Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En er was een mens uit de Farizeeënafgescheidenen, zijn naam was Nikodemusvolksoverwinnaar, een overste van de Joden. Nicodemus, die naar Hem toe kwam, eerder een van hen zijnde, zei tot hen(SW)[Joh. 7:50] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

We hebben een onheilige tempel gevonden, een ongeestelijk priesterschap, en nu worden voorgesteld aan een onwetende leraar! Intensieve toepassing van een enkel tekstboek had hem in een leven lang niet de elementen van de waarheid geleerd! Nicodemusvolksoverwinnaar, echter, was onder de indruk van de werken van de Heer, ook al begreep hij maar weinig van Zijn woorden. Net als de rest neemt hij letterlijk wat figuurlijk is. Hij had uit Ezechiėl, de profeet, moeten weten dat Israėlstrijder van God niet het koninkrijk binnen kon gaan zonder een nieuwe geest (Eze. 36:26).

Geestelijke wedergeboorte, de enige gebiedende voorwaarde, zonder welke het koninkrijk niet kan worden binnen gegaan, valt geheel buiten zijn geleerdheid. Al wat hij belangrijk vond was de lichamelijke relatie met de begunstigde natie.

De Heer deelde wedergeboorte niet uit als goed nieuws, maar als slecht nieuws. Dit is niet het evangeliegoede bericht, zelfs niet voor de Besnijdenis. Het evangeliegoede bericht heeft altijd met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Zijn ChristusGezalfde te maken, nooit met de mens en zijn noden of inspanningen. Van het laatste kan niets goeds gezegd worden, er kan geen evangeliegoede bericht geformuleerd worden. De nieuwe geboorte is geen evangeliegoede bericht, in welke zin dan ook. Het stelt een eis waaraan hij niet kan voldoen.

Voor iemand als Nicodemusvolksoverwinnaar, die verwachtte het koninkrijk binnen te gaan door lichamelijke verwekking, zou het een behoorlijke klap zijn om geestelijke wedergeboorte te verlangen. Mensen zijn totaal hulpeloos waar het hun lichamelijke verwekking betreft en zij kunnen net zo min iets doen om hun geestelijke wedergeboorte te bereiken. Het is het soevereine werk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geest.

Vorsend als het beeld is, duikt het niet zo diep in de menselijke hulpeloosheid als de waarheid voor de huidige bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade. Nu is er, indien iemand in ChristusGezalfde is, een nieuwe schepping (2Kor. 5:17). In geest slaan we de era van het koninkrijk over, de hergeboorte, en gaan we binnen in de nieuwe schepping, meer dan duizend jaren later. Een nieuwe geboorte zal hen passend maken voor een leven op aarde tijdens de milleniale aion. De nieuwe schepping past bij ons voor onze hemelse bestemming. Zij zullen een verjonging van de mogelijkheden ontvangen, wij zullen veranderd worden bij de opstanding en krachten en mogelijkheden ontvangen die ver uit gaan boven onze huidige mogelijkheden. Wedergeboorte houdt gezelschap met bekering en doop. De nieuwe schepping vergezelt de bedeling van de verzoening (2Kor. 5.18).


2 Deze kwam in de nacht naar Hem toe en zei tot Hem: "RabbiLeraar of meester, wij hebben waargenomen dat u vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bent gekomen, een leraar, want niemand kan deze °tekenen doen die u doet, in het geval °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet met hem zal zijn." En zij zenden Hem hun °leerlingen, met de Herodianen, zeggend: "Leraar! Wij hebben waargenomen dat U waar bent en U onderwijst in waarheid de weg van °God en het deert U om niemand, want U kijkt niet tot in het gezicht van mensen.(SW)[Matt. 22:16] - Dan zeiden sommigen vanuit de Farizeeėn: "Deze mens is niet naast God, want hij bewaart de sabbat niet." Maar anderen zeiden: "Hoe kan een mens, een zondaar, zulke tekenen doen?" En er was een scheuring in hen.(SW)[Joh. 9:16] - °Jezus van Nazaret, hoe °God Hem zalft met heilige geest en macht, Die doorheen het land kwam, weldoener zijnde en allen gezond makend die getiranniseerd worden door de Lasteraar, omdat °God met Hem was. (SW)[Hand. 10:38]
3 JezusJAH redt antwoordde en zei tot hem: "Amen! Amen! Ik zeg tot jou: in het geval iemand niet opnieuw geboren zal worden kan hij het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet waarnemen."
4 °Nikodemusvolksoverwinnaar zegt tot Hem: "Hoe kan een mens geboren* worden, grijsaard zijnde? Hij kan toch niet een tweede keer tot in de buikholte van zijn °moeder binnenkomen en geboren* worden?"
5 JezusJAH redt antwoordde*: "Amen! Amen! Ik zeg jou, indien iemand niet vanuit water en geest geboren zal worden, kan hij niet binnenkomen tot in het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. opnieuw verwekt zijnde, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaaisel, door het levende en blijvende woord van God (SW)[1Petr. 1:23]
6 Het verwekt zijnde vanuit het vlees is vlees. En het verwekt zijnde vanuit de geest is geest.
7 Jij zou je toch niet moeten verwonderen dat ik tot jou zei: 'Het is bindend dat jullie opnieuw geboren* worden.'
8 De windstoot waait waarheen hij ook maar wil en jij hoort zijn geluid. Maar jij hebt niet waargenomen vanwaar hij komt en waarheen hij gaat. Zo is elk die verwekt is vanuit het water en de geest." 5 Omdat jij niet weet wat de weg van de wind is, of botten in de buik van de volle, zo weet jij niet de werkzaamheid van de Elohim, Die het allemaal doet. (SW)[Pred. 11:5]
9 Nikodemusvolksoverwinnaar antwoordde en zei tot Hem: "Hoe kunnen deze dingen gebeuren?"
10 JezusJAH redt antwoordde en zei tot hem: "Jij bent de leraar van °Israėlstrijder van God en deze dingen weet jij niet?
11 Amen! Amen! Ik zeg tot jou dat wij spreken van wat wij waargenomen hebben en van wat wij gezien hebben geven wij getuigenis, en onze °getuigenverklaring nemen jullie niet in ontvangst. Wat Hij heeft gezien en hoort, van dit geeft Hij getuigenis. En niemand neemt Zijn °getuigenverklaring in ontvangst. (SW)[Joh. 3:32]
12 Indien Ik tot jullie de opaardse dingen zei en jullie geloven niet, hoe dan zullen jullie geloven in het geval dat Ik jullie de ophemelse dingen zal zeggen?"
13 En niemand is omhoog gegaan tot in de hemel dan Die vanuit de hemel neerdaalde*, de Zoon van de mens die in de hemel is. 6 Maar de rechtvaardigheid vanuit geloof zegt het zo: In je hart zal jij niet zeggen: "Wie zal omhoog gaan tot in de hemel, dat wil zeggen: om Christus naar beneden te leiden," 7 of wie zal afdalen tot in de afgrond, dat wil zeggen: om Christus vanuit doden omhoog te leiden? (SW)[Rom. 10:6,7]
14 En zoals Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen in de wildernis de slang verhoogt*, zo is het bindend voor de Zoon van de mens verhoogd* te worden, 9 En Mozes maakt een koperen slang en hij plaatst hem op de vaandelstok. En wanneer de slang een man beet en hij keek naar de koperen slang, dat hij leefde. (SW)[Num. 21:9] - Dan weer zei °Jezus tot hen: "Wanneer ook maar jullie de Zoon van de mens zouden verhogen, dan zullen jullie weten dat Ik het ben. En uit Mijzelf doe Ik niets, maar zo als Mij Mijn °Vader onderwijst, van deze dingen spreek Ik.(SW)[Joh. 8:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Nicodemusvolksoverwinnaar verkoos de bedekking van de nacht om zijn reputatie te bewaren, want hij was een trotse Farizeeėrafgescheidene die het niet kon hebben dat zijn naam aan die van ChristusGezalfde gekoppeld werd. Wat moet het hem nederig gemaakt hebben dat hij vergeleken werd met de door slangen gebeten Israėlstrijder van Godieten in de wildernis! Geleerd als hij was, hij kon de wedergeboorte niet begrijpen, maar de meest dwaze kon van zichzelf wegkijken naar de slang en leven vinden. Dit deed hij ongetwijfeld, want later waagde hij het ten gunste van ChristusGezalfde te spreken (7:50), en kwam hij openlijk, overdag, om specerijen te brengen voor Zijn begrafenis (19:39).


15 opdat elke die in Hem gelooft, toch niet verloren zal gaan, maar dat hij aionisch leven zal hebben. Deze dingen schrijf ik jullie, opdat jullie, die geloven in de naam van de Zoon van °God, zullen waarnemen dat jullie aionisch leven hebben. (SW)[1Joh. 5:13]
16 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft* de wereld zo lief, dat Hij Zijn °Zoon, de enigverwekte, geeft*, opdat elke in Hem gelovende toch niet verloren zal gaan, maar dat hij aionisch leven zal hebben. maar °God beveelt Zijn liefde tot in ons aan, ziende dat, toen wij nog zondaars waren, Christus ten behoeve van ons stierf. (SW)[Rom. 5:8] - En Ik geef hen aionisch leven en zij zullen zeker niet in de aion verloren gaan. En niemand zal ze uit Mijn °hand grissen.(SW)[Joh. 10:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Dit geeft ons niet de maat, maar het karakter van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde: niet zus, maar zo. Het is niet iets van het verleden: geliefd. De gift van Zijn Eniggeboren is een uitdrukking van Zijn tijdloze liefde. Wanneer de liefde van een mens wordt genoemd, wordt die omschreven in tijd en omvang. Maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde kent geen grenzen, behalve die welke ze zichzelf oplegt. Het karakter van de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die Nicodemusvolksoverwinnaar kende beperkte Hem tot Israėlstrijder van Gods nauwe grenzen, en gaf Hem weer als een Wetgever, eisend en alleen gevend als beloning. Nu breekt Zijn liefde door de nauwe beperkingen van de geliefde natie heen en toont Hem als een weldadige Gever, aionisch leven toedelend aan allen die geloven. Dit evangeliegoede bericht is speciaal passend voor de komende aion, wanneer Israėlstrijder van God opnieuw het zegenkanaal zal zijn voor de naties. Hoe goed het ook is, het ligt ver onder de uitstorting van gunst in de huidige bedeling. Nu hebben we niet aionisch leven, maar rechtvaardiging en verzoening. Nu dringt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde Hem om Zijn vijanden in feite te smeken om met Hem verzoend te zijn. Bij de wedergeboorte zal uit Israėlstrijder van God genade stromen naar de naties. Nu overstroomt het naar de naties in een veel kwistiger mate. Vergelijk de genade die hier wordt onthuld met die welke in Romekrachtinen tentoon gespreid wordt en in het bijzonder in Efeziėrs. Hier wordt alleen leven beloofd, daar hebben we rechtvaardigheid en vrede en verhoging naar hemelse eren, vér voorbij wat de meest volle interpretatie van deze passage kan brengen.


17 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vaardigt* Zijn °Zoon niet af tot in de wereld opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zal worden. 22 Want de Vader oordeelt ook niemand, want de gehele beoordeling heeft Hij gegeven aan de Zoon, ... 30 Ik kan uit Mijzelf niets doen. Naar wat Ik hoor, oordeel Ik. En Mijn °beoordeling is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn °wil, maar de wil van de Mij zendende.(SW)[Joh. 5:22,30] - En in het geval dat iemand de uitspraken van Mij zou horen en ze niet zou onderhouden, oordeel Ik hem niet. Want Ik kwam niet opdat Ik de wereld zou oordelen, maar opdat Ik de wereld zou redden.(SW)[Joh. 12:47] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Hoewel het niet de opdracht van ChristusGezalfde was om te veroordelen, legt Hij, het Licht zijnde, toch de duisternis bloot. De priesters en Farizeeėnafgescheidenen werden geoordeeld door hun haat voor het Licht.


18 Die in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar de niet gelovende is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enigverwekte Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Amen! Amen! Ik zeg jullie: wie Mijn °woord hoort en Die Mij zendt gelooft, heeft aionisch leven en komt niet tot in de beoordeling, maar hij is verder gegaan uit de dood tot in het leven.(SW)[Joh. 5:24]
19 Dit nu is de beoordeling: dat het licht tot in de wereld is gekomen en de mensen hebben* veeleer de duisternis lief dan het licht, want hun °werken waren boosaardig. Dan, weer, spreekt °Jezus tot hen, zeggend: "Ik ben het licht van de wereld. Die Mij volgt zou zeker niet in het donker wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben."(SW)[Joh. 8:12]
20 Want een ieder die slechte dingen verricht haat het licht en komt niet naar het licht toe, opdat zijn °werken toch niet ontmaskerd zullen worden. 11 En weesm niet mede-deelnemers aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar veeleer ook: ontmaskerm ze, 12 want de dingen die onder hen in het verborgene gebeuren, het is te schandelijk om te zeggen! 13 Maar het wordt alles, ontmaskerd wordend onder het licht, openbaar gemaakt, want al het openbaar gemaakt wordende is licht. (SW)[Efe. 5:11-13]
21 Maar wie de waarheid doet komt naar het licht toe, opdat zijn °werken openbaar gemaakt zullen worden, want zij zijn in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gewerkt."
22 Na deze dingen kwamen °JezusJAH redt en Zijn °leerlingen tot in het land °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde. En daar vertoefde Hij met hen en doopte. 1 Als dan de Heer wist dat de Farizeeėn horen dat Jezus meer leerlingen maakt en doopt dan Johannes, 2 (hoewel Jezus weliswaar zelf niet doopte, maar Zijn °leerlingen) (SW)[Joh. 4:1,2]
23 Nu was ook JohannesJAH is genadig aan het dopen in Enonbronnen, nabij °Salimheel, want daar waren vele wateren. En zij kwamen aan en werden gedoopt,
24 want °JohannesJAH is genadig was nog niet tot in de cel geworpen. Horende nu dat Johannes verraden was, trekt Hij zich terug in °Galilea, (SW)[Matt. 4:12]
25 Toen ontstond er een kwestie vanuit de leerlingen van °JohannesJAH is genadig met een Jood, aangaande reiniging. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Ceremoniėle reiniging is de ware definitie van dopen. Hiervoor waren dopen een gewoon kenmerk van het Joodse ceremoniėle systeem, maar ze werden gewoonlijk verbonden met de tempel en het wasvat en werden door de persoon zelf gedaan. JohannesJAH is genadig werd "de Doper" genoemd omdat hij een nieuwe methode introduceerde door het voor anderen te doen. Dit schiep een nieuwe eenheid. Allen die door JohannesJAH is genadig gedoopt werden onderscheidden zich van de rest van de natie door hun reiniging. Nu echter dopen de discipelen van de Heer en gaan de discipelen van JohannesJAH is genadig naar Hem, zo een nieuwe groep vormend en dreigend JohannesJAH is genadig’ discipelen te absorberen. Daarom definieert JohannesJAH is genadig zijn relatie met ChristusGezalfde. Hij is gewoon een voorloper. Hij is blij dat zijn discipelen hem verlaten voor de MessiasGezalfde, zijn Meester.


26 En zij kwamen naar °JohannesJAH is genadig toe en zeiden tot hem: "RabbiLeraar of meester, Die met u was aan de overkant van de Jordaande afdalende, voor Wie u getuigenis heeft gegeven, neem waar, Deze doopt en allen komen naar Hem toe!"
27 JohannesJAH is genadig antwoordde en zei: "Een mens kan niets in ontvangst nemen, in het geval het niet aan hem gegeven zal zijn vanuit de hemel. En niet in zichzelf neemt iemand de eer, maar geroepen wordend onder °God, zoals immers ook Aäron. (SW)[Hebr. 5:4] - Jezus antwoordde hem: "U heeft geen enkel gezag tegen Mij, indien het niet van boven aan u was gegeven. Vanwege dit heeft die Mij aan u heeft overgeleverd grotere zonde."(SW)[Joh. 19:11]
28 Jullie zelf geven voor mij getuigenis dat ik zei dat ik niet de ChristusGezalfde ben, maar dat ik van voor Die ben afgevaardigd. En hij belijdt en hij ontkent niet. En hij belijdt: "Ik ben de Christus niet."(SW)[Joh. 1:20] - In deze °dagen nu kwam Johannes de Doper aan, verkondigend in de woestijn van °Judea, (SW)[Matt. 3:1]
29 Die de bruid heeft is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verheugt zich in vreugde vanwege de stem van de bruidegom. Deze dan, mijn °vreugde, is vervuld. En °Jezus zei tot hen: "De zonen van de bruidskamer1) kunnen niet rouwen zolang de bruidegom bij hen is. Maar er zullen dagen komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal worden, en dįn zullen zij vasten. (SW)[Matt. 9:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

ChristusGezalfde is de Bruidegom, de gedoopte Israėlstrijder van Godieten zijn de bruid. JohannesJAH is genadig de Doper is de vriend. Israėlstrijder van God was vanouds de vrouw van JAHWEH, Zijn vrouw geworden in de wildernis (Jer. 2:2; 31:32). Zij liet Hem verraderlijk in de steek (Eze. 16:3,15,59,60). Hij scheidde van haar (Jer. 3:8-16). Hoewel de wet het niet toestaat (Deut. 24:1-4), zal Hij haar toch opnieuw vragen (Jer. 3:1-14). Zij zal hem trouwen onder het nieuwe verbond (Jer. 31:31-37). In de tussentijd heeft Hij Zichzelf beloofd haar voor Zichzelf te houden (Hos. 3:5). Babylonwirwar is de valse bruid, want het zal een imitatie van de echte zijn. Het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, dat de twaalf stammen van Israėlstrijder van God bevat, zal de bruid van het Lammetje zijn (Openb. 21:2-9). De naties staan buiten (Openb. 21:24). Voor zover we weten is het huwelijk beperkt tot de aarde. Het is geen beeld van hemelse werkelijkheden, maar van aardse gelukzaligheid. Het is voor de getrouwen in Israėlstrijder van God. Wij hebben een meer nabije en kostbaarder plaats, als leden van het lichaam van ChristusGezalfde. Wij zijn zo nabij dat Hij ons niet kan haten, maar ons voedt en koestert zoals wij doen met de leden van ons eigen lichaam (Efe, 5.29).


30 Voor Deze is het bindend te groeien, maar het is aan mij om minder gemaakt te worden.
31 Die van boven komt is boven alles. Die vanuit de aarde is, is vanuit de aarde en spreekt vanuit de aarde. Die vanuit de hemel komt is boven alles. En Hij zei dan tot hen: "Jullie zijn vanuit dat wat beneden is, Ik ben vanuit dat wat omhoog is. Jullie zijn vanuit deze °wereld, Ik ben niet vanuit deze °wereld.(SW)[Joh. 8:23] - Zij zijn vanuit de wereld en vanwege dit spreken zij vanuit de wereld en de wereld luistert naar hen. (SW)[1Joh. 4:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

JohannesJAH is genadig de Doper was van de aarde, zoals andere mensen. De Heer kwam van boven.


32 Wat Hij heeft gezien en hoort*, van dit geeft Hij getuigenis. En niemand neemt Zijn °getuigenverklaring in ontvangst. Amen! Amen! Ik zeg tot jou dat wij spreken van wat wij waargenomen hebben en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en onze getuigenverklaring nemen jullie niet aan. (SW)[Joh. 3:11]
33 Die Zijn °getuigenverklaring in ontvangst neemt, bezegelt* dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker waar is. Moge het niet gebeuren! Maar laat het worden: °God waar, maar elk mens leugenaar, net als het is geschreven: "opdat U gerechtvaardigd zal worden in Uw woorden, en U zal overwinnen in het U geoordeeld worden".(SW)[Rom. 3:4]
34 Want Die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker afvaardigt* spreekt de uitspraken van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, want Hij geeft de geest niet meteig. vanuit mate.
35 De Vader heeft de Zoon lief en Hij heeft alles in Zijn °hand gegeven. Want de Vader houdt veel van de Zoon en Hij toont Hem alles wat Hij Zelf doet. En grotere werken dan deze zal Hij aan Hem tonen, opdat jullie je zullen verwonderen.(SW)[Joh. 5:20] - Alles werd Mij overgegeven onder Mijn °Vader en niemand herkent de Zoon dan de Vader, noch herkent iemand de Vader dan de Zoon en wie de Zoon van plan is Hem te onthullen. (SW)[Matt. 11:27]
36 Die in de Zoon gelooft heeft aionisch leven, maar wie ongezeglijk is tegen de Zoon, zal geen leven zien, maar de boosheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker blijft op hem." Hij die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon van °God niet heeft, heeft het leven niet. (SW)[1Joh. 5:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Dit moet gelaten worden in de tijd waarin JohannesJAH is genadig sprak. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is nu verzoend, aangezien ChristusGezalfde gestorven is en Israėlstrijder van God terzijde is gesteld, zodat Zijn verontwaardiging nu niet tegen de koppigen is. Hij smeekt allen om verzoend te zijn (2Kor. 5.19).


Terug naar de index.
Naar Johannes 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.