Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Toen echter °JezusJAH redt geboren was in BetlehemBroodhuis van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde in de dagen van Herodeszoon van heros - held of afgod, de koning, neem waar, vanaf het oosten kwamen magiŽrs aan tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, 4 Ook Jozef nu ging omhoog vanaf įGalilea, vanuit de stad Nazaret, naar įJudea, naar de stad van David, die Betlehem wordt genoemd, omdat hij van het huis en de familie van David is, 5 om geregistreerd te worden, samen met Maria, die aan hem in ondertrouw gegeven vrouw, die hoogzwanger is. [Luc. 1:27] 6 En het gebeurt nu, als zij daar zijn, dat haar dagen van haar voortbrengen vervuld worden. 7 En zij bracht haar įZoon voort, de eerstgeborene, en zij wikkelt Hem in doeken en vlijt Hem in een voerbak, omdat er namelijk voor hen geen plaats was in de uitspanning. (SW)[Luc. 2:4-7] - Er was in de dagen van Herodes, koning van įJudea, een zeker priester, met de naam Zacharias, uit de dagorde van Abbia, en zijn vrouw was uit de dochters van Ašron, en haar naam įwas Elizabeth. (SW)[Luc. 1:5] - [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-6

BetlehemBroodhuis, het Broodhuis, kan nagetrokken worden in de familie van onze Heer tot de tijd van Boazin hem is kracht en Ruthvriendin gezellin (Ruthvriendin gezellin 1:1,2). Hier verbleef Davidgeliefde. Het was zo onbelangrijk dat het zelfs niet werd genoemd te midden van de steden van Judalof door JozuaJAH redt en Nehemia. Dit wordt gebruikt door de profeet Micah (5:2) om de achtergrond te vormen voor haar toekomstige grootheid. Enige andere gebeurtenis van belang heeft hier geen plaats gevonden. Haar enige en allesoverstijgende heerlijkheid is de geboorte van de Herder van IsraŽlstrijder van God.

- [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De magiŽrs vertegenwoordigen hen die leerden uit de kennis van de natuur. Alle natuur leidt de ware toegewijde naar de aanbidding van Hem Wiens handwerk het is. Vele pogingen zijn gedaan om de ster van BetlehemBroodhuis te verklaren als een doodgewoon voorkomend gebeuren: een meteoor, een komeet, de samenloop van een aantal van de planeten, enz. Maar geen enkele ster kon de magiŽrs leiden voor een lange periode en dan zijn plaats innemen boven BetlehemBroodhuis, en net niet boven Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Het is veel gemakkelijker te geloven dat het een buitengewone ster was, want hij verkondigde een buitengewone Baby.


2 zeggend: "Waar is de voortgebracht wordende koning van de Joden? Want wij namen zijn °ster waar in het oosten en wij kwamen om Hem te aanbidden*."
3 De koning echter, Herodeszoon van Heros - held of afgod, dit horend*, werd verontrust, en heel Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter met hem. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Herodeszoon van heros - held of afgod de Grote, zoals deze koning gewoonlijk wordt genoemd, kan van Filistijnse oorsprong zijn en zijn voorouders naar Idumeagriekse vorm voor Edom - rood zijn gebracht als krijgsgevangenen. Hij was de eerste soeverein van de Edomieten die over Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde regeerde, onder Romekrachtinse suprematie, en begon rond 40 V.Chr. Zijn vader, Antipater, was procurator geweest van Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde toen Hyrcanus II, de MaccabeeŽr, koning was. Hij stierf kort na deze gebeurtenissen. Hij ontving zijn koninkrijk van Antonius en de Romekrachtinse Senaat. Na de val van Antonius vond hij gunst bij keizer Augustusverheven. Zijn daden vertellen ons dat hij vreesde voor zijn troon wanneer de MessiasGezalfde zou komen. Hierin stond hij in schril contrast met de Maccabeese dynastie die hij verving. Zij namen het koninklijk gezag met de nadrukkelijke reservering van de rechten van de MessiasGezalfde (1Macc. 14:41). Hij vermoordde hulpeloze kinderen in een nutteloze poging de MessiasGezalfde te vermoorden.


4 En alle °hogepriesters en schriftgeleerden van het volk verzamelend, informeerde hij om bij hen vast te stellen waar de ChristusGezalfde wordt geboren.
5 Zij echter zeggen* tot hem: "In BetlehemBroodhuis van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, want zo is het geschreven door de profeet: Zei het Geschrift niet dat vanuit het zaad van David en uit Betlehem, het dorp waar David was, de Christus komt?(SW)[Joh. 7:42]
6 'En jij, BetlehemBroodhuis, land van Judalof, jij bent in geen enkel opzicht de minste onder de leiders Judalof. Want vanuit jou zal een Leidinggevende uitkomen Die Mijn °volk IsraŽlstrijder van God zal hoeden.'" 2 En jij, Betlehem Efrata, de mindere om onder de mentoren van Juda te zijn, uit jou zal voor Mij een heerser in IsraŽl uitgaan en zijn uitgaan is als van vroeger, uit de dagen van de aion. (SW)[Micha 5:2] - 2 Zowel gisteren als ook eergisteren1), toen Saul koning over ons was, was u degene die IsraŽl deed uitgaan en inbrengen. En JAHWEH zei tot u: Jij zal Mijn volk IsraŽl weiden en jij zal bewindvoerder over IsraŽl zijn." (SW)[2Sam. 5:2]
7 Dan roept* Herodeszoon van Heros - held of afgod heimelijk de magiërs en stelt* bij hen exact de tijd van de verschijnende ster vast. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Het is duidelijk, gezien de bezorgdheid van Herodeszoon van heros - held of afgod om de preciese tijd te krijgen toen de ster voor het eerst verscheen, en zijn opdracht om alle babies under de twee jaar te doden, dat de magiŽrs BetlehemBroodhuis niet bezochten toen JezusJAH redt geboren werd, maar lang daarna. Hij is nu een kleine Jongen en Herodeszoon van heros - held of afgod acht het niet veilig enig kind onder de twee jaar te laten leven. Het is waarschijnlijk dat zij de ster in het oosten zagen tijdens zijn geboorte, en, na enige tijd van voorbereiding, hun langzame reis naar Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde ondernamen.


8 En hen tot in BetlehemBroodhuis zendend, zei hij: "Gegaan zijnde, vraagm op nauwkeurige wijze aangaande de kleine jongen. Indien nu jullie het zouden vinden, bericht dat aan mij, zodat ook ik, komend, Hem zou aanbidden."
9 Dezen nu, de koning horend*, gingen. En neem waar, de ster die zij waarnamen in het oosten ging hen voor, totdat, aangekomen zijnde, ze stond boven waar de kleine jongen was.
10 De ster nu waarnemend, verheugden zij zich met grote vreugde, enorm.
11 En tot in het woonhuis komend namen zij de kleine jongen waar met Mariahun opstand (??), Zijn °moeder. En vallend aanbidden* zij Hem. En hun °schatten openend*, bieden* zij Hem naderingsgeschenken aan: goud en wierook en mirre. 6 Een samenscholing van kamelen zal jou bedekken, jonge kamelen van Midjan en Efa, allen van hen zullen komen vanaf Sheba. Goud en wierook zullen ze dragen en de lofprijzingen van JAHWEH zullen zij van harte verklaren.(SW)[Jes. 60:6]
12 En in een droomtoestand in kennis gesteld wordend toch niet terug te gaan* naar Herodeszoon van Heros - held of afgod, trekken* zij zich via een andere weg terug tot in hun °landstreek. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Er is een opmerkelijke tegenstelling tussen de aanbiddende bewondering van de magiŽrs en het wrede gedrag van Zijn eigen volk. De priesters en schriftgeleerden en bevolking zouden moeten jubelen bij Zijn komst, maar ze zijn verstoord en niet op hun gemak. De priesters zouden Hem aanbeden moeten hebben, maar zij wilden niet de reis van twee uren ondernemen om Hem te zien. De magiŽrs reisden maandenlang en brachten Hem geschenken. De schriftgeleerden wisten waar Hij was geboren, maar niemand ging er heen. Het volk volgde hun leiders. Die van Hem waren ontvingen Hem niet!


13 Na hun terugtrekken* nu tot in hun °landstreek, neem waar, een boodschapper van de Heer verschijnt overeenkomstig een droomtoestand aan °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), zeggend: "Gewekt wordend, neem de kleine jongen en Zijn °moeder mee en vlucht tot in Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) en blijf daar totdat ik het jou zal zeggen. Want Herodeszoon van Heros - held of afgod staat op het punt de kleine jongen te zoeken en het kind om te brengen*." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

De khan in BetlehemBroodhuis was het begingpunt voor de caravanen naar Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn). Dat was ook het geval in de dagen van Jeremiaverhogen doet JAH, die met Chimham overnachtte in BetlehemBroodhuis op zijn weg naar Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) (Jer. 41:17). En in zijn tijd gingen vele Joden af naar Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), zodat daar grote Joodse kolonies waren waarheen JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) kon gaan tijdens zijn verbanning. Hier zou het ware Beeld van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de eerste onderwerpen vinden om Zijn opkomende intelligentie te toetsen, en deze waren waarschijnlijk de valse beelden en gigantische tempels van hun afgodendienst. Hier was het centrum van de wijsheid van de wereld, maar we lezen niet dan iemand van de wijze mannen Hem herkenden in Wie alle schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen (Kol. 2:3). Maar hier ook was het huis van de Septuagint, de Griekse versie van de heilige rollen die Hij gebruikte in Zijn bediening. Van hier, net als de natie voor Hem, werd Hij geroepen uit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) (Hos. 11:1).


14 Hij nu, gewekt wordend, nam de kleine jongen en Zijn moeder in de nacht mee en trekt* zich terug tot in Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn).
15 En Hij was daar tot het overlijden van Herodeszoon van heros - held of afgod, opdat vervuld zou worden wat onder de Heer door de profeet werd uitgesproken, zeggend: "Vanuit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) roep Ik Mijn Zoon." 1 Want IsraŽl was een knaap en Ik had hem lief. En vanaf Egypte riep Ik tot Mijn zoon. (SW)[Hos. 11:1]
16 Herodeszoon van Heros - held of afgod dan, waarnemend dat hij onder de magiërs werd bespot, werd heel erg woedend. En afvaardigend* ruimde hij hij alle °jongens in BetlehemBroodhuis en in al haar °grensgebieden vanaf twee jaren en daar beneden uit de weg, overeenkomstig de tijd die hij exact vaststelde* bij de magiërs.
17 Dan werd vervuld wat door de profeet Jeremiaverhogen doet JAH werd uitgesproken, zeggend:
18 "Een geluid wordt gehoord* in Ramahoogte of dreunen, huilen en veel diep verdriet. Rachelooi huilt over haar °kinderen en zij wilde niet bemoedigd* worden, want zij zijn niet." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Vergelijk Jeremiaverhogen doet JAH 31:15.

De naam "Ramahoogte of dreunen" was een gebruikelijke voor een plaats op een heuvel. Er was waarschijnlijk zo'n plaats in de buurt van BetlehemBroodhuis, bij de tombe van Rachelooi, die verdrietig stierf (Gen. 35:18-20). Er is een prachtige verbinding tussen haar verdriet en dat van de bedroefde moeders van wie de kinderen door Herodeszoon van heros - held of afgod werden gedood.

15 Zo zegt JAHWEH: Een geluid wordt gehoord in Rama, een klaagzang, een huilen van bitterheden, Rachel, huilend over haar zonen. Ze weigert getroost te worden over haar zonen, want zij zijn niet. (SW)[Jer. 31:15]
19 Echter bij het overlijden* van °Herodeszoon van Heros - held of afgod, neem waar, er verschijnt een boodschapper van de Heer aan °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) overeenkomstig een droomtoestand in Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn),
20 zeggend: "Word wakker, neem de kleine jongen en Zijn °moeder mee en ga tot in het land IsraŽlstrijder van God, want die de ziel van de kleine jongen zoeken zijn gestorven."
21 Hij nu, gewekt wordend, nam de kleine jongen en Zijn °moeder mee en kwam binnen tot in het land IsraŽlstrijder van God.
22 Nu horend* dat ArchelaŁsheerser over het volk koning is over °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde in plaats van zijn °vader Herodeszoon van Heros - held of afgod, werd hij bevreesd daar weg te komen. Maar in kennis gesteld wordend overeenkomstig een droomtoestand, trekt* hij zich terug tot in °delen van °Galileakring. En in een droomtoestand op de hoogte gesteld zijnde niet terug te gaan naar Herodes, trokken zij via een andere weg terug tot in hun landstreek.(SW)[Matt. 2:12]
23 En aankomend, woont* hij in een stad die Nazaretjonge spruit of bewaker genoemd wordt, zodat vervuld zou worden wat door de profeten werd uitgesproken, dat Hij de NazoreeŽruit Nazaret geroepen zal worden. n de zesde maand nu werd de boodschapper GabriŽl door įGod afgevaardigd tot in de stad van įGalilea, genaamd Nazaret. (SW)[Luc. 1:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

"Hij zal Nazareneruit Nazaret genoemd worden" was gesproken profetie. Er is geen reden te geloven dat het geschreven was of te vinden is in de Hebreeuwse Schrift. Veel dat door de profeten was gesproken, was nooit aan het papier toevertrouwd, maar door traditie bewaard.


Terug naar de index.
Naar Mattheüs 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.