Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Hebreeën
Hoofdstuk 9

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Inderdaad dan had ook het eerste verbond rechtvaardigheidsdaden van dienst en bovendien de wereldlijke heilige plaats.
2 Want de eerste tent werd geconstrueerd* in welke naast de lampstandaard ook de tafel en de voorplaatsing van de broden waren, wat de heilige plaatsen genoemd wordt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

In het heilige van de tabernakel, pal voor het gordijn dat het scheidde van het heilige der heiligen, waren twee stukken meubilair: de tafel met de broden aan de noordkant, de kandelaar aan de zuidkant (Exo. 26:35; 40:22-25). Deze typeerden de grote waarheden van gemeenschap en getuigenis. Zonlicht kon de heilige plaatsen niet binnendringen. Alle licht werd geleverd door de heilige olie, die de heilige geest uitbeeldde, zo aangevend dat alle echte kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker moet komen, niet door het licht van de natuur, maar door goddelijke onthulling. Het brood is een type van ChristusGezalfde, het Brood dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers welbehagen kent en het onderhoud is van de mens. Gemeenschap met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is alleen mogelijk door Hem.

De heilige plaats spreekt van de behoefte van de mens om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te benaderen. Het heilige der heiligen spreidt de hogere waarheid ten toon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verlangen naar aanbidding. Zoete wierook steeg naar Hem op vanaf het gouden altaar. Zijn Aanwezigheid verbleef boven de ark van het verbond, tussen de cherubs. De stenen tafelen van het verbond waren veilig uit zicht verborgen onder het deksel van de ark, dat het verzoendeksel of de genadetroon was. Hier was het dat JAHWEH de bemiddelaar van Zijn volk ontmoette.

Het woord dat weergegeven wordt met "wierookvat" wordt soms vertaald met "gouden altaar", maar het wordt twee maal in de LXX gebruikt voor een "vat in zijn hand" (2Kron. 26:19; Eze. 8:11), en nooit voor het gouden altaar. Dat was voor het gordijn, niet in het heilige der heiligen. Aanbidding is niet in beeld, daarom wordt het altaar niet genoemd.


3 Maar na het tweede gordijn is een tent, die de °heilige plaatsen van de heilige plaatsen wordt genoemd, 31 En jij maakt een gordijn van blauw en purper en herhaald gedompeld karmozijn en glanzend batist dat getwijnd is. Met het handwerk van een ontwerper zal men haar cherubim maken. 32 En jij geeft het aan vier kolommen van acaciahout, die overtrokken zijn met goud, hun haken van goud, op vier voetstukken van zilver. 33 En jij hangt het gordijn onder de schakels. En jij brengt daarheen, vanaf de binnenkant tot het gordijn, de kist van het getuigenis. En het gordijn maakt voor jullie scheiding tussen de heilige plaats en tussen de heiligheid van de heiligheden. (SW)[Ex. 26:31-33]
4 het gouden reukwerkvat en de ark van het verbond hebbend, rondom bedekt zijnd, van alle kanten, met bewerkt goud, waarin de gouden urn, hebbend het manna, en de staf van Aäronlichtbrenger , die ontkiemde*, en de platen van het verbond. 1 "En jij maakt het altaar tot een rookplaats van wierook. Van acaciahoutp zal jij het maken. 2 Zijn lengte is een el en zijn breedte is een el. Vierkant zal hij zijn en twee ellen is zijn hoogte. Er van af komen zijn horens. 3 En jij overtrekt hem met zuiver goud, zijn bovenkant en zijn zijwanden, rondom, en zijn horens. En jij maakt voor hem een opstaande randkraag van goud, rondom. 4 En twee ringen van goud zal jij voor hem maken. Vanaf onder tot zijn opstaande kraag zal jij ze maken, op zijn twee hoekwanden, op zijn twee zijden. En deze worden tot behuizing voor de draagstokken, om hem daarmee te dragen. 5 En jij maakt de draagstokken van acaciahoutp, en jij overtrekt ze met goud. 6 En jij plaatst hem voor het gordijn dat voor de kist van het getuigenis zal zijn, voor de beschutplaats die op de getuigenis zal zijn, daar waar Ik afspraak met jou zal houden. (SW)[Ex. 30:1-6] - 10 En zij maken een kist van acaciahout, twee en een halve el lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog. 11 En jij overtrekt hem, met puur goud aan de binnenzijde en aan de buitenzijde overtrek jij hem. En jij maakt op hem een opstaande randkraag van goud, rondom. 12 En jij maakt voor hem een gietsel van vier ringen van goud en jij zet die aan zijn vier voetsteunen, met twee van de ringen aan zijn ene hoekwand en twee van de ringen aan zijn andere hoekwand. 13 En jij maakt draagstokken van acaciahouten en jij overtrekt ze met goud. 14 En jij brengt de draagstokken in de ringen aan de hoekwanden van de kist, om daarmee de kist te dragen. 15 De draagstokken zullen in de ringen zijn. Zij zullen er niet uit teruggetrokken worden. 16 En jij geeft aan de kist het getuigenis dat Ik aan jou zal geven. (SW)[Ex. 25:10-16] - 33 En Mozes zegt tot Ańron: "Neem een urn van één en doe daarin de volheid van de gomer van manna, en laat hem achter voor het aangezicht van JAHWEH, tot bewaring voor jullie generaties (SW)[Ex. 16:33] - 8 En het gebeurt vanaf de volgende dag dat Mozes naar de tent van het getuigenis komt, en aanschouw!, de herderstaf van Ańron voor het huis van Levi bot uit. En hij brengt een bloemknop voort en hij bloeit bloesem en hij geeft genoegdoening met amandelen. 9 En Mozes brengt alle herderstaven van voor het aangezicht van JAHWEH naar buiten, naar alle zonen van Israël. En zij zien het en iedere man neemt zijn herderstaf. 10 En JAHWEH zegt tot Mozes: "Breng de herderstaf van Ańron terug voor het aangezicht van het getuigenis, ter bewaring, tot teken voor de zonen van de rebellie. En jij maakt een einde aan hun gemor tegen Mij. Dan sterven zij niet." (SW)[Num. 17:8-10] - 16 En jij geeft aan de kist het getuigenis dat Ik aan jou zal geven. (SW)[Ex. 25:16]
5 En boven haar waren cherubs van heerlijkheid, schaduw neerwerpend over de beschutplaats, aangaande welke dingen het nu niet de gelegenheid is een overeenkomstig deel te zeggen. 18 En jij maakt twee gouden cherubim. Gedreven werk zul je ze maken, aan de twee einden van het beschutplaats. 19 En maak één cherub aan het einde hiervan en één cherub aan het andere einde hiervan. Op het beschutplaats zullen jullie de cherubim maken, aan de twee einden er van. 20 En de cherubim zullen zijn met naar boven gespreide vleugels, het beschutplaats overschaduwend met hun vleugels, met hun gezichten naar elkaar. De gezichten van de cherubim zullen naar het beschutplaats gericht zijn. 21 En jij zet de beschutplaats van bovenaf op de kist en aan de kist zul jij het getuigenis geven dat Ik jou zal geven. 22 En Ik maak daar een afspraak met jou en Ik spreek met jou vanaf de beschutplaats, van tussen de twee cherubim die op de kist van het getuigenis zijn, al wat Ik jou instructie geef voor de zonen van Israël.(SW)[Ex. 25:18-22] [Commentaar]
Commentaar ľ W. Janse

De meeste vertalingen hebben hier "verzoendeksel." Echter, het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt, kaporeth, duidt meer op beschermen dan op bedekken door verzoening. Het woord, kaporeth, is afgeleid van kaphar, wat beschermen betekent. De gedachte achter "beschermdeksel" is dat als er geen deksel op de kist van het verbond gezeten zou hebben, de wet open zou hebben gelegen en dat dan de wet zonder pardon alle overtredingen van de wet zou hebben veroordeeld. Er zou niemand overleefd hebben. Daarom beschermde het beschermdeksel de Israëlieten tegen de harde werking van de wet.


6 Deze dingen nu zo geconstrueerd zijnde, gaan inderdaad de priesters voortdurend tot in de eerste tent, binnen zijnde de diensten volbrengend, 2 En doe ook jouw broers uit het stamhuis van Levi, de stam van jouw vader, met jou naderen, opdat zij zich met jou verbinden en zij aan jou dienst verrichten, jij en jouw zonen met jou, vˇˇr de tent van het getuigenis. 3 En zij zullen jullie bewaken en waken over heel de tent. Maar tot de voorwerpen van de heilige plaats en tot het altaar komen zij niet naderbij, zodat zij niet zullen sterven, zowel zij als ook jullie. 4 En zij verbinden zich met jou en zij houden de wacht over de tent van de afspraak voor alle dienst van de tent. En een buitenstaander zal niet tot jullie naderbij komen. 5 En jullie houden de wacht over de heilige plaats en de wacht over het altaar en driftigheid zal niet verder op de zonen van Israël zijn. 6 En Ik, aanschouw, Ik neem jullie broeders, de Levieten, uit het midden van de zonen van Israël, voor jullie als een geschenk dat aan JAHWEH wordt gegeven, om te dienen in de dienst van de tent van de afspraak. (SW)[Num. 18:2-6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De belangrijkste les van de tabernakelstructuur (net als die van de tempel) schijnt nooit doorgedrongen te zijn in het denken en de harten van Israëlstrijder van God. Een Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Die Zichzelf verborg achter dikke gordijnen en die toegang tot Zijn aanwezigheid verbood, behalve bij zeldzame gelegenheden, Die de heilige plaatsen in twee compartimenten verdeelde en alleen in de verste verbleef, buiten bereik van allen behalve de hogepriester, eens per jaar, maakt het duidelijk dat de weg naar Hem verre van open is. En als gevolg daarvan moet het dienstbetoon, dat hierop is gebaseerd, onmachtig zijn om de weg vrij te maken, en waren het tijdelijke maatregelen, totdat ChristusGezalfde alle barriŔres verpulverde door Zijn weergaloze offers, en de weg opent voor toegang tot Zijn aanwezigheid.


7 maar in de tweede gaat, éénmaal per jaargang, alleen de hogepriester, niet los van bloed, dat hij aanbiedt ten behoeve van zichzelf en van de vergissingen van het volk. 10 En Ańron zal één maal per jaar op zijn horens een beschutting doen van het bloed van de zondeoffers van de beschuttingen. ╔én maal per jaar zal hij op hem een beschutting maken voor jullie generaties. Het is heiligheid van heiligheden voor JAHWEH." (SW)[Ex. 30:10]
8 Door dit maakt de heilige °geest duidelijk dat de weg van de heilige plaatsen nog niet openbaar is gemaakt, zolang de eerste tent nog een standplaats heeft, [Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

8

"standplaats heeft." Dit staat in de tegenwoordige tijd omdat, tijdens het schrijven van deze brief, de Tempel nog niet was verwoest.


9 wat een parabel is tot in de tegenwoordig zijnde °periode, overeenkomstig welke naderingsgeschenken en bovendien slachtoffers worden aangeboden, die, overeenkomstig het geweten, degene die dient niet tot volmaaktheid kunnen brengen*, 1 Want de wet, een schaduw hebbend van op het punt van komen staande goede dingen, niet zelf de afbeelding van de zaken, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar na jaar tot in het doorlopende aanbieden, die naderbij komen tot volmaaktheid brengen. 2 Anders houden zij nooit op, aangeboden wordend, omdat degenen die dienen, eenmaal gereinigd zijnde, geen enkel geweten nog van zonden hebben. (SW)[Hebr. 10:1,2]
10 alleen in spijzen en dranken en in uitnemende onderdompelingen en rechtvaardigheidsdaden van vlees, opgelegd zijnde tot aan een periode van hervorming. 2 "Spreekt tot de zonen van Israël, zeggend: 'Dit zijn de dieren die jullie eten van alle beesten die op het land zijn. (SW)[Lev. 11:2] - 25 En een ieder die iets van hun kadaver draagt, zal zijn kleren spoelen. En hij is onrein tot aan de avond. (SW)[Lev. 11:25]
11 ChristusGezalfde, echter, is de aankomend Hogepriester van de op het punt staande goede dingen, door de grotere en volmaaktere tent, niet met handen gemaakt, dat wil zeggen: niet van deze °schepping, Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan een hemelse roeping, beschouwt de apostel en hogepriester van onze ░belijdenis, Jezus (SW)[Hebr. 3:1] - 1 In vele delen en op vele manieren spreekt ░God, lang geleden sprekend tot de vaders in de profeten, (SW)[Hebr. 10:1
12 en niet door het bloed van geitebokken en van kalveren, maar door het eigen bloed kwam Hij bij één enkele gelegenheid binnen tot in de heilige plaatsen, aionische loskoping vindend*.
13 Want indien het bloed van geitebokken en van stieren en de as van een vaars1), degenen besprenkelend die ontwijd zijn, heiligt tot de reinheid van het vlees, 4 want het is onmogelijk om met bloed van stieren en van geitebokken zonden te verwijderen. (SW)[Hebr. 10:4] - 9 En een reine man verzamelt de as van de jonge koe en hij laat het buiten de legerplaats achter in een reine plaats. En het is voor de vergadering van de zonen van Israël tot een bewaring voor onzuiver water. Het is een zondeoffer. (SW)[Num. 19:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Dit verwijst naar de twee grote zondoffers van Leviaanhanger, aanhankelijkticus 16 en Numeri 19. Het slachtoffer werd verbrand, de as bewaard, en water dat er overheen vloeide was in staat om te zuiveren. Dit voorschrift neemt een belangrijke plaats in in de toekomst van Israëlstrijder van God, net zoals ze dat deed in hun verleden (Eze. 36:25).


14 hoeveel meer zal het bloed van °ChristusGezalfde, Die door aionische geest Zichzelf smetteloos aanbiedt aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, jullie geweten reinigen vanaf dode werken tot het dienen van de levende en waarachtige Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! 18 waargenomen hebbend dat jullie niet met vergankelijke dingen, met zilvergeld of met bewerkt goud, werden losgekocht vanuit het zinloze van jullie gedrag, van het door de vaders overgeleverde (SW)[1Petr. 1:18] - Daarom, het woord begaan latend met de beginselen van ░Christus, zouden wij tot volwassenheid gebracht moeten worden, niet opnieuw het fundament van de bekering van dode werken leggend en van geloof in God (SW)[Hebr. 6:1]
15 En vanwege dit is Hij Bemiddelaar van een nieuw verbond, zodat zij, nu de dood is gebeurd tot verlossing van de overtredingen van hen die geroepen zijn onder het eerste verbond, de belofte van het aionische lotbezit in ontvangst zullen nemen. Door dit alles is Jezus ook de zekerheid van een beter verbond geworden. (SW)[Hebr. 7:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Dit nieuwe verbond is er alleen voor Israëlstrijder van God en Judalof. De naties hebben er in het geheel geen deel aan. Zij hadden nooit de wet en zullen die ook nooit hebben. Zij hadden nooit een goddelijk dienstbetoon of een tabernakel, en ook werden aan het geen beloften gedaan. Dit alles is er alleen voor de Hebreeërs.


16 Want waar ook maar een verbond is, is het noodzaak dat de dood van de verbondmaker ingebracht wordt, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Verbonden, in oude tijden, werden geratificeerd door middel van offers. Toen JAHWEH Zijn verbond met Abram wenste te bezegelen, werden vijf verschillende dieren in helften verdeeld, die tegenover elkaar werden gelegd, zodat de contracterende partijen er tussendoor konden gaan, zo aangevend dat zij het verbond ratificeerden (Gen. 15:8-21). Omdat dit verbond er een was van pure genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers kant, werd Abram niet toegestaan tussen de stukken door te gaan. De symbolen van JAHWEHs aanwezigheid gingen er alleen tussendoor, zo het verbond bevestigend zonder voorwaarden aan de kant van Abram. Totdat de slachtoffers geslacht waren, werd het verbond als niet bindend beschouwd.

De weergaven "testament" en "testamentgever" heeft geen enkele overeenkomst met de context. Het is waar dat een testament niet van kracht is terwijl een testamentgever nog leeft, maar dat heeft hier geen mogelijke toepassing. Indien het verbond met Abram een door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gemaakt testament zou zijn, dan, overeenkomend met de redenering, heeft het geen kracht zolang Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker leeft! Het oude verbond werd bevestigd door de dood ľ niet de dood van enige partij van het verbond, maar door de offers die de jonge mannen offerden (Exo. 24:5-8). Het bloed van deze slachtoffers werd gesprenkeld op de rol van het verbond en op het volk.


17 want een verbond wordt op doden bevestigd, omdat het niet sterk is wanneer die het verbond maakt leeft.
18 Daarom is het eerste ook niet los van bloed ingewijd. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Het oude verbond, waaronder het volk overhaast zich verbond alles te doen dat de wet vereiste, was ingewijd met het bloed van kalveren en bokken. Het nieuwe is ingewijd met het bloed van ChristusGezalfde, dat de kracht heeft om alle falen af te weren en alle menselijke hulp weigert.


19 Want elk voorschrift door Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen gesproken wordend tot al het volk, nam hij overeenkomstig de wet het bloed van de kalveren en van de geitebokken, met water en scharlakenrode wol en hysop, en besprenkelde hij zowel de rol zelf als al het volk, 4 Dan geeft de priester instructie dat hij die zichzelf reinigt twee levende, reine vogels neemt, en hout van de ceder en herhaald gedompelde draad van karmozijn en hysop. (SW)[Lev. 14:4] - 3 En Mozes komt en hij verhaalt aan het volk alle woorden van JAHWEH en alle verordeningen. En heel het volk antwoordt met één stem en zij zeggen: "Alle woorden die JAHWEH sprak zullen wij doen." (SW)[Ex. 24:3]
20 zeggend: "Dit is het bloed van het verbond dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker naar jullie toe als instructie geeft*." 8 En Mozes neemt het bloed en hij sprenkelt het op het volk en hij zegt: "Aanschouw het bloed van het verbond dat JAHWEH met jullie snijdt in verband met al deze woorden." (SW)[Ex. 24:8]
21 En ook de tent en al de voorwerpen van de dienstverrichting besprenkelde* hij evenzo met het bloed. 15 En Mozes slacht hem en hij neemt het bloed en hij doet het op de horens van het altaar, rondom, met zijn vinger, en hij brengt een zondeoffer op het altaar. En het bloed giet hij uit op het fundament van het altaar en hij heiligt het, om er een beschutting over te maken. ... 19 en hij slacht hem. En Mozes sprenkelt het bloed op het altaar, rondom. (SW)[Lev. 8:15,19]
22 En bijna alles wordt gereinigd in bloed, overeenkomstig de wet, en los van bloedvergieting gebeurt het laten gaan niet. 11 want de ziel van het vlees is in het bloed, en Ik, Ik geef het aan jullie op het altaar om een beschutting te maken over jullie zielen, want het bloed, het maakt een beschutting voor de ziel. (SW)[Lev. 17:11]
23 Het was dan inderdaad noodzaak dat de voorbeelden van de dingen in de hemelen in deze gereinigd worden, maar de ophemelse dingen zelf door betere offers dan deze.
24 Want ChristusGezalfde kwam niet binnen in met handen gemaakte heilige plaatsen, representaties van de waarachtige dingen, maar tot in de hemel zelf, om nu kenbaar gemaakt* te worden voor het gezicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, ten behoeve van ons. 1 Mijn kindertjes, deze dingen schrijf ik aan jullie opdat jullie niet zullen zondigen. En in het geval dat iemand zal zondigen, hebben wij een Erbij Geroepene bij de Vader: Jezus Christus, de Rechtvaardige. (SW)[1Joh. 2:1]
25 Ook niet opdat Hij vele malen Zichzelf zal aanbieden, net zoals de hogepriester overeenkomstig de jaargang binnenkomt tot in de heilige plaatsen van de heilige plaatsen, met andermans bloed,
26 anders was het voor Hem bindend vele malen te lijden vanaf de neerwerping van de wereld. Maar nu, één maal, bij de voltooiing van de aionen, tot afschaffing van de zonde, door Zijn °offer, is Hij openbaar gemaakt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Het is duidelijk dat ChristusGezalfde niet verscheen aan "het einde van de wereld", noch aan de afsluiting van de aionen. Ook is de zonde niet geheel uitgeschakeld. Zodanig, echter, is de werkzaamheid van Zijn offer, dat we weten dat zonde uiteindelijk uit het universum uitgebannen zal worden. En we weten ook dat dit zal gebeuren bij de afsluiting van de aionen. Daarom is deze ietwat ingewikkelde zin met dit gevolg weergegeven.


27 En overeenkomstig zoveel als het voor de mensen weggelegd is één maal te sterven, en na dit een beoordeling, 19 In het zweet van jouw neusgaten zal jij brood eten, tot jouw terugkeer naar de grond, vanwaar jij genomen werd. Want jij werd genomen van losse aarde en naar losse aarde keer jij terug."(SW)[Gen. 3:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Dit is niet een algemene uitspraak over alle mensen, maar over de mensen die nu voortdurend in beeld zijn geweest, dat wil zeggen: de Leviaanhanger, aanhankelijktische priesters. Het woord oordeel heeft geen verwijzing naar het oordeel van de mensheid voor zonde, maar is het recht zetten van die gevallen in Israëlstrijder van God die voortduurden tot de dood van de hogepriester. De onschuldige die doodslag gepleegd zou hebben, leefde in de schuilstad tot de dood van de grote priester (Num. 35:22-29). Dan zal hij naar zijn woonplaats kunnen terugkeren. Dit was zijn "oordeel". De parallel vereist dat dit oordeel overeenkomt met de redding die zal komen tot hen die ChristusGezalfde verwachten. Hij, de Hoofd Priester, is gestorven en op de gepaste tijd zal Israëlstrijder van God, de doodslager, terugkeren naar het land dat het bezit.


28 zo zal ook °ChristusGezalfde, één maal aangeboden wordend in het omhoog brengen van de zonden van velen, vanuit een tweede keer gezien worden door die Hem verwachten, los van zonde, tot redding, door geloof. 10 In welke wil wij geheiligd zijn, door de offergave van het lichaam van Jezus Christus, bij één enkele gelegenheid. (SW)[Hebr. 10:10] - 12 Daarom zal Ik tot Hem opdelen onder de velen en met aanzienlijken zal Hij buit opdelen, omdat Hij Zijn ziel tot de dood leeggiet. En Hij wordt geteld met overtreders en Hij draagt de zonde van velen en voor de overtreders doet Hij voorspraak. (SW)[Jes. 53:12] - Want ons burgerschap behoort in de hemelen, waaruit ook wij verwachten de Redder, de Heer, Jezus Christus (SW)[Filip. 3:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Deze verschijning van ChristusGezalfde verwijst naar Zijn terugkomst naar Israëlstrijder van God. Hij zal aan allen redding brengen, of ze nu waken of dommelen (1Thess. 5:10), wanneer Hij voor ons komt. Maar aan Israëlstrijder van God brengt Hij redding aan die Hem verwachten. Net zoals de hogepriester het heilige der heiligen binnen ging op de grote verzoendag en naar buiten kwam om de wachtende menigte te zegenen, zo is ChristusGezalfde binnen gegaan in het hemelse heiligdom en zal een zegening brengen wanneer Hij komt.

1) Vaars: de bekende heifer - een vaars, een jonge koe, met perfect rode beharing


Terug naar de index.
Naar Hebreeën 10   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.