Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Marcus
Hoofdstuk 15

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En meteen, vroeg in de morgen, houden* de hogepriester met de oudsten en de schriftgeleerden en heel het Sanhedrinraadsvergadering een beraadslaging. °JezusJAH redt bindend brengen* zij Hem weg en leveren* zij Hem over aan °Pilatusmet een speer. En Hij begint hen te onderwijzen dat de Zoon van de mens veel moet lijden en verworpen worden onder de oudsten en de hogepriesters en de schriftgeleerden, en gedood zal worden en na drie dagen opstaan. (SW)[Marc. 8:31] - En toen het dag werd, werd de raad van oudsten van het volk verzameld, zowel hogepriesters als schriftgeleerden. En zij leidden Hem weg tot in hun °Sanhedrin, zeggend:(SW)[Luc. 22:66] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-8

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:1,2; 11,12; Lukaslichtgevend 23:1-17; JohannesJAH is genadig 18:28-39;

Zie Psalm 2.2.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het Sanhedrinraadsvergadering had alleen in religieuze zaken rechtsgezag. Zij hadden niet de macht van de dood. Dat was voorbehouden aan de burgerlijke gezaghebbers. Daarom was het nodig om Pilatusmet een speer’ veroordeling veilig te stelen om Hem zo te kunnen executeren. De stadhouder was niet geïnteresseerd in hun religieuze geschillen. Zijn enige zorg was de staat te bewaken. Daarom ging zijn eerste vraag over Zijn koninklijke voornemens. ChristusGezalfde ontkent niet dat Hij een koning is. In het verslag van JohannesJAH is genadig wordt ons verteld dat Hij aan Pilatusmet een speer uitlegde dat, op dat moment, Zijn koninkrijk niet van deze wereld was en dat Zijn afgevaardigden niet zouden vechten (Joh. 18:36). Dat was alles wat Pilatusmet een speer wilde weten. Als ChristusGezalfde geen geweld aan het plannen was, was Hij geen gevaar voor de Romekrachtinse macht. Bovendien: toen de Heer Pilatusmet een speer rustig zei dat hij geen gezag over Hem had, behalve dat wat hem van boven was gegeven (Joh. 19:11), nam Hij praktisch de scepter uit zijn hand en neemt Hij Zelf de regering over. De verachte Gevangene is koninklijk, subliem; de kruiperige stadhouder is niet veel meer dan een politieke pion.


2 En °Pilatusmet een speer stelt* Hem een vraag. "Bent u de koning van de Joden?" Deze nu, hem antwoordend, zegt: "U zegt het!"
3 En de hogepriesters beschuldigden Hem veel.
4 °Pilatusmet een speer nu stelt* Hem weer een vraag, zeggend: "U antwoordt op niets? Neem waar van hoeveel dingen zij u beschuldigen!"
5 En °JezusJAH redt antwoordde niet meer, niets, zodat °Pilatusmet een speer zich verwondert. 7 Hij heeft het hard te verduren en Hij wordt vernederd, maar Hij opent Zijn mond niet. Als het stuk kleinvee wordt Hij naar de slachting gehaald. En zoals een ooi stom is voor het aangezicht van haar scheerders, opent Hij Zijn mond niet. (SW)[Jes. 53:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Zie Jesajaheil is JAH 53:7


6 Overeenkomstig het feest nu liet hij voor hen één gevangene vrij, juist die zij verzochten.
7 Nu was er die Bar-Abbaszoon van (die bekende?) vader genoemd wordt, met de mede-oproermakers gebonden zijnde, die in het oproer enige moord hadden gepleegd. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Bar-Abbaszoon van (die bekende?) vader, wat "zoon van de vader" betekent, had de politieke misdaad tegen de Romekrachtinse regering begaan die zij probeerden aan de Heer te verbinden. Hij was een moordenaar. De Heer was een levengever. Maar omdat hij de zoon van hun vader, de Lasteraar, was (Joh. 8:44), gaven zij de voorkeur aan hem boven de Geliefde Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Het schijnt echter dat het volk een andere keus gemaakt zou hebben als zij niet opgejut zouden zijn door de priesters. Zo kunnen we de kruisiging van ChristusGezalfde terug leiden met verschillende graden van verantwoordelijkheid: via Pilatusmet een speer, de sterke stadhouder, die zwakjes toegaf aan het volk dat misleid was door de priesters, die weer gecontroleerd waren door SatanTegenstander, die het doel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan het uitwerken was; en geen van hen had enig verlangen om Zijn wil te doen, en toch werden allen gedreven door motieven waarvan zij zich niet bewust waren, om te doen wat Hij heeft besloten dat gedaan zal worden.


8 En luid om hulp roepend* begint* de schare te verzoeken, zoals hij steeds voor hen deed.
9 °Pilatusmet een speer nu antwoordde hen, zeggend: "Willen jullie dat ik voor jullie de koning van de Joden zou vrijlaten?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-15

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:17-26; Lukaslichtgevend 23:16-25; JohannesJAH is genadig 18:39.


10 Want hij besefte dat de hogepriesters Hem vanwege afgunst hadden overgeleverd.
11 De hogepriesters nu hitsen* de schare op, dat hij veeleer °Bar-Abbaszoon van (die bekende?) vader voor hen zou vrijlaten. Maar jullie loochenen de Heilige en Rechtvaardige, en jullie verzoeken dat een man, een moordenaar, aan jullie gegeven wordt als een gunst. (SW)[Hand. 3:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 18:40.

Zie Handelingen 3:14.


12 °Pilatusmet een speer nu, weer antwoordend, zei tot hen: "Wat dan wordt gewild dat ik zal doen met die jullie de koning van de Joden noemen?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Vergeleken met de kwaadaardige haat van de priesters, is Pilatusmet een speer’ zwakke toegeven aan de wil van het volk slechts afkeurenswaardig. Ja, zij moeten er aan tegengesteld worden, want Pilatusmet een speer, in zijn onwetendheid, was zeer onder de indruk van wat ChristusGezalfde zei en probeerde Hem vrij te laten. De priesters, van wie het hele leven toegewijd was aan het bestuderen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wet, waren blind voor de eenvoudigste aanwijzingen voor Zijn MessiasGezalfdeschap. Pilatusmet een speer verwonderde zich er over dat Hij de priesters niet antwoordde. Zij hadden Hem moeten kennen aan Zijn stilte, ook al hadden ze geen oren naar Zijn woorden, want de profeet Jesajaheil is JAH had voorzegd (Jes. 53:7; SV):

"Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt;
Maar Hij deed Zijn mond niet open;
als een lam werd Hij ter slachting geleid,
en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders,
alzo deed Hij Zijn mond niet open."

Zijn stilte voor de dove leiders van de religie werd niet veroorzaakt door hooghartige minachting. Het was nutteloos om te spreken. Ze konden niet horen. Daarom is Zijn stilte het door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gegeven signaal waaraan zij gehoor hadden moeten geven.


13 Zij nu schreeuwen* weer, zeggend: "Kruisig hem!"
14 °Pilatusmet een speer nu zei tot hen: "Wat voor kwaad doet* hij?" En zij nu schreeuwen* op bovenmatige wijze, zeggend: "Kruisig hem!" De God van Abraham en de God van Isaäk en de God van Jakob, de God van onze °vaderen, verheerlijkt Zijn °Jongen, Jezus, Die jullie inderdaad overleveren en loochenen voor het gezicht van Pilatus, toen deze oordeelde Hem vrij te laten. (SW)[Hand. 3:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 19:4-16


15 °Pilatusmet een speer nu, besluitend het toereikende te doen* voor de schare, laat* voor hen °Bar-Abbaszoon van (die bekende?) vader vrij en draagt* °JezusJAH redt over, Hem met een zweep slaande*, opdat Hij gekruisigd zal worden.
16 De soldaten nu leidden Hem weg binnen de hof die het hoofdkwartier is. En zij roepen heel de legerafdeling bijeen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16-20

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:27-32; JohannesJAH is genadig 19:1-3.


17 En zij trekken Hem purper aan en een doornige lauwerkrans kroon vlechtend*, doen zij die Hem om.
18 En zij beginnen* Hem te begroeten en te zeggen: "Verheug u, °koning van de Joden!"
19 En zij sloegen Zijn °hoofd met een rietstok en zij bespuwden Hem, en knielend aanbaden zij Hem. Hem nu minachtend, bespotte °Herodes, samen met zijn °troepen Hem. Hem omhullend in schitterend kleding, zendt hij Hem terug naar Pilatus. )[Luc. 23:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Zie Micha 5:1.


20 En toen zij Hem bespotten*, trokken* zij Hem het purper uit en zij trekken* Hem Zijn eigen °bovenkleding aan en zij leiden Hem uit, opdat zij Hem zouden kruisigen.
21 En zij verplichten een passerende, een zekere Simongehoord (heeft JAH), een Cyreneruit Cyrene, een stad in Lybië, komend vanaf een veld, de vader van Alexanderafweerder van mannen en van Rufusrood, opdat hij Zijn °kruis zou oppakken. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Vergelijk met Lukaslichtgevend 23:26-31; JohannesJAH is genadig 19:17.


22 En zij brengen Hem op de Golgothaschedel plaats, dat is letterlijk vertaald wordend "plaats van schedel." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22-28

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:33-38; Lukaslichtgevend 23:36-43; JohannesJAH is genadig 19:17-24.

Zie Psalm 69: 21; 22:18.


23 En zij gaven Hem met mirre gemend zijnde wijn te drinken, welke Hij echter niet nam. 21 En in mijn maaltijd geven zij mij vergif en voor mijn dorst doen zij mij azijn drinken. (SW)[Psalm 69:21]
24 En Hem kruisigend* verdelen zij Zijn °bovenkleding, het lot over hen werpend wie iets zou wegnemen. 18 Zij delen mijn kleren op voor henzelf en over mijn kleding werpen zij het lot. (SW)[Psalm 22:18]
25 Het was nu het derde uur en zij kruisigen* Hem.
26 En er was de inscriptie over Zijn reden opgeschreven: "De koning van de Joden." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Markuseen verdediging, met zijn kenmerkende kortheid, geeft alleen de aanklacht in het opschrift. Dit was mogelijk ingesloten in de volle titel, die mogelijk als volgt luidde:

DIT IS JEZUS, DE NAZARENER`
DE KONING VAN DE JODEN

JohannesJAH is genadig’ verslag heeft het vrijwel allemaal (Joh. 19:19), Mattheüsgeschenk van JAH zegt niets over de benaming "Nazareneruit Nazaret" (Matt. 27:37), Lukaslichtgevend (23:38) en Markuseen verdediging laten Zijn persoonlijke Naam weg. Dit werden geschreven in de drie talen van die dag: Grieks, Latijn en Hebreeuws. Het is niet waarschijnlijk dat Pilatusmet een speer toestond dat er enige verandering zou worden aangebracht nadat hij zei: "Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven!" (Joh. 19:22). Elk verslag komt overeen met het bijzondere karakter. Markuseen verdediging, zoals past bij het verslag van de dood van een Dienaar, geeft alleen de aanklacht, en zegt niets over de verschillende talen. In de geïnspireerde verslagen van dit opschrift hebben we een illustratie van de manier waarop de geest alleen zulke feiten uitzoekt voor elk verslag over het leven van onze Heer die beslist horen bij het bijzondere aspect van Zijn karakter dat wordt gepresenteerd.


27 En samen met Hem kruisigen zij twee rovers, één aaneig. vanuit Zijn °rechterkant en één aaneig. vanuit de linkerkant. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Zie Jesajaheil is JAH 53:12


28 (geen vers 28)
29 En die langs gaan lasterden Hem, hun °hoofden bewegend en zeggend: "Ha! Die de tempel sloopt en in drie dagen bouwt, 7 Allen die mij zien hoonlachen tot mij; zij openen hun lip, zij bewegen het hoofd heen en weer. (SW)[Psalm 22:7] - Jezus antwoordde en zei tot hen: "Breekm deze °tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen oprijzen." (SW)[Joh. 2:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29-30

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:39-44; Lukaslichtgevend 23:35-37; JohannesJAH is genadig 2:19-21.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Hoe oneerbiedig dwaas zijn de commentaren van de mensen over het kruis van ChristusGezalfde! Hij had nooit gezegd dat Hij de tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zou verwoesten. Zij waren dat aan het doen! Als Hij zou afdalen zou Hij niet dit woord kunnen vervullen dat zij Hem in de mond leggen. Op gelijke wijze kon de onvoorstelbare domheid van de priesters voorkomen dat, als Hij anderen zou redden, Hij niet Zichzelf kon redden.


30 red jezelf, afdalend* vanaf het kruis!"
31 Evenzo ook zeiden de hogepriesters met de schriftgeleerden, onder elkaar bespottend: "Anderen redt* hij! Zichzelf kan hij niet redden*!
32 De ChristusGezalfde, de koning van Israëlstrijder van God, laat Hem nu afdalen vanaf het kruis, opdat wij zullen waarnemen en opdat wij zouden geloven!" Ook die met Hem gekruisigd waren, smaadden Hem.
33 En toen het het zesde uur werd, kwam er duisternis over heel het land, tot het negende uur. 9 En het zal zijn in die dag, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk, dat Ik de zon breng1) in het middaguur en Ik het land donker maak in de dag van licht. (SW)[Amos 8:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33-34

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:45,46; Lukaslichtgevend 23:44,45.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker trekt een gordijn van duisternis over de scène tijdens de vreselijk uren waarin Hij Zijn Zoon verliet. Het was toen dat Hij vervloekt was (Deut. 21:23; Gal. 3.13). Toen was het dat JAHWEH het goed vond Hem te kneuzen, Hem tot smart te maken, Zijn ziel te maken tot een overtredingsoffer (Jes. 53:10). Hier is een heilige der heiligen waarin we niet anders durven komen dan met gebogen harten en ongeschoeide voeten. Het was de morele crisis van de geschiedenis van het universum, de grootse, lang verkondigde gebeurtenis, die deze aarde zal maken tot het heiligdom van heel de schepping.


34 En in het negende uur roept* °JezusJAH redt met grote stem om hulp: "Eloï, Eloï, lema sabachtani." Dat is, letterlijk vertaald wordend: "Mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot in wat liet U Mij in de steek?" Mijn El, mijn El, waarom heeft U mij verlaten, ver van mijn redding, de woorden van mijn gebrul? (SW)[Psalm 22:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Psalm 22.1


35 En sommigen van die er bij staan, het horend*, zeiden: "Neem waar, hij ontbiedt Eliamijn God is JAH!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35-36

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:4749; JohannesJAH is genadig 19:25-29.


36 Iemand nu, lopend en een spons boordevol makend* met zure wijn, deze om een rietstok heen plaatsend, gaf Hem te drinken, zeggend: "Laat hem! We zullen waarnemen of Eliamijn God is JAH komt om hem er af te halen." geven zij Hem wijn te drinken, vermengd met gal. En proevend wil Hij niet drinken. (SW)[Matt. 27:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Zie Psalm 69:21


37 °JezusJAH redt, echter, een groot geluid latend, blaast* de laatste adem uit. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37-39

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:50-54; Lukaslichtgevend 23:45-47; JohannesJAH is genadig 19:30-37.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Niemand kon Zijn leven van Hem wegnemen. Alle vermoeidheid en wonden putten Zijn vitaliteit niet uit. Aan het einde roept Hij het uit met luide stem! Hij legde Zijn ziel af uit eigen wil. Geen enkel mens kon sterven zoals Hij deed. Daarom was het dat de Romekrachtinse centurion Zijn goddelijkheid herkende. En zo is het dat de vreemde naties hebben geleerd dat Hij inderdaad de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is.


38 En het gordijn van de tempel wordt in tweeën gespleten*, vanaf boven tot beneden. 19 Hebbend dan, broeders, vrijmoedigheid voor de entree van de heilige plaatsen, in het bloed van Jezus, 20 welke Hij voor ons inwijdt, door een pas geslachte en levende weg, door het gordijn, dit is van Zijn °vlees, (SW)[Hebr. 10:19,20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Zie Hebreeën 10;19,20.

Het gordijn van de tempel was een symbool van Zijn fysieke lichaam. Het is vergissing te denken dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aanwezig was in Zijn vlees (1Tim. 3.16). Hij was verhuld, net zoals het gordijn in het heiligdom het heiligste afschermde van alle blik er op. Het was het scheuren van het gordijn waarmee Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de weg naar de aanwezigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker duidelijk maakte. Zo maakt het verscheuren op het kruis, niet het lichaam van Zijn vernedering, de weg vrij voor allen naar de binnenste gebieden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verblijfplaatsen. 40-47


39 De centurion nu, erbij staande, tegenovereig. vanuit tegenovergestelde Hem, waarnemend dat Hij zo schreeuwend* de laatste adem uitblaast*, zei: "Waarlijk, deze °mens was de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker."
40 Er waren nu ook vrouwen, vanaf veraf aanschouwend, onder wie ook Mariahun opstand (??) de Magdaleensetoren was en Mariahun opstand (??), de moeder van Jakobushielenlichter, de kleine, en van Josesgriekse vorm van Jozef - Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), en Salomévredig, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40-47

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:50-66; Lukaslichtgevend 23:53-55; JohannesJAH is genadig 19:38-42.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40-41

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:55,56; Lukaslichtgevend 23:48,49.


41 die, toen Hij in °Galileakring was, Hem volgden en Hem bedienden, en vele andere vrouwen die samen met Hem opgingen* tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. 2 En enige vrouwen, die genezen waren geworden van boosaardige geesten en zwakten, Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven demonen uitgekomen waren, 3 en Johanna, vrouw van Chuza, gevolmachtigde van Herodes, en Suzanna en vele andere vrouwen, die Hem bedienden vanuit het hunne. (SW)[Luc. 8:2,3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

Zie Lukaslichtgevend 8:3.


42 En het reeds avond wordend, omdat het Voorbereiding was, dat is Voorsabbat, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42-47

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:55-66; Lukaslichtgevend 23:50-56; JohannesJAH is genadig 19:38-42.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte was altijd op de veertiende dag van de eerste maand, en het feest van Ongezuurde Broden begon op de vijftiende. De eerste dag van Ongezuurde Broden was een bijzondere sabbat. Deze werd gevolgd door de wekelijkse sabbat (Matt. 28:1), zodat de twee sabbatten bij deze gelegenheid samen kwamen. De Heer werd gekruisigd op de dag van de voorbereiding, vóór de grote sabbat en stond op op de wekelijkse sabbat die volgde.

Het lijden van ChristusGezalfde is over. Zijn vernedering is voorbij. Daarom zijn er geen eren die te hoog zijn voor Hem, geen heerlijkheden te groot. Zelfs vóór Zijn opstanding zien we de symptomen van Zijn verhoging. JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) van Arimatheahoogte kan vertaald worden met "de hoogten zullen toegevoegd worden." Zijn naam is een profetie van komende heerlijkheden. Hij komt zonder vrees en neemt het onvergankelijke lichaam mee naar de tombe. Zoals de profeet al voorzegde werd Hem ondanks dat een tombe gegeven bij de boosaardigen. Hij was in ]Zijn dood bij de rijken (Jes. 53:9).


43 komt °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) vanaf Arimateahoogte, een achtenswaardig raadsman, die ook zelf uitziende was naar het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, durvend binnen te komen bij °Pilatusmet een speer en verzoekt* het lichaam van °JezusJAH redt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43

Zie Lukaslichtgevend 2:25-38


44 °Pilatusmet een speer nu verwondert* zich dat Hij reeds gestorven is. En de centurion tot zich roepend*, stelt* hij hem de vraag of Hij lang geleden stierf.
45 En het wetend van de centurion, schenkt* hij het lijk aan °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind).
46 En een linnen wikkeldoek kopend* en Hem er af halend, wikkelt* hij Hem in de linnen wikkeldoek en plaatst* Hem in een graftombe, die uitgehouwen was vanuit een rots. En hij wentelt* een grote steen op de deur van het grafgewelf. En als zij nu alle dingen aangaande Hem geschreven zijnde ten einde brengen, plaatsen zij Hem, Hem van het hout afnemend, in een grafgewelf.(SW)[Hand. 13:29]
47 Mariahun opstand (??) de Magdaleensetoren nu en Mariahun opstand (??) de moeder van Josesgriekse vorm van Jozef - Hij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), aanschouwden waar ergens Hij was geplaatst.Terug naar de index.
Naar Marcus 16
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.