Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Marcus
Hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En Hij begint* tot hen te spreken in parabels. "Een mens plant* een wijngaard en hij plaatst* er omheen een erfscheiding en graaft* een perstrog en bouwt* een toren en hij verhuurde hem aan landbouwers en hij gaat* op reis. Hoor een andere parabel! Een mens was huiseigenaar, die een wijngaard plant en plaatst rondom een omheining en graaft er een perskuip in en bouwt een toren en verhuurt ze aan landbouwers en reist af. (SW)[Matt. 21:33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-12

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 21:33-46; Lukaslichtgevend 20:9:19

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Dit was voor Zijn toehoorders een zeer bekend beeld. Wijngaarden werden gewoonlijk geplant op steenachtige grond. Na ruiming werden de stenen gebruikt bij het bouwen van een ruwe stenen afrastering, soms niet veel meer dan een zorgvuldig opgebouwde hoop, zonder cement. Het vat waarin de druiven werden gegooid om te persen, was gewoonlijk uitgehakt uit een rots op een helling van een heuvel, met een opening in de bodem waaruit het sap kon ontsnappen. Wanneer de druiven rijp waren was er altijd een waker op wacht, op een toren, die de hele wijngaard overzag.

IsraŽlstrijder van God is de wijngaard van JAHWEH (Jes. 5:7). De gelijkenis beschrijft de behandeling volgens Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís boodschappers en profeten, die Hij zond om hen terug te roepen naar hun taak voor Hem. Het was een lang verhaal van rebellie en geweld. Elke generatie beroemde zichzelf er op dat ze de profeten niet zou vervolgen zoals hun vaders dat deden, maar als puntje bij paaltje kwam, overtroffen ze hen bij het mishandelen van Zijn slaven. De priesters en schriftgeleerden en oudsten waren de boeren aan wie de zorg voor de wijngaard was toevertrouwd. De Heer voorzegt vrijmoedig hun koers met betrekking tot Hemzelf, en, beantwoordt terloops hun vraag naar Zijn gezag. Zij waren slechts huurlingen, met geen enkel gezag als Hij ten tonele verscheen. De wijngaard was van Zijn Vader. Zij dienden Hem te gehoorzamen. Misschien is de duisternis in het denken van de mens en de hardheid van zijn hart meer duidelijk dan wanneer, in koppige opstand tegen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, hij de onthulde wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker uitvoert. Hoewel dit een gelijkenis was, wisten zij dat Hij over hen sprak. Waarom dan, volhardden zij te doen wat Hij zei dat ze zouden doen? Zij zullen geen plaats of kracht hebben in het koninkrijk.


2 En hij vaardigt* in de periode een slaaf af naar de landbouwers,, opdat hij bij de landbouwers vanaf de vruchten van de wijngaard in ontvangst zal nemen.
3 En hem nemend, ranselen* zij hem af en zij vaardigen* hem leeg af.
4 En weer vaardigt* hij een andere slaaf naar hen af en die, met stenen werpend*, verwonden* zij hem aan het hoofd. En hem onteerd hebbend, vaardigen* zij hem af.
5 En weer een andere vaardigt* hij af en die doden* zij, en vele anderen, dezen ook afranseld en dezen dodend.
6 Nog ťťn had hij, zijn geliefde zoon. Hij vaardigt* ook hem als laatste naar hen af, zeggend: "Mijn °zoon zullen zij respecteren." 2 En Hij zegt: "Neem alstublieft jouw zoon, jouw enige, die jij liefhebt, Isašk, en ga naar het land van de Moria, en doe hem daar opgaan als opstijgoffer op ťťn van de bergen die Ik jou zal zeggen." (SW)[Gen. 22:2]
7 Maar die °landbouwers zeggen* onder elkaar: "Deze is de lotbezitter! Komt hier, opdat wij hem zullen doden en het lotbezit van ons zal zijn!"
8 En hem nemend doden* zij hem. En zij wierpen hem uit, buiten de wijngaard. Daarom leed ook Jezus, opdat Hij, door Zijn eigen įbloed, het volk buiten de poort zou heiligen.(SW)[Hebr. 13:12]
9 Wat dan zal de heer van de wijngaard doen? Hij zal komen en zal de landbouwers ombrengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven.
10 Lazen jullie ook dit °Geschrift niet? De steen die de bouwers verwerpen*, deze was geworden tot hoofd van de hoek. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Vergelijk met Psalm 118:22,23.

Zie 1Petrusrots 2:4-8.

De hoeksteen is de meest versierde in een gebouw. Het allerbeste blok zou er gewoonlijk voor worden gereserveerd. Maar de heersers in IsraŽlstrijder van God weigerden Hem een plaats te geven in het gebouw. Hij werd verworpen en veracht. Maar wanneer het voltooid zal zijn, zal Hij hen de hoogste en heerlijkste positie geven. Hoe blind moeten ze zijn geweest om, na deze duidelijke voorzegging, door te gaan in een onzinnige woede, door Zijn woorden tot op de letter nauwkeurig te vervullen.!


11 Van de Heer gebeurde dit en het is wonderbaarlijk in onze ogen." 22 De steen die de bouwers verwierpen werd tot hoofd van de hoek. 23 Dit kwam van JAHWEH; het is wonderbaarlijk in onze ogen. (SW)[Psalm 118:22,23]
12 En zij zochten Hem te vatten* en zij waren bevreesd voor de schare, want zij weten* dat Hij de parabel tot hen sprak. En Hem latend kwamen zij weg. En de hogepriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij Hem uit de weg zullen ruimen, want zij vreesden het volk. (SW)[Luc. 22:2]
13 En zij vaardigen enigen van de Farizeeënafgescheidenen en van de Herodianen naar Hem af, opdat zij Hem op een woord zouden vangen. En naar buiten komend, hielden de FarizeeŽn met de Herodianen meteen een beraadslaging tegen Hem, zodat zij Hem zouden ombrengen. (SW)[Marc. 3:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13-17

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 22:15-22; Lukaslichtgevend 20:19-26.


14 En komend zeggen zij tot Hem: "Leraar! Wij hebben waargenomen dat u waarachtig bent en het u niet deert aangaande niemand, want u kijkt niet tot in het gezicht van mensen, maar naar waarheid onderwijst u de weg van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Is het geoorloofd hoofdelijke belasting te geven* aan Caesarkeizer, of niet?
15 Zullen we het geven of zullen we het niet geven?" Hij nu, hun °huichelarij waargenomen hebbend, zei tot hen: "Waarom beproeven jullie Mij? Brengt Mij een denarius, opdat Ik hem zal waarnemen."
16 Zij nu brengen* hem er een en Hij zegt tot hen: "Van wie is deze °afbeelding en de inscriptie?" Zij nu zeggen* tot Hem: "Van de keizer!"
17 °JezusJAH redt nu zei tot hen: "Betaalt aan de keizer de dingen van de keizer en aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de dingen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." En zij waren ontzet van verwondering over Hem. Betaal aan allen de verschuldigde dingen, de belasting aan wie de belasting toekomt, de tol aan wie de tol toekomt, de vrees aan wie de vrees toekomt, de eer aan wie de eer toekomt. (SW)[Rom. 13:7]
18 En er komen Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding zal zijn*. En zij stelden Hem een vraag, zeggend: Want SadduceeŽn zeggen inderdaad dat er geen opstanding is, noch boodschapper, noch geest. Maar de FarizeeŽn belijden įbeide. (SW)[Hand. 23:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18-25

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 22:23-30.

Zie Lukaslichtgevend 20:27-86.

Zie Handelingen 23:8

Nu Hij de moeilijkste vraag van de FarizeeŽnafgescheidenen en Herodianen heeft beantwoord, brengen de SadduceeŽnrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) hun beste argument tegen de waarheid van de opstanding. Erwakend (is God) is de voortdurende neiging, zelfs in de huishouding van het geloof, om praktische problemen in te brengen om de waarheid in een verkeerd licht te stellen. En het antwoord is altijd hetzelfde. Zij die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet geloven zijn misleid omdat zij niet op de hoogte zijn van de Schrift of met de kracht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Ze maken de problemen zelf. De huwelijkse staat wordt niet meegenomen in de opstanding.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Erwakend (is God) waren in Palestina veel opstanden en ordeverstoringen tijdens de eerste eeuw, te wijten aan de haat tegen de buitenlandse overheersing, en in het bijzonder over de belastingen. De hoofdelijke belasting was in de praktijk een belofte van trouw aan Caesarkeizer, of een onderwerpingspenning. Enkelen onder de Joden twijfelden er aan of het wel goed was om te betalen. Maar het was een zeer gevaarlijk dilemma waarin ze Hem hoopten te plaatsen. Zijn volgelingen zouden snel een MessiasGezalfde verlaten Die openlijk raad gaf zich te onderwerpen aan een heidense tiran, en de gezaghebbers zou zeker niet wachten iedere populaire leider te doden die tegen de hoofdelijke belasting sprak. De sluwe hypocrieten die deze val opstelden, waren zorgvuldig genoeg om zichzelf vrij te houden, want zij waren bang dat het hen in problemen zou brengen. Daarom stuurden ze enkelen van twee tegengestelde partijen naar Hem toe, waarvan ťťn, zo waren zij zeker, Zijn ondergang zou veroorzaken.

Hij trek eerst hun hypocriete masker van hen af. "Waarom beproeven jullie Mij?" Elk woord is een eigen nadruk waard. Hun motief was verkeerd. Zij waren niet gewetensvolle patriotten die raad vroegen aan de ware Koning van IsraŽlstrijder van God, maar valse verraders die probeerden Hem te vermoorden. Hoe aandoenlijk was Zijn volgende oproep! Caesarkeizer verzamelde kist na kist met denari, maar Hij telde er niet ťťn onder Zijn bekenden! De overweldiger wordt tevreden gesteld met een bijdrage, maar de terechte Soeverein zit zonder geld!

Door de Romekrachtinse munteenheid te aanvaarden, bevestigden zij in feite hun onderschikking aan Caesarkeizer, Het was terecht dat zij hun verplichtingen aan hem zouden vervullen, zolang het Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís wil was dat zij zouden lijden voor hun opstandigheid tegen Hem. Maar de rest van het antwoord werd niet vereist door de vraag. Het kan gedeeltelijk verwijzen naar de betaling van de tempelbelasting (Matt. 17:24-27; Exo. 30:11-16) voor de diensten van het heiligdom, maar, in een bredere zin, omvatte al hun verplichtingen aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Dit zou, uiteraard, ten eerste inhouden het Hem geven van de trouw en eer die Hem als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís Koning toekwam. Zij probeerden aan te tonen dat Hij een verrader van Romekracht was, Hij toonde hun ontrouw aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan.


19 "Leraar! Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen schrijft* aan ons dat in het geval iemands broeder zal sterven en hij een vrouw zal nalaten en geen kind zal nalaten, dat zijn °broeder zijn °vrouw zal nemen en zaad zou doen opstaan voor zijn °broeder. 8 En Juda zegt tot Onan: "Kom tot de vrouw van jouw broer en verricht het zwagerhuwelijk met haar en doe zaad voor jouw broeder opstaan. (SW)[Gen. 38:8]
20 Er waren zeven broeders en de eerste nam een vrouw en laat*, stervend, geen zaad na.
21 En de tweede nam haar en stierf, geen zaad nalatend. En de derde op dezelfde wijze.
22 En ook op dezelfde wijze namen de zeven haar en laten geen zaad na. Als laatste van allen stierf ook de vrouw.
23 In de opstanding dan, wanneer ook maar zij zullen opstaan, van wie van hen zal zij de vrouw zijn? Want zeven hadden haar als vrouw."
24 °JezusJAH redt zei met nadruk tot hen: "Dwalen jullie hierom niet, niet waargenomen hebbende de Geschriften, noch de macht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker?
25 Want wanneer ook maar zij vanuit doden zullen opstaan, trouwen zij niet, noch worden zij uitgehuwelijkt, maar zij zijn als de boodschappers, die in de hemelen.
26 Maar aangaande de doden, dat zij worden gewekt, lazen jullie niet in het boek van Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, bij de doornstruik, hoe °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tot hem sprak, zeggend: 'Ik ben de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van Abrahamvader van vele volken en de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van Isaäklachen en de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van Jakobhielenlichter.' 2 En een boodschapper van JAHWEH verschijnt aan hem in een vuurgloed, middenin de doornstruik. En hij ziet en aanschouw!, de doornstruik brandt in het vuur, maar de doornstruik wordt niet verslonden! (SW)[Ex. 3:2] - 6 En hij zegt: "Ik ben Elohim van jouw vader, Elohim van Abraham, Elohim van Isašk en Elohim van Jakob." En Mozes verbergt zijn gezicht, want hij vreest om naar de Elohim te kijken. ... 15 En Elohim zegt verder tot Mozes: "Zo zeg jij tot de zonen van IsraŽl: 'JAHWEH, Elohim van jullie vaders, Elohim van Abraham, Elohim van Isašk en Elohim van Jakob, Hij zendt mij tot jullie. Dit is Mijn Naam voor de aion en dit is Mijn gedachtenis voor generatie na generatie.' 16 Ga en verzamel de oudsten van IsraŽl bijeen en zeg tot hen: 'JAHWEH, Elohim van jullie vaders, verscheen aan mij, de Elohim van Abraham, Isašk en Jakob, zeggend: 'Opmerkend merkte Ik op jullie en wat jullie wordt aangedaan in Egypte. (SW)[Ex. 3:6,15,16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26-27

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 22:31-33; Lukaslichtgevend 20:37,38.

Zie Exodus 3:6.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Volgens de SadduceeŽnrechtvaardigen (afgeleid van Sadok -rechtvaardig) zullen Abrahamvader van vele volken, Isašklachen en Jakobhielenlichter nooit uit de dood worden opgewekt, en dus nooit meer leven, en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is niet de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de doden. De Heer bevestigt niet dat ze in leven zijn, want dan hoeven ze niet opgewekt worden. Zijn betoog vereist dat ze dood zijn en dat opstanding noodzakelijk is om hen terug te brengen naar het leven. Er waren in de ekklesia van Korintheverzadigd die de SadduceeŽnrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) volgden bij dit onderwerp (1Kor. 15:12-28). Zij ontkenden de opstanding van wie dan ook. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bewijst de levendmaking van allen. Niet alleen zullen allen opgewekt worden uit de dood, maar allen zal leven gegeven worden dat voorbij de dood gaat, bij de voleinding. Dan zal men zien dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker inderdaad een Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, niet van de doden, maar van de levenden. Dit zou nooit waar kunnen zijn als er geen opstanding zou zijn. Het zou veel minder de noodzaak van opstanding bewijzen als er geen dood zou zijn.


27 Hij is niet de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van doden, maar van levenden. Jullie dan dwalen veel."
28 En naderend hoorde* een van de schriftgeleerden hen discussiëren. Waargenomen hebbend dat Hij hen ideaal antwoordde, stelt* hij Hem een vraag: "Welk voorschrift is eerste van alle?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28-34

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 22:34-46.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

We zouden verwachten dat de Heer een van de "tien geboden" zou kiezen. Maar geen daarvan is te vergelijken met de ene die Hij uitkiest. Alleen maar negatieve inzettingen Ė "gij zult niet" Ė zijn niet van dezelfde klasse als deze positieve, verheven voorstelling van gedrag gebaseerd op liefde. De tweede zou alle menselijke wetgeving verdringen, als het mogelijk zou zijn ze af te dwingen. Maar hoeveel beter is de grote waarheid dat we rusten op Zijn liefde voor ons, niet de onze voor Hem! Hij houdt van ons met alle warmte van Zijn hart.


29 °JezusJAH redt antwoordde hem: "Het eerste van alle voorschrift is 'Hoor IsraŽlstrijder van God, de Heer, onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, is één Heer, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Vergelijk Deuteronomium 6:4,5.


30 en jij zal de Heer, jouw °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, liefhebben vanuit heel jouw °hart en vanuit heel jouw °ziel en vanuit heel jouw °denkwijze en vanuit heel jouw °sterkte. Dit is het eerste voorschrift.' 4 Hoor IsraŽl! JAHWEH, onze Elohim, JAHWEH is …ťn. 5 En jij hebt JAHWEH, jouw Elohim, lief met heel jouw hart en met heel jouw ziel en met heel jouw intensiteit.(SV)[Deut. 6:4,5]
31 En het tweede, lijkend op dit, is: 'Jij zal jouw °naaste liefhebben als jezelf.' Groter dan deze is geen ander voorschrift." 18 Jij zal niet wreken en jij zal geen wrevel koesteren tegen de zonen van jouw volk. En jij hebt jouw naaste lief als jezelf. Ik ben JAHWEH!(SW)[Lev. 19:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Zie Leviaanhanger, aanhankelijkticus 19:18; Romekrachtinen 13:8-10; Galaten 5:14; Jakobhielenlichterus 2.8.


32 En de schriftgeleerde zei tot Hem: "Leraar, op ideale wijze zegt* u naar waarheid dat Hij Één is en er geen ander is behalve Hem. Nu antwoordend zeggen enigen van de schriftgeleerden tot Hem: "Leraar, u zegt op ideale wijze!"(SW)[Luc. 20:39] - 4 Hoor IsraŽl! JAHWEH, onze Elohim, JAHWEH is …ťn. (SW)[Deut. 6:4] - 35 Jij, jij kreeg te zien om te weten dat JAHWEH de Elohim is. Er is geen andere dan Hij. (SW)[Deut. 4:35] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Zie Deuteronomium 4:39; Jesajaheil is JAH 41:6-14.


33 En het Hem liefhebben vanuit heel jouw °hart en vanuit heel het inzicht en vanuit heel de ziel en vanuit heel de sterkte en het liefhebben van de naaste als jezelf, is bovenmatiger dan al de brandoffers en dan de slachtoffers." 22 En SamuŽl zegt: "Heeft JAHWEH een behagen in opstijgoffers en slachtoffers zoals aan het luisteren naar de stem van JAHWEH? Aanschouw!, luisteren is beter dan een slachtoffer, acht geven aan is beter dan het vet van rammen; (SW)[1Sam. 15:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Zie 1 SamuŽlvan God gebeden 15:22; Hoseahulp (van JAH) 6:6; Micha 6:6-8.


34 En °JezusJAH redt, hem waarnemend dat hij bedachtzaam antwoordde, zei tot hem: "Jij bent niet ver weg vanaf het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." En niemand durfde Hem meer een vraag te stellen*. En niemand was in staat Hem met een woord te antwoorden; noch durfde iemand vanaf die dag nog langer Hem een vraag te stellen. (SW)[Matt. 22:46] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Vergelijk met Lukaslichtgevend 20;39,40.


35 En antwoordend zei °JezusJAH redt, onderwijzend in de gewijde plaats: "Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de ChristusGezalfde Zoon van Davidgeliefde is? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 22:41-45; Lukaslichtgevend 20:41-44.

Nu de Heer al Zijn opponenten heeft geantwoord, brengt Hij een vraag naar voren die zij niet proberen te beantwoorden. De MessiasGezalfde was de grote, centrale figuur van de profetie. De schriftgeleerden hadden vele tradities over Hem. Misschien was de best bekende titel die Hem werd gegeven: Messiach ben Davidgeliefde, want de zoon van JesseJAH is was de grootste nationale held, en aan hem werd het koninkrijksverbond gegeven. Maar zij faalden volledig om te zien dat Hij ook de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was en identiek was aan de Ene Die Davidgeliefde zijn Heer noemde. Geen van de theofaniŽn of uitingen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, konden in oude tijden verschijningen zijn geweest van de ene onzichtbare Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Kol. 1:15; 1Tim. 1.17). Niemand heeft ooit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gezien; de enige geboren Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, HIJ onthult Hem (Joh. 1:18). Jakobhielenlichter zag Elohim bij PniŽl van aangezicht tot aangezicht (Gen. 32:30). Jesajaheil is JAH zag JAHWEH Tsebaoth (Jes. 6:5;Joh. 12:41). Dezen en anderen van gelijke aard kunnen niemand anders zijn dan de Ene Die het beeld is van de onzichtbare Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Kol. 115; 2Kor. 4.4). De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de Schrift is ťťn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Hij heft Zijn Geest, die identiek aan Hem is in persoonlijkheid. Anders zou ChristusGezalfde twee vaders hebben, want Hij is de eniggeboren Zoon van de Vader (Joh. 1:14) en van de Heilige Geest (Matt. 1.18). Net als een mens en zijn geest ťťn zijn, zo zijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Zijn Geest ťťn. De Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is een aparte persoonlijkheid, zoals Davidgeliefde laat zien wanneer hij zegt "De Heer zei tot mijn Heer". En toch is er de dichtst mogelijke eenheid, dezelfde die bestaat tussen een idee en de woordelijke uitdrukking er van, een persoon en zijn beeld of afbeelding. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kan alleen bekend zijn aan menselijke schepselen door Zijn Woord en Zijn Beeld, Die ChristusGezalfde is, de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


36 Want hij, Davidgeliefde, zei zelf in de heilige °geest: 'De Heer zei tot mijn °Heer: Zit aaneig. vanuit Mijn rechter, totdat Ik Jouw °vijanden zal plaatsen als voetbank van Jouw °voeten.' 1 Een Davidische psalm. Een met nadruk zeggen van JAHWEH tot mijn Heer: "Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Jouw vijanden tot Jouw voetstoel voor Jouw voeten zal stellen. (SW)[Psalm 110:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36-37

Zie 2SamuŽlvan God gebeden 23:2; Psalm 110:1


37 Hij, Davidgeliefde, noemt Hem zelf: 'Heer', en waarom is Hij zijn Zoon?" En de talrijke schare hoort* Hem graag. En zij vonden het niet wat zij zouden doen, want heel het volk, horend, hing Hem aan.(SW)[Luc. 19:48]
38 En in Zijn °onderwijs zei Hij tot hen: "Kijkt uit vooreig. vanaf de schriftgeleerden, die in gewaden willen wandelen en begroetingen willen in de markten, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38-40

Vergelijk met MattehŁs 23:1-14; Lukaslichtgevend 20:45-47.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Terwijl de schriftgeleerden ChristusGezalfde afserveerden tot op een niveau van slechts een afstammeling van Davidgeliefde, probeerden zij zichzelf te verhogen in de ogen van het volk.


39 en voorste stoelen in de synagogen en voorste aanligplaatsen tijdens de avondmaaltijden,
40 die de woonhuizen van de weduwen opeten, en onder voorwendsel langdurig bidden. Dezen zullen een bovenmatiger oordeel in ontvangst nemen."
41 En JezusJAH redt, zijnde gaan zitten* ten aanschouwen van de schatkistbewaarplaats, aanschouwde hoe de schare het kopergeld tot in de schatkistbewaarplaats werpt, en vele rijken wierpen er veel in. Deze uitspraken spreekt Hij in de schatkistbewaarplaats, onderwijzend in de gewijde plaats, en niemand pakt Hem, omdat Zijn įuur nog niet was gekomen.(SW)[Joh. 8:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41-44

Vergelijk met Lukaslichtgevend 21:1-4

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

Zie 2 Koningen 12:9


42 En ťťn vrouw, een arme weduwe, komend, werpt* er twee leptonswat wij halve centen zouden noemen, van weinig waarde in, dat is een kodrant. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

De omvang van een gift aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt niet gemeten door de afmetingen er van, maar door wat er van over blijft. Echt geven is een geloofsonderneming.


43 En Zijn °leerlingen tot Zich roepend*, zei Hij tot hen: "Amen! Ik zeg tot jullie dat deze °arme °weduwe van allen er meer in werpt* van die in de schatkistbewaarplaats werpen.
44 Want allen wierpen vanuit hun °overvloed, maar deze werpt* vanuit haar gebrek, al wat ze had, heel haar °levensonderhoud." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Zie 2 Korintheverzadigd 8:12


Terug naar de index.
Naar Marcus 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.