Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 14

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 "Laat jullie °hart toch niet verontrust worden! Gelooft in °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en gelooft ook in Mij.
2 In het woonhuis van Mijn °Vader zijn vele verblijven. Indien echter niet zei Ik het ooit tot jullie. Ik ga om plaats voor jullie gereed te maken*'. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

De tempel in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was het huis van de Vader. In de muren waren vele verblijfplaatsen voor de priesters en Leviaanhanger, aanhankelijketen, die in het gebied hun dienst deden. Er is nergens in de Schrift een hint dat de discipelen naar de hemel gaan. Een hemelse bestemming werd pas onthuld toen de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine in zijn Romekrachtinse gevangenis was. Toen maakte hij dit voor het eerst bekend in zijn Efezetoegestaanbrief. Maar het is niet voor de heiligen van de Besnijdenis. Al hun zegeningen zijn hemels van aard en, net als het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, dalen neer vanuit de hemel, maar ze worden alle op aarde genoten. Alleen zij in de huidige geheime bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen te midden van de ophemelsen. De Besnijdenis geniet de dagen van de hemel op aarde. Daarom komt ChristusGezalfde terug en is bij hen in het koninkrijk.


3 En in het geval dat Ik gegaan zal zijn en Ik een plaats voor jullie gereed zou maken, kom Ik weer en zal Ik jullie meenemen naar Mijzelf, opdat waar Ik ook ben, ook jullie zullen zijn. In het geval iemand Mij zal willen bedienen, laat hem Mij volgen! En waar ook Ik ben, daar zal ook ░Mijn ░bediende zijn. Indien iemand Mij zal bedienen, zal de Vader hem eren. (SW)[Joh. 12:26]
4 En waar Ik heen ga hebben jullie waargenomen en de weg hebben jullie waargenomen."
5 Tomastweelingbroer zegt tot Hem: "Heer! Wij hebben niet waargenomen waarheen U gaat. En hoe kunnen wij de weg waargenomen hebben?"
6 °JezusJAH redt zegt tot hem: "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt naar de Vader toe anders dan door Mij. welke Hij voor ons inwijdt, door een pas geslachte en levende weg, door het gordijn, dit is van Zijn ░vlees, (SW)[Hebr. 10:20] - 14 En het Woord werd vlees en woont in een tent onder ons. En wij slaan Zijn ░heerlijkheid gade, een heerlijkheid als van een eniggeborene bij Vader, vol van genade en van waarheid. ... 17 Want de wet werd door Mozes gegeven. De genade en de waarheid gebeurde door Jezus Christus. (SW)[Joh. 1:14,17] - ░Jezus zei tot haar: "Ik ben de Opstanding en het Leven. Die in Mij gelooft, ook indien hij zal sterven, zal leven.(SW)[Joh. 11:25]
7 Indien jullie Mij hadden gekend, hadden jullie ook ooit Mijn °Vader gekend. En vanaf dit moment kennen jullie Hem en hebben jullie Hem gezien." Zij dan zeiden tot Hem: "Waar is uw ░vader?" Jezus antwoordde en zei: "Jullie hebben noch Mij waargenomen, noch Mijn ░Vader. Indien jullie Mij waargenomen hadden, zouden jullie ook ooit Mijn ░Vader waargenomen hebben." (SW)[Joh. 8:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

ChristusGezalfdeĺ gebruikelijke karakter in dit evangeliegoede bericht is "het Woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker". Hij geeft ons een glimp van Zichzelf als het Beeld van de Vader. Niemand kan de onzichtbare Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zien. Maar de discipelen hadden zeker alle kenmerken van de Vader gezien die in Hem getoond werden, omdat Hij hen liefhad en hen leidde, hen onderwees en voedde, ze alle zorg en bescherming gevend van kleine kinderen. Hij was niet de Vader, maar de Vader was in Hem, en kon nergens anders gezien worden. Maar deze glimp van de Vader (passend in dit verslag) is zeer duidelijk in Zijn woorden en werken. Deze waren niet de Zijne, maar van Zijn Vader.


8 °Filippuspaardenvriend zegt tot Hem: "Heer! Toon aan ons de Vader en het is voor ons voldoende."
9 °JezusJAH redt zegt tot hem: "Zoveel tijd ben Ik met jullie en jullie hebben Mij niet gekend? Filippuspaardenvriend! Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien! En hoe zeg je: 'Toon aan ons de Vader'? Die de afbeelding is van de onzichtbare God, Eerstgeborene van heel de schepping.(SW)[Kol. 1:15]
10 Geloof jij niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De uitspraken die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet vanaf Mijzelf, maar de Vader, in Mij blijvend, Hij doet Zijn °werken. Maar indien Ik ze doe en indien jullie Mij niet geloven, geloof in de werken, opdat jullie zullen weten, en jullie zullen weten dat in Mij de Vader is en Ik in de Vader ben." (SW)[Joh. 10:38]
11 Gelooft Mij dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is. Maar indien niet, gelooft in Mij vanwege de werken zelf. 37 Indien Ik niet de werken van Mijn ░Vader doe, geloof Mij niet! 38 Maar indien Ik ze doe en indien jullie Mij niet geloven, geloofm in de werken, opdat jullie zullen weten, en jullie zullen weten dat in Mij de Vader is en Ik in de Vader ben." (SW)[Joh. 10:37,38]
12 Amen! Amen! Ik zeg tot jullie: Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal ook deze doen. En grotere dan deze zal hij doen, want Ik ga naar de Vader toe. ░Jezus dan zei: "Ik ben nog kleine tijd bij jullie en Ik ga heen naar Die Mij zendt. (SW)[Joh. 7:33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

We hebben hier een verwijzing naar de schitterende wonderen die door de apostelen en anderen verricht werden in de Pinksterperiode, volgend op Zijn hemelvaart, en ook van de nog veel grotere wonderlijke dingen die in de toekomst het koninkrijk zullen inluiden. De geestelijke zegeningen van het heden zijn in werkelijkheid veel groter dan welke van deze dan ook, maar ze waren op dat moment nog niet in beeld, want ze waren een geheim, verborgen in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en er kon zelfs niet op gehint worden totdat IsraŰlstrijder van Gods uiteindelijk falen zeker was gesteld.


13 En iets wat jullie ook maar zouden verzoeken in Mijn °naam, dit zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zou worden. Niet jullie kiezen Mij uit, maar Ik kies jullie uit en Ik plaats jullie, want jullie zullen heengaan en jullie zullen veel vrucht voortbrengen. En jullie ░vrucht zal blijven, want in het geval jullie ook iets in Mijn ░naam van de Vader zullen verzoeken, zal Hij aan jullie geven. (SW)[Joh. 15:16] - 1 Deze dingen spreekt ░Jezus. En zijn ░ogen omhoog heffend naar de hemel, zei Hij: "Vader! Het uur is gekomen, verheerlijk Uw ░Zoon, opdat Uw ░Zoon U zou verheerlijken, (SW)[Joh. 17:1]
14 In het geval dat jullie Mij iets zouden verzoeken in Mijn °naam, dit zal Ik doen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Deze woorden zijn voor velen een valstrik gebleken. Ze hebben veel gevraagd in Zijn naam dat niet uitgekomen is. Dit schijnt terug te slaan op Zijn trouw. Het probleem verdwijnt wanneer we zien dat dit niet voor de Onbesnedenheid is (Rom. 15:8). Wij hebben een veel hogere waarheid. Het wordt uiteen gezet in Filippenzen 4:6. We maken onze verzoeken bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bekend met dankzegging en laten ze met dankzegging bij Hem achter om er naar te handelen zoals Zijn liefde bepaalt, niet zoals wij dicteren.


15 In het geval dat jullie Mij zullen liefhebben, zullen jullie de voorschriften, de Mijne, bewaren. Want dit is de liefde van ░God: dat wij Zijn ░voorschriften zullen bewaren, en Zijn ░voorschriften zijn niet zwaar. (SW)[1Joh. 5:3]
16 En Ik zal de Vader vragen en een andere Erbij-geroepene zal Hij aan jullie geven, opdat deze inderdaad met jullie zal zijn tot in de aion, Maar Ik zeg de waarheid tot jullie. Voor jullie is het nuttig dat Ik zal wegkomen, want in het geval dat Ik niet zal wegkomen, zal de Erbij-geroepene niet naar jullie toe komen. Maar in het geval dat Ik gegaan zal zijn zal Ik hem naar jullie toe zenden. (SW)[Joh. 16:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De Heer Zelf was de Trooster van de apostelen toen Hij bij hen was. Nu Hij op het punt stond weg te gaan, zouden ze niet alleen de troost nodig hebben die Hij hen had gegeven, maar een speciale maat om ook Zijn afwezigheid te doorstaan. Het is zeer roerend om te zien dat, terwijl de donkere schaduwen van het kruis Zijn ziel gaan bevolken, Hij niet bezig is mijn Zijn eigen verdriet, maar met het verdriet van Zijn geliefde discipelen. De geest die Hij na Zijn verheerlijking (7:39) had beloofd, moest een levende bron zijn, maar, met het oog op het verdriet dat hen zo spoedig zou overspoelen, wordt die nu een trooster genoemd, want dit zou de eerste taak er van zijn.

Hij wordt "de geest van waarheid" genoemd, in tegenstelling tot "de geest van misleiding" (1Joh. 4:6). De wereld zoekt troost in haar valse filosofie, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen vinden vertroosting in de waarheid. De geest van misleiding is die valse vloed van geestkracht die de wereld opveegt naar de aanbidding van de antichrist. De geest van waarheid is het tegendeel er van.

Hij vertelde hen dat de uitspraken die Hij sprak geest en leven zijn. Het is de geest die levend maakt (6:63). Daarom mogen we aannemen dat de uitdeling van geest, na Zijn levendmaking, toen Hij op hen blies en zei "Ontvang heilige Geest" (20:22), overeenkomt met de uitdeling van adem van leven aan Adam (van) rode (aarde) (Gen. 2:7), zodat hij een levende ziel werd. Op deze manier toonde de laatste Adam (van) rode (aarde) Zichzelf een leven uitdelende Geest (1Kor. 15:45).

Pinksteren was niet het ontvangen van heilige Geest om leven te geven, maar het was de doop er in ter reiniging, het vullen er mee om te spreken en de komst er van voor kracht.

De ontvangst van heilige Geest was, in het evangeliegoede bericht van het koninkrijk. afhankelijk van bekering en doop (Hand. 2:38). In Samariawaker wachtte de gift op het gebed en het opleggen van de handen van de apostelen (Hand. 8:15-17), overeenkomstig het gezag dat de Heer aan hen overdroeg toen het aan hen werd gegeven (20:23). In de huidige bedeling van allesoverstijgende genade is dit het aandeel van allen die geloven (Efe. 1.13). Het is een voorsmaak van alle geestelijke bezittingen die de onze zijn in ChristusGezalfde JezusJAH redt, te midden van de ophemelsen.


17 de geest van °waarheid, die de wereld niet in ontvangst kan nemen, want ze aanschouwt hem1) niet, ook kent ze hem1) niet. Maar jullie kennen hem1), want hij1) blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Maar wanneer ook maar deze zal komen, de geest van ░waarheid, zal hij jullie de weg leiden tot in alle ░waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar in het geval dat hij zal horen, zoveel zal hij spreken; en over de komende dingen zal hij jullie verkondigen.(SW)[Joh. 16:13]
18 Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom naar jullie toe.
19 Nog een klein beetje tijd en de wereld aanschouwt Mij niet meer. Jullie echter aanschouwen Mij, omdat Ik leef en jullie zullen leven. ░Jezus dan zei tot hen: "Nog korte tijd is het licht onder jullie. Wandelm zolang jullie het licht hebben, opdat het donker jullie niet zal grijpen. En die wandelt in de duisternis heeft niet waargenomen waarheen hij gaat. (SW)[Joh. 12:35] - Zoals de levende Vader Mij afvaardigt en Ik leef vanwege de Vader, zo zal ook die Mij kauwt vanwege Mij leven. (SW)[Joh. 6:57]
20 In die °dag zullen jullie weten dat Ik in Mijn °Vader ben en jullie in Mij en Ik in jullie. Maar indien Ik ze doe en indien jullie Mij niet geloven, geloof in de werken, opdat jullie zullen weten, en jullie zullen weten dat in Mij de Vader is en Ik in de Vader ben." (SW)[Joh. 10:38] - Hij die Mijn ░vlees kauwt en Mijn ░bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. (SW)[Joh. 6:56]
21 Die Mijn voorschriften heeft en ze bewaart, deze is die Mij liefheeft. Die nu Mij liefheeft zal door Mijn °Vader geliefd worden. En Ik zal hem liefhebben en Ik zal Mijzelf aan hem kenbaar maken." En dit is de liefde: dat wij zullen wandelen overeenkomstig Zijn ░voorschriften. Dit is het voorschrift zoals jullie horen vanaf het begin, dat jullie in haar zullen wandelen (SW)[2Joh.:6] - want de Vader Zelf houdt veel van jullie, omdat jullie veel van Mij hebben gehouden en jullie geloofd hebben dat Ik van de Vader kwam.(SW)[Joh. 16:27]
22 Judaslof (Griekse vorm van Juda) (niet °Iskariotman uit Keriot) zegt tot Hem: "Heer! En wat is er gebeurd dat U op het punt staat Uzelf aan ons kenbaar te maken en niet aan de wereld?" 40 Deze wekt ░God op in de derde dag en Hij geeft Hem kenbaar te worden, 41 niet aan al het volk, maar aan getuigen, die tevoren onder ░God geselecteerd waren, aan ons die samen aten en samen dronken met Hem na Zijn ░opstaan uit de doden.(SW)[Hand. 10:40,41]
23 JezusJAH redt antwoordde en zei tot hem: "In het geval dat iemand Mij liefheeft zal hij Mijn °woord bewaren en Mijn °Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en Wij zullen bij hem verblijf maken.
24 Die Mij niet liefheeft bewaart Mijn °woorden niet. En het woord dat jullie horen is niet het Mijne, maar van de Vader, Die Mij zendt*. ░Jezus dan antwoordde hen en zei: "Mijn ░onderwijs is niet van Mij, maar van Die Mij zendt. (SW)[Joh. 7:16]
25 Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken, bij jullie blijvend.
26 De Erbij-geroepene nu, de geest, de heilige, welke de Vader in Mijn °naam zal zenden, deze zal jullie alles onderwijzen en zal jullie alles in herinnering brengen wat Ik tot jullie zei. 7 Maar Ik zeg de waarheid tot jullie. Voor jullie is het nuttig dat Ik zal wegkomen, want in het geval dat Ik niet zal wegkomen zal de Erbij-geroepene niet naar jullie toe komen. Maar in het geval dat Ik gegaan zal zijn zal Ik hem naar jullie toe zenden. (SV)[Joh. 16:7] - Maar Ik zeg de waarheid tot jullie. Voor jullie is het nuttig dat Ik zal wegkomen, want in het geval dat Ik niet zal wegkomen, zal de Erbij-geroepene niet naar jullie toe komen. Maar in het geval dat Ik gegaan zal zijn zal Ik hem naar jullie toe zenden.(SW)[Joh. 16:13] - Toen Hij dan werd gewekt vanuit doden, worden Zijn ░leerlingen er aan herinnerd dat Hij dit zei. En zij geloven het Geschrift en het woord dat ░Jezus zei. (SW)[Joh. 2:22]
27 Vrede laat Ik aan jullie. Mijn °vrede geef Ik aan jullie. Niet zoals de wereld geeft geef Ik aan aan jullie. Laat jullie hart toch niet verontrust worden, laat het ook niet timide zijn. Deze dingen heb Ik tot jullie gesproken, opdat jullie in Mij vrede zullen hebben. In de wereld hebben jullie verdrukking. Maar houdm moed! Ik heb de wereld overwonnen!"(SW)[Joh. 16:33]
28 Jullie horen* dat Ik tot jullie zei: 'Ik ga heen en Ik kom naar jullie toe.' Indien jullie Mij lief hadden, verheugden* jullie je ooit dat Ik naar de Vader toe ga, want de Vader is groter dan Ik. 16 Een klein beetje tijd en jullie aanschouwen Mij niet meer en weer een klein beetje tijd en jullie zullen Mij zien." 17 Sommige van Zijn ░leerlingen zeiden tot elkaar: "Wat is dit? Wat zegt Hij tot ons? 'Een klein beetje tijd en jullie zullen Mij niet aanschouwen en weer een klein beetje tijd en jullie zullen Mij zien' en 'Ik ga heen naar de Vader'"? (SW)[Joh. 16:16,17] - Vˇˇr het feest van Pascha1) nu, had ░Jezus waargenomen dat Zijn ░uur kwam, opdat Hij zal verder zal gaan uit deze ░wereld naar de Vader, de eigenen liefhebbend die in de wereld zijn. Hij heeft hen lief tot in het einde.(SW)[Joh. 13:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

In het oosten zegt men niet, zoals wij: "Ik ga", maar veeleer: "Ik ga en kom terug," wanneer men spreekt over een gewone reis. Zo verzekert de Heer hen dat Hij hen niet blijvend zou verlaten, maar alleen voor een periode.


29 En nu heb Ik dit tot jullie uitgesproken voordat het gebeurt, opdat, wanneer het ook maar zal gebeuren, jullie zouden geloven. Vanaf dit moment spreek Ik tot jullie vˇˇr het gebeurt, opdat jullie zouden geloven, wanneer het maar zal gebeuren, dat Ik het ben. (SW)[Joh. 13:19]
30 Niet meer vele dingen zal Ik met jullie spreken, want de overste van de wereld komt en in Mij heeft hij niets. Nu is de beoordeling van deze ░wereld, nu zal de overste van deze ░wereld buiten geworpen worden. (SW)[Joh. 12:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Toen onze Heer sprak van Zichzelf in relatie tot de wereld, gebruikte Hij vaak de derde persoon. "Ook jij hebt Hem gezien en Die met jou spreekt, Deze is het." (9:37). Hij is de komende op Wie heel de schepping wacht. En toch, toen Hij kwam, wilde de wereld niets van Hem weten. Men wees Zijn Hoofdschap af, net zoals IsraŰlstrijder van God Zijn MessiasGezalfdeschap afwees en "er is niets voor Hem" (Dan. 9:26). Geen van deze heerlijkheden die bij Hem horen werden door IsraŰlstrijder van God toegestaan en Hij zal ze niet op Zich nemen totdat Hij komt in kracht en met heerlijkheid, zoals onthuld in Openbaringen, wanneer Hij verschijnt als de Ruiter op het witte paard, gekroond met vele diademen, de Koning der koningen en Heer der heren (Openb. 19:11-16). Hij, en niet SatanTegenstander, is het Hoofd van de wereld. Deze titel komt maar ÚÚn maal voor in dit verslag. Zie 12:31 en 16:11.


31 Maar opdat de wereld zal weten dat Ik de Vader liefheb, en zoals de Vader aan Mij instructie geeft*, zo doe Ik. Komt overeind! Wij zullen hier vandaan gaan." Want Ik spreek niet vanuit Mijzelf, maar de Vader, Die Mij zendt, Hij heeft Mij Zelf een voorschrift gegeven, wat Ik zal zeggen en wat Ik zou spreken. (SW)[Joh. 12:49] - Ontwaakt! We zullen gaan! Zie, die Mij overgeeft is nabij gekomen. (SW)[Matt. 26:46] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Wat is hier veel genade! De wereld oordeelt Hem en werpt Hem uit, daarom gebruikt Hij onmiddellijk hun haat om de liefde van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor Hem en voor hen te onthullen. Ja, hier hebben we de grootste triomf van de liefde. Mensen konden niet slechter doen en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet beter. Zijn liefde had hun haat nodig als achtergrond en maakt er goed gebruik om in de openbaarheid op te duiken, waar heel de wereld die kan zien.1) Hem/hij. Het gaat hier over "geest". In het Grieks is geest niet een persoon (hij/zij), maar iets onzijdigs, een "het". Omdat het in het Nederlands gewoonte is geest als een "hij" aan te duiden (een gevolg van de drie-eenheidsleer), is dat ook hier met "hem"en "hij" vertaald (eigenlijk fout).


Terug naar de index.
Naar Johannes 15
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.