Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 16

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 En de Farizeeën en de Sadduceeën, naderend, Hem beproevend, stellen* Hem een vraag hen een teken vanuit de hemel te laten zien*. En Farizeeën kwamen naar Hem toe, Hem beproevend en zeggend: "Is het de man geoorloofd om iedere oorzaak zijn °vrouw weg te zenden?"(SW)[Matt. 19:3] - Zij dan zeiden tot Hem: "Welk teken, dan, doet U, dat wij zullen waarnemen en wij U zouden geloven? Wat werkt U?(SW)[Joh. 6:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-4

Vergelijk met Markuseen verdediging 8:11-13. Zie 12:38-40; Lukaslichtgevend 12:54-56; 1Korintheverzadigd 1:22.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Blinde monden! Wat was het voeden van de vier duizend anders dan een teken uit de hemel? Maar als zij als zij geen teken van boven kunnen lezen, zal Hij er op toezien dat zij zichzelf voorzien van een teken van beneden. Ongetwijfeld waren deze Farizeeënafgescheidenen en Sadduceeënrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) dienstig voor het Hem in het hart van de aarde zetten. Zijn dood, begrafenis en opstanding vormden het grote teken aan de ongelovige natie. Jonaduif was een type van hun ongehoorzaamheid alsook van Zijn doorgang door de dood en van zegen voor de naties doorheen Israëlstrijder van God.


2 Hij nu, antwoordend, zei tot hen:
3 (geen vers 3)
4 "Een boosaardige en echtbrekende generatie zoekt naar een teken, en een teken zal haar niet gegeven worden, anders dan het teken van Jonaduif." En hen verlatend kwam Hij weg. Maar antwoordend zei Hij tot hen: "Een boosaardige en overspelige generatie zoekt naar een teken, en haar zal geen teken gegeven worden, anders dan het teken van Jona, de profeet.(SW)[Matt. 12:39]
5 En de leerlingen, komend tot in de overkant, vergaten broden mee te nemen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5-12

Vergelijk met Markuseen verdediging 8:14-21


6 °JezusJAH redt nu zei tot hen: "Ziet en geeft acht op eig. vanaf het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën." Als een schare van tienduizendtallen bijeenvergaderd wordt, zodat zij elkaar vertrappen, begint Hij eerst tot Zijn °leerlingen te zeggen: "Geefm voor julliezelf acht op het zuurdeeg van de Farizeeën, dat huichelarij is.(SW)[Luc. 12:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Zie Lukaslichtgevend 12:1; Handelingen 23:8.

Zuurdesem staat voor verdorven leer (12). Onze Heer was bezorgd dat de discipelen bevlekt zouden worden die het onderwijs van Zijn vijanden te verteren. Maar al waar zij bezorgd over waren was het mogelijk ontbreken van een maaltijd! En dat pal na het Hem zien voeden van zo’n menigte! Ook al hadden zij geen brood, een kleine rekensom zou hen aangetoond hebben hoe goed zij voorzien waren met Hem aan boord. Als we de vrouwen en de kinderen buiten beschouwing laten, verzadigde onze Heer elke man van de eerste vijf duizend met een-duizendste deel van een brood, waarvan twaalf volgepakte manden overbleven (14:20). Nu verdeelt Hij zeven broden onder vier duizend. Elke man zou bijna twee-duizendste ontvangen, of twee maal zo veel als bij de eerdere gelegenheid. We mogen zeker een veel groter overschot verwachten? Nee. Erwakend (is God) zijn slechts zeven manden, mogelijk niet eens half zoveel als tevoren! Des te meer waarmee Hij kan werken, des te minder er over is! Hoe minder Hij had, hoe groter het overschot! Als we deze vergelijkingen tot aan hun uitersten uitwerken, zouden er geen overschotten zijn als zij het brood gekocht hadden. Maar aan de andere kan: niemand kan de hoeveelheid voedsel beperken, als zij geen kruimel brood hadden gevonden die Hij kon zegenen! Dit is een vorm van oneindige berekening die onze mathematici niet kunnen vatten, maar zeer wel in het bereik is van een kind in de school van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft ons tekort nodig om de overdaad van Zijn voorzienigheid ten toon te spreiden.


7 Zij nu redeneerden met elkaar, zeggend: "Het is omdat wij geen broden meenamen."
8 Dit nu wetend, zei °JezusJAH redt: "Waarom redeneren jullie onder elkaar, kleingelovigen? Omdat jullie geen broden hebben?
9 Verstaan jullie het nog niet? En herinneren jullie je ook niet de vijf broden van de vijfduizend en hoeveel draagmanden jullie namen? En het op de rotsachtige plaatsen gezaaide, dit is wie het woord hoort en het direct met vreugde in ontvangst neemt, (SW)[Matt. 13:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-10

Zie 14:17:21, 15:34-38


10 Noch de zeven broden van de vierduizend? En hoeveel manden namen jullie? En zij allen aten en worden verzadigd, en de overvloed van de brokken pakken zij op, zeven manden vol. (SW)[Matt. 15:37]
11 Waarom verstaan jullie niet dat Ik niet aangaande broden tot jullie zei: "Geeft acht?" Maar overeig. vanaf het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën?"
12 Dan begrijpen zij dat Hij niet zei acht te geven opeig. vanaf het zuurdeeg van de broden, maar opeig. vanaf het onderwijs van de Farizeeën en Sadduceeën.
13 °JezusJAH redt nu, komend tot in de delen van Caesarkeizerea van °Filippipaardenvriend, naar de vader van Alexander de Grote, vroeg Zijn °leerlingen, zeggend: "Wie zeggen de mensen dat de Zoon van de mens is*?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13-20

Vergelijk met Markuseen verdediging 8:27-30; Lukaslichtgevend 9:18-21.


14 Dezen nu zeggen: "Dezen inderdaad JohannesJAH is genadig de Doper, maar anderen Eliamijn God is JAH en anderen Jeremiaverhogen doet JAH of één van de profeten." 14 En Herodes, de koning, hoort, want Zijn °naam werd openbaar, en hij zei: "Johannes de Doper is gewekt vanuit de doden, en daardoor werken de krachten in hem." 15 Maar anderen zeiden: "Hij is Elia," Maar anderen zeiden: "Een profeet, als één van de profeten."(SW)[Mar. 6:14,15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Zie 14: 1,2; Lukaslichtgevend 9:7-9


15 Hij zegt tot hen: "Maar wie zeggen jullie dat Ik ben*?"
16 En antwoordend zei Simongehoord (heeft JAH) Petrusrots: "U bent de ChristusGezalfde, de Zoon van de levende °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!" °Jezus nu was stil en antwoordde op niets. Weer stelde de hogepriester Hem een vraag en zegt tot Hem: "Bent u de Christus, de Zoon van °God, de Gezegende?"(SW)[Mar. 14:61] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Zie JohannesJAH is genadig 6:69; 1JohannesJAH is genadig 4.15.


17 Antwoordend nu, zei °JezusJAH redt tot hem: "Gelukkig ben jij, Simongehoord (heeft JAH)-barzoon van -Jonaduif, omdat vlees en bloed dit niet aan jou onthult*, maar Mijn °Vader, Die in de hemelen is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Zie 11:25-27; Galaten 1:15,16

Wij zijn aangekomen bij het hoogtepunt van de verkondiging van het koninkrijk door onze Heer. De mensen kennen Hem niet. Slechts een paar, geleid door Petrusrots, herkennen Israëlstrijder van God’s MessiasGezalfde. Dezen zijn de nieuwe ekklesia, uitgeroepen uit de natie, en van hen afgescheiden door loyaliteit aan Hem. De bediening van onze Heer begon met het afdalen van de geest in de vorm van een duif. Petrusrots wordt in zijn nieuwe ambt ingewijd door "Zoon van een duif" genoemd te worden. Dan speelt onze Heer in op de betekenis van "Petrusrots", wat "rots" is. Als zodanig zou deze nieuwe ekklesia door hem gebouwd worden. De vormen Petros en Petra verschillen alleen in geslacht. In het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Sale - vredestichter zullen de twaalf met hem geassocieerd worden in het fundament (Openb. 21:14). Maar hij alleen is het fundament in deze ekklesia. Hij nam deze plaats in in de Pinkstertijd. Dit is dezelfde ekklesia die door de verschrikkingen van de eindtijd heen zal gaan, waarvoor Petrusrots’ brieven speciaal zijn bedoeld. Dan zal de grote draak en zijn menigten niet de overhand hebben tegen deze ekklesia. Petrusrots gebruikte de sleutels op de Pinksterdag om het koninkrijk voor Israëlstrijder van God te openen. Vanaf Petrusrots’ belijdenis af werden de deuren naar het koninkrijk gesloten en de Heer verkondigde het niet langer, omdat Hij niet aanwezig zou zijn wanneer ze opnieuw werden geopend. Hij gaf Petrusrots de sleutels. Petrusrots’ handelen met Ananiasgenadig is JAH en Saffiramooi (aramees) laat de kracht zien die hij bezat. Niets van dit houdt verband met de huidige ekklesia, het lichaam van ChristusGezalfde. Wij zijn niet gebouwd op Petrusrots. Niets van dit onderwijs is voor ons. Wij zijn verbonden met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Petrusrots’ sleutels zouden ons niet van dienst zijn, want wij gaan het koninkrijk niet binnen. Voordat de krachten van het ongeziene zich werpen tegen die ekklesia, zullen wij veilig thuis zijn, bij onze Heer (1Thess. 4.17).


18 En Ik nu zeg tot jou dat jij Petrusrots bent. En op deze °rots zal Ik Mijn °ekklesiauitgeroepen vergadering bouwen en de poorten van het dodenrijkGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden zullen over haar niet de overhand krijgen. De volgende morgen wil Hij uitkomen tot in °Galilea en Hij vindt Filippus. En °Jezus zegt tot hem: "Volg Mij!" (SW)[Joh. 1:43] - opgebouwd wordend op het fundament van de afgevaardigden en profeten, waarvan Christus Jezus Zelf de sluitsteen in de uiterste hoek is (SW)[Efe. 2:20] - 17 Werden aan jou de poorten van de dood onthuld en heb jij de poorten van de doodsschaduw gezien? (SW)[Job 38:17]
19 Ik zal aan jou de sleutels van het koninkrijk van de hemelen geven en wie jij zou binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemelen en wie jij zou losmaken op de aarde, zal losgemaakt zijn in de hemelen." In het geval jullie van iemand de zonden zullen laten gaan, zijn ze hen losgelaten. In het geval jullie ze zullen houden, zullen ze gehouden zijn.(SW)[Joh. 20:23]
20 Dan waarschuwt* Hij de leerlingen, opdat zij aan niemand zullen zeggen dat Hij de ChristusGezalfde is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

De verkondiging van het koninkrijk is absoluut uitgesteld, om weer ter hand genomen te worden door Petrusrots op de Pinksterdag.


21 Vanaf dat moment begint JezusJAH redt aan Zijn °leerlingen te tonen dat het voor Hem bindend is tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter weg te komen en veel te lijden dooreig. vanaf de oudsten en hogepriesters en schriftgeleerden en gedood* te worden en in de derde dag gewekt* te worden. 22 Bij hun samenzijn in °Galilea nu, zei °Jezus tot hen: "De Zoon van de mens staat op het punt overgeleverd te worden tot in de handen van mensen, 23 en zij zullen Hem doden en in de derde dag zal Hij worden opgewekt." En zij waren enorm bedroefd.(SW)[Matt. 17:22,23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21-28

Vergelijk met Markuseen verdediging 8:31-38; Lukaslichtgevend 9:27.


22 En °Petrusrots, Hem bij zich nemend, begint Hem te vermanen, zeggend: "God zal U beschutten, Heer! Dit zal niet voor U zijn!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Petrusrots was ongetwijfeld uitgelaten over zijn heerlijke eren, maar zijn geestelijke begiftiging had hem nog niet in staat gesteld mee te lijden in het lijden van Zijn Heer. Ja, hij wilde er niet eens van horen. Hierin deed hij de tactieken van SatanTegenstander na, die voorstelde aan ChristusGezalfde het koninkrijk te geven zonder het lijden. Daarom wordt Petrusrots een satan genoemd, wat Hebreeuws is voor tegenstander.

Onze Heer verkondigt nu het evangeliegoede bericht van lijden. Zij die deze ontduiken – dezen hebben in de tussentijd hun ziel, maar verliezen die in het koninkrijk. Zij die lijden – dezen zullen regeren. Er is veel overeenkomst tussen de pauze die loopt van de verwerping van onze Heer tot aan Zijn kruisiging en de huidige bedeling. In beide maakt de koninkrijksverkondiging plaats voor het evangeliegoede bericht van Zijn lijden. In beide wordt dienstbetoon verbonden met lijden en verwerping met regeren. Er wordt nooit gezegd dat de succesvolle dienaar zal regeren, maar, indien we volharden, zullen wij ook samen regeren (2Tim. 2.13).


23 Hij nu, Zich kerend, zei tot °Petrusrots: "Ga heen, achter Mij, SatanTegenstander! Jij bent voor Mij een valstrik, want jij bent niet de dingen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gezind, maar de dingen van de mensen." Dan zegt °Jezus tot hem: "Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: 'De Heer, jouw °God, zal jij aanbidden en alleen aan Hem zal jij dienen.'"(SW)[Matt. 4:10]
24 Dán zei °JezusJAH redt tot Zijn °leerlingen: "Indien iemand achter Mij wil komen, laat hem zichzelf verloochenen en laat hem zijn °kruis oppakken en laat hem Mij volgen! En die niet zijn eigen °kruis draagt en achter Mij komt, kan niet Mijn leerling zijn. (SW)[Luc. 14:27]
25 Want in het geval dat hij zijn °ziel zal willen redden, zal hij haar verliezen; maar wie ook zijn °ziel wegens Mij zou verliezen, zal haar vinden. Wie zijn vader of moeder boven Mij liefheeft is Mij niet waardig en wie zijn zoon of dochter boven Mij liefheeft is Mij niet waardig.(SW)[Matt. 10:37]
26 Want wat zal een mens gebaat worden, in het geval dat hij de hele wereld zou winnen, maar zijn °ziel verbeurd zal worden? Of wat zal een mens geven als ruilmiddel voor zijn °ziel?
27 Want de Zoon van de mens staat op het punt te komen in de heerlijkheid van Zijn °Vader, met Zijn °boodschappers, en dan zal Hij aan ieder betalen overeenkomstig zijn °handelen. Wanneer nu de Zoon van de mens zal komen in Zijn °heerlijkheid en al de boodschappers met Hem, dan zal Hij gaan zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.(SW)[Matt. 25:31] - 4 Geef hen naar hun verrichting en naar het kwaad van hun handelingen. Geef hen naar de daad van hun handen en doe vergelding op hen terugkeren! (SW)[Psalm 28:4]
28 Amen! Ik zeg tot jullie dat er enigen zijn van die hier staan, die toch niet van de dood zouden proeven, totdat ook maar zij de Zoon van de mens zullen waarnemen, komend in Zijn °koninkrijk." Hij nu zei tot haar: "Wat wil je?" Zij zegt tot Hem: "Zeg dat deze, mijn twee zonen, in Uw koninkrijk zullen zitten, een aan de rechterhand en een aan de linkerhand van U." (SW)[Matt. 20:21 ] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Zie 2Petrusrots 1:16-18

Deze voorzegging werd ongeveer een week later vervuld. Hij nam Zijn meest vertrouwde discipelen met Zich mee en zij zagen Zijn kracht en aanwezigheid en waren toeschouwers van Zijn grootheid (2Petr. 1:16). Het is passend dat, op dit punt aangekomen, er de een of andere duidelijke aanwijzing zou komen van het uitstellen van het koninkrijk. In het verslag wordt de belofte onmiddellijk gevolgd door de vervulling er van, maar er is een week uitstel. Een andere cyclus moet zijn beloop krijgen voordat de juiste omstandigheden herverschijnen die aan het koninkrijk vooraf gaan.
Terug naar de index.
Naar Mattheüs 17
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.