Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
MattheŁs
Hoofdstuk 1

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Het verslag van MattheŁsgeschenk van JAH MattheŁsgeschenk van JAH laat de MessiasGezalfde zien als de zoon van Davidgeliefde en de zoon van Abrahamvader van vele volken. Hij is de Koning van IsraŽlstrijder van God en de Eigenaar van het land. Zijn genealogie wordt gepresenteerd om Zijn titel op de troon te bewijzen en Zijn erfdeel te bevestigen van de vader van de getrouwen. Dit verslag houdt zich bezig met het koninkrijk voor IsraŽlstrijder van God en het land van de belofte. Het gaat over de verbonden die met Abrahamvader van vele volken en met Davidgeliefde werden gemaakt.

De vier verslagen of portretten van ChristusGezalfde geven vier onderscheiden aspecten van hun gezamenlijke onderwerp, en zij niet bedoeld om "geharmoniseerd" te worden. Elke schrijver had zijn speciale principes van selectie en arrangeren. MattheŁsgeschenk van JAH' verslag, altijd erkend als het Hebreeuwse evangeliegoede bericht, is het echte begin van de Griekse Geschriften, tonend hoe zij groeiden uit de Hebreeuwse Geschriften. Het citeert bij iedere stap uit de oudere Schrift. Er is zowel een geschiedenis als een vervulling van profetie. MattheŁsgeschenk van JAH rijst nooit uit boven het vlak van IsraŽlstrijder van Gods belangen en hoop.

De kenmerkende zinsnede is "het koninkrijk van de hemelen." Dit verwijst naar DaniŽlrnu is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker's profetie: "En in hun dagen, dat wil zeggen, die van hun koningen, zal Eloah van de hemelen een koninkrijk oprichten dat voor de aionen geen schade zal ondervinden. En het koninkrijk zal niet aan een ander volk overgelaten worden. Het zal al deze koninkrijken verpulveren en uitroeien en het zal bevestigd worden voor de aionen." (Dan. 2:44;SW). "En het koninkrijk en de rechtsbevoegdheid en de majesteit van het koninkrijk onder alle hemelen werd geschonken aan het volk van de allerhoogsten van de heiligen. Zijn koninkrijk is een aionisch koninkrijk en alle gezaghebbers zullen het dienen en zij zullen luisteren" (Dan. 7:27;SW). Het is een koninkrijk in de zin zoals Babylonwirwar, Medo-PerziŽ en Griekenland koninkrijken waren; het is nog toekomst; het is de heerschappij van ťťn volk over andere naties; toch zal het niet vernietigd worden zoals de voorgangers in wereldoverheersing, maar het zal duren voor de aionen.

Ondanks het feit dat de MessiasGezalfde alleen naar de verloren schapen van het huis van IsraŽlstrijder van God werd gezonden (15:24) en dat Hij Zijn apostelen verbood naar de naties of de Samaritanenmensen uit de landstreek Samariawaker te gaan (10:5), zijn de paar voorvallen waarin de vreemdelingen genoemd worden zeer belangrijk. Vier heidense vrouwen maken deel uit van de genealogie (1:3, 5, 6). Tamarpalm (-boom)'s zonde bracht haar binnen in de lijn van afstamming, Rachabruim open kwam er in door geloof. In het geval van Ruthvriendin gezellin triomfeerde genade over de wet die een Moabitische zou verbannen uit de vergadering van JAHWEH. Batsheba herinnert ons aan Davidgeliefdes grote overtreding en toont ons genade die ondanks de zonde heerst. De magiŽrs komen om Hem te aanbidden, terwijl Herodeszoon van heros - held of afgod probeerde Zijn leven te nemen (2:1-12). De centurion toont een geloof dat in IsraŽlstrijder van God ongekend is (8:5-12). De Kanaplaats van rietšnitische vrouw wordt geprezen vanwege haar vertrouwen in ChristusGezalfde (15:21-28). Pilatusmet een speer en zijn vrouw weigeren de verantwoordelijkheid wanneer de Joden proberen Hem te veroordelen (27:10,24). De centurion bij het kruis bevestigt dat Hij de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is (27:54). Het is pas aan het einde van het verslag, nadat alle autoriteit op aarde in de handen is gekomen van de Koning, dat de discipelen opgedragen worden om te gaan en alle naties tot discipelen te maken. Dit kan pas gebeuren wanneer het Koninkrijk komt. Zo wordt de proclamatie van het Koninkrijk van de hemelen beperkt tot het volk over wie de profeet DaniŽlrnu is God sprak.

Het verhaal wordt verdeeld in twee onderscheiden periodes, waarvan elk begint met Zijn bevestiging als Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door een stem uit de hemelen, en sluit door de bevestiging er van door mensen, de eerste door de discipelen, de tweede keer door de naties. De eerste strekt zich uit van de doop door JohannesJAH is genadig (3:16,17), en sluit met het getuigenis van Petrusrots (16:16). Tijdens deze periode wordt het Koninkrijk verkondigd en verworpen, zodat Hij de verdere verkondiging er van verbiedt. De tweede periode houdt zich bezig met Zijn priesterlijke voorbereiding voor het offer op Golgothaschedel. Het begint met de verheerlijking op de berg (17:1-5), waar Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en Elimijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkera spraken over zijn dood, en gaat voort tot de kruisiging, waar de centurion zei: "Waarlijk, deze was de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!" (27:54).


   

(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK MATTHE‹S
Thema: "Zie uw koning"(Zach. 9:9)
1:1-2:23.   Prť-bediening.-----
De
viervoudige
bediening
van de Heer
----
3:1-4.        De voorloper.
3:5-17.            De doop - met water.
4:1-11.             De verleiding: in de wildernis.
4:12-7:29.                  Het Koninkrijk (verkondigd).
8:1-16:20.                    De Koning (verkondigd).
16:21-20:34.                    De Koning (verworpen).
21:1-26:35.                  Het Koninkrijk (verworpen).
26:36-46.             De worsteling - in de hof.
26:47-28:15.            De doop - van lijden
           (dood, begrafenis en opstanding, 20:22).
28:16-18.        De opvolgers.
28:19, 20.   Post-bediening.

1 Het boek van de verwekking van JezusJAH redt ChristusGezalfde, de zoon van Davidgeliefde, de zoon van Abrahamvader van vele volken. 11 En het gebeurt dat als jouw dagen vol zijn om bij jouw vaders te gaan, Ik jouw zaad na jou zal oprichten, die een van jouw zonen zal zijn en Ik vestig zijn koninkrijk. (SW)[1Kron. 17:11] - 18 En alle naties van de aarde zegenen zichzelf in jouw zaad, omdat jij naar Mijn stem luisterde." (SW)[Gen. 22:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1


Dit is de koninklijke afstamming van de Zoon van Davidgeliefde, en ook de titel voor het land dat aan Abrahamvader van vele volken werd geschonken. In tegenstelling tot de genealogie die door Lucaslichtgevend wordt gegeven, wordt ons de feitelijke fysieke afstamming gegeven via de mannelijke lijn naar JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), de echtgenoot van Mariahun opstand (??), de moeder van onze Heer. De drie delen brengen ons de drie onderscheiden fases voor ogen van heerschappij en het falen van elk.
Eerst hebben we de theocratie tot Davidgeliefde, die eindigde toen het volk riep om een koning (1Sam. 8:6-22).
Dan komt de periode van het koninkrijk, die een serie van mislukkingen was, tot aan de Babylonwirwarische ballingschap.
Sindsdien heersten de naties over IsraŽlstrijder van God, tot de geboorte van de MessiasGezalfde, toen zij onder het Romekrachtinse juk waren. Het was een treurige afgang en bewees zonder twijfel dat geen mannelijke lid van deze lijn ooit capabel zou zijn om te zitten op de troon van de MessiasGezalfde.

Davidgeliefde was de grootste van de koningen, maar toch was zijn zoon Salom een levend bewijs van zijn verschrikkelijke zonde. En de lijn van zijn zonen raakte zo gedegenereerd, dat ten tijde van de verbanning, Jechoniah de vloek van JAHWEH over zich afriep:

"Zo zegt de HEERE:
Schrijft dezen zelfden man kinderloos,
een man, [die] niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen;
want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn,
zittende op den troon Davidgeliefdes,
en heersende meer in Judalof."

(Jer. 22:30;SV)

Noch JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), noch iemand van zijn nakomelingen sinds de verbanning, had recht op de troon. Indien ChristusGezalfde zijn natuurlijke zoon zou zijn, zou ook Hij uitgesloten zijn. De MessiasGezalfde kan niet van het zaad van Jechoniah zijn. Daarom was er de absolute noodzaak van de maagdelijke geboorte. Van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verkregen, kleurden de zonden van het nageslacht niet zijn bloed, en de vloek van Coniah had op Hem geen claim. Maar, als de Zoon van JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) erfde Hij de titel voor de troon en alle eer van het huis van Davidgeliefde.2 Abrahamvader van vele volken verwekte °Isašklachen, Isašklachen echter verwekte °Jakobhielenlichter, Jakobhielenlichter echter verwekte °Judalof en zijn °broeders, 3 En Abraham noemt de naam van zijn zoon die aan hem geboren werd, die Sara voor hem baarde, Isašk. (SW)[Gen. 21:3]
3 Judalof echter verwekte °Peresdoorbraak en °Zerachlichtstraal vanuit °Tamarpalm (-boom), Peresdoorbraak echter verwekte °Chesronomgeven door een muur, ingesloten, omtuind, Chesronomgeven door een muur, ingesloten, omtuind echter verwekte °Aramhoog, 29 En het gebeurt dat hij zijn hand terug trekt. En aanschouw! Zijn broeder gaat uit en Tamar zegt: "Wat? Jij brak door! Op jou is de doorbraak!" En men noemt zijn naam Peres. 30 En daarna ging zijn broeder uit, die om zijn hand de scharlaken draad had. En men noemt zijn naam Zerach. (SW)[Gen. 38:29,30]
4 Aramhoog echter verwekte °Amminadabmijn oom is gul, Amminadabmijn oom is gul echter verwekte °Nachsontovenaar, Nachsontovenaar echter verwekte °Salmonbeschutting (is God),
5 Salmonbeschutting (is God) echter verwekte °Boazin hem is kracht vanuit °Rachabruim open, Boazin hem is kracht echter verwekte °Obedknecht vanuit °Ruthvriendin gezellin, Obedknecht echter verwekte °IsaÔIk bezit, rijk, 17 En de buurvrouwen geven hem een naam, zeggend: "Er werd aan Naomi een zoon geboren!" En zij noemen zijn naam Obed. Hij is de vader van IsaÔ, de vader van David. 18 En dit zijn de genealogische registraties van Peres: Peres verwekte Chesron. 19 En Chesron verwekte Ram en Ram verwekte Amminadab. 20 En Amminadab verwekte Nachson en Nachson verwekte Salma. 21 En Salma verwekte Boaz en Boaz verwekte Obed. 22 En Obed verwekte IsaÔ en IsaÔ verwekte David. (SW)[Ruth 4:17-22]
6 IsaÔIk bezit, rijk echter verwekte °Davidgeliefde, de koning. Davidgeliefde echter verwekte °Salomoman van vrede vanuit de vrouw van °Uriamijn licht is JAH, 13 Isai echter verwekt Eliab, zijn eerstgeborene, Abinadab, de tweede, Sima, de derde; 14 Netanel, de vierde, Raddai, de vijfde; 15 Osem, de zesde, David, de zevende. (SW)[1Kron. 2:13-15] - 24 En David troost Batseba, zijn vrouw. En hij komt tot haar en hij ligt met haar. En zij baart een zoon en zij noemt zijn naam Salomo. En JAHWEH heeft hem lief. (SW)[2Sam. 12:24]
7 Salomoman van vrede echter verwekte °Rechabeamuitbreiding van het volk, Rechabeamuitbreiding van het volk echter verwekte °AbiaVader is JAH, AbiaVader is JAH echter verwekte °Asafgenezer,
8 Asafgenezer echter verwekte °JosafatJAH spreekt recht, JosafatJAH spreekt recht echter verwekte °JoramJAH is verheven, JoramJAH is verheven echter verwekte °Uzziamijn kracht is JAH, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Tussen JoramJAH is verheven en Ozias waren er drie koningen: Ahaziah, Joas en Amaziah, maar hun namen werden uitgewist volgens de wet (Dt. 29:20), omdat zij afgoderij invoerden in IsraŽlstrijder van God. Ahaziah (of Azarja of Jehoahaz) wandelde in de wegen van Achab en werd door Jehu gedood (2Kron. 22:3,9). Joas diende Jehovah zolang de priester Jehoiada leefde, maar daarna dienden de prinsen van Judalof afgoden. Hij doodde de zoon van Jehoiada, die protesteerde. Daarom doodden de dienaren van koning Joas hem en wilden ze hem niet begraven in de tombes van de koningen (2Kron. 24:17-25). Amaziah boog zich ook voor de goden van de zonen van SeÔr, en werd gedood door het valk van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (2Kron. 25:15-27)


9 Uzziamijn kracht is JAH echter verwekte °JotamJAH is volkomen, JotamJAH is volkomen echter verwekte °Achazvast houdt JAH, Achazvast houdt JAH echter verwekte °Hizkiakracht is JAH,
10 Hizkiakracht is JAH echter verwekte °Manassedie doet vergeten, Manassedie doet vergeten echter verwekte °Amoslast - sterk, Amoslast - sterk echter verwekte °JosiaJAH steunt, 10 En de zoon van Salomo was Rechabeam; zijn zoon was Abia, zijn zoon Asa, zijn zoon Josafat, 11 zijn zoon Joram, zijn zoon Achazja, zijn zoon Joas, 12 zijn zoon Amasja, zijn zoon Azarja, zijn zoon Jotam, 13 zijn zoon Achaz, zijn zoon Hizkia, zijn zoon Manasse, 14 zijn zoon Amon, zijn zoon Josia. (SW)[1Kron. 3:10-14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10
Jehojakim (of Shallum) is weggelaten uit de lijst van koningen omdat hij Jeremiaverhogen doet JAH's waarschuwingen afwees, het verbond verliet, en zich naar andere goden richtte (Jer. 22:1-7). In Kronieken wordt melding gemaakt van niet alleen zijn gruwelen, of afgoderij, maar van "dat wat op hem werd gevonden" (2Kron. 36:8). Hij maakte insnijdingen of merken in zijn vlees, als tegen van zijn trouw aan andere goden (Lev. 19:28). Daarom werd hem een menselijke begrafenis ontkend en werd zijn naam uitgewist uit het register van koningen (Dt. 29:18-20).
Jechoniah's naam is ingekort tot Coniah (Jer. 22:24) on te laten zien dat Jehovah Zijn steun van hem terug trok. Hij is niet ingesloten in de lijn van koningen. Geen van zijn zeven zonen (1Kron. 3:17-18) volgde hem op op de troon. Aangezien niemand van zijn zaad voorspoed kan hebben, zittend op de troon van Davidgeliefde, maar de koninklijke rechten in zijn lijn zijn, moet de MessiasGezalfde zijn Zoon zijn, maar niet zijn zaad.


11 JosiaJAH steunt echter verwekte °JechonjaJAH vestigt en zijn °broeders in de verhuizing van Babylonwirwar. 15 En de zonen van Josia: de eerstgeborene Jochanan, de tweede Jojakim, de derde Sedekia, de vierde Sallum. (SW)[1Kron. 3:15] - 20 die Nebukadnessar, koning van Babel, niet nam, toen hij Jechonja, zoon van Jojakim, koning van Juda, deporteerde vanaf Jeruzalem naar Babel, met alle notabelen van Juda en Jeruzalem. (SW)[Jer. 27:20]
12 Na de verhuizing van Babylonwirwar echter verwekte °JechonjaJAH vestigt Sealtiëlik heb God gevraagd, Sealtiëlik heb God gevraagd echter verwekte °Zerubbabelspruit uit Babel, 17 En de zonen van Jechonja: Assir en zijn zoon SealtiŽl; 18 en Malkiram en Pedaja en Senassar, Jekamja, Hosama en Nedabja. 19 En de zonen van Pedaja: Zerubbabel en Simi; en de zonen van Zerubbabel: Mesullam en Chananja (en hun zuster was Selomit). 20 En Chasuba en Ohel, Berechja en Chasadja, Jusab-chesed, vijf. (SW)[1Kron. 3:17-20]
13 Zerubbabelspruit uit Babel echter verwekte °Abihudmijn Vader is Hij, Abihudmijn Vader is Hij echter verwekte °EljakimGod richt op, EljakimGod richt op echter verwekte °Azorhelper,
14 Azorhelper echter verwekte °Sadokrechtvaardig, Sadokrechtvaardig echter verwekte °AchimHij (God) richt op, AchimHij (God) richt op echter verwekte °Eliudmijn God is roem,
15 Eliudmijn God is roem echter verwekte °EleazarGod is hulp, EleazarGod is hulp echter verwekte °Mattangeschenk, Mattangeschenk echter verwekte °Jakobhielenlichter,
16 Jakobhielenlichter echter verwekte °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), de man van Mariahun opstand (??), vanuit wie JezusJAH redt geboren werd, die ChristusGezalfde genoemd wordt. 17 Hen dan verzamelend, zei įPilatus tot hen: "Wie willen jullie dat ik aan jullie zal vrijlaten, įBar-Abbas of įJezus, die įChristus wordt genoemd?"... 22 įPilatus zegt tot hen: "Wat zal ik dan met Jezus doen, die įChristus genoemd wordt?" Zij allen zeggen: "Laat Hem gekruisigd worden!" (SW) [Matt. 27:17,22]
17 Al de generaties dan vanaf Abrahamvader van vele volken tot Davidgeliefde zijn veertien generaties en vanaf Davidgeliefde tot de verhuizing van Babylonwirwar zijn veertien generaties en vanaf de verhuizing van Babylonwirwar tot de ChristusGezalfde zijn veertien generaties. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

In elke groep zijn er veertien generaties. Van Abrahamvader van vele volken naar, en inclusief, Davidgeliefde, zijn er veertien. Van Davidgeliefde naar, en inclusief, JosiaJAH steunt, zijn er veertien. Van Jechoniah naar, en inclusief, ChristusGezalfde zijn er veertien.
Door dit bijzondere Hebreeuwse systeem van tellen, worden de ware geestelijke waarden benadrukt. Davidgeliefde, als de meest belangrijke voorvader, wordt twee maal geteld. Door het vervangen van een gebeurtenis in plaats van een mens voor de link tussen de tweede en derde groep, wordt Jechoniah gedegradeerd tot een plaats onder de privť personen van de derde groep. Als gevolg worden de twintig koningen van Judalof verdeeld in twee groepen van tien elk, de eerste zeven waarvan worden geteld en de laatste drie uitgewist, zoals op de bijgesloten lijst.
Elke periode begon met een opleving en sloot in afval. Aan het einde van de eerste werd het land onderdrukt door de Filistijnen; aan het eind van de tweede was het onder de voeten van Babylonwirwar; aan het eind van de derdde was het onder het juk van de Romekrachtinen.

1 Davidgeliefde
2 Salomoman van vrede
3 Jerobeam
4 AbiaVader is JAHjah
5 Asagenezerf
6 JosafatJAH is rnu
7 JoramJAH is verheven
- [Ahaziah]
- [Joas]
- [Amaziah]
1 Ozias
2 Jotham
3 Achazvast houdt JAH
4 Hezekiah
5 Manassedie doet vergeten
6 Amoskrachtig
7 JosiaJAH steunt
- [Jehoahaz]
- [Jehoiakim]
- [Jechoniah]


18 De verwekking echter van °JezusJAH redt ChristusGezalfde was zo: In ondertrouw gegeven* wordend, werd Zijn °moeder, Mariahun opstand (??), voordat zij met °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) samengekomen* was, gevonden* in de buik hebbend vanuit heilige geest. naar een maagd, in ondertrouw gegeven zijnde aan een man genaamd Jozef, uit het huis en de familie van David, en de naam van de maagd is Maria.(SW) [Luc. 1:27] - En antwoordend zei de boodschapper tot haar: "Heilige geest zal op jou komen en macht van de Hoogste zal jou overschaduwen. Daarom ook zal het heilige, dat verwerkt wordt, Zoon van God genoemd worden. (SW)[Luc. 1:35] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Vergelijk Lucaslichtgevend 1:26-38


19 JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) echter, haar man, rechtvaardig zijnde en toch niet willende haar openlijk te schande te maken*, was van plan haar heimelijk weg te zenden*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De wet was in een gewoon geval van dit soort erg strikt, en eiste dat de vrouw meegenomen zou worden naar de ingang van het huis van haar vader en van de mannen van haar stad werd geeist haar te stenigen tot de dood (Deut. 22:21). JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) kon zich hiertoe niet brengen en was daarom van plan van haar te scheiden, volgens de wet dat wanneer een man een vrouw had genomen en enige onreinheid aan haar vond, dan moest hij een brief van scheiding schrijven en haar wegzenden uit zijn huis (Deut. 24:1).


20 Maar bij zijn van binnen voelen over deze dingen, neem waar, een boodschapper van de Heer verscheen aan hem, overeenkomstig een droomtoestand, zeggend: "JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), zoon van Davidgeliefde, jij zal toch niet bevreesd* worden Mariahun opstand (??), jouw °vrouw, mee te nemen, want het in haar verwekt* wordende is vanuit heilige geest.
21 Zij echter zal een Zoon voortbrengen en jij zal Hem de naam JezusJAH redt roepen, want Hij zal Zijn °volk redden vanaf hun °zonden." En neem waar, jij zal bevrucht worden in de buik en jij zal een zoon voortbrengen en jij zal Hem Zijn įnaam Jezus geven. (SW)[Luc. 1:31] - Want er is geen redding in iemand anders, want ook is er geen andere naam onder de hemel, die werd gegeven aan mensen, waarin het bindend is dat wij gered worden. (SW)[Hand. 4:12]
22 Dit echter is geheel gebeurd opdat vervuld zal worden wat onder de Heer door de profeet werd uitgesproken, zeggend:
23 "Neem waar, de maagd zal in de buik hebben en zal een Zoon voortbrengen en zij zullen Hem de naam ImmanuëlGod met ons roepen, wat letterlijk vertaald betekent: °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met ons." Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. (SV)[Jes. 7:14] - 8 En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen, en er doorgaan, hij zal tot aan den hals reiken; en de uitstrekkingen zijner vleugelen zullen vervullen de breedte uws lands, o Immanuel! ... 10 Beraadslaagt een raad, maar hij zal vernietigd worden; spreekt een woord, maar het zal niet bestaan; want God is met ons! (SV)[Jes. 8:8,10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

In Jesajaheil is JAH gebruikt de profeet niet het gebruikelijke woord voor maagd, maar "olme", meisje (Jes. 7:14). Het was niet erg aannemelijk dat het over een maagd ging toen het voor het eerst werd gebruikt in de tijd van de profeet. Maar hier, bij de juiste vervulling, verandert de geest het woord naar maagd, en dat is ook in de Septuagint het geval.


24 °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) echter, gewekt wordend vanaf de slaap, doet* zoals de boodschapper van de Heer hem gebiedt*. En hij nam zijn °vrouw mee,
25 en hij kende haar niet totdat zij een Zoon voortbracht, en hij roept* Zijn °naam JezusJAH redt. En neem waar, jij zal bevrucht worden in de buik en jij zal een zoon voortbrengen en jij zal Hem Zijn įnaam Jezus geven (SW)[Luc. 1:31]
Terug naar de index.
Naar Mattheüs 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.