Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 16

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Hij nu zei ook tot Zijn °leerlingen: "Er was een zekere mens was rijk, die een beheerder had en deze werd bij hem verdacht gemaakt als zou hij de dingen die van hem zijn uiteen strooien. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester beperkt zich tot de FarizeeŽnafgescheidenen en schriftgeleerden, de rentmeesters van IsraŽlstrijder van Gods weelde. Zij verkwistten Zijn schatten en waren gek op geld en dienden liever hun eigen hebzucht dan dat ze dienden voor de heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Ze waren verstandig in de dingen van dit leven tot op het niveau dat ze hun vooruitzichten voor de komende aionen op het spel zetten.


2 En hem ontbiedend* zei hij tot hem: 'Wat is dit dat ik aangaande jou hoor? Geef het woord van jouw °beheer af, want jij kan niet nog langer beheerder zijn.'
3 En de beheerder zei in zichzelf: 'Wat zal ik doen? Want mijn °heer neemt van mij het beheer af. Ik ben niet sterk genoeg om te spitten. Ik schaam me om een bedelaar te zijn.
4 Wist ik maar wat ik zal doen, opdat wanneer ook maar ik vanuit de plaats gezet zal worden, uit het beheer, zij mij zouden ontvangen in hun eigen °huizen.'
5 En een ieder van de renteplichtigen van zijn eigen °heer tot zich roepend*, zei hij tot de eerste: 'Hoeveel ben jij aan mijn °heer verschuldigd?'
6 Deze nu zei tot hem: 'Honderd bath inhoudsmaat van 22 liter olie.' Hij nu zei tot hem: 'Ontvang* jouw °documenten, ga zitten* en schrijf* vlug vijftig.'
7 Vervolgens zei hij tot een andere: 'Jij nu, hoeveel ben jij verschuldigd?' Deze nu zei: 'Honderd kor een ezelslast - ongeveer 400 liter graan.' Hij zegt tot hem: 'Ontvang jouw °documenten en schrijf tachtig.'
8 En de heer prijst* de beheerder van de onrechtvaardigheid, omdat hij op verstandige wijze doet*. Want de zonen van deze °aion zijn verstandiger boven de zonen van het licht in hun eigen °generatie. want jullie waren eens duisternis, maar nu licht in de Heer. Wandel als kinderen van licht! (SW)[Efe. 5:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 12:36; Efezetoegestaan 5:8; 1Thessalonicensen 5:5.


9 En Ik zeg tot jullie, maakt voor julliezelf vrienden vanuit de Mammonrijkdom (gepersonifieerd en tegengesteld aan God) van de onrechtvaardigheid, opdat, wanneer het ook maar zal wegvallen, zij jullie in de aionische tenten zouden ontvangen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 6:19,20; 1TimotheŁsgodsvereerder 6:17-19.

Het nadrukkelijke Ik laat zien dat er een tegenstelling wordt bedoeld tussen de heer van de onrechtvaardige rentmeester en ChristusGezalfde. Bovendien beveelt de Heer niet onrechtvaardigheid aan of adviseert Hij misleiding. Trouwens, het direct hierop volgende sentiment is totaal tegengesteld aan zulk dubbel handelen. Trouw, niet uitgekookt zijn, is de vereiste voor eer in het koninkrijk.

Geld of middelen van welk soort dan ook zijn slechts triviale en tijdelijke factoren in het geloofsleven, tenzij we ze zien als een test met het oog op de verkrijging van de ware rijkdommen. Zij die trouwe rentmeesters zijn van materiŽle weelde, die alleen de hunne is om een korte tijd te gebruiken en niet om voor altijd te bezitten, mogen een soortgelijke beloning verwachten in het koninkrijk. De FarizeeŽnafgescheidenen stierven rijk en zullen nooit een plaats hebben in de heerlijkheden van de Messiaanse regering. ChristusGezalfde stierf in de meest vreselijke armoede, maar Hij zal beloond worden met alle weelde van al de hoogste heerlijkheden op aarde.

Zelfs in deze dag van soevereine genade, zijn hedendaagse rijkdommen te vaak een hindernis voor een toekomstige beloning, terwijl ze heel goed een middel van bevordering kunnen zijn door hun trouwe en genadevolle uitdeling. Noch de meest behoudende investering, noch de meest gelukkige speculatie zal zoveel bevrediging opleveren of zoveel winstgevende handelingen, als een aandeel in de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers zaken. Het levert niet alleen tijdelijk profijt, maar eeuwige dividenden.


10 De betrouwbare in het minste is ook in veel betrouwbaar. En die in het minste onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig.
11 Indien dan jullie niet betrouwbaar werden met de onrechtvaardige Mammonrijkdom (gepersonifieerd en tegengesteld aan God) , wie zal aan jullie het waarachtige toevertrouwen?
12 En indien jullie niet betrouwbaar werden met dat van iemand anders, wie zal aan jullie geven wat van jullie is? 17 Geef opdracht aan de rijken in de huidige aion niet hooghartig te zijn, ook niet de hoop gevestigd te hebben op de onzekerheid van rijkdom, maar op God, Die ons alle dingen op een rijkelijke wijze verschaft ter genieting, 18 om het goede te werken, rijk te zijn in goede werken, om vrijgevige bijdragers te zijn, 19 als een schat voor zichzelf een goed fundament opbergend tot in het op punt staande, opdat zij het werkelijke leven zullen vastpakken. (SW)[1Tim. 6:17-19]
13 Geen enkele huisslaaf kan voor twee heren slaaf zijn, want hij zal of de ene haten en de andere zal hij liefhebben, of ťťn zal hij hooghouden en de andere zal hij verachten. Jullie kunnen niet voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker slaaf zijn ťn voor Mammon (aramees) rijkdom." Niemand is in staat te slaven voor twee heren. Want of de ene zal hij haten en de andere zal hij liefhebben, of de ene zal hij hooghouden en de andere zal hij verachten. Jullie kunnen niet ťn voor God slaven ťn voor Mammon. (SW)[Matt. 6:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 6:24; Galaten 1.10; Jakobushielenlichter 4:4.

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wil dat Zijn slaven Hem met heel hun hart dienen. Dit is onmogelijk waar aan andere motieven dan Zijn heerlijkheid, of andere onderwerpen dan Zijn verheffing de eerste plaats wordt gegeven in de harten van hen die proberen Hem te dienen. De verlokking van rijkdommen is een van de meest verleidende om de Zijnen weg te leiden van Zijn werk.


14 Ook de Farizeeënafgescheidenen nu, geldzuchtig zijnde, hoorden al deze dingen en zij hoonden Hem. Het koninkrijk van U, laat het komen! De wil van U, laat ze gebeuren, zoals in de hemel en ook op de aarde. (SW)[1Tim. 6:10]
15 En Hij zei tot hen: "Jullie zijn het die zichzelf rechtvaardigen in het zicht van de mensen, maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kent jullie °harten, want het hoge in mensen is een gruwel in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 9 Hij nu zei ook tot sommigen die vertrouwen in zichzelf hebben (dat zij rechtvaardig zijn) en de overigen minachten, deze įparabel: 10 "Twee mensen gingen omhoog naar de gewijde plaats om te bidden. De ťťn was FarizeeŽr en de ander tol-incasseerder. 11 De FarizeeŽr, staande, bad dit voor zichzelf: 'įGod, ik dank U dat ik niet ben net zoals de overigen van de mensen, roofzuchtigen en echtbrekers, of zelfs als deze įtol-incasseerder. 12 Ik vast twee maal per week. Ik geef tienden van alles, zoveel als ik verwerf.(SW)[Luc. 18:9-12] - 12 Wanneer jij zegt: "Aanschouw!, wij wisten dit niet!", Die harten peilt bespeurt en Die jouw ziel bewaart weet en Hij doet tot de mens terugkeren zoals hij tot stand bracht. (SW)[Spreuk. 24:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Vergelijk 18:11,12; 1SamuŽlvan God gebeden 16:7.

We delen allen van nature het verlangen van de FarizeeŽnafgescheidenen om rechtvaardig te verschijnen voor onze medemensen, en niet zozeer om rechtvaardig voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te zijn. Maar het is beter verkeerd te verschijnen voor de mensen en die dag te verwachten wanneer de geheimen van alle harten onthuld te worden, dan je te verbergen onder een mantel van hypocrisie, die door de goddelijke aanwezigheid afgescheurd zal worden.


16 De wet en de profeten zijn tot JohannesJAH is genadig. Vanaf dat moment wordt het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geëvangeliseerd, en elk dringt zich gewelddadig in haar binnen en geweldenaars roven haar. 12 Van de dagen nu van Johannes de Doper tot op heden wordt het koninkrijk van de hemelen geschonden en de geweldenaars roven haar. 13 Want al de profeten en de wet profeteren tot Johannes. (SW)[Matt. 11:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16-17

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 4:17; 5:17,18; 11:12,13.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onthulling werd op vele manieren gedaan, elk passend bij de tijd waarin het gebeurde. "De wet en de profeten", een titel van de Hebreeuwse Schrift, die we nu foutief "Het Oude Testament" noemen, was Zijn middel van handelen met IsraŽlstrijder van God tot aan JohannesJAH is genadig de Doper, de grootste van alle profeten. Hij was de voorloper van een nieuwe methode van goddelijke onthulling door de vleeswording van ChristusGezalfde. De verkondiging van het koninkrijk ontving niet het antwoord van berouwvolle harten, volgens de wet, maar maakte veeleer een verlangen wakker voor de vestiging er van door vleselijke middelen. Op een bepaald moment zouden ze ChristusGezalfde met kracht genomen hebben, omdat Hij hun honger verzadigde, en ze Hem koning gemaakt zouden hebben. Dit zou een opstand, oorlog en bloedvergieten betekend hebben.


17 Maar het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één hoornachtig schrifttekentje van de wet vervalt. Want amen, Ik zeg jullie, tot ooit de hemel en de aarde voorbij zal gaan, zal geen jota of hoornachtig schrifttekentje van de wet voorbij gaan, totdat alles gebeurd zal zijn. (SW)[Matt. 5:18]
18 Elk die zijn °vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt echtbreuk, en elke die de vanaf de man weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Maar Ik zeg tot jullie dat een ieder die zijn įvrouw wegzendt, anders dan in het geval van ontucht, er voor zorgt dat zij echtbreuk pleegt. En indien iemand zou trouwen met de weggezondene, die pleegt echtbreuk. (SW)[Matt. 5:32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 5:32; 19:9; Markuseen verdediging 10:11,12. Niet alleen geeft Hij aan dat de FarizeeŽnafgescheidenen weggestuurd zullen worden van hun rentmeesterschap, maar deze kennelijk niet verbonden uitspraak doet denken dat de natie gescheiden zal worden van JAHWEH, en verlaten achtergelaten. Dit is een passende link om ons te brengen naar het laatste deel van deze vijfvoudige gelijkenis, waarin IsraŽlstrijder van Gods lot tijdens haar scheiding wordt besproken.


19 Nu was er een zeker rijk mens en hij was aangekleed in purper en batist, dagelijks op schitterende wijze vrolijk zijnde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Het batist van de priester en het paars van de koning in de kleding van de rijke man geven IsraŽlstrijder van God weer als het koninklijke priesterschap. Zijn vrolijke tijden zijn te danken aan IsraŽlstrijder van Gods speciale zegeningen. De FarizeeŽnafgescheidenen keken neer op de zondaars en tollenaars en gaven hen een plaats als die van LazarusGod heeft geholpen, buiten, met de honden, net zoals de verloren zoon ver weg was met de varkens. Ze hadden weinig meer dan de onreine vreemdelingen, die honden genoemd werden door de religieuze Joden.

De verloren zoon, de rijke man en LazarusGod heeft geholpen, alle worden ze weergeven als dood. De verloren zoon en de rijke man tonen de natie in afval. LazarusGod heeft geholpen, getroost aan Abrahamvader van vele volkens boezem, vertegenwoordigt het gelovig overblijfsel. Zolang de natie, als zodanig, dood is, kunnen noch LazarusGod heeft geholpen, noch de rijke man, de zegeningen van het koninkrijk opeisen. De voortdurende vervolging van en haat tegen de Joden door alle naties is een passend beeld voor de vlammen waarin een van hen zich bevond. De plaats van Abrahamvader van vele volkens boezem is geen minder goed beeld van het comfort waarin zij die geloofden kwamen. Abrahamvader van vele volkens boezem kan niet letterlijk zijn, want hij is dood, en zelfs als hij zou leven is het beeld van duizenden gelovigen aan zijn letterlijke boezem onzinnig. Nu dit zo is, is het logisch dat de scene figuurlijk is, want indien Abrahamvader van vele volken niet letterlijk daar is, dan zijn noch LazarusGod heeft geholpen noch de rijke man daar.


20 En er was een zekere arme man, met de naam LazarusGod heeft geholpen, die neerlag bijeig. naartoe zijn °poortgebouw, zwerende wonden hebbend,
21 en begerend verzadigd* te worden dooreig. vanaf de kruimeltjes die vanaf de tafel van de rijke vallen. Maar ook de honden, komend, likten zijn zwerende °wonden af. Maar zij zei: "Ja, Heer! Want ook de hondjes eten van de kruimeltjes die van de tafel van hun įheren vallen." (SW)[Matt. 15:27]
22 En het gebeurde dat de arme sterft en hij door de boodschappers wordt weggebracht* tot in de boezem van Abrahamvader van vele volken. Nu stierf ook de rijke en hij werd begraven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Vergelijk met Psalmen 113:7; HebreeŽn 1:14


23 En in het dodenrijkGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden, zijn °ogen omhoog heffend* in kwellende pijnen, ziet hij Abrahamvader van vele volken vanaf veraf en LazarusGod heeft geholpen in zijn °boezems. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Vergelijk met 13:28-30; MattheŁsgeschenk van JAH 8:11,12.


24 En hij, luid roepend*, zei: 'Vader Abrahamvader van vele volken, ontferm u over mij en zend LazarusGod heeft geholpen, opdat hij het uiteinde van zijn °vinger zou onderdompelen in water en hij mijn °tong zou verkoelen, want ik lijd pijn in deze °vlam.' [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Vergelijk met Markuseen verdediging 9:43,48; Jesajaheil is JAH 66:24.


25 Abrahamvader van vele volken nu zei: 'Kind, gedenk dat jij jouw °goede dingen kreeg in jouw °leven en LazarusGod heeft geholpen evenzo de kwade dingen. Maar nu wordt hij hier bemoedigd en jij lijdt pijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Vergelijk met 6:24


26 En in al deze dingen is tussen ons en jullie een grote kloof gevestigd, zodat die van hier naar jullie toe willen oversteken*, dat toch niet zullen kunnen; ook niet dat zij van daar naar ons zullen overvaren.'
27 Hij nu zei: 'Ik vraag u dan vader, dat u hem tot in het huis van mijn °vader zou zenden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Zelfs het verzoek van de rijke man had in IsraŽlstrijder van Gods afval geen tegenhanger. Nadat de Ene opstond uit de doden, werd Hij verkondigd in (1) Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, (2) Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, (3) Samariawaker, (4) tot aan de grenzen van het land (Hand. 1:8), en (5) aan de verstrooiden onder de naties. De boodschap was gebaseerd op de opstanding van de Heer uit de doden. Zij die dit vijfvoudig getuigenis ontvangen, komen overeen met de vijf broeders. Maar, precies als de Heer voorzegde, zij bekeerden zich niet als natie. Iets van hun lijden, tot aan de vreselijke tragedie van het beleg van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, is opgetekend door JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us. Tot op deze dag wordt de Jood gekweld in de vlammen van nationale haat. Maar de tijd van hun herstel komt naderbij (Rom. 11). Maar voordat hun kwelling ophoudt zal die sterk toenemen tijdens de terreur van de grootste van alle vervolgingen van de Joden.


28 want ik heb vijf broeders, zodat hij aan hen zal betuigen, opdat toch niet ook zij in deze °plaats van kwellende °pijn zullen komen.'
29 Maar Abrahamvader van vele volken zegt tot hem: 'Zij hebben Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en de profeten, laten zij naar hen horen!' [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 5:39-47; Handelingen 15:21


30 Hij nu zei: 'Nee, vader Abrahamvader van vele volken, maar in het geval dat iemand van de doden naar hen toe zal gaan, zullen zij zich bezinnen.'
31 Hij nu zei tot hem: 'Indien zij niet naar Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en de profeten horen, zullen zij, in het geval dat iemand vanuit de doden zal opstaan, ook niet overreed worden.'" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 28:11-13; JohannesJAH is genadig 12:9-11.

Terug naar de index.
Naar Lucas 17
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.