Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 17

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)1 En na zes dagen neemt °JezusJAH redt °Petrusrots en °Jakobhielenlichterus en °JohannesJAH is genadig, zijn °broeder, mee en Hij brengt hen omhoog tot op een hoge berg, alleen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-9

Vergelijk met Markuseen verdediging 9:2; Lukaslichtgevend 9:28-36.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Dit was niet slechts een gedaanteverandering, het was een omvorming. SatanTegenstander is, op dit moment, gedaante-veranderd in een boodschapper van licht (2Kor. 11:14). Wij zouden omgevormd moeten zijn door de vernieuwing van ons denken (Rom. 12:2). Gedaanteverandering houdt zich bezig met een tijdelijke zaak. Omvorming is de blijvende verschijning. Het vlees van onze Heer was een voile of een gordijn, dat Zijn aangeboren schittering verborg. Op de berg scheen de heerlijkheid zo krachtig, dat ze zichtbaar werd voor sterfelijke ogen.


2 En Hij werd vlak voor hen omgevormd en Zijn °gezicht schijnt* als de zon. Zijn °bovenkleding, echter, werd wit als het licht. Want niet in met wijsheid gemaakt zijnde mythen navolgend maken wij aan jullie de kracht en aanwezigheid van onze °Heer, Jezus Christus, bekend, maar omdat wij toeschouwers zijn geworden van de grootsheid van die °Ene. (SW)[2Pet. 1:16]
3 En neem waar, Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en Eliamijn God is JAH werden door hen gezien, met Hem samensprekend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Het geheim betreffende Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen’ lichaam en de overzetting van Eliamijn God is JAHa verklaart hun aanwezigheid hier. Hoewel dit een koninkrijks-scene is, is het ook een voorbereiding voor de "exodus" die Hij op het punt stond te voltooien in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Luk. 9:31). Het toneeltje was heerlijkheid, maar het thema was schande. Daarom zien we niet Davidgeliefde op de heilige berg, maar Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, de grote bemiddellaar, die de exodus uit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) leidde, en die zoveel schreef wat betrekking had op Zijn offer; en we zien Eliamijn God is JAH, de vooraanstaande profeet, die moet komen voordat het koninkrijk een voldongen feit is. Deze mannen sympathiseerden met het lijden dat voor Hem stond, maar Petrusrots had nog niet de les geleerd. Hij wilde dit tot een permanent vertoon maken en zo het kruis omzeilen. Maar hij plaatst Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en Eliamijn God is JAH dwaas in dezelfde klasse als onze Heer. Net als Israëlstrijder van God’s ongeloofde hoop op het koninkrijk verjaagde, zo trekken nu zijn woorden een wolk aan en de heerlijkheid verdween.


4 Antwoordend nu, zei °Petrusrots tot °JezusJAH redt: "Heer, het is goed voor ons hier te zijn! Indien U het wil, zal ik hier drie tenten maken, één voor U en één voor Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen en één voor Eliamijn God is JAH."
5 Terwijl hij nog spreekt, neem waar, een lichtende wolk overschaduwt* hen, en neem waar, een stem vanuit de wolk, zeggend: "Deze is Mijn °Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb*! Hoort naar Hem!" 2 En Hij zegt: "Neem alstublieft jouw zoon, jouw enige, die jij liefhebt, Isaäk, en ga naar het land van de Moria, en doe hem daar opgaan als opstijgoffer op één van de bergen die Ik jou zal zeggen." (SW)[Gen. 22:2] - 15 Een Profeet uit jouw midden, van jouw broeders, zoals ik, zal JAHWEH, jouw Elohim, doen opstaan. Naar Hem zullen jullie luisteren(SW)[Deut. 18:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Zie Markuseen verdediging 1:11; 2Petrusrots 1:16-18; Jesajaheil is JAH 42:1.


6 En het horend*, vallen* de leerlingen op hun gezicht en zij werden enorm bevreesd.
7 En °JezusJAH redt kwam naar hen toe en, hen aanrakend*, Hij zei: "Komm overeind en vreest toch niet!"
8 En nu hun °ogen omhoog heffend*, namen ze niemand waar dan °JezusJAH redt, alleen Hem.
9 En bij hun afdalen vanafeig. vanuit de berg, geeft* °JezusJAH redt hen instructie, zeggend: "Jullie zullen aan niemand dit visioen zeggen, totdat de Zoon van de mens vanuit doden gewekt zal worden." Toen waarschuwde Hij de leerlingen tot voorzichtigheid, dat zij tot niemand zouden zeggen dat Hij de Christus is. (SW)[Matt. 16:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Zelfs tijdens de bediening van onze Heer kon het koninkrijk niet verkondigd worden, omdat Hij verworpen was. Hij werd nog een keer verworpen door de natie, dat werd opgeschreven in het boek Handelingen,; daarom is de koninkrijksverkondiging nogmaals tijdelijk opgeschort.


10 En Zijn °leerlingen stellen* Hem een vraag, zeggend: "Waarom, dan, zeggen de schriftgeleerden dat Eliamijn God is JAH eerst moet komen?" 5 Aanschouw! Ik zal Elia, de profeet, tot jullie zenden, vóór het komen van de grote en de gevreesde dag van JAHWEH. 6 En hij zal het hart van de vaders doen terugkeren naar de zonen en het hart van de zonen naar hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met doem zal slaan! (SW)[Mal. 4:5,6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Hoewel JohannesJAH is genadig de Doper niet Eliamijn God is JAH was, die waarschijnlijk een van de twee getuigen zal zijn in de eindtijd (Openb. 11:3-12), kwam hij in de geest en kracht van Eliamijn God is JAHa (Luk. 1.17), en kon hij zijn opdracht uitgevoerd hebben indien het volk klaar had gestaan om hem te ontvangen.


11 En Hij nu, antwoordend, zei tot hen: Omdat "Eliamijn God is JAH inderdaad komt en alles zal herstellen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Zie Lukaslichtgevend 1:16-17; Handelingen 3:21.


12 Maar Ik zeg tot jullie dat Eliamijn God is JAH reeds kwam en zij herkenden* hem niet, maar zij deden* met hem zoveel als zij wilden*. Zo staat ook de Zoon van de mens op het punt onder hen te lijden." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12-13

Zie 14:3-10; 11:14.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

JohannesJAH is genadig de Doper kwam in de geest en kracht van Eliamijn God is JAHa, maar zonder diens machtige daden. Hij riep geen vuur naar beneden over zijn vijanden, noch sloot hij de hemel, zoals Eliamijn God is JAHa deed (1Kon. 17:1), en zoals hij opnieuw zal doen wanneer hij weer verschijnt als een van de twee getuigen (Openb 11.6). Het profetisch getuigenis sluit met de voorzegging dat hij opnieuw moet verschijnen "eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal." (Mal. 4:5-SV).


13 Dan begrijpen* de leerlingen dat Hij tot hen sprak aangaande JohannesJAH is genadig de Doper. En hij zal vooruit komen in Zijn zicht, in geest en macht van Elia, om de harten van de vaders om te keren op de kinderen en ongezeglijken in verstandigheid van rechtvaardigen, om een volk, toegerust zijnde, gereed te maken voor de Heer.(SW) [Luc. 1:17]
14 En bij de schare komend kwam een mens naar Hem toe, voor Hem op de knieën vallend, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14-18

Vergelijk met Markuseen verdediging 9:14-27; Lukaslichtgevend 9:37-42.


15 en zeggend: "Heer, ontferm U over mijn °zoon, want hij is maanziek1) en hij heeft het op kwalijke wijze, want hij valt vele malen tot in het vuur en vele malen tot in het water!
16 En ik bracht* hem naar Uw °leerlingen toe en zij konden hem niet genezen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Er zijn aanduidingen te over in deze periode van de bediening van onze Heer die wijzen naar een tijdelijk falen van het koninkrijksgetuigenis. Toen de discipelen alleen waren achter gebleven met een epileptisch Israëlstrijder van God, in de Pinkstertijd, vonden zij het onmogelijk ze te genezen, vanwege gebrek aan geloof. De genezing zal niet uitgevoerd worden tot Zijn terugkeer. Indien zij maar een greintje geloof zouden hebben, zouden ze de berg van Romekrachtinse suprematie direct ver van hen verwijderd kunnen hebben en er voor in de plaats de berg van JAHWEH gezet hebben. Alle toekomstig geluk van het koninkrijk was bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bekend, en, in Zijn onnavolgbare wijze, geeft Hij ons een vooruitblik van de geschiedenis er van door de voile van ongeloof, net als een glimpje van de heerlijkheid er van, op de bergtop. Deze verborgen hinten, overgebracht door Zijn daden alsook door Zijn woorden, zitten boordevol met heerlijk voedsel voor ons denken, en verheerlijken het falen dat zal volgen.


17 Antwoordend nu, zei °JezusJAH redt tot hen: "O, ongelovige en verdraaid zijnde generatie! Tot wanneer zal Ik bij jullie zijn? Tot wanneer zal Ik jullie verdragen? Brengt hem hier bij Mij!" 5 Men is verdorven geworden tegen Hem. Ze zijn niet langer Zijn zonen door hun smet, een verdraaide en gekronkelde generatie. ... 20 En Hij zegt: Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun latere dagen zullen zijn, want het is een eigenzinnige generatie, zonen zonder betrouwbaarheid in zich. (SW)[Deut. 32:5,20]
18 En °JezusJAH redt vermaant* hem en de demon kwam uit hem en de jongen werd genezen vanaf dat uur. 52 Hij dan stelde bij hen het uur vast waarin hij beterschap had gekregen. Zij dan zeiden tot hem: "Gisteren, rond het zevende uur, liet de koorts hem los." 53 Dan wist de vader dat het in dat uur was, waarin °Jezus tot hem zei: "Jouw °zoon leeft." En hij gelooft zelf en heel zijn °woonhuis.(SW)[Joh. 4:52,53]
19 Dan zeiden de leerlingen, alleen naar °JezusJAH redt toe komend: "Waarom konden wij ze niet uitwerpen?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19-21

Vergelijk met Markuseen verdediging 9:28-29


20 Hij nu zegt tot hen: "Vanwege jullie kleingeloof. Amen! Want Ik zeg tot jullie, in het geval dat jullie geloof zullen hebben als een zaadkorrel van mosterd, zullen jullie tot deze °berg uitspreken: 'Ga verder, van hier naar daar,' en hij zal verder gaan! En niets zal voor jullie onmogelijk zijn." ... amen! Ik zeg tot jullie, dat wie in het geval hij tot deze °berg zal zeggen: 'Word opgenomen en word in de zee geworpen', en niet in zijn °hart zal twijfelen, maar zal geloven dat wat hij spreekt gebeurt, het voor zal hem zo zijn wat hij zal zeggen.SW)[Mar. 11:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Zie 21:21; Lukaslichtgevend 17,5,6; 1Korintheverzadigd 12:9; 13:2.


21 (geen vers 21)
22 En bij hun samen verkeren in °Galileakring zei °JezusJAH redt tot hen: "De Zoon van de mens staat op het punt overgeleverd te worden tot in de handen van mensen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22-23

Vergelijk met Markuseen verdediging 9:30-32; Lukaslichtgevend 9:43-45.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De duistere schaduw van het kruis ligt dwars op het pad van onze Heer doorheen de tweede periode van Zijn bediening. Meer dan dat: Zijn discipelen waren er blind voor. Zoals de Joden Hem niet begrepen of aanvaardden als hun koning, zo weigeren nu Zijn discipelen de onthulling van Hemzelf als hun Priester en Offer te overwegen. En net zo keren vandaag Zijn eigen heiligen van Hem af als de Redder en proberen ze Zijn koningschap door te drukken, dat tijdelijk opgeschort is.


23 en zij zullen Hem doden en in de derde dag zal Hij gewekt worden." En zij werden enorm bedroefd. Vanaf dat moment begint °Jezus aan Zijn °leerlingen te tonen dat Hij tot in Jeruzalem moet gaan en veel zal lijden door de oudsten en Hogepriesters en schriftgeleerden en gedood zal worden en in de derde dag opgewekt zal worden. (SW)[Matt. 16:21]
24 En bij hun komst tot in Kapernaümdorp van Nahum, kwamen zij die de didrachmende tempelbelasting - een zilveren munt met de waarde van ongeveer twee daglonen in ontvangst nemen tot °Petrusrots en zij zeggen: "Jullie °leraar betaalt de didrachmenbelasting niet?" 13 Dit zullen zij geven, elk die passeert naar de gemonsterd zijnden: een halve shekel naar de shekel van de heilige plaats, die is twintig gerahs per shekel. De halve shekel is een hefoffer voor JAHWEH. (SW)[Ex. 30:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Zie Exodus 30:11-16; 38:25,26.

Volgens de wet moest iedereen die in Israëlstrijder van God geteld was, ouder dan twintig jaren zijnde, een halve shekel betalen als "bedekkende vrijkoopsom voor zijn ziel" (Exo. 30:12-14). Het werd gebruikt voor de tempeldienst en stond bekend als de tempelbijdrage. Dit moet niet verward worden met de bijdrage die aan Caesarkeizer betaald moest worden. De betaling door een patriottische Jood van de bijdrage was nooit een problem, tot na de vernietiging van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, toen het naar Romekracht werd gezonden. De vraag is in het bijzonder toepasselijk in deze tijd. Het was zeker niet de plicht van onze Heer om de lege vormen van een versleten offersysteem te ondersteunen, terwijl Hij Zelf de ware Tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was en het echte Offer. Hij kon terecht de bijdragen eisen, maar die geven? Nooit. Petrusrots heeft nog niet de grote waarheid geleerd van Zijn komende offer, anders zou hij niet zo snel toegestemd hebben zo’n bijdrage te betalen. Toch, hoewel de Heer het niet betaalt uit de beschikbare middelen, verwaardigt Hij Zichzelf te onderschikken aan de wet die zo ver beneden Hem was. Door dit te doen geeft Hij een kleine aanduiding van hoe de tempel ondersteund zou moeten worden en hoe dat gehandhaafd zal worden in de komende aion. De zee staat voor de heidenen. In die dag zullen de rijkdommen van de naties naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter vloeien (Jes. 49:22; 60:5-11; 61: 6) en dan zullen zij elk jaar naar het heilige Loofhuttenfeest komen (Zach. 14:16-19). De zonen van het koninkrijk zullen vrijgesteld worden van het betalen van de bijdrage. Zij zullen vrijgekocht worden, niet met vergankelijk zilver of goud, maar met het kostbare bloed van ChristusGezalfde (1Petr.1:18). Zo zien wij dat het wonder niet slechts een verbazingwekkend vertoon van praktische kracht was (want wie anders kon een vis vangen met precies het juiste bedrag in zijn bek?), maar het is een zelfs nog verbazender teken, de fiscale politiek aangevend van de grote Koning.


25 Hij zegt: "Ja!" En tot in het woonhuis komend is* °JezusJAH redt hem voor, zeggend: "Wat denk je, Simongehoord (heeft JAH)? De koningen van de aarde, vanaf wie nemen zij tolgelden of hoofdelijke belasting in ontvangst? Vanaf hun °zonen of vanaf de buitenstaanders?"
26 En hij zei met nadruk: "Vanaf de buitenstaanders." Toen hij zei: "Vanaf de buitenstaanders," zei °JezusJAH redt met nadruk tot hem: "Dan zijn de zonen zeker vrij.
27 Maar opdat wij hen niet zouden verstrikken, gegaan zijnde, werp een vishaak tot in de zee en pak de eerste omhoog komende* vis op en open zijn °mond. Jij zal een staterbetekenis: wegend. Een munt van tussen de 14 en 17 gram. vinden. Neem die. Geef hem aan hen in Mijn en jouw plaats."

1) Maanziek - waarschijnlijk epileptisch
Terug naar de index.
Naar Mattheüs 18
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.