Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
HebreeŽn
Hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Daarom ook doen wij, een zo grote wolkenmassa van getuigen hebbend die ons omgeeft, alle belemmering en de gemakkelijk omringende zonde weg. Door het verduren zullen wij de vůůr ons liggende strijd rennen, Hebben jullie niet waargenomen dat degenen die in het stadion rennen, allen inderdaad rennen, maar ťťn ontvangt de prijs. Rennen jullie zo dat jullie die behalen! (SW)[1Kor. 9:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Deze wolk van "getuigen" bestaat uit die zojuist opgesomd zijn, die getuigen van het leven van geloof. Het heeft geen verwijzing naar wie dan ook van hen die naar de HebreeŽn kijken. Een getuige is iemand die getuigt en het is het getuigenis van alle trouwen, vanaf Abelademtocht, ijdelheid, dat de morele atmosfeer vormde waarin de HebreeŽn leefden. Maar toch was ongeloof hun populaire zonde. Ondanks dat hun vaders getuigen waren geweest van het geloof van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, en de tekenen zagen, werden ze over de wildernis verstrooid vanwege hun gebrek aan geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en daarom waren de HebreeŽn geneigd vragen te stellen bij de beloften en weg te keren van de beproevingen die langs heel het pad van geloof lagen.


2 de blik wendend tot de Initiatiefnemer en tot volmaaktheid Brenger van het geloof, JezusJAH redt, Die, in plaats van de aan Hem voorliggende vreugde, het kruis verduurt*, de schande er van verachtend*, en bovendien is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 1 Een Davidische psalm. Een met nadruk zeggen van JAHWEH tot mijn Heer: "Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Jouw vijanden tot Jouw voetstoel voor Jouw voeten zal stellen (SW)[Psalm 110:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Alle andere voorbeelden van geloof verbleken bij het hoogste Voorbeeld. Zelfs Abrahamvader van vele volken, de vader van de trouwen, faalde steeds weer in juist die deugd die hem onderscheidt. Maar de Redder, als een mens, struikelde nooit in Zijn onvoorwaardelijk vertrouwen in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Hij deed altijd die dingen die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een genoegen deden, zonder te kijken naar de gevolgen voor Zichzelf. Toen Zijn boodschap verworpen werd, berustte Hij. Ook al verliet Zijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Hem in het uur van diepste nood en pijnlijkste lijden, het deed Zijn geloof niet wankelen, want uiteindelijk gaf Hij Zijn geest in de handen van de Vader. En van alle trouwen is alleen Hij opgestaan en ontving enige beloning voor Zijn trouw, want Hij steeg op naar de rechterzijde van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers troon. Een voorbeeld als dit zou het krachtigste van alle aansporingen voor de HebreeŽn moeten zijn om de beproevingen van de weg te verduren, en te volharden tot het einde.

[Commentaar]
Commentaar

2

"Die, in plaats van de vůůr Hem liggende vreugde, het kruis verduurt..." "In plaats van" is in het Grieks "anti". Het lijkt hier misschien wat vreemd hier zo te vertalen, maar kijkend naar wat staat geschreven in Matt. 26:53 - "Of menen jullie dat Ik niet in staat ben Mijn Vader te smeken en zal Hij niet direct meer dan twaalf legioenen boodschappers naast Mij stellen?"(SW) - zou je kunnen stellen dat de Heer regelrecht Zijn eigen vreugde had kunnen binnen gaan, dat wil zeggen, Hij had het lijden kunnen voorkomen en als Zoon naar de Vader kunnen gaan. Maar "in plaats van" de korte weg verkoos Hij het lijden, vanwege Zijn grote liefde voor de schepping en de schepselen.

Wim Janse


3 Want neemt in overweging Degene Die zulks onder de zondaars heeft verduurd tot hun tegenspraak, opdat jullie niet uitgeput zullen zijn en bezwijken in jullie °zielen.
4 Jullie stootten nog niet af tot aan bloed, optornend tegen de zonde.
5 En jullie zijn helemaal de oproep vergeten die met jullie argumenteert als met zonen: "Mijn zoon, acht niet de discipline van de Heer gering. Bezwijk ook niet wanneer je door Hem ontmaskerd wordt!"1)
6 Want wie de Heer liefheeft disciplineert Hij; en elke zoon die Hij aanneemt geselt Hij. 19 In het geval dat Ik veel van iemand zal houden, deze ontmasker Ik en disciplineer Ik. Wees dan enthousiast en bezin je! (SW)[Openb. 3:19] - 11 De vermaning van JAHWEH, mijn zoon, het moet niet zo zijn dat jij die verwerpt, en het moet niet zo zijn dat jij door Zijn terechtwijzing geÔrriteerd wordt. 12 Want die JAHWEH liefheeft, die corrigeert Hij en als Vader heeft Hij welgevallen in de zoon. (SW)[Spreuk. 3:11,12]
7 Tot discipline verduren jullie, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker biedt het aan jullie aan als zonen, want welke vader is er die de zoon niet disciplineert? 5 En jij weet met jouw hart dat, zoals een man zijn zoon disciplineert, het JAHWEH, jouw Elohim, is die jou disciplineert. (SW)[Deut. 8:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers tuchtiging wordt te vaak verward met Zijn verontwaardiging. De aanwezigheid van beproevingen en benauwdheden is geen bewijs van zonde of Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verontwaardiging, maar kunnen tekenen zijn van Zijn liefde. Jobs vrienden probeerden hem er van te overtuigen dat zijn rampen kwamen als straf op zijn eigen wandaden. Job zelf dacht dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn vijand was en tegen hem samenspande. Allen hadden het bij het verkeerde eind, want het gezegende gevolg van een nauwere kennis van zijn Schepper pleitte Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker volledig vrij van alle verdrukkingen die Hij op hem had gebracht. Job had van Hem gehoord, maar na zijn beproeving kon hij zeggen dat hij Hem had gezien Ė een veel intiemere verbondenheid.


8 Indien jullie nu los van discipline zijn, waaraan allen partners zijn geworden, zijn jullie dus bastaards en niet zonen.
9 Daarna hadden wij inderdaad de vaders van ons °vlees als opvoeders en wij respecteerden hen. Maar zullen wij niet veeleer onderschikt worden aan de Vader van de geesten en zullen wij leven? 22 En zij vallen op hun gezicht en zij zeggen: "El, Elohim van de geesten voor alle vlees, deze ene man zondigt. Zal U driftig zijn tegen heel de vergadering?" (SW)[Num. 16:22]
10 Want inderdaad, dezen disciplineerden voor weinige dagen, overeenkomstig het hen goed scheen, maar Diegene voor het nuttig zijnde tot in het deel krijgen aan Zijn heiligheid. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Menselijke tuchtiging is te vaak zonder een vast bepaald doel, of er ontbreekt geheel het corrigerende element, dat altijd aanwezig zou moeten zijn. Straf als een pure afschrikking of als boete heeft weinig nut voor het vormen van karakter. De ideale kastijding is die welke op zoín manier past bij de overtreding, dat het die elementen van karakter vormt en versterkt die zwak zijn en leiden naar het doen van kwaad. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is de enige Vader Die de benodigde wijsheid heeft om zoín kastijding te kiezen voor Zijn kinderen. Hoe zwaar ook Zijn hand lijkt te zijn, we mogen er zeker van zijn dat die wordt vastgehouden door een hart dat sympathiseert met onze voorbijgaande benauwdheid, en ons helpt vrucht te dragen voor ons voordeel en Zijn heerlijkheid.


11 Nu schijnt voor het aanwezig zijnde elke discipline geen vreugde te zijn*, maar droefheid; er na echter geeft het vreedzame vrucht af, rechtvaardigheid voor hen die door haar geoefend zijn. zodat jullie testen het van belang zijnde, dat jullie oprecht mogen zijn en geen obstakel in de dag van Christus (SW)[Filip. 1:10]
12 Richt daarom de slappe handen en de verlamde knieën weer op, 3 Maak slappe handen standvastig en maak knikkende knieŽn resoluut. (SW)[Jes. 35:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Slappe handen en verlamde knieŽn zijn een realistisch beeld van totale ontmoediging aan de kant van hen die er niet in slagen de aanwezigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers hand te zien in hun ontmoedigende omstandigheden, of dat deze slechts deel uitmaken van het proces waarmee Hij hen in de grotere en meer nabije plaats brengt die Hij voor hen heeft voorbereid.


13 en maakt correcte banen met jullie °voeten, opdat niet het kreupele terzijde zal keren, maar veeleer gezond gemaakt zal worden. 26 Houd de route van jouw voet in balans. En al jouw wegen zullen gevestigd worden.(SW)[Spreuk. 4:26]
14 Jaagt vrede na met allen en de heiliging, los van welke niemand de Heer zal zien, 4 Trek je terug van het kwade en doe het goede, zoek vrede en achtervolg hem! (SW)[Psalm 34:14]
15 er op toeziend dat niemand tekort heeft aan de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat niet enige wortel van bitterheid, omhoog ontspruitend, overlast zal bezorgen en hierdoor de velen verontreinigd zullen worden, 17 En jullie zien hun gruwelen en hun drollen-afgoden van hout en steen, zilver en goud, die bij hen zijn, (SW)[Deut. 29:17]
16 Laat niemand een ontuchtige of onheilige man zijn, zoals Esauruig (-harig), die in plaats van ťťn spijziging zijn °rechten van de eerstgeborene weggaf. 33 En Jakob zegt tot hem: "Zweer tot mij vandaag!" En hij zweert tot hem en hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. [Hebr. 12:16] 34 En Jakob gaf aan Esau brood en stoofpot van linzen. En hij eet en hij drinkt. En hij staat op en hij gaat weg. En Esau veracht het eerstgeboorterecht. (SW)[Gen. 25:33,34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Het voorbeeld van Esauruig (-harig) zou een krachtig beroep gedaan moeten hebben op de HebreeŽn in hun verslagenheid en benauwdheid. Ook zij konden hun zielen doen rusten en de geneugten van de wereld genieten door hun geboorterecht te verwerpen, want zij waren de eerstgeborenen van het koninkrijk. Indien zij hun geboorterecht zouden verpatsen voor een korte schorsing, dan zouden ook zij verworpen worden, hoeveel spijt ze er later ook van zouden hebben.


17 Want jullie namen waar dat ook naderhand, willend de zegen als lotbezit te ontvangen*, hij verworpen* werd, want hij vond geen plaats van bezinning, hoewel die met tranen zoekend*. 38 En Esau zegt tot zijn vader: "Is er voor u maar ťťn zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader!" En Esau verheft zijn stem en hij huilt. (SW)[Gen. 27:38] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Esauruig (-harig) zocht geen vergeving of redding, maar het teniet doen van het gevolg van een vroegere gemoedstoestand met betrekking tot zijn geboorterecht. Maar dit handeltje was onomkeerbaar. Deze HebreeŽn liepen gevaar hun geboorterecht te verspelen.


18 Want jullie zijn niet naar toe gekomen tot dat wat betast wordt en brandt met vuur en tot somberheid en tot donkerheid en tot wervelstorm, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De natie in de wildernis, bij de berg SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt, kwam tot het angstwekkende spektakel dat de wet inwijdde (Exo. 19:12-20). Het hele toneel was profetisch voor de relatie die zij met JAHWEH zouden onderhouden onder het wettelijke verbond. Hij verbood een nabije nadering op straffe van de dood. Het bracht geen vrede of zekerheid, maar vrees en verschrikking. Dit is de taak van de wet. Ze kwam niet om hen bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te brengen, maar om hen te overtuigen van hun onvermogen en onwaardigheid.


19 en tot weergalming van een bazuin en tot geluid van uitspraken, waarvan degenen die horen* weigeren*, zodat geen woord aan hen wordt toegevoegd*. 11 En jullie naderen en jullie staan onderaan de berg, en de berg wordt verteerd door vuur tot aan het hart van de hemelen met duisternis, wolken en mistige donkerheid. 12 En JAHWEH spreekt tot jullie vanuit het midden van het vuur, en jullie horen het geluid van woorden, maar jullie zien geen representatie, uitgezonderd een stem (SW)[Deut. 4:11,12]
20 Want zij verdroegen niet waarvoor gewaarschuwd werd. En indien een wild dier in contact zal komen met de berg, zal het met stenen geworpen worden. 12 En jij maakt begrenzing voor het volk, rondom, zeggend: 'Past op voor het opgaan op de berg en voor het aanraken van zijn uiterste. Iedereen die de berg aanraakt wordt zeker ter dood gebracht. 13 Geen hand zal hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd worden of hij wordt neergeschoten, ja neergeschoten. Of het een beest is of een mens, hij zal niet leven. Bij het klinken van de alarmhoorn zullen zij de berg opgaan.' (SW)[Ex. 19:12,13]
21 En zů vreselijk was het vertoond wordende, dat Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen zei: "Doodsbang ben ik en hevig sidderend." 19 Want ik deinsde terug voor het aangezicht van de boosheid en de woede waarmee JAHWEH driftig tegen jullie was om jullie uit te roeien. En JAHWEH luisterde naar mij, ook in deze keer. (SW)[Deut. 9:19]
22 Maar jullie zijn gekomen tot de berg Sionburcht en tot de stad van de levende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot het ophemelse Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, en tot tienduizendtallen van boodschappers2), 26 Maar het Jeruzalem van boven is vrij; deze is moeder van ons allen.(SW)[Gal. 4:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Er is een bestudeerde tegenstelling tussen het toneel dat aan het fysieke ook wordt gepresenteerd bij de berg SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt en het vooruitzicht van geloof in verband met het nieuwe verbond. De berg SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt zelf doet denken aan een andere berg die het ultieme thuis van IsraŽlstrijder van God zal zijn op de nieuwe aarde. De Heer is aanwezig, zoals Hij was in de wildernis, maar hier is Hij het Licht en niet de bliksem. In plaats van gewaarschuwd te worden weg te blijven uit vrees voor de dood, verblijven de heiligen dicht bij Hem en genieten van de vruchten van de boom van leven en de drank van de rivier van leven (Open,. 21 en 22).

De wet werd gegeven door de bemiddeling van boodschappers (Hand. 7:53). Nu hebben dienende geesten de opdracht tot dienstbetoon aan hen die op het punt staan het lotdeel van redding te genieten (Hebr. 1:14).

De universele uitnodiging waar hier naar wordt verwezen is mogelijk die welke wordt gedaan bij de aanvang van de dag van de Heer, wanneer de vertegenwoordigers van de hele schepping gesommeerd worden samen te komen voordat de oordelen, die het koninkrijk inluiden, over de aarde komen (Openb. 4,5).


23 tot universele bijeenroeping en tot de ekklesia van eerstgeborenen, geregistreerd zijnde in de hemelen, en tot Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Rechter van allen, en tot de geesten van de tot volmaaktheid gebracht zijnde rechtvaardigen, 11 En ik nam waar en ik hoorde als het geluid van vele boodschappers rondom de troon en van de dieren en van de oudsten, en hun įgetal was tienduizendentallen van tienduizendtallen en duizendtallen van duizendtallen (SW)[Openb. 5:11] - 20 Evenwel: verheugm je in deze toch niet dat de geesten aan jullie onderschikt worden, maar verheugm je dat jullie įnamen ingeschreven zijn in de hemelen." (SW)[Luc. 10:20] - 25 Het zij verre van U zoiets te doen, om een rechtvaardige te doden met een slechte en dat de rechtvaardige wordt als de slechte! Het zij verre van U! De Rechter van heel de aarde, doet Hij geen oordeel?" (SW)[Gen. 18:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De ekklesia van de eerstgeborenen doet denken aan het Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egyptemaal, toen de eerstgeborenen in Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) gered werden door het bloed (Ex. 12:15). Als gevolg daarvan eiste JAHWEH de eerstgeborenen op voor Zichzelf (Num. 3:12,13). Zo worden die door bloed vrijgekochten de "ekklesia van de eerstgeborenen" in de wildernis. Deze eiste JAHWEH op voor Zichzelf en bracht hen bij Zich in de Leviaanhanger, aanhankelijketen. Daarom bevat de "kerk van de eerstgeborenen" hen die onder de bedekking van het bloed waren voordat het koninkrijk wordt opgericht. In de wildernis werden ze geteld op aarde (Num. 3:42), hier worden ze geregistreerd in de hemel.

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, als Rechter, bijzonder passend voor hen die op Hem wachtten om op staan om Zijn eigen volk en de hele aarde te richten, als voorbereiding van het vestigen van het koninkrijk. Zo kennen wij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet.


24 en tot JezusJAH redt, de Bemiddelaar van een jong verbond, en tot het bloed van de besprenkeling, dat beter spreekt dan °Abelademtocht, ijdelheid. Door dit alles is Jezus ook de zekerheid van een beter verbond geworden. (SW)[Hebr. 7:22] - 2 overeenkomstig de voorkennis van God, de Vader, in heiliging van geest, tot in gehoorzaamheid en besprenkeling van het bloed van Jezus Christus. Moge genade en vrede aan jullie vermeerderd worden! (SW)[1Petr. 1:2] - 10 En Hij zegt: "Wat deed je? De stem van het bloedp van jouw broeder schreeuwt tot Mij vanaf de grond! (SW)[Gen. 4:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Onder de wet bereikten de geesten van de rechtvaardigen nooit de perfectie, want de rituelen er van brachten niets tot een einde. Perfectie komt alleen door het Antitype van het ritueel van de wet.

Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen was de middelaar van het oude verbond, maar nu wijdt de Ene Die meer is dan Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen een vers verbond in dat niet kan falen, zoals het eerste, omdat het gefundeerd is op alleen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers trouw.


25 Kijkt uit dat jullie niet Die spreekt zouden weigeren! Want indien diegenen niet ontsnapten, Degene weigerend Die op aarde in kennis stelde, hoeveel te meer wij, degenen die afkeren van Degene Die vanaf de hemelen is, Daarom moeten wij nog meer ons houden aan het gehoord zijnde, opdat wij niet op een bepaald moment zouden afvallen. 2 Want indien het door boodschappers gesproken zijnde woord bevestigd werd, en iedere overtreding en ongehoorzaamheid een rechtvaardige beloning kreeg, 3 hoe zullen wij ontsnappen, wonderbaarlijke redding verontachtzamend, die, een begin verkrijgend, gesproken wordend door de Heer, aan ons werd bevestigd door de naar Hem horenden (SW)[Hebr. 2:1-3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

De oordelen die het koninkrijk zullen inluiden, zullen veel verschrikkelijker en wijder verspreid zijn dan die bij de berg SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt. Onder het zesde zegel omvatten de grote rampen de zon, de maan en de sterren (Openb,. 6:12,13).


26 van Wie de stem de aarde schudt*. Maar nu dan heeft Hij beloofd, zeggend: "Nog één maal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven." 18 En alles van de berg van SinaÔ rookte, omdat JAHWEH op hem afdaalde in het vuur. En zijn rook stijgt op als rook van de kalkoven. En heel de berg beeft uitermate. (SW)[Ex. 19:18] - 6 Want zo zegt JAHWEH van legermachten: Nog ťťn keer, een korte tijd en Ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het opgedroogde land doen schudden. 7 En Ik zal al de naties doen schudden en de begeerlijkheid van al de naties zal komen. En Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt JAHWEH van legermachten. (SW)[Hag. 2:6,7]
27 Nu maakt het "Nog één maal" de omzetting van de geschud wordende dingen duidelijk, als van gemaakt zijnde dingen, opdat het niet geschud wordende zou blijven.
28 Daarom, een onwrikbaar koninkrijk accepterend, zullen wij genade hebben door welke wij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op welgevallige wijze met toewijding en bevreesdheid zullen dienen,
29 want onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is ook een verzengend vuur. 4 En jullie die aankleefden aan JAHWEH, jullie Elohim, jullie zijn allen vandaag in leven. (SW)[Deut. 4:24]1) In negatieve zin.
2) Boodschappers. Meestal vertaald met "engelen".


Terug naar de index.
Naar Hebreeën 13   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.