Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 7

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En na deze dingen wandelde °JezusJAH redt in °Galileakring, want Hij wilde niet in °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde wandelen, omdat de Joden zochten Hem te doden*. Vanwege dit dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat ontbond, maar dat Hij ook zei dat Zijn Vader °God is, Zichzelf gelijk makend met °God. (SW)[Joh. 5:18]
2 Het feest van de Joden, de Tentenbouw het Loofhuttenfeest, nu was nabij. 34 "Spreek tot de zonen van Israėl, zeggend: 'In de vijftiende dag van deze zevende maand is de feestviering van de hutten, zeven dagen, voor JAHWEH. (SW)[Lev. 23:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Er waren zeven heilige feesten in Israėlstrijder van God: Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte, Eerstelingen, Pinksteren, Blazen van de bazuinen, Grote Verzoendag, Loofhutten en de Inzameling. De laatste twee werden beide gehouden op de vijftiende dag van de zevende maand, zodat naar beide verwezen wordt als het "Loofhuttenfeest." Deze feesten waren typerend voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers grote handelen met Zijn geliefde volk Israėlstrijder van God. Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte stelt ons de dood voor ogen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers lam. Daarom kon ChristusGezalfde niet gedood worden op het Loofhuttenfeest, want het was niet de juiste tijd. Eerstelingen typeert Zijn opstanding. Pinksteren, vijftig dagen later, voorafschaduwde het werk dat zo genoemd wordt in het boek Handelingen. Het Blazen van bazuinen en de Grote Verzoendag zullen hun antitypen hebben in het te vrezen oordeelperiode die vooraf gaat aan de duizend jaren. Het Loofhuttenfeest en de Inzameling zijn de blije oogstfeesten, die hun volheid van zegen in het milleniale koninkrijk afbeelden.

Zie See Leviaanhanger, aanhankelijkticus 23; Numeri 28:16; Numeri 29; Dt 16; Nehemia 8:13-18; ZachariaJAH gedenkt 14:16-19.

Dit was een van de drie maal in elk jaar dat de mannen in Israėlstrijder van God vereist werden te verschijnen in de tempel in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Zij moesten bij elke gelegenheid een geschenk brengen. Dit doet denken aan de drie grote geschenken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor Israėlstrijder van God. Bij het feest van het ongezuurde brood gaf Hij Zichzelf als het Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte Lam. Bij het Pinksterfeest gaf Hij de heilige Geest. Bij het toekomstige Loofhuttenfeest zal Hij hen de overvloedige oogst schenken van Zijn milleniale heerschappij. Zie Deuteronomium 16:15-16.


3 Zijn °broeders dan zeiden tot Hem: "Ga verder,hiervandaan, en ga heen tot in °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, opdat ook jouw °leerlingen jouw °werken die jij doet zouden aanschouwen.
4 Want niemand doet iets in het verborgene en hij zoekt zelf in vrijmoedigheid te zijn*. Indien jij deze dingen doet, maak jezelf openbaar aan de wereld!"
5 Want zelfs Zijn °broeders geloofden niet in Hem.
6 °JezusJAH redt dan zegt tot hen: "Mijn °periode is nog niet aanwezig, maar jullie °periode is altijd aanwezig, gereed. En °Jezus zegt tot haar: "Wat is het met Mij en met jou, vrouw? Mijn °uur arriveert nog niet." (SW)[Joh. 2:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Met het voorafgaande in beeld, is de daad van onze Heer vol van betekenis. Het was niet Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte, en daarom kon Hij niet openlijk opgaan en de dood uitnodigen. De tijd daarvoor was nog niet gekomen. Maar toch, in gehoorzaamheid aan de wet, en als privé Israėlstrijder van Godiet, moest Hij gaan, want in Hem moesten zowel de letter als de geest van de wet vervuld worden.

Het is van belang dat, hoewel we vaak over Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte lezen, alleen deze keer het Loofhuttenfeest voor ons wordt gebracht, en nu weigert Hij te gaan. Er is geen echt Loofhuttenfeest voor Israėlstrijder van God tot nadat het ware Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egyptelam gedood is en alle andere feesten hun vervulling hebben gehad. In al Zijn handelen was Hij bewust op één lijn met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onthulling.


7 De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat ze, omdat Ik getuigenis geef aangaande haar, dat haar °werken boosaardig zijn. Indien de wereld jullie haat, weten jullie dat ze Mij eerder dan jullie heeft gehaat.(SW)[Joh. 15:18] - Dit nu is de beoordeling: dat het licht tot in de wereld is gekomen en de mensen hebben de duisternis meer lief dan het licht, want hun °werken waren boosaardig. (SW)[Joh. 3:19]
8 Jullie, gaat omhoog tot in dit °feest! Ik ga niet omhoog tot in dit °feest, want Mijn periode is nog niet vervuld."
9 Deze dingen nu tot hen zeggend, blijft* Hij in °Galileakring.
10 Als nu Zijn °broers omhoog gingen naar het feest, dįn ging ook Hij Zelf omhoog, niet openlijk, maar als in het verborgene.
11 De Joden dan zochten Hem in het feest en zeiden: "Waar is hij?" Zij dan zochten °Jezus en zij zeiden, met elkaar staande in de gewijde plaats: "Wat denken jullie? Dat hij zeker niet naar het feest zal komen?"(SW)[Joh. 11:56]
12 En er was veel gemor aangaande Hem onder de scharen. Dezen zeiden inderdaad dat Hij goed is, maar anderen zeiden: "Nee, maar hij doet de schare dwalen!"
13 Niettemin sprak niemand met vrijmoedigheid over Hem, vanwege de vrees van de Joden. Na deze dingen nu vraagt Jozef van Arimathea, leerling zijnde, maar verborgen zijnde vanwege de vrees voor de Joden, aan °Pilatus opdat hij het lichaam van °Jezus zou wegnemen. En °Pilatus staat het toe. Hij dan kwam en neemt Zijn °lichaam weg.(SW)[Joh. 19:38]
14 Toen nu het feest reeds halverwege was ging JezusJAH redt omhoog tot in de gewijde plaats en onderwees.
15 De Joden dan verwonderden zich, zeggend: "Hoe heeft deze de documenten waargenomen, toch niet geleerd hebbend?" En komend tot in Zijn vaderstad, leerde Hij hen in hun °synagoge, zodat zij versteld staan en zeggen: "Van waar heeft deze deze wijsheid en de krachten? (SW)[Matt. 13:54]
16 °JezusJAH redt dan antwoordde* hen en zei: "Mijn °onderwijs is niet van Mij, maar van Die Mij zendt*. Want Ik spreek niet vanuit Mijzelf, maar de Vader, Die Mij zendt, Hij heeft Mij Zelf een voorschrift gegeven, wat Ik zal zeggen en wat Ik zou spreken.(SW)[Joh. 12:49] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Hier hebben we een test van een ware leraar. De grootste van alle leraren zou gemakkelijk een filosofie samengesteld hebben waarbij alle wijsheid van de tijden in onbelangrijkheid zouden wegzinken. Hij kon Socrates en Plato overvleugeld en Confucius in diskrediet gebracht hebben, en alle wijzen het zwijgen opgelegd. Maar Hij bracht geen enkele leer voort, formuleerde geen enkel principe, en vond geen enkel gezegd van Zichzelf uit. Hoewel de belichaming van de waarheid, deed Hij er geen aanspraak op de bron er van te zijn, maar alleen het kanaal.

"Mijn onderwijs is niet het Mijne, maar van Hem Die Mij zendt," is de disclaimer van de Enige Die ooit gekwalificeerd was om de waarheid te onderwijzen. Het is het hoogst bereikbare voor de zoeker van de waarheid om te ontdekken dat er geen waarheid is buiten Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en oorspronkelijkheid is duidelijk vals, tenzij die overeenkomt met waarheid die al aanwezig is in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker – en dat vernietigt dan weer de oorspronkelijkheid er van. Waarheid is één. De bron er van is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De uitdrukking er van is te vinden in Hem Die het Woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is. Blij is de leraar die zijn eigen gedachten wantrouwt en zijn eigen theoriėn afschaft, en poogt zijn eigen persoonlijkheid te doen onderduiken door een voortdurend en voortgaand contact met de levende woorden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! "Mijn onderwijs is niet het Mijne" zal niet een terughoudend, vernederend toegeven zijn, maar een jubelend en vurig verlangen om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de heerlijkheid te geven voor de waarheid, voorbij onze krachten van begrip en volkomen vreemd aan onze aangeboren mogelijkheden.


17 In het geval dat iemand zal willen Zijn °wil te doen, zal hij weten aangaande het onderwijs, of het vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.
18 Hij die spreekt vanaf zichzelf zoekt de eigen °heerlijkheid, maar Die de heerlijkheid zoekt van Die Hem zendt*, Deze is waar en in Hem is geen onrechtvaardigheid. Ik nu zoek niet Mijn °heerlijkheid. Hij is Die ze zoekt en oordeelt.(SW)[Joh. 8:50]
19 Heeft niet Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen aan jullie de wet gegeven? En niemand van jullie doet de wet! Waarom zoeken jullie Mij te doden*?" Want de wet werd door Mozes gegeven. De genade en de waarheid gebeurde door Jezus Christus. (SW)[Joh. 1:17] - die de wet in ontvangst namen door de mandaten van boodschappers en die jullie niet onderhouden." (SW)[Hand. 7:53] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Zondigende mensen zijn vandaag dezelfde als vroeger. De waarheid is altijd het teken voor twisten. Dit is in het bijzonder zo onder hen die zichzelf als enige bewaarder van de waarheid beschouwen. We hoeven niet te veronderstellen dat deze Joden een slecht geweten hadden bij het proberen de Ene te doden Die hun religie scheen te ondermijnen. We weten dat Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus van Tarsuseen stad in Ciliciė in Klein Aziė bewust tegen Hem opstond. Zo is het ook vandaag. Het Christendom kruisigt nog steeds de waarheid, terwijl het luid bezig is met het belijden van de loyaliteit aan de Bijbel. Ja, zo grondig heeft de fout de atmosfeer verzadigd, dat het praktisch onmogelijk is dat iemand de waarheid ziet, behalve door de waas van fouten waarmee een ieder is omringd. Alleen voortdurend contact met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Woord zal ons helpen. Alleen een nauw bekend zijn met de feiten van de oorspronkelijke teksten zal ons redden van de heersende afvalligheid.


20 De schare antwoordde*: "Jij hebt een demon! Wie zoekt jou te doden*?" Vanwege dit dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat ontbond, maar dat Hij ook zei dat Zijn Vader °God is, Zichzelf gelijk makend met °God. (SW)[Joh. 5:18]
21 JezusJAH redt antwoordde en zei tot hen: "Ik doe* één werk en jullie allen verwonderen je? 15 De mens dan vertrok en verkondigt aan de Joden dat het Jezus is Die hem gezond maakte. 16 En vanwege dit vervolgden de Joden °Jezus en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen deed tijdens de sabbat. (SW)[Joh. 5:15,16]
22 Vanwege dit heeft Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen aan jullie de besnijdenis gegeven (niet dat die vanuit Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen is, maar vanuit de vaders) en in een sabbat besnijden jullie een mens. 3 En in de achtste dag wordt het vlees van zijn voorhuid besneden(SW)[Lev. 12:3] - 8 °Jezus zei tot hem: "Kom overeind, pak jouw °ligmat op en wandel!" 9 En onmiddellijk werd de mens gezond en hij pakt zijn °ligmat op en hij wandelde. Het was nu sabbat in die °dag. (SW)[Joh. 5:8,9] [Commentaar]
Concordant Commentaar door Wim Janse

22

Jezus toont hen door dit voorbeeld aan dat zij, die Hem beschuldigen van werken tijdens de sabbat, zelf schuldig waren aan dit "vergrijp." Ze besneden immers jongetjes op de achtste dag na hun geboorte en het maakte dan niet uit of dat midden in de week was of tijdens de sabbat.


23 Indien een mens de besnijdenis in ontvangst neemt in een sabbat, opdat toch niet de wet van °Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen ontbonden zal worden, zijn jullie tot Mij chagrijnig omdat Ik een hele mens gezond maak* in de sabbat?
24 Oordeelt toch niet overeenkomstig het gelaat, maar oordeelt de rechtvaardige beoordeling." Jullie oordelen overeenkomstig het vlees. Ik oordeel niet, niemand. (SW)[Joh. 8:15] - 15 Jullie zullen geen onrechtvaardigheid doen in het oordeel. Jij zal het gezicht van de arme niet opheffen en het gezicht van de grote niet eren. In rechtvaardigheid zal jij jouw metgezel rechtspreken. (SW)[Lev. 19:15]
25 Sommigen vanuit de Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichtermers zeiden: "Is deze niet degene die zij zoeken te doden*?
26 En neem waar, hij spreekt met vrijmoedigheid! En zij zeggen niets tot hem? Of waarlijk, weten* de oversten niet dat deze de ChristusGezalfde is? "Kom hier! Neem waar, een Mens Die mij alles zei zoveel als ik doe. Deze is toch niet de Christus?" (SW)[Joh. 4:29]
27 Maar deze hebben wij waargenomen van waar hij is; maar de ChristusGezalfde, wanneer Hij ook maar zal komen, niemand weet van waar Hij is?" Wij hebben waargenomen dat °God tot Mozes heeft gesproken. Maar van deze mens hebben wij niet waargenomen van waar hij is." (SW)[Joh. 9:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Misschien is nergens de totale onbelangrijkheid van menselijke inspanningen om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers plannen te dwarsbomen zo duidelijk als in deze scene. Het was Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers raadsbesluit dat ze Hem zouden doden. En dat wilden ze maar al te graag doen. Maar het Loofhuttenfeest was niet de gepaste tijd voor Zijn offer. Dus gaat Hij gewoon het heiligdom binnen, de thuisbasis van Zijn vijanden. De Farizeeėnafgescheidenen zonden afgevaardigden om Hem te arresteren, maar ze doen het eenvoudig niet, teruggehouden door een onweerstaanbare tegenzin die zelf niet konden verklaren. Net als Daniėlrechter is God was Hij in de leeuwenkuil, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker had de muilen van de leeuwen toegesloten.

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gebruikt menselijke toorn voor Zijn eigen doel en weerhoudt de activiteiten er van om overeen te stemmen met Zijn doelstelling. Hij heeft al Zijn vijanden aan een lijntje, en verder dan dat kunnen ze komen. SatanTegenstander zelf is beperkt en wordt toegestaan alleen dat te doen dat uit zal lopen op goed. Zo werd het bewezen in het geval van Job en wie twijfelt er aan dat zijn geval typerend was?


28 °JezusJAH redt dan, onderwijzend in de gewijde plaats, schreeuwt* en zegt: "Jullie hebben Mij ook waargenomen en jullie hebben waargenomen waarvandaan Ik ben? En Ik ben niet vanaf Mijzelf gekomen, maar Die Mij zendt* is waarachtig, Die jullie niet hebben waargenomen. Ik ben gekomen in de naam van Mijn °Vader en jullie nemen Mij niet in ontvangst. In het geval dat een ander zal komen in zijn eigen °naam, die zullen jullie in ontvangst nemen. (SW)[Joh. 5:43]
29 Maar Ik heb Hem waargenomen, omdat Ik van bij Hem ben, en Deze heeft Mij afgevaardigd." Rechtvaardige Vader! Ook kende de wereld U niet, maar Ik kende U, en dezen weten dat U Mij afvaardigt.(SW)[Joh. 17:25]
30 Zij dan zochten Hem te pakken*. En niemand wierp de hand op Hem, want Zijn °uur was nog niet gekomen. Deze uitspraken spreekt Hij in de schatkistbewaarplaats, onderwijzend in de gewijde plaats, en niemand pakt Hem, omdat Zijn °uur nog niet was gekomen.(SW)[Joh. 8:20] - En °Jezus zegt tot haar: "Wat is het met Mij en met jou, vrouw? Mijn °uur arriveert nog niet." (SW)[Joh. 2:4]
31 Vanuit de schare nu geloven* velen in Hem en zij zeiden: "De ChristusGezalfde, wanneer Hij ook maar zal komen, zal niet meer tekenen doen dan welke Deze doet*!" Toen Hij nu in °Jeruzalem was in het Pascha, in het feest, geloven velen tot in Zijn °naam, van Hem de tekenen aanschouwend die Hij deed. (SW)[Joh. 2:23]
32 De Farizeeënafgescheidenen nu horen* het morren van de schare aangaande Hem betreffende deze dingen. En de hogepriesters en de Farizeeënafgescheidenen vaardigen* assistenten af, opdat zij Hem zouden pakken.
33 °JezusJAH redt dan zei: "Ik ben nog kleine tijd met jullie en Ik ga heen naar Die Mij zendt*. °Jezus dan zei tot hen: "Nog korte tijd is het licht onder jullie. Wandelm zolang jullie het licht hebben, opdat het donker jullie niet zal grijpen. En die wandelt in de duisternis heeft niet waargenomen waarheen hij gaat.(SW)[Joh. 12:35] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Toen de afgevaardigden kwamen om Hem te arresteren, was Hij niet verontrust, maar gaf kalm een vooruitblik op wat Hem zal overkomen in de toekomst. Het was nog zes maanden tot Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte en Hij wist dat ze Hem op dat moment niet konden arresteren. Daarom zei Hij: "Nog een weinig tijd ben Ik bij jullie." Ook ontkent Hij niet dat ze succesvol zullen zijn bij het Hem gevangen nemen, want het is Zijn toestemming, niet hun kracht, die het voor elkaar brengt. Daarom zei Hij simpelweg: "en Ik ga weg naar Hem Die Mij zendt."


34 Jullie zullen Mij zoeken en jullie zullen Mij niet vinden. En waar ook Ik ben, daar kunnen jullie niet komen." Kindertjes! Nog een klein beetje tijd ben Ik bij jullie. Jullie zullen Mij zoeken en, zoals Ik tot de Joden zei: 'Waar ook Ik heen ga kunnen jullie niet komen,' zeg Ik ook tot jullie op dit moment.(SW)[Joh. 13:33] - Vader! Die U aan Mij heeft gegeven, Ik wil dat waar Ik ook ben, ook dezen met Mij zullen zijn, opdat zij °Mijn °heerlijkheid zullen aanschouwen die U aan Mij heeft gegeven, want U heeft Mij lief van vóór de nederwerping van de wereld. (SW)[Joh. 17:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

De verklaring "waar Ik ben, daar kunnen jullie niet naartoe komen," kan niet gezien worden als hun altijddurend verwerping, want Hij gebruikt precies dezelfde woorden voor Zijn discipelen bij een latere gelegenheid (13:33). Ja, de vorm van het werkwoord is tegenwoordige tijd "naartoe komen", niet het onbepaalde "kom". Zelfs de ongelovige gaat de aanwezigheid van ChristusGezalfde binnen bij de opstanding ten oordeel.


35 De Joden dan zeiden tot zichzelf: "Waar staat deze op het punt heen te gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Hij staat toch niet op het punt tot in de verstrooiing van de Grieken te gaan en de Grieken te onderwijzen? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

De Joden waren, in de dagen van onze Heer, verspreid over heel de bekende aarde, maar waren in het bijzonder talrijk in Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn). Alexandriė (stad) van Alexander stak Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter naar de kroon als centrum van het Jodendom, maar de cultuur daar was sterk Grieks.


36 Wat is dit °woord dat hij zei: 'Jullie zullen Mij zoeken en jullie zullen Mij niet vinden'. En: 'Waar ook ik ben kunnen jullie niet komen'?"
37 In de laatste dag nu, de grote van het feest, stond °JezusJAH redt en schreeuwt*, zeggend: "In het geval dat iemand dorst zal hebben, laat hem naar Mij toe komen en laat hem drinken. 36 Zeven dagen zullen jullie een vuuroffer naderbij brengen aan JAHWEH. In de achtste dag is er voor jullie een bijeenkomst van heiligheid en jullie brengen een vuuroffer naderbij aan JAHWEH. Het is een dag van vrijheidsbeperking. Jullie zullen geen enkel werk van dienstbaarheid doen. (SW)[Lev. 23:36] - 10 Jezus antwoordde en zei tot haar: "Indien jij het geschenk van °God had waargenomen, en Wie het is Die tot jou zegt: 'Geef Mij te drinken,' zou jij ooit Hem vragen, dan geeft Hij jou levend water!" ... 14 maar wie ook maar zal drinken van het water dat Ik hem zal geven, zal toch geen dorst hebben tot in de aion. Maar het water dat Ik aan hem zal geven, zal in hem een bron van water worden, ontspringend tot in aionisch leven." (SW)[Joh. 4:10,14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Deze laatste dag sloot de cyclus af van de jaarlijkse feesten en was een passende tijd om de volheid van geestelijke zegen te voorzeggen die ze afbeeldden.


38 Die in Mij gelooft, vanuit zijn °buikholte zullen, zoals het Geschrift zei, rivieren van levend water stromen." 11 Een fontein van leven is de mond van de rechtvaardige, maar de mond van slechten bedekt geweld. (SW)[Spreuk. 10:11]
39 Dit nu zei Hij aangaande de geest, die degenen die in Hem geloven* op het punt stonden in ontvangst te nemen. Want heilige geest was nog niet gegeven, omdat JezusJAH redt nog niet wordt verheerlijkt*. Dan naar de rechterhand van God verhoogd wordend en bovendien de belofte van de heilige °geest bij de Vader in ontvangst nemend, giet Hij dit uit wat jullie bekijken en horen. (SW)[Hand. 2:33]
40 Vanuit de schare dan zeiden die deze °woorden horen*: "Deze is waarlijk de profeet!" 15 Een Profeet uit jouw midden, van jouw broeders, zoals ik, zal JAHWEH, jouw Elohim, doen opstaan. Naar Hem zullen jullie luisteren, (SW)[Deut. 18:15]
41 Anderen zeiden: "Deze is de ChristusGezalfde!" Maar dezen zeiden: "Toch niet! Want komt de ChristusGezalfde vanuit °Galileakring? Maar Saulus werd veeleer bij machte gemaakt en bracht de in Damascus wonende °Joden tot in verwarring, aantonend dat Deze de Christus is. (SW)[Hand. 9:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

Al sinds de dagen van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen wachtte de natie Israėlstrijder van God op de Profeet Die zoals hem zou zijn en de natie zou leiden uit wat erger was van de Egyptische slavernij naar de beėrving van het koninkrijk. Zij die Hem kenden als die beloofde Profeet begrepen maar weinig dat, net zoals Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen door zijn broeders werd verworpen toen hij eerst kwam om hen te verlossen, ook het grote antitype van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen door hen verworpen moet worden.

Een profeet is, in de Schrift, niet iemand die hoofdzakelijk de toekomst verkondigt, maar iemand die een boodschap van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft. Het is een vrijwel universele regel dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers boodschap en de drager er van, eerst geweigerd moeten worden. Ja, de profeet "zoals Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen" moet de voetstappen van het type volgen en in zijn eerste inspanningen om Zijn volk te redden moet Hij door het volk zelf tegengewerkt worden. Dit laat ons zien dat we niet teveel nadruk moeten leggen op menselijke "verantwoordelijkheid" (een term die onbekend is in de Schrift), want indien de Joden de Heer ontvangen hadden, zou Hij niet de ware Profeet zijn geweest. Ze waren verplicht Hem te verwerpen!

Het "Galileakring van de naties" en in het bijzonder de stad Nazaretjonge spruit of bewaker, werden geminacht door de vrome Joden. De term "Nazareneruit Nazaret" is een term van verachting en werd nooit door Zijn vrienden gebruikt. Er kon geen ChristusGezalfde vandaan komen. De MessiasGezalfde moest in BetlehemBroodhuis geboren worden, in de stad van koning Davidgeliefde, en, zoals ze hadden moeten weten, de geboorteplaats van zijn grotere Zoon. Laten we ons nooit er aan schuldig maken Hem Nazareneruit Nazaret te noemen en zo onszelf voegen bij Zijn ergste vijanden en moordenaars.


42 Zei het Geschrift niet dat vanuit het zaad van Davidgeliefde en vanaf BetlehemBroodhuis, het dorp waar ook Davidgeliefde was, de ChristusGezalfde komt?" 3 Met Mijn uitverkorene sneed Ik een verbond. Tot David, Mijn dienaar, zweerde Ik. 4 Jouw zaad zal Ik vestigen voor de aion en Ik bouw jouw troon voor generatie na generatie." Sela. (SW)[Psalm 89:3,4] - 2 En jij, Betlehem Efrata, de mindere om onder de mentoren van Juda te zijn, uit jou zal voor Mij een heerser in Israėl uitgaan en zijn uitgaan is als van vroeger, uit de dagen van de aion.(SW)[Micha 5:2]
43 Dan kwam er scheuring in de schare, vanwege Hem. 16 Dan zeiden sommigen vanuit de Farizeeėn: "Deze mens is niet naast God, want hij bewaart de sabbat niet." Maar anderen zeiden: "Hoe kan een mens, een zondaar, zulke tekenen doen?" En er was een scheuring in hen. (SW)[Joh. 9:16]
44 Sommigen echter vanuit hen wilden Hem pakken*, maar niemand wierp de handen op Hem.
45 De assistenten dan kwamen naar de hogepriesters en de Farizeeënafgescheidenen toe en dezen zeiden tot hen: "Vanwege wat leidden jullie hem niet?"
46 De assistenten nu antwoordden: "Nooit spreekt* een mens zo!" En allen gaven getuigenis van Hem en verwonderden zich over de woorden van °genade, die uitgingen uit Zijn °mond. En zij zeiden: "Is deze niet de zoon van Jozef?" (SW)[Luc. 4:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46

Doorheen heel dit verslag is het het vleesgeworden Woord dat voor ons staat. Het getuigenis van de afgevaardigden is een opmerkelijk eerbetoon aan de bovennatuurlijke aard van dat wat over Zijn lippen kwam. Hoe gebrekkig moet hun excuus hebben geleken voor de halfslachtige Farizeeėnafgescheidenen! Waarom arresteerden ze Hem niet? Waarom deden ze niet de taak die hen was opgedragen? "Geen mens spreekt zo!" Niet Zijn superbe uiterlijk of verheven verschijning, maar Zijn uitspraken namen hen in beslag, en alle kracht om hun rol te spelen vervliegt.


47 De Farizeeënafgescheidenen dan antwoordden hen: "Jullie zijn toch ook niet verdwaald?
48 Niemand vanuit de oversten of vanuit de Farizeeënafgescheidenen gelooft* in Hem. Op de zelfde wijze, niettemin, geloven ook velen van de oversten in Hem, maar vanwege de Farizeeėn beleden zij niet, opdat zij niet uit de synagoge gezet zullen worden,(SW)[Joh. 12:42]
49 Maar deze °schare, die de wet niet kent, zij zijn verwenst!"
50 Nikodemusvolksoverwinnaar, die naar Hem toe kwam, vroeger één vanuit hen zijnde, zegt tot hen: 1 En er was een mens uit de Farizeeėn, zijn naam was Nicodemus, overste van de Joden. 2 Deze kwam in de nacht naar Hem toe en zei tot Hem: "Rabbi, wij hebben waargenomen dat u van God bent gekomen, een leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, in het geval °God niet met hem zal zijn." (SW)[Joh. 3:1,2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

50

Nicodemusvolksoverwinnaar, de halfslachtige discipel, is bang om Zijn zaak vrijmoedig te verdedigen, en daarom probeert hij hen te hinderen in hun wetteloze daad. Maar zo’n zwakke supporter wordt al snel de mond gesnoerd en nog wel door juist die wet waarop hij een beroep deed.


51 "Onze °wet oordeelt de mens toch niet, in het geval dat men die niet eerst er van zou horen en zal weten wat hij doet." 16 En ik gaf in die tijd instructie aan jullie rechters, zeggend: Luisterm naar de disputen tussen jullie broeders en spreekm rechtvaardig recht tussen een man en tussen zijn broeder en tussen zijn tijdelijke verblijver. (SW)[Deut. 1:16]
52 Zij antwoordden en zeggen* tot hem: "Ben jij niet ook vanuit °Galileakring? Doorzoek en neem waar dat vanuit °Galileakring geen profeet oprijst." °Jezus nam °Nathaniėl waar, naar Hem toe komend, en Hij zei aangaande hem: "Neem waar! Waarlijk, een Israėliet in wie geen bedrog is!" (SW)[Joh. 1:47]
53 En zij gingen, ieder tot in zijn °huis. En tijdens de dagen nu was Hij aan het onderwijzen in de gewijde plaats, maar 's nachts, naar buiten gaand, overnachtte Hij buiten op de berg die de olijven wordt genoemd. (SW)[Luc. 21:37] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7:53-8:11

Aangezien deze passage niet te vinden is in de drie manuscripten waarop de Concordant Version is gebaseerd, werd het niet opgenomen in onze Griekse tekst. Twee bladen van de Alexandrinus zijn op dit punt verloren gegaan, maar een zorgvuldige berekening van het aantal lijnen laat zien dat de verloren bladen dit verhaal niet beschreven. Trouwens, het bewijs van oude versies en andere manuscripten zijn zo tegen het vasthouden aan deze tekst, dat geen uitgever het een plaats geeft, tenzij tussen haken.

Maar toch, het verhaal is zo volledig in harmonie met de genade van ChristusGezalfde dat we ons afvragen of het een andere bron kan hebben. Daarom zijn we gedwongen het te klasseren onder de vele zaken die Hij deed waarvan geen geļnspireerd verslag is.

[in de SchriftWoord vertaling zijn deze verzen gewoon opgenomen in JohannesJAH is genadig 8:1-11]


Terug naar de index.
Naar Johannes 8
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.