Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
HebreeŽn
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Want elke hogepriester, genomen wordend vanuit mensen, wordt aangesteld ten behoeve van mensen in de dingen naartoe °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat hij naderingsgeschenken zal aanbieden en bovendien offers ten behoeve van zonden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De hogepriester in IsraŽlstrijder van God was in staat sympathie op te brengen voor de menselijke zwakheden van het volk, want hijzelf had hetzelfde probleem, en zondigde, net als de rest. Maar ChristusGezalfdeí lijden, onuitspreekbaar meer beproevend dan dat van welke priester dan ook, leidde Hem nooit tot zonde. De priester kon een offer brengen voor zichzelf. ChristusGezalfde kon dat niet, want Hij was het offer, en dat moest zonder smet zijn. En toch, ook al had Hij geen zonde en deed Hij geen zonde, stelde Zijn nauwe contact met zonde en het lijden er door, Hem in staat in te gaan in perfecte sympathie met hen die zo geplaatst waren.


2 met de juiste maat voelen kunnend met de onwetenden en met de dwalenden, omdat ook hij omgeven is door zwakheid, Daarom moest Hij in alle dingen gemaakt worden als de broeders, opdat Hij een genadevol en trouw Hogepriester zou worden in de dingen bij God, tot het vergeven van de zonden van het volk (SW)[Hebr. 2:17]
3 en vanwege haar is hij verschuldigd, zoals aangaande het volk, zo ook aangaande zichzelf aan te bieden aangaande zonden. 7 En Mozes zegt tot Ašron: "Kom naderbij naar het altaar en maak jouw zondeoffer en jouw opstijgoffer en maak een beschutting aangaande jou en aangaande het volk, en maak het naderingsgeschenk van het volk en maak aangaande hen een beschutting, zoals JAHWEH instructie geeft." (SW)[Lev. 9:7]
4 En niet voor zichzelf neemt iemand de eer, maar geroepen wordend door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zoals immers ook Aäronlichtbrenger. 1 "En doet Ašron, jouw broer, naderen, dichtbij jou, en zijn zonen met hem, uit het midden van de zonen van IsraŽl, om te dienen als Mijn priesters. Ašron, Nadab en Abihu, Eleazer en Itamar, zonen van Ašron. (SW)[Ex. 28:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De eren van het priesterschap werden alleen tegen hoge kosten begeerd en toegeŽigend. Korachkaal, Dathan en Abiram eisten het priesterschap op en werden door de aarde opgeslokt (Num. 16). De wierookvaten van die bij hen waren werden tot platte platen gemaakt om het altaar mee te bedekken, als herinneringsteken dat geen vreemde, niet van het zaad van Ašronlichtbrenger, naderbij mag komen om wierook te offeren aan de Heer (Num. 16:40). Koning Uzziamijn kracht is JAHh overtrad ook tegen de Heer, zijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en ging op in de tempel van de Heer om wierook te branden op het wierookaltaar. Als gevolg daarvan verscheen de lepra op zijn voorhoofd, voor de ogen van de priesters, en werd hij uitgeworpen en was hij melaats tot aan zijn dood (2Kron. 26:16-21). Daarom lijkt het een zeer serieuze zaak voor iemand buiten de lijn van Ašronlichtbrenger om zichzelf aan te stellen als priester. Alleen iemand die door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt geroepen zal het aandurven te streven naar de eer. Het is daarom nodig dat ChristusGezalfde Zelf, Die niet van de stam van Leviaanhanger, aanhankelijk was, laat staan een zoon van Ašronlichtbrenger, een pertinente roeping zou hebben. Niet door persoonlijke ambitie, maar door de roep van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die een lijden inhield die zeer afstotend was voor vlees en bloed, verkreeg ChristusGezalfde het priesterschap. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker redde Hem uit de dood, maar niet van de "beker."


5 Zo verheerlijkt* ook °ChristusGezalfde niet Zichzelf om Hogepriester te worden*, maar Die tot Hem spreekt*: "Mijn Zoon ben Jij, vandaag heb Ik Jou verwekt," 7 Ik zal verhalen van het statuut van JAHWEH. Hij zei tot mij: "Mijn Zoon ben Jij, Ik, Ik verwekte Jou vandaag. (SW)[Psalm 2:7]
6 zoals Hij ook in een andere plaats zegt: "Jij bent Priester tot in de aion, overeenkomstig de ordening van Melchisedekmijn koning is gerechtigheid," 4 JAHWEH heeft gezworen en Hij zal geen spijt hebben. U bent priester voor de aion naar het woord van Melchizedek. (SW)[Psalm 110:4]
7 Die in de dagen van Zijn °vlees zowel smeekbeden als smekingen, met luidkeels sterk roepen en met tranen, aanbiedt* aan Hem Die Hem kan redden vanuit de dood, ook verhoord wordend vanaf de toewijding. 36 Dan komt įJezus met hen bij een stuk grond genaamd Getsemane. En Hij zegt tot Zijn įleerlingen: "Ga zitten zodat Ik, wegkomend, daar zal bidden." 37 En įPetrus en de twee zonen van ZebedeŁs meenemend, begint Hij bedroefd te worden en gedeprimeerd te zijn. 38 Dan zegt Hij tot hen: "Mijn įziel is diep bedroefd, tot de dood. Blijf hier en waak met Mij." 39 En een klein stukje verder komend, valt Hij op Zijn gezicht, biddend en zeggend: "Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze įdrinkbeker aan Mij voorbij gaan. Evenwel niet zoals Ik wil, maar zoals U wil." 40 En Hij komt bij de leerlingen en vindt hen sluimerend. En Hij zegt tot įPetrus: "Is het zo, zijn jullie niet zo sterk dat je ťťn uur met Mij kunt waken? 41 Waak en bid dat jullie niet binnen zullen komen tot in beproeving! De geest is inderdaad bereidwillig, maar het vlees is zwak." 42 Weer wegkomend voor de tweede keer, bidt Hij, zeggend: "Mijn Vader, indien dit niet aan Mij voorbij kan gaan, anders dan dat Ik zal drinken, laat de wil van U gebeuren!" 43 En weer terug komend, vond Hij hen sluimerend, want hun įogen waren bezwaard. 44 En hen latend, weer wegkomend, bidt Hij voor de derde keer, weer hetzelfde woord zeggend. [2Kor. 12:8] 45 Dan komt Hij naar de leerlingen toe en zegt tot hen: "Sluimer verder en rust. Neem waar, want het uur is genaderd en de Zoon van de mens wordt overgeleverd tot in de handen van zondaars. 46 Kom overeind, opdat wij zullen gaan! Neem waar, die Mij overlevert is genaderd." (SW)[Matt. 26:36-46]
8 Hoewel Zoon zijnde, leerde Hij °gehoorzaamheid door wat Hij leed.
9 En tot volmaaktheid gebracht wordend werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen de oorzaak van aionische redding, 17 IsraŽl werd gered door JAHWEH, een redding van aionen. Jullie zullen niet beschaamd staan en jullie zullen niet rood van schaamte zijn voor de toekomstige aionen. (SW)[Jes. 45:17]
10 aangesproken wordend door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met: "Hogepriester overeenkomstig de ordening van Melchisedekmijn koning is gerechtigheid,"
11 aangaande wie het woord aan ons veel en moeilijk uit te leggen dingen te zeggen geeft, omdat jullie sloom zijn geworden in de gehoorgangen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De Joden waren blind voor het falen en het onvermogen dat verbonden was aan het Ašronlichtbrengerisch priesterschap en konden daarom niet de noodzaak op prijs stellen van een nieuwe orde voor de MessiasGezalfde. Dit maakte het hele onderwerp moeilijk om voor hen te ontvouwen. De belangrijkste lessen worden getrokken uit de geÔnspireerde weglatingen in het verslag, dat een mate van geestelijk begripsvermogen vereiste dat ze niet bezaten.


12 Want ook jullie zijn vanwege de tijd verschuldigd leraren te zijn*. Hebben jullie weer behoefte door iemand onderwezen te worden welke de elementaire dingen van het begin zijn van de gezegden van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en zijn jullie er toe gekomen behoefte aan melk te hebben en niet aan vast voedsel?
13 Want elke die deelheeft aan melk is onervaren in het woord van rechtvaardigheid, want hij is onmondig. En ik, broeders, kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke mensen, maar als tot vleselijke mensen, als tot onmondigen in Christus. 2 Ik geef jullie melk te drinken, geen vast voedsel, want jullie waren nog niet in staat dat te verdragen, ja ook nu zijn jullie daar niet toe in staat, 3 want jullie zijn nog vleselijken, want als er onder jullie jaloezie en twist is, zijn jullie dan niet vleselijk en wandelen jullie niet naar de mens? (SW)[1Kor. 3:1-3]
14 Maar het vaste voedsel is van volwassenen, die, vanwege de gewenning, de zintuigen hebben geoefend in het onderscheid maken tussen zowel het ideale als het kwade. Want het bericht over jullie įgehoorzaamheid heeft allen bereikt, dus verheug ik mij over jullie. Maar ik wil dat jullie wijs zijn tot het įgoede, ook onschuldig van het kwade (SW)[Rom. 16:19]

Terug naar de index.
Naar Hebreeën 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.