan worden met de Heer bij het grondvesten van de aarde, net zoals de heiligen in Israëlstrijder van God dat zullen zijn in het beheer van het koninkrijk. Zo zou de term overeen kunnen komen met "handen" in de parallel.


11 Zij zullen vergaan, maar U blijft voortdurend bestaan en allen zullen, zoals bovenkleding, verouderd worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De verwoesting van de aarde en de hemelen is niet meer dan een crisis bij hun verandering (:12), want ze zullen niet niet-bestaand gemaakt worden, maar herschapen. Alle dingen zijn, tot de voleinding, in een toestand van voortdurende verandering. Alleen de Zoon blijft Dezelfde, en door Hem verkrijgt al het andere permanentie en perfectie.


12 En als omhulling zal U hen oprollen, zoals ook bovenkleding zullen zij verwisseld worden. Maar U bent dezelfde, en Uw °jaren zullen niet wegvallen. 25 Vroeger fundeerde U de aarde en de hemelen zijn de daad van Uw handen. 26 Zij, zij zullen vergaan en U, U zal staan. En allen van hen zijn als een mantel, zij verslijten. U zal hen verwisselen als kleding en zij zullen voorbij gaan. 27 Maar U, U blijft en Uw jaren zullen niet ten einde komen. (SW)[Psalm 102:25-27]
13 Tot wie nu van de boodschappers heeft Hij ooit uitgesproken: "Zit aaneig. vanuit Mijn rechterkanten, totdat ook maar Ik Uw °vijanden tot voetbank van Uw °voeten zal plaatsen. 1 Een Davidische psalm. Een met nadruk zeggen van JAHWEH tot mijn Heer: "Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Jouw vijanden tot Jouw voetstoel voor Jouw voeten zal stellen. (SW)[Psalm 110:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Davidgeliefdes Zoon en Davidgeliefdes Heer zal, net als Davidgeliefde, al Zijn vijanden onderschikken (1Kron. 22:18; Psa. 110:1). Het is de kern van Zijn heerlijkheid dat dit alleen "totdat" zal zijn. Wanneer de laatste vijand afgeschaft zal zijn, onderschikt de Zoon Zich. Als alle vijandschap zal zijn uitgebannen, zal Zijn soevereiniteit ophouden.


14 Zijn zij niet allen dienstverrichtende geesten, afgevaardigd wordend tot bediening vanwege degenen die op het punt staan als lotbezit redding te ontvangen?" 6 Deze nederige riep en JAHWEH hoorde, en Hij redde hem van al zijn benauwdheden. 7 Het is een boodschapper van JAHWEH die zich legert rondom die Hem vrezen, en Hij zal hen bevrijden. 8 Proefm en ziem dat JAHWEH goed is. Gelukkig is de machtige man die in Hem toevlucht neemt. 9 Vreesm JAHWEH, al Zijn heiligen, want er is voor die Hem vrezen geen gebrek. (SW)[Psalm 34:6-9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Er wordt hier niets gezegd over de grote rol die de engelen spelen in oordeel, want oordeel is, ten diepste, slechts een voorspel voor redding. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine noemt nooit zo’n engelbediening, want onze nabijheid tot Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker sluit alle noodzaak voor tussenpersonen uit. Hoe hoger de onthulling en hoe dichter we de voleinding naderen, des te meer intiem zal de gemeenschap van de schepselen met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn en des te minder is er de noodzaak voor een verbindende schakel, totdat uiteindelijk deze alle verdwijnen wanneer Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Alles in allen wordt.


Terug naar de index.
Naar Hebreeën 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.