Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 18

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)1 In dat °uur nu kwamen de leerlingen naar °JezusJAH redt toe, zeggend: "Wie is dus de grotere in het koninkrijk van de hemelen?" En er kwam ook rivaliteit onder hen, wie van hen schijnt de grotere te zijn. (SW)[Luc. 22:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-8

Vergelijk met Markuseen verdediging 9:33-37,42; Lukaslichtgevend 9:46-48; 22:24-26.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het lijkt erg vreemd en triest dat de leerlingen zo’n tijd zouden uitkiezen om te vragen naar hun eigen grootheid. Hij was aan het proberen hun harten te winnen met Zijn nederigheid. Ze hadden spijt toen Hij er over sprak, maar Zijn woorden vonden geen grond. Hoe konden ze dromen dat het enige pad naar ware grootheid zou gaan doorheen juist dit lijden.


2 En een klein kindhet is niet zeker of hier een meisje of een jongen wordt bedoeld, vandaar "kind." bij Zich roepend*, doet Hij het in hun midden staan*,
3 en zei: "Amen! Ik zeg jullie, in het geval dat jullie je niet zullen keren en jullie niet zullen worden als de kleine jongens en meisjes, zullen jullie niet binnen komen tot in het koninkrijk van de hemelen. Amen! Ik zeg tot jullie: wie het koninkrijk van °God niet zou ontvangen als een kleine jongen, zal er zeker niet tot in binnenkomen."(SW)[Mar. 10:15]
4 Wie dan zichzelf zal vernederen als dit °kleine kindhet is niet zeker of hier een meisje of een jongen wordt bedoeld, vandaar "kind." , deze is de grotere in het koninkrijk van de hemelen. 43 Maar zo is het niet onder jullie. Maar wie in het geval hij onder jullie groot zal willen worden, zal van jullie bediende zijn. 44 En wie in het geval dat hij onder jullie de eerste zal willen zijn, zal de slaaf van allen zijn.(SW)[Mar. 10:43,44]
5 En wie in het geval dat hij in Mijn °naam zulk een klein kindhet is niet zeker of hier een meisje of een jongen wordt bedoeld, vandaar "kind." zou ontvangen, ontvangt hij Mij. Wie jullie ontvangt, die ontvangt Mij en wie Mij ontvangt, ontvangt Degene Die Mij afvaardigt. (SW)[Matt. 10:40]
6 Maar wie één van deze °kleinen, die in Mij geloven, zou verstrikken, het is voor hem nuttig dat hem een molensteen, die een ezel nodig heeft om hem te draaien, om zijn °nek gehangen zal worden en dat hij verzonken zou worden in de oceaan van de zee. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Vergelijk met Lukaslichtgevend 17:2


7 Wee de wereld vanwegeeig. vanaf de valstrikken! Want het is noodzaak dat de valstrikken komen. Evenwel, wee de mens door wie de valstrik komt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Vergelijk met Lukaslichtgevend 17:1; 1Korintheverzadigd 11:19.

De toepassing van deze gezegdes buiten hun context kan alleen maar tot verwarring leiden. De Heer spreekt van een plaats in het duizendjarig koninkrijk. Er zal veel hinder zijn om daar binnen te gaan en daarom legt Hij er bij hun de nadruk op alles terzijde te werpen dat tussenbeide zou kunnen komen. Indien er iets dat door de hand gedaan zou worden in de weg zou staan, zou het verlaten moeten worden. Indien hun voet hen op het verkeerde pad leidt, zou dat pad niet langer gevolgd moeten worden. Indien hun waarnemen het uitzicht op aionisch leven in de weg zou staan, zou het afgewezen moeten worden.


8 Indien nu jouw °hand of jouw °voet jou verstrikt, hak hem af en werp hem van jou af. Het is voor jou beter verminkt of kreupel binnen te komen tot in het leven, dan twee handen of twee voeten hebbend geworpen te worden tot in het aionische °vuur. 29 Indien nu jouw °rechter oog je verstrikt, verwijder het en werp het van je, want het is voor jou raadzaam dat een van jouw leden verloren zal gaan en niet heel jouw °lichaam tot in Gehenna zal worden geworpen. 30 En indien jouw °rechterhand je verstrikt, sla hem af en werp hem van je, want het is raadzaam voor jou dat een van jouw leden verloren zal gaan en niet heel jouw °lichaam tot in Gehenna zal vergaan.(SW)[Matt. 5:29,30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8-9

Vergelijk met Markuseen verdediging 9:43-48. Zie 5:29-30.


9 En indien jouw °oog jou verstrikt, verwijder het en werp het van jou af. Het is voor jou beter met één oog tot het leven binnen te komen, dan twee ogen hebbend geworpen te worden tot in het Gehennavallei van (de zonen) van Hinnom - een vallei ten zuidwesten van Jeruzalem van het vuur. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom, net onder de stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, waar het afval van de stad werd verbrand, zal de lichamen ontvangen van de criminelen in het koninkrijk (Jes. 66:24).


10 Ziem dat jullie niet één van deze °kleinen zouden verachten, want Ik zeg jullie dat hun °boodschappers in de hemelen doorheen alles het gezicht bekijken van Mijn °Vader, Die in de hemelen is. Maar zij zeggen tot haar: "Jij bent gek!" Maar zij beweerde met stelligheid dat het zo was. Maar dezen zeiden: "Het is zijn °boodschapper." (SW)[Hand. 12:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Op zo’n bediening van boodschappers wordt nooit gezinspeeld als zijnde buiten de uitverkoren natie. Israëlstrijder van God, fysiek gezien, is de enige natie, als zodanig, die een engelachtige bediening mag verwachten.


11 (geen vers 11)
12 Wat denken jullie? In het geval dat een zekere mens honderd schapen zal hebben en één vanuit hen zal verdwaald zijn, zal hij niet de negen en negentig schapen op de bergen laten en, gegaan zijnde, het dwalende zoeken? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Zie Lukaslichtgevend 15:3-7.

Dit is een prachtig beeld van Israëlstrijder van God in die tijd, en van het werk waaraan Hij nu bezig was. Laten we niet denken dat de negen en negentig veilig in de kudde lagen. Hij liet ze achter op de bergen, onderhevig aan stormen en aan de aanvallen van wilde beesten. Zo had Hij ook de natie achter gelaten terwijl Hij achter het schaap aan ging dat verdwaald was. Ook Hij moest in de donkere vallei van de dood gaan, waarheen Hij ging op Golgothaschedel. Zo was het dat Hij het verdwaalde schaap vond. De rest van de zelf-rechtvaardige natie, die dachten veilig te zijn zonder Hem, brengen Hem geen blijdschap. Maar Zijn verbijsterde, ziek van zonde zijnde leerlingen, met al hun eigenzinnigheid, zijn de blijdschap en vreugde van Zijn hart. Wanneer de naties verschijnen in het oordeel, dat plaatsvindt bij het begin van het koninkrijk, worden zij bokken genoemd, in tegenstelling tot Israëlstrijder van God. De naties staan nergens bekend als schapen. Niets van deze illustratie komt overeen met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s huidige werk van genade. Het evangeliegoede bericht van vandaag is voor iedereen. Niemand wordt op de bergen achter gelaten. De parabel is alleen perfect in haar juiste plaats.


13 En in het geval dat het gevonden zal worden, amen!, Ik zeg tot jullie dat hij er zich over verheugt, meer dan over de negen en negentig die niet verdwaald zijn.
14 Zo is het niet de wil vlak voor jullie °Vader, Die in de hemelen is, dat één van deze °kleinen verloren zou gaan.
15 In het geval nu dat jullie °broeder zou zondigen, ga heen, ontmasker hem tussen jou en hem alleen. In het geval dat hij jou zou horen, win jij jouw °broeder. 17 Jij zal jouw broeder in jouw hart niet haten. Jij zal jouw metgezel zeker vermanen, ja vermanen en jij zal zonde met hem niet verdragen. 18 Jij zal niet wreken en jij zal geen wrevel koesteren tegen de zonen van jouw volk. En jij hebt jouw naaste lief als jezelf. Ik ben JAHWEH! (SW)[Lev. 19:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Vergelijk met Lukaslichtgevend 17:3. Zie Leviaanhanger, aanhankelijkticus 19:17.

Onze instructies, in zo’n geval, zijn te vinden in de latere delen van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven (Gal. 6:1). Het is niet nodig om naar de geschriften te gaan die voor de Besnijdenis bestemd zijn onder omstandigheden die ons geheel vreemd zijn. Het kan alleen leiden tot verwarring. De loop van deze procedure is duidelijk beperkt tot één natie, want de bestraffing heeft geen zin wanneer wij als "een van de naties" of als een heiden behandeld zouden worden, want dat zijn wij. Noch is het onpatriottisch of crimineel om geklasseerd te worden met belastingontvangers. De ekklesia waarvan hier wordt gesproken was samengesteld uit Zijn koninkrijksleerlingen, die uitgeroepen waren uit de natie Israëlstrijder van God. Zij waren net zo bevooroordeeld tegen de heidenen als de andere Joden. En zij waren zelfs nog meer tegengesteld aan de bijdrage-ontvangers, ook al was Mattheüsgeschenk van JAH er zelf een geweest.


16 Maar in het geval dat hij toch niet zou horen, neem met jou nog één of twee mee, opdat op de mond van twee getuigen, of van drie, elke uitspraak zal staan. 15 Een enkele getuige zal niet opstaan tegen een man vanwege een verdorvenheid of enige zonde, tegen welke zonde ook die hij zondigt. Op de mond van twee getuigen of op de mond van drie getuigen zal de zaak bevestigd worden. (SW)[Deut. 19:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Zie Deuteronomium 19:15; JohannesJAH is genadig 8:17; 2Korintheverzadigd 3.1.


17 In het geval hij nu hen zou negeren, zeg het de ekklesia. In het geval nu dat hij ook de ekklesia zou negeren, laat hem voor jou zijn als die van de natiën en de tol-incasseerder.
18 Amen, Ik zeg tot jullie, zoveel als jullie zouden binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemel en in het geval dat jullie zouden losmaken op de aarde, zal het losgemaakt zijn in de hemel. In het geval jullie van iemand de zonden zullen laten gaan, zijn ze hen losgelaten. In het geval jullie ze zullen houden, zullen ze gehouden zijn.(SW)[Joh. 20:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Zie 16:19.


19 Amen, weer zeg Ik tot jullie, in het geval twee vanuit jullie zouden overeenstemmen op de aarde aangaande elke (die) zaak, in het geval dat zij zouden verzoeken, het zal voor hen gebeuren bij Mijn °Vader, Die in de hemelen is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De Heer gaat op dezelfde wijze verder. Indien wij zouden pogen deze voorrechten en beloften nu toe te passen, zouden we alleen schande brengen over Zijn Naam en over Zijn woord. Onze daden worden in de hemel niet geratificeerd. Twee of drie mogen plechtig overeenstemmen met hun verzoek, maar nu, in deze geheime bediening van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s genade, waarover onze Heer geen letter sprak en waarvoor Hij geen instructies gaf, doen we onze eigen verzoeken en overeenstemmingen zinken in een diepgaande waardering van de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en bekendheid met de wegen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


20 Want waar twee of drie verzameld zijn in Mijn °naam, daar ben Ik in hun midden."
21 Dan zei °Petrusrots, naar Hem toe komend, tot Hem: "Heer, hoe vaak zal mijn °broeder tegen mij zondigen en zal ik hem laten gaan? Tot zeven keer?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21-22

Vergelijk met Lukaslichtgevend 17:4. Zie 6:14,15.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Er wordt geen nog harmonieuzer noot aangeslagen dan in het antwoord van onze Heer aan Petrusrots. Pardon, of vergeving, wordt uitgebreid tot vrijwel de beginselen van genade. Het werkwoord vergeven komt zelfs niet voor in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven, behalve als een citaat uit de Hebreeuwse geschriften (Rom. 4:7). Er wordt een uitdrukking gebruikt die verder gaat dan de zeventig maal zeven van deze passage. Wij behoren genadevol met elkaar om te gaan, net zoals Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in ChristusGezalfde, genadevol met ons handelt (Efe. 4.32; Kol. 3.13). Aan zulk een genade zijn geen grenzen.


22 °JezusJAH redt zegt tot hem: "Ik zeg niet tot jou 'Tot zeven keer', maar tot zeventig keer zeven. 3 Geef acht op julliezelf! In het geval dat jouw °broer zal zondigen, vermaan hem! En in het geval dat hij zich zou bezinnen, laat hem gaan! 4 En in het geval dat hij zeven maal per dag tegen jou zou zondigen en zeven maal per dag hij tot jou zou omkeren, zeggend: 'Ik bezin mij,' zal jij hem laten gaan." (SW)[Luc. 17:3,4]
23 Vanwege dit werd het koninkrijk van de hemelen gelijkend gemaakt met een mens, een koning, die zijn woordde beloofde vergoeding voor gedane arbeid wil afrekenen met zijn °slaven.
24 En bij zijn begin van het afrekenen werd tot hem één schuldenaar van tienduizenden talenten gebracht.
25 En niets hebbend om hem te betalen*, beveelt* de heer hem en de vrouw en de kinderen en alles, zoveel als hij heeft, te verhandelen*, en zo betaald* te worden.
26 Vallend, dan, aanbad die slaaf hem, zeggend: "Heer wees geduldig met mij en ik zal u alles betalen!"
27 Nu met mededogen bewogen wordend, laat* de heer van die °slaaf hem vrij en laat* hem de lening gaan. Nu zij niets hadden om te betalen, geeft hij aan beiden genade. Wie dan van hen zal hem meer liefhebben?" (SW)[Luc. 7:42]
28 Uitkomend nu vond die °slaaf één van zijn °medeslaven, die hem honderd denariën schuldig was en hem vattend* deed hij hem stikken, zeggend: "Betaal indien jij mij iets bent verschuldigd!"
29 Vallend dan, riep zijn °medeslaaf hem op, zeggend: "Wees geduldig met mij en ik zal jou alles betalen!"
30 Maar hij wilde het niet, en wegkomend* werpt hij hem tot in de cel, totdat hij het verschuldigde zal betalen.
31 Zijn °medeslaven dan, de dingen die gebeuren waarnemend, werden enorm bedroefd. En komend lichten* zij hun °heer in aangaande alle dingen die gebeurden.
32 Dan, hem tot zich roepend*, zegt zijn °heer tot hem: 'Boosaardige slaaf! Al het verschuldigde heb ik voor jou laten gaan omdat jij mij opriep*.
33 Was het voor jou niet bindend ook ontferming te hebben met jouw medeslaaf, zoals ik ook met jou ontferming had*?' [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

De parabel van de tienduizend talenten schuldige is een zeer tekenende illustratie van de ware betekenis van vergeving. Hoewel zo’n grote schuld werd kwijtgescholden, werd de vergeving daarna herroepen. De blijvendheid van vergeving hangt af van het gedrag van degene die ze ontvangt. Ze kan teruggetrokken worden. Onze "vergeving" van zonden is in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Wij zijn gerechtvaardigd of van blaam gezuiverd of vrijgesproken, bij onze berechting, want er is geen aanklacht meer tegen ons. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft ons, als Rechter, gevrijwaard van schuld door het bloed van ChristusGezalfde (Rom. 3.24). Een rechter kan niet vergeven. Dat is het voorrecht van een heerser of koning. Alleen wanneer een koninkrijk in beeld is kan de vergeving van zonden verkondigd worden. Rechtvaardiging stelt ons buiten het bereik van veroordeling. Het is geheel gebaseerd op het bloed van ChristusGezalfde, wordt ontvangen door geloof, buiten werken om, opdat het in overeenstemming zal zijn met genade (Rom. 8:1; 4:5,16). Vergeving leidt tot voorwaardelijkheid. Niet passend gedrag doet het teruggetrokken worden. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker herriep het in elk geval waar het niet uitgebreid werd naar anderen.

Zij die vergeving ontvingen in de Pinkstertijd zijn de tienduizend talenten schuldenaren. Zij hadden ChristusGezalfde gekruisigd, de Heer van heerlijkheid, en waren onder niet te berekenen verplichtingen aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Desalniettemin, uit het mededogen van Zijn hart, vergaf Hij hun zonden, zoals Petrusrots op de Pinksterdag verkondigde (Hand. 2:38). De naties die niets van het licht en het voorrecht hadden dat Israëlstrijder van God’s speciale deel was, waren nauwelijks zoveel schuldig. Zij zijn de schuldenaar die slechts honderd denari schuldig waren, Maar de vergeven schuldenaren in Israëlstrijder van God hadden geen idee van het delen van het mededogen dat zij ontvangen hadden met de verachte vreemdelingen. Er was heel wat overredingskracht voor nodig voordat Petrusrots naar Corneliusvan een hoorn zou gaan, een bekeerling die al proseliet van het Judalofïsme was (Hand. 10). En toen hij het deed, vond hij zijn broeders zeer tegengesteld aan de gedachte (Hand. 11:3). Maar zij waren nog veel meer tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bediening onder de naties. Bij zijn laatste bezoek aan Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter probeerden deze vergeven gelovigen hem te stenigen vanwege alleen het noemen van de naam van de heidenen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ging, in zijn toespraak, zo ver dat hij het woord "naties" noemde (Hand. 22:21) en zij weigerden nog verder naar hem te luisteren. Als gevolg daarvan wordt hun vergeving ingetrokken. Het is van belang op te merken dat dit toepasbaar is op het ongelovig deel van de natie, want zij waren niet vergeven. Het was alleen waar voor hen die "geloofd" hadden. Vergeving is op voorwaarden, want het is gebaseerd op gedrag. Rechtvaardiging is onherroepelijk, omdat het gebaseerd is op het bloed van ChristusGezalfde, dat buitengewoon kostbaar en krachtig is.


34 En boos wordend levert* zijn °heer hem over aan de folteraars, totdat hij aan hem al het verschuldigde zal betalen. 58 Want als jullie met jullie °tegenpartij op weg gaan naar de bestuurder, neem actie om van hem los te komen, zodat hij jou niet zal meesleuren naar de rechter en de rechter jou aan de gerechtsdienaar zal overleveren en de gerechtsdienaar jou tot in de cel zal werpen. 59 Ik zeg jou, jij zal van daar zeker niet uit komen, totdat jij ook de laatste lepton zal betalen." (SW)[Luc. 12:58,59]
35 Zo zal ook Mijn °hemelse °Vader met jullie doen, in het geval dat ieder van jullie zijn °broeder niet vanaf jullie °harten zal laten gaan." Maar anderen zeiden: "Hij is Elia," Maar anderen zeiden: "Een profeet, als één van de profeten." (SW)[Matt. 6:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Zie 6:12.15; Jakobhielenlichterus 2:13.
Terug naar de index.
Naar Mattheüs 19
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.