Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Johannes
Hoofdstuk 8

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 JezusJAH redt nu ging tot op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem. En tijdens de dagen nu was Hij aan het onderwijzen in de gewijde plaats, maar 's nachts, naar buiten gaand, overnachtte Hij buiten op de berg die de olijven wordt genoemd. (SW)[Luc. 21:37]
2 In de ochtendschemering nu kwam Hij weer aan in de gewijde plaats en al het volk kwam naar Hem toe. En gezeten* zijnde onderwees Hij hen. In dat uur zei °Jezus tot de scharen: "Zoals een rover komen jullie met zwaarden en stokken om samen Mij te vast te nemen. Dagelijks was Ik gezeten in de gewijde plaats, onderwijzend, en jullie grepen Mij niet. (SW)[Matt. 26:55]
3 De schriftgeleerden en de Farizeeënafgescheidenen nu leiden een vrouw, op echtbreuk gegrepen zijnde. En zij doen haar in het midden staan*.
4 Zij zeggen tot Hem: "Leraar! Deze °vrouw is op heterdaad gegrepen, echtbreuk plegend.
5 In de wet nu geeft* Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen aan ons instructie °zulken te stenigen. U dan, wat zegt u?" 10 En een man die echtbreuk pleegt met de vrouw van een man, die echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, de man die echtbreuk pleegt en de vrouw die echtbreuk pleegt zullen zeker ter dood gebracht worden. (SW)[Lev. 20:10]
6 Dit nu zeiden zij, Hem beproevend, opdat zij iets zullen hebben om Hem te beschuldigen. Maar °JezusJAH redt, neerwaarts bukkend*, schreef met de vinger in de aarde. Toen, gegaan zijnde, hielden de Farizeeën een beraadslaging, hoe ze Hem in een strik zouden vangen op een woord. (SW)[Matt. 22:15]
7 Als zij nu door gingen met Hem te vragen, richt* Hij Zich op en zei tot hen: "Degene van jullie zonder zonde, laat hem op haar de eerste steen werpen!" 7 De hand van de getuigen zal als eerste tegen hem komen om hem ter dood te brengen en de hand van heel het volk als laatste. Zo neem jij het kwade weg dat in jouw midden is. (SW)[Deut. 17:7]
8 En Zich weer voorover bukkend*, schreef Hij in de aarde.
9 En die het hoorden* kwamen uit, één voor één, beginnend* vanaf de oudsten tot de laatsten. En °Jezus JAH redt werd verlaten, alleen, en de vrouw die in hun midden was. En het horend, verwonderen zij zich, en Hem verlatend gaan zij weg. (SW)[Matt. 22:22]
10 °JezusJAH redt nu, Zich oprichtend*, zei tot haar: "Vrouw, waar zijn zij? Niemand veroordeelt* jou?"
11 Zij nu zei: "Niemand, Heer!" En °JezusJAH redt nu zei: "Ook Ik veroordeel jou niet. Ga, zondig vanaf °nu niet meer." Na deze dingen vindt °Jezus hem in de gewijde plaats en Hij zei tot hem: "Neem waar, jij bent gezond geworden! Zondig niet meer, opdat jou niet iets ergers zal overkomen." (SW)[Joh. 5:14]
12 Dan spreekt* °JezusJAH redt weer tot hen, zeggend: "Ik ben het licht van de wereld. Die Mij volgt zou zeker niet in het donker wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben." 6 En Hij zei: Het is een geringe zaak voor jou om Mijn dienaar te zijn, om de stammen van Jakob op te richten en om de bewaarden van Israël te doen terugkeren. En Ik geef jou tot licht van de naties, om Mijn redding te zijn tot aan het einde van de aarde. (SW)[Jes. 49:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12-29

Niets zal zo snel en zeker de ondergang van een bedrieger bewijzen als de claim dat hij altijd Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een genoegen doet. Van alle levende is er maar Één in staat geweest zo’n zware test te doorstaan. In de mond van ieder ander zou de claim van perfecte gehoorzaamheid onzinnig klinken. De aanname zelf zou Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geen genoegen doen en door mensen bespot worden. Het zou het bewijs zijn van geestelijke trots. Maar uit Zijn mond was het perfect vanzelfsprekend. In plaats van er aanstoot aan te nemen schijnen ze door het feit en wat het inhield getroffen te zijn, en als gevolg daarvan geloofden ze in Hem.

Dit is een van de heerlijkheden van ChristusGezalfde die Hem een op zich staande figuur maken in de geschiedboeken van de mensheid. Er zijn filosofen en goede mensen geweest, maar zelfs de besten waren niet smetteloos. Ja, zij durfden niet aanspraak te maken op absolute perfectie. Toch zien we deze kennelijk nederige boerenarbeider uit Palestina een vijandige wereld uitdagen om in Zijn daden een enkel woord of werk te ontdekken dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geen genoegen doet en voordeel brengt aan de mensen. Wie zou durven Hem te bekritiseren veroordeelt zichzelf.


13 Dan zeiden Farizeeënafgescheidenen tot Hem: "U geeft aangaande uzelf getuigenis. Uw °getuigenverklaring is niet waar!" Indien Ik zal getuigen over Mijzelf, is Mijn °getuigenis niet waar? (SW)[Joh. 5:31]
14 °JezusJAH redt antwoordde en zei tot hen: "Ook indien Ik getuigenis zal geven aangaande Mijzelf, Mijn °getuigenverklaring is waar, want Ik heb waargenomen vanwaar Ik kwam en waarheen Ik ga. Maar jullie hebben niet waargenomen vanwaar Ik kom of waarheen Ik ga. Jezus waargenomen hebbend dat de Vader Hem alle dingen in °handen heeft gegeven en dat Hij van God uit kwam en tot °God heen gaat, (SW)[Joh. 13:3] - °Jezus dan, onderwijzend in de gewijde plaats, schreeuwt en zegt: "Jullie hebben Mij waargenomen en jullie hebben waargenomen waarvandaan Ik ben? En Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Die Mij zendt is waarachtig, Die jullie niet hebben waargenomen.(SW)[Joh. 7:28]
15 Jullie oordelen overeenkomstig het vlees. Ik oordeel niet, niemand. 7 En JAHWEH zegt tot Samuël: "Het moet niet zo zijn dat jij kijkt naar zijn verschijning en naar de verhevenheid van zijn statuur, want Ik verwerp hem. Want het is niet wat de mens ziet, want de mens ziet met de ogen, maar JAHWEH ziet naar het hart." (SW)[1Sam. 16:7] - En in het geval dat iemand de uitspraken van Mij zou horen en ze niet zou onderhouden, oordeel Ik hem niet. Want Ik kwam niet opdat Ik de wereld zou oordelen, maar opdat Ik de wereld zou redden.(SW)[Joh. 12:47]
16 En in het geval dat Ik zou oordelen, Mijn °beoordeling nu is waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader Die Mij zendt*. Ik kan uit Mijzelf niets doen. Naar wat Ik hoor, oordeel Ik. En Mijn °beoordeling is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn °wil, maar de wil van de Mij zendende. (SW)[Joh. 5:30] - Neem waar, het uur komt, en is gekomen, dat jullie verspreid zullen worden, ieder tot in het eigene, en jullie zullen Mij alleen laten. En Ik ben niet alleen, omdat de Vader met Mij is.(SW)[Joh. 16:32]
17 Ook in jullie °wet nu is geschreven dat de getuigenverklaring van twee mensen waar is. 6 Op de mond van twee getuigen of drie getuigen zal de ter dood gebracht wordende ter dood gebracht worden. Hij zal niet ter dood gebracht worden op de mond van één getuige. (SW)[Deut. 17:6]
18 Ik ben Die getuigenis geeft aangaande Mijzelf, en de Vader, Die Mij zendt*, geeft getuigenis aangaande Mij." Indien wij de getuigenisverklaring van de mensen in ontvangst nemen, de getuigenverklaring van °God is groter, want dit is de getuigenverklaring van °God: dat Hij getuigenis heeft gegeven aangaande Zijn °Zoon. (SW)[1Joh. 5:9 ]
19 Zij dan zeiden tot Hem: "Waar is uw °vader?" JezusJAH redt antwoordde* en zei: "Jullie hebben noch Mij waargenomen, noch Mijn °Vader. Indien jullie Mij waargenomen hadden, hadden jullie ook ooit Mijn °Vader waargenomen." En deze dingen zullen zij aan jullie doen, want zij kennen de Vader niet, noch Mij.(SW)[Joh. 16:3] - Indien jullie Mij hadden gekend, hadden jullie ook ooit Mijn °Vader gekend. En vanaf dit moment kennen jullie Hem en hebben jullie Hem gezien."(SW)[Joh. 14:7]
20 Deze uitspraken spreekt* Hij in de schatkistbewaarplaats, onderwijzend in de gewijde plaats. En niemand pakt* Hem, omdat Zijn °uur nog niet was gekomen. Zij dan zochten Hem te pakken. En niemand wierp de hand op Hem, omdat Zijn °uur was nog niet was gekomen. (SW)[Joh. 7:30]
21 Hij dan zei weer tot hen: "Ik ga heen en jullie zullen Mij zoeken en in jullie °zonde zullen jullie sterven. Waar ook Ik heen ga kunnen jullie niet komen." 34 Jullie zullen Mij zoeken en jullie zullen Mij niet vinden. En waar ook Ik ben daar kunnen jullie niet komen." ... 36 Wat is dit °woord dat hij zei: 'Jullie zullen Mij zoeken en jullie zullen Mij niet vinden'. En: 'Waar ik ben kunnen jullie niet komen'?" (SW)[Joh, 7:34,36]
22 De Joden dan zeiden: "Hij zal zichzelf toch niet doden? Want hij zegt: 'Waar ook ik heen ga kunnen jullie niet komen.'"
23 En Hij zei dan tot hen: "Jullie zijn vanuit die beneden zijn, Ik ben vanuit dat wat °omhoog is. Jullie zijn vanuit deze °wereld, Ik ben niet vanuit deze °wereld. Die van boven komt is boven alles. Die vanuit de aarde is, is vanuit de aarde en spreekt vanuit de aarde. Die vanuit de hemel komt is boven alles. (SW)[Joh. 3:31] - Ik heb hen Uw °woord gegeven. En de wereld haat hen, omdat zij niet vanuit de wereld zijn, zoals Ik niet vanuit de wereld ben.(SW)[Joh. 17:14]
24 Ik zei dan tot jullie dat jullie zullen sterven in jullie °zonden. Want in het geval dat jullie niet in Mij zouden geloven, dat Ik het ben, zullen jullie in jullie °zonden sterven." Vanaf dit moment spreek Ik tot jullie vóór het gebeurt, opdat jullie zouden geloven, wanneer het maar zal gebeuren, dat Ik het ben.(SW)[Joh. 13:19]
25 Zij dan zeiden tot Hem: "Wie bent u?" °JezusJAH redt dan zei tot hen: "Het begin. Iets wat Ik ook tot jullie spreek.
26 Veel heb Ik aangaande jullie te spreken en te oordelen, maar Die Mij zendt* is waar. En de dingen die Ik bij Hem hoor*, deze dingen spreek Ik tot in de wereld." °Jezus dan, onderwijzend in de gewijde plaats, schreeuwt en zegt: "Jullie hebben Mij waargenomen en jullie hebben waargenomen waarvandaan Ik ben? En Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Die Mij zendt is waarachtig, Die jullie niet hebben waargenomen. (SW)[Joh. 7:28] - Want Ik spreek niet vanuit Mijzelf, maar de Vader, Die Mij zendt, Hij heeft Mij Zelf een voorschrift gegeven, wat Ik zal zeggen en wat Ik zou spreken.)[Joh. 12:49]
27 Zij weten* niet dat Hij tot hen aangaande de Vader sprak.
28 Dan weer zei °JezusJAH redt tot hen: "Wanneer ook maar jullie de Zoon van de mens zouden verhogen, dán zullen jullie weten dat Ik het ben. En uit Mijzelf doe Ik niets, maar zo als Mij Mijn °Vader onderwijst*, deze dingen spreek Ik. En zoals Mozes in de wildernis de slang verhoogt, zo is bindend dat de Zoon van de mens verhoogd zal worden (SW)[Joh. 3:14] - 5 Zij antwoordden Hem: "Jezus, de Nazoreeër!" °Jezus zegt tot hen: "Ik ben het." Maar ook Judas, die Hem overlevert, stond bij hen. 6 Als Hij dan tot hen zei: "Ik ben het," komen zij weg in de ruimten achter en vallen op de grond. ... 8 Jezus antwoordde: "Ik zei jullie dat Ik het ben. Indien jullie Mij dan zoeken, laat dezen heengaan,")[Joh. 18:5,6,8] - Want Ik spreek niet vanuit Mijzelf, maar de Vader, Die Mij zendt, Hij heeft Mij Zelf een voorschrift gegeven, wat Ik zal zeggen en wat Ik zou spreken.(SW)[Joh. 12:49]
29 En Die Mij zendt* is met Mij. Hij laat* Mij niet alleen, want Ik doe altijd de dingen die Hem behagen."
30 Bij Zijn spreken van deze dingen geloven* velen in Hem. Toen Hij nu in °Jeruzalem was in het Pascha, in het feest, geloven velen tot in Zijn °naam, van Hem de tekenen aanschouwend die Hij deed. (SW)[Joh. 2:23]
31 Dan zei °JezusJAH redt tot de Joden die in Hem geloofden: "In het geval dat jullie in °Mijn °woord zouden blijven, zijn jullie waarlijk Mijn leerlingen. 7 In het geval dat jullie in Mij zouden blijven en Mijn °uitspraken in jullie zouden blijven, zoveel in het geval dat jullie ook willen, verzoekm en het zal aan jullie gebeuren. 8 In dit wordt Mijn °Vader verheerlijkt, opdat het veel vrucht zal brengen en voor Mij leerlingen zullen worden.(SW)[Joh. 15:7,8]
32 En jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal jullie vrij maken."
33 Zij antwoordden Hem: "Wij zijn zaad van Abrahamvader van vele volken en voor niemand zijn wij ooit slaaf geweest. Hoe zegt u: 'Jullie zullen vrij worden'?" 36 Aanschouw!, wij zijn vandaag dienaren, en het land dat U gaf aan onze vaders om van haar vrucht en van haar goede te eten, aanschouw!, wij zijn daarin dienaren. (SW)[Neh. 9:36]
34 °JezusJAH redt antwoordde hen: "Amen! Amen! Ik zeg jullie dat een ieder die de zonde doet, slaaf is van de zonde. 16 Hebben jullie niet waargenomen dat voor wie jullie je tot in gehoorzaamheid presenteren als slaven, jullie zijn slaven zijn, aan wie jullie gehoorzamen, ofwel van zonde tot in de dood of van gehoorzaamheid tot in rechtvaardigheid? ... 20 Want toen jullie slaven van de zonde waren, waren jullie vrij tot de rechtvaardigheid.(SW)[Rom. 6:16,20]
35 De slaaf nu blijft niet in het woonhuis tot in de aion. De zoon blijft tot in de aion. 21 Echter, indien hij een dag of twee dagen staat, wordt hij niet gewroken, want hij is zijn zilver. (SW)[Ex. 21:2]
36 In het geval dan dat de Zoon jullie vrij zou maken, zullen jullie werkelijk vrij zijn. In de vrijheid maakt Christus ons vrij! Stam dan vast en word niet weer vastgezet in een juk van slavernij. (SW)[Gal. 5:1]
37 Ik heb waargenomen dat jullie zaad van Abrahamvader van vele volken zijn, maar jullie zoeken Mij te doden*, want Mijn °woord neemt in jullie geen plaats in. Vanwege dit dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat ontbond, maar dat Hij ook zei dat Zijn Vader °God is, Zichzelf gelijk makend met °God. (SW)[Joh. 5:18]
38 De dingen die Ik gezien heb bij de Vader spreek Ik. Doen ook jullie dan wat jullie van jullie °vader horen*!"
39 Zij antwoordden en zeggen* tot Hem: "Onze °vader is Abrahamvader van vele volken!" °JezusJAH redt antwoordde hen: "Indien jullie kinderen van °Abrahamvader van vele volken zijn, deden jullie ooit de werken van °Abrahamvader van vele volken.
40 Maar nu zoeken jullie Mij te doden*, een Mens Die tot jullie de waarheid heeft gesproken die Ik bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hoor*. Dit doet* Abrahamvader van vele volken niet. Vanwege dit dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat ontbond, maar dat Hij ook zei dat Zijn Vader °God is, Zichzelf gelijk makend met °God. (SW)[Joh 5:18] - Maar Ik zeg de waarheid tot jullie. Voor jullie is het nuttig dat Ik zal wegkomen, want in het geval dat Ik niet zal wegkomen, zal de Erbij-geroepene niet naar jullie toe komen. Maar in het geval dat Ik gegaan zal zijn zal Ik hem naar jullie toe zenden. (SW)[Joh. 16:7]
41 Maar jullie doen de werken van jullie °vader." Zij zeggen* tot Hem: "Wij werden niet vanuit ontucht geboren! Wij hebben één Vader, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!" 6 Vergelden jullie dit JAHWEH, ontaard en onwijs volk? Is Hij niet jullie Vader? Hijzelf verwierf jullie en Hij, Hij maakte jullie en Hij vestigt jullie. (SW)[Deut. 32:6]
42 °JezusJAH redt dan zei tot hen: "Indien °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker jullie °Vader was, hadden jullie Mij ooit lief, want Ik kwam uit vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Ik arriveer. Want Ik ben ook niet van Mijzelf gekomen, maar Deze vaardigt* Mij af. 7 Geliefden, wij zullen elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit °God, en een ieder wie °God liefheeft is vanuit °God verwekt en kent °God. 8 Wie niet liefheeft kent °God niet, omdat °God liefde is. (SW)[1Joh. 4:7,8] - Jezus waargenomen hebbend dat de Vader Hem alle dingen in °handen heeft gegeven en dat Hij van God uit kwam en tot °God heen gaat(SW)[Joh. 13:3] - Ik ben gekomen in de naam van Mijn °Vader en jullie nemen Mij niet in ontvangst. In het geval dat een ander zal komen in zijn eigen °naam, die zullen jullie in ontvangst nemen. (SW)[Joh. 5:43]
43 Waarom weten jullie °Mijn °spreken niet? Omdat jullie °Mijn °woord niet kunnen horen.
44 Jullie zijn vanuit jullie °vader, de duivelVerdachtmaker, en jullie willen de begeerten van jullie °vader doen. Deze was mensenmoordenaar vanaf het begin en hij staat niet in de waarheid, want in hem is geen waarheid. Wanneer ook maar hij de leugen zal spreken, spreekt hij vanuit de eigen dingen, want hij is leugenaar en de vader daarvan. 8 Die echter de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe werd de Zoon van °God openbaar gemaakt, opdat Hij de werken van de duivel zou ontbinden. ... 12 niet zoals Kaïn, die uit de boosaardige was en zijn broer afslachtte. En terwille van wat slachtte hij hem af? Omdat zijn °werken boosaardig waren, maar die van zijn °broer rechtvaardig.(SW)[1Joh.3:8,12] - 4 En de slang zegt tot de vrouw: "Jullie zullen niet stervend sterven, ... 13 En JAHWEH Elohim zegt tot de vrouw: "Wat is dit wat je deed?" En de vrouw zegt: "De slang, hij verleidde mij en ik at." (SW)[Gen. 3:4,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Alle zonde, in de Schrift, schijnt teruggevoerd te kunnen worden naar de Tegenstander, SatanTegenstander. Adam (van) rode (aarde) zondigde op zijn aandringen. Hij is de vader van alles wat fout is. Aangezien hij een schepsel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, is het een verwarrend probleem geweest over hem rekenschap te geven, zonder Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf te beschuldigen. Het is gebruik er op te staan dat hij perfect werd geschapen en, op een later moment, in zonde verviel. Maar dit is niet echt een oplossing. De aandrang om te zondigen, in dat geval, kwam van buiten, in plaats van binnenuit, en dat eist op zijn beurt weer een verklaring. De Tegenstander zondigde vanaf het begin. Hij was een moordenaar vanaf het begin. De Schrift leert eenvoudig dat hij als een Tegenstander of SatanTegenstander werd geschapen.

De oplossing voor de ultieme bron van zonde ligt in de aard er van. Zonde is in de kern van de zaak een fout maken. Het betekent "doel missen," tekortschieten aan een gegeven standaard. Met deze definitie in gedachten is het gemakkelijk te zien hoe Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een schepsel kon scheppen om te zondigen, als dat noodzakelijk zou zijn voor de vervulling van Zijn doelstelling. Hij zou, door dit te doen, geen enkele fout maken. In tegendeel, indien Hij SatanTegenstander perfect schiep, en het niet het doel of verlangen was dat hij zou zondigen, dan maakte Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een fout! De zondigheid van SatanTegenstander is het sterkste bewijs voor de zondeloosheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.

De kern van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is liefde. Die verlangt uitvoering er van. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker moet bekend gemaakt worden. Hij zal een Redder zijn; Zijn doelstelling vereist de aanwezigheid van zonde. Hij maakt een middel – de Tegenstander – om het virus in de schepping te injecteren. Hij redt Zijn schepselen en wint hun aanhankelijkheid. Bij bant zonde uit. Zonde is Zijn dienaar. Hij zal alle zonde rechtvaardigen wanneer Hij het tot een middel heeft gemaakt om Zijn schepselen in hart-intimiteit met Zichzelf heeft gebracht.


45 Ik echter zeg de waarheid en Mij geloven jullie niet.
46 Wie vanuit jullie ontmaskert Mij aangaande zonde? Indien Ik waarheid zeg, waarom geloven jullie Mij niet? Want Die geen zonde kende, maakte Hij ten behoeve van ons zonde, opdat wij rechtvaardigheid van God zullen worden in Hem.(SW)[2Kor. 5:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46

Wat een uitdaging voor de zelf-rechtvaardige Joden! Zij maakten aanspraak op een zondeloze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als vader, maar ze haatten Zijn zondeloze Zoon. Zonder enige pretentieuze inspanning dan ook, ging Hij kalm Zijn weg, zonder ook maar een enkele misstap te maken!


47 Die vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is hoort de uitspraken vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Daarom horen jullie niet, omdat jullie niet vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn." Wij zijn vanuit °God. Wie °God kent luistert naar ons, wie niet vanuit °God is luistert niet naar ons. Hieruit kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. (SW)[1Joh. 4:6]
48 De Joden antwoordden en zeggen* tot Hem: "Zeggen wij niet op ideale wijze dat u Samaritaaniemand uit de landstreek Samaria bent en dat u een demon hebt?" 21 En het horend, kwamen die met Hem zijn naar buiten om Hem te vatten, want, zeiden zij, men was buiten zichzelf. 22 En de schriftgeleerden die afdaalden van Jeruzalem zeiden: "Hij heeft Beëlzebul" en "In naam van de overste van de demonen werpt hij de demonen uit!"(SW)[Marc. 3:21,22]
49 JezusJAH redt antwoordde en Hij zei: "Ik heb geen demon, maar Ik eer Mijn °Vader en jullie onteren Mij!
50 Ik nu zoek niet Mijn °heerlijkheid. Hij is Die zoekt en oordeelt. Ik neem geen heerlijkheid in ontvangst van mensen, (SW)[Joh. 5:41]
51 Amen! Amen! Ik zeg tot jullie: In het geval dat iemand Mijn °woord zou bewaren, zou hij de dood zeker niet aanschouwen tot in de aion." Amen! Amen! Ik zeg jullie: wie Mijn °woord hoort en Die Mij zendt gelooft, heeft aionisch leven en komt niet tot in de beoordeling, maar hij is verder gegaan uit de dood tot in het leven. (SW)[Joh. 5:24] - [Commentaar]
Commentaar - Wim Janse

51

De Heer schijnt in dit vers te zeggen dat wie Zijn woord hoort en bewaart niet zal sterven. Maar dat lijkt me niet een juiste conclusie. In Johannes 5:24 staat een parallel vers met meer informatie; kennelijk was deze uitspraak uit 5:24 al bekend en verwees de Heer er hier kort naar.

"Amen! Amen! Ik zeg tot jullie dat wie Mijn woord hoort en Die Mij zendt gelooft, deze heeft aionisch leven en komt niet tot in de beoordeling, maar hij is verder gegaan vanuit de dood tot in het leven" (SW).
Men komt "vanuit de dood," men is dus overleden!

Het gaat hier dan ook niet om "geloof en je zal niet sterven"; de praktijk van alle dag laat zien dat dit niet het geval is, maar om: NU geloven zal STRAKS  vanuit de dood aionisch leven geven, dwz. leven in de nog toekomstige aionen. NU hebben we een kortstondig leven, STRAKS zal het voor de duur van de aion zijn. Als iemand in de huidige aion is gestorven en geloofde, zal hij of zij aan het einde van de huidige aion weer levend gemaakt worden, opstaan en opgenomen worden in de hemelse gewesten. Dan zal hij of zij leven tijdens de twee nog komende aionen.  "Tot in de aion" in Joh. 8:51 slaat op de eerstkomende, 4e, aion.


52 De Joden zeggen* tot Hem: "Nu hebben wij geweten dat u een demon heeft. Abrahamvader van vele volken stierf en de profeten, en u zegt: 'Indien iemand Mijn °woord zou bewaren hij zeker niet van de dood zou proeven tot in de aion.' En Hij zei tot hen: Amen! Ik zeg tot jullie dat er sommigen zijn van die hier staan die de dood niet zullen proeven, totdat zij het koninkrijk van °God zullen waarnemen, gekomen zijnd in kracht (SW)[Marc. 9:1]
53 U bent toch niet groter dan onze °vader Abrahamvader van vele volken, die stierf? Ook de profeten stierven. Wie maakt u uzelf?" anwege dit dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat ontbond, maar dat Hij ook zei dat Zijn Vader °God is, Zichzelf gelijk makend met °God. (SW)[Joh. 5:18]
54 JezusJAH redt antwoordde: "In het geval Ik Mijzelf zou verheerlijken is Mijn °heerlijkheid niets. Het is Mijn °Vader Die Mij verheerlijkt, van Wie jullie zeggen dat Hij jullie Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is. opdat zij allen de Zoon zullen eren zoals zij de Vader eren. Die toch de Zoon niet eert, eert niet de Vader Die Hem zendt. (SW)[Joh. 5:23]
55 En jullie hebben Hem niet gekend, maar Ik heb Hem waargenomen. En in het geval dat Ik zal zeggen dat Ik Hem niet heb waargenomen, zal Ik lijken op jullie: een leugenaar. Maar Ik heb Hem waargenomen en Ik bewaar Zijn °woord. Alles werd Mij overgegeven onder Mijn °Vader en niemand herkent de Zoon dan de Vader, noch herkent iemand de Vader dan de Zoon en wie de Zoon van plan is Hem te onthullen. (SW)[Matt. 11:27]
56 Abrahamvader van vele volken, jullie °vader, jubelt*, opdat hij °Mijn °dag zal waarnemen. En hij nam waar en verheugde zich."
57 De Joden dan zeiden tot Hem: "U heeft nog geen vijftig jaren en u heeft Abrahamvader van vele volken gezien?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

57

De Joden schenen totaal onbewust te zijn van de grote geestelijke waarheden die met Abrahamvader van vele volkens familie verbonden waren. Ze maakten er aanspraak op van hem af te stammen, zonder te realiseren dat Ishmael hetzelfde recht had. Hij was de zoon van Abrahamvader van vele volkens vlees … en ongeloof. Zij waren Ishmaelieten, slaven van de zonde, ondanks hun nobele vader. Zij wisten niets van het geloof van Abrahamvader van vele volken dat Isaäklachen voortbracht, nadat het vlees zo goed als dood was. Ze slaagden er niet in het belang in te zien van Abrahamvader van vele volkens harde maatregelen met Ishmael. Zou hij hen bezoeken, dan zouden ze hem buiten werpen, net zoals hij had gedaan met de slavin Hagarvlucht en haar zoon.


58 °JezusJAH redt zei tot hen: "Amen! Amen! Ik zeg tot jullie: Voordat Abrahamvader van vele volken gebeurde, ben Ik!" 14 En Elohim zegt tot Mozes: "Ik ben die Ik ben." En Hij zegt: "Zo zeg jij tot de zonen van Israël: 'Ik ben' zendt mij tot jullie." (SW)[Ex. 3:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

58

Het Woord was in het begin bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, lang voordat Abrahamvader van vele volken werd geboren. Alles kwam er door tot stand, en buiten Hem kwam er niets tot stand, inclusief Abrahamvader van vele volken zelf. Zo was Zijn heerlijkheid voordat Hij vlees werd. Toen kon geen mens Hem zien en leven (Exo. 33:20). Het was pas in "de laatste van deze dagen" dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker doorheen Zijn Zoon sprak (Filip. 2:7). In die dagen gebruikte Hij boodschappers van lagere rang bij de communicatie met de mensheid. Twee van hen bezochten Abrahamvader van vele volken kort voordat Sodombranden/brandend en Gomorraonderdompelingh werden vernietigd. De Joden konden niet begrijpen hoe Iemand die zo heerlijk was, Zich kon neerbuigen om menselijke vorm aan te nemen.


59 Zij dan pakken* stenen op, opdat zij op Hem zouden werpen. Maar JezusJAH redt werd verborgen en kwam uit vanuit de gewijde plaats. En doorheen hun midden komende, ging Hij en passeerde zo. Dan dragen de Joden weer stenen aan, opdat zij Hem zouden stenigen. (SW)[Joh. 10:31] - Als nu Zijn °broers omhoog gingen naar het feest, dan ging ook Hij Zelf omhoog, niet openlijk, maar als in het verborgene. (SW)[Joh. 7:10]
Terug naar de index.
Naar Johannes 9
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.