Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 19

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En het gebeurde wanneer °JezusJAH redt deze °woorden tot een einde bracht*, dat Hij wegtrok* vanaf °Galileakring en kwam tot in de grensgebieden van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, aan de overkant van de Jordaande afdalende. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-2

Vergelijk met Markuseen verdediging 10:1; JohannesJAH is genadig 10:40-42


2 En vele scharen volgen* Hem en Hij geneest* hen daar.
3 En de Farizeeën kwamen tot Hem, Hem beproevend en zeggend: "Is het de man geoorloofd overeenkomstig elke reden zijn °vrouw weg te zenden*?" En de Farizeeën en de Sadduceeën, naderend, Hem beproevend, vragen Hem aan hen een teken uit de hemel te laten zien.(SW)[Matt. 16:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3-12

Vergelijk met Markuseen verdediging 10:2-12


4 Hij nu, antwoordend, zei: "Lazen jullie niet dat de Maker hen vanaf het begin van het mannelijke geslacht en van het vrouwelijke geslacht maakt*, 27 En Elohim schept de mens in Zijn beeld. In het beeld van Elohim schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schept Hij hen. (SW)[Gen. 1:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Vergelijk met Genesis 1:27. Zie Maleachi 2.15.

De mens was van origine hermafrodiet. Adam (van) rode (aarde) had zowel de mannelijke als de vrouwelijk functies (Gen. 1:27). Voordat de vrouw uit Adam (van) rode (aarde) werd genomen, waren de seksen feitelijk één vlees. Het huwelijk brengt dat weer terug. De vrouw werd niet uit een "rib" gevormd. Het Hebreeuwse woord wordt nergens anders zo weergegeven. Het wordt gebruikt voor de kamers in het tempelgebouw (1Kon. 6:5), en geeft een hoekige ruimte weer. Daarom is de vrouw het complement van de man en vormen zij samen de menselijke eenheid. De een is onvolledig zonder de ander. Bovendien is de lichamelijke vereniging niet slechts een wettelijke overeenkomst, maar een feitelijke eenheid van vlees, waarin elk samengevoegd is met de ander. Het is niet slechts het werk van de mens, maar van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Het is tegengesteld aan de natuur en de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de natuur om deze eenheid te vernietigen. Oorspronkelijk werd scheiding niet overwogen. Het is een toegeven aan de hardheid van hun harten. Alleen de schending en vernietiging van de lichamelijke eenheid door eenwording met een ander wordt door onze Heer gegeven als een terechte oorzaak van scheiding (9), want in dat geval is de eenheid al buiten reparatie geschonden, in de overtredende partij. Het is in de meest volkomen harmonie met de huidige genade, waarin lichamelijke eenheid geen aanzien heeft, dat zelfs de oorzaak die door onze Heer werd toegestaan geen valide basis heeft voor scheiding. Dit komt overeen met de overvloeiende genade waarin wij zijn ondergedompeld. De enige reden die nu is gegeven is waar de ongelovige echtgenoot of echtgenote een scheiding krijgt. Dan is de gelovige vrij (1Kor. 7:16). De gelovige van vandaag dient te handelen in perfecte genade, zelfs bij de erkenning van een verkeerde scheiding.


5 en Hij zei: 'Wegens dit zal een mens de vader en de moeder verlaten en zal samengevoegd worden aan zijn °vrouw en de twee zullen tot in één vlees zijn', 24 Daarom verlaat een man zijn vader en zijn moeder en kleeft aan zijn vrouw, en zij zijn tot één vlees. (SW)[Gen. 2:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Zie Genesis 2:24; 1Korintheverzadigd 6:16; Efezetoegestaan 5:31.


6 zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Wat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dan onder één juk samenbrengt*, laat een mens dat niet scheiden."
7 Zij zeggen tot Hem: "Waarom dan geeft* Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen instructie een boekrol van scheiding te geven* en haar weg te zenden*?" 1 "Wanneer een man een vrouw neemt en hij bezit haar, en het gebeurt dat zij geen genade vindt in zijn ogen (omdat hij in haar de naaktheid van iets vindt), dan schrijft hij voor haar een boekrol van echtscheiding en hij geeft die in haar hand en hij zendt haar heen van zijn huis. (SW)[Deut. 24:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Zie 5:31,32; Deuteronomium 24:1


8 JezusJAH redt zegt tot hen: "Omdat Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen vanwege de hardheid van jullie hart jullie toestaat* jullie °vrouwen weg te zenden. Maar vanaf het begin is het niet zo geweest.
9 Ik nu zeg tot jullie dat wie ook maar zijn °vrouw zou wegzenden, niet vanwege ontucht, en een andere zou trouwen, overspel pleegt; en dat een weggezonden zijnde die trouwt* overspel pleegt." 10 Maar aan die getrouwd zijn geef niet ik opdracht, maar de Heer, dat een vrouw niet van haar man zal scheiden. 11 Maar in het geval dat zij ook gescheiden zal worden, laat haar ongehuwd blijven of laat haar met de man verzoend worden, en de man zal de vrouw niet laten gaan. (SW)[1Kor. 7:10,11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Vergelijk met Lukaslichtgevend 16:18; 1Korintheverzadigd 7:10,11.


10 De °leerlingen zeggen tot Hem: "Indien de verhouding van de mens met de vrouw zo is, is het niet nuttig te trouwen!"
11 Maar Hij zei tot hen: "Niet allen bevatten dit °woord, maar aan wie het is gegeven.
12 Want er zijn eunuchs die zo geboren worden vanuit de buikholte van de moeder en er zijn eunuchs die gecastreerd* worden door de mensen en er zijn eunuchs die zichzelf castreren* vanwege het koninkrijk van de hemelen. Die het kan bevatten, laat hem bevatten!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Aangezien we geen aanzien hebben in het vlees, vallen zulke zaken niet binnen ons gebied. Ze tasten onze plaats in ChristusGezalfde niet aan. Dat is niet het geval bij het koninkrijk. Wij lezen van een mannelijke zoon die de naties zal hoeden in die dag (Openb. 12:5) en van de honderd en vier en veertig duizend die ongehuwden zijn (Openb. 14:4), uit de twaalf stammen (Openb. 7:3). Het is meer dan aannemelijk dat zij het zijn aan wie het bijzondere gezegde werd gegeven waarvan Hij sprak.


13 Dan werden kleine jongens en meisjes tot Hem gebracht, opdat Hij hen de handen zal opleggen en Hij zou bidden. Maar de leerlingen vermanen hen*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13-15

Vergelijk met Markuseen verdediging 10:13-16; Lukaslichtgevend 18:15-17.


14 Maar °JezusJAH redt zei tot hen: "Laat de kleine jongens en meisjes en verhindert hen niet naar Mij toe te komen, want van °zulken is het koninkrijk van de hemelen." 2 En een kleine jongen bij Zich roepend, stond Hij in hun midden, 3 en zei: "Amen! Ik zeg jullie, indien jullie je niet zullen keren en zullen worden als de kleine jongens en meisjes, zullen jullie niet binnen komen tot in het koninkrijk van de hemelen.(SW)[Matt. 18:2,3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Zie 18:3


15 En op hen de handen opleggend ging Hij daar vandaan.
16 En neem waar, één, tot Hem komend, zei: "Leraar, wat goed zal ik doen opdat ik aionisch leven zou hebben?" En neem waar, een zekere wetsgeleerde stond op, om Hem uit te proberen, zeggend: "Leraar! Wat moet ik doen om aionisch leven als lotbezit te ontvangen?"(SW)[Luc. 10:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16-22

Vergelijk met Markuseen verdediging 10:17-22; Lukaslichtgevend 18:18-23.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Zie Lukaslichtgevend 10:27

Toen Israëlstrijder van God het land binnen ging, ontving een ieder een lotdeel dat voldoende was om van te leven. Dit kon niet zomaar verkocht worden. Het kon alleen verpand worden tot aan het volgende Jubeljaar. Met enkele uitzonderingen kon niemand veel land verwerven zonder inbreuk te doen op de lotdelen van anderen. Daarom was het voor een rijk man zo moeilijk om binnen te gaan in het koninkrijk. Hij moet noodzakelijkerwijs zijn rijkdommen kwijt raken en arm binnen gaan. Dat is de positie van de rijke jongeling. Hij had grote verworvenheden. Dat was land dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toebedeeld had aan anderen voor hun onderhoud, maar dat zij door armoede hadden verloren. Zijn overvloedige weelde betekende voor hen benauwdheid. Hij zei de wet te houden en zonder enige twijfel had hij nooit iemand vermoord of beroofd, want hij had geen reden voor flagrante overtredingen. Hij hield zelfs vol dat hij zijn naasten liefhad als zichzelf! De Heer vraagt hem simpelweg dat hij handelt in overeenstemming met zijn beroep. Hij vroeg hem niet zijn eigen middelen van bestaan op te geven. Hij kon niet van hem verwachten zijn eigen lotdeel los te laten, want dat was hem door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gegeven. Al wat Hij vroeg was dat hij aan de anderen hun lotdeel zou teruggeven. Dit is wat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s wet deed in het Jubeljaar. Dat zal ook gebeuren wanneer het koninkrijk gevestigd zal worden. De gelovige apostelen in de Pinkstertijd , de onmogelijkheid erkennend van het meenemen van bezittingen en verworvenheden, meer dan en boven hun geërfde lotdelen, in het koninkrijk, verkochten al zulk eigendom en deden de opbrengsten er van in de gezamenlijke middelen (Hand. 2.45). Geen van deze daden heeft enige invloed op ons huidig gedrag, want ons lotdeel is te midden van de ophemelsen. De Israëlstrijder van Godiet kan mogelijk zijn lotdeel meenemen in het koninkrijk, maar wij kunnen niets van deze aarde meenemen naar de hoge gebieden. De meest slimme heilige is die welke zijn aardse onroerend goed omruilt voor hemels geld, voordat het allemaal van hem wordt afgenomen. Hij weet dat zijn bezittingen op aarde allemaal verspeeld worden en negatief zullen uitwerken op zijn balans in de hemelse bank.


17 Hij nu zei tot hem: "Wat vraag jij Mij aangaande het goede? Één is De Goede. Maar indien jij tot in het leven wil binnenkomen, bewaar de voorschriften!" Hij nu zei tot hem: "Jij antwoordde op correcte wijze. Doe dit en jij zal leven." (SW)[Luc. 10:28]
18 Hij zegt tot Hem: "Welke?" °JezusJAH redt nu zei: "Jij zal niet vermoorden, jij zal niet echtbreuk plegen, jij zal niet stelen, jij zal geen leugenachtige getuigenverklaring afleggen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Vergelijk met Exodus 20:12-16.


19 eert de vader en de moeder, en jij zal jouw °naaste liefhebben als jezelf." 16 Verheerlijk jouw vader en jouw moeder, zoals JAHWEH, jouw Elohim, jou instructie gaf, opdat jouw dagen verlengd worden en opdat het goed zal zijn met jou op de grond die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft. 17 Jij zal niet moorden, 18 en jij zal geen echtbreuk plegen, 19 en jij zal niet stelen, 20 en jij zal tegen jouw naaste niet antwoorden met een ongefundeerd getuigenis, (SW)[Deut. 5:16-20] - Deze nu, antwoordend, zei: "Jij zal de Heer, jouw °God, liefhebben vanuit heel jouw °hart en in heel jouw °ziel en in heel jouw °sterkte en in heel jouw denkwijze en jouw °naaste als jezelf." (SW)[Luc. 10:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Zie Leviaanhanger, aanhankelijkticus 19:18


20 De jongeling zegt tot Hem: "Al deze dingen onderhoudt ik. Waarin schiet ik nog tekort?"
21 °JezusJAH redt zei met nadruk tot hem: "Indien jij volmaakt wil zijn*, ga heen, verkoop jouw °bezittingen en geef aan de armen en jij zal een schat hebben in de hemelen. En kom hier, volg Mij." Verkoop de dingen die van jullie zijn en geefm een gift uit ontferming. Maak voor jezelf geldbuidels die niet verouderen, een niet oprakende schat in de hemelen, waar een dief niet nadert, en ook de mot niet aantast.(SW)[Luc. 12:33] - 19 Verzamel toch geen schatten voor jullie zelf op de aarde, waar de mot en roest ze doet verdwijnen en waar ook dieven tunnels graven en stelen, 20 maar verzamel voor jullie schatten in de hemel, waar noch de mot, noch roest ze doet verdwijnen en waar ook dieven niet tunnels graven, en ook niet stelen; (SW)[Matt. 6:19,20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21-22

Zie 6:19-21; Handelingen 2:45; 1Timotheus 6:17-19.


22 De jongeling nu, dit °woord horend, kwam weg. Hij was bedroefd, want hij heeft vele verworvenheden. 11 Elohim heeft één keer gesproken, twee keer hoorde ik dit, dat sterkte aan Elohim behoort. (SW)[Psalm 62:11]
23 °JezusJAH redt nu zei tot Zijn °leerlingen: "Amen! Ik zeg tot jullie dat een rijke op onverteerbare wijze tot in het koninkrijk van de hemelen zal binnenkomen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23-26

Vergelijk met Markuseen verdediging 10:23-27; Lukaslichtgevend 18:24-27.


24 En weer zeg Ik tot jullie, dat het gemakkelijker is voor een kameel door een booropening van een naald binnen te komen, dan voor een rijke binnen te komen tot in het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." [Commentaar]
Oog van de naald

23

"Het oog van de naald" is een heel smal poortje naast een grote poort in een stadsmuur, net groot genoeg om met enige moeite een mens door te laten gaan. Wie daar met een volbeladen kameel zou arriveren, zou het beest eerst volledig moeten afladen voordat het erdoorheen zou kunnen. Zo zou ook de rijke zich eerst moeten ontdoen van zijn ‘last’ aan rijkdom, voordat hij de poort naar het ‘koninkrijk van God’ zou kunnen passeren.


25 De leerlingen nu, dit horend*, stonden enorm versteld, zeggend: "Wie kan dus gered worden?"
26 °JezusJAH redt nu, hen aankijkend*, zei tot hen: "Bij mensen is dit onmogelijk, maar bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn alle dingen mogelijk." 2 "Ik weet dat U in staat bent alles te doen en niets van Uw beraming zal uitgesloten zijn. (SW)[Job 42:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Zie Jeremiaverhogen doet JAH 32:17; Lukaslichtgevend 1:37.


27 Op dat moment antwoordend zei °Petrusrots tot Hem: "Neem waar, wij hebben alles losgelaten* en volgen* U. Wat zal het dus voor ons zijn?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27-30

Vergelijk met Markuseen verdediging 10:28-31; Lukaslichtgevend 18:28-30.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Zie 4.18; Lukaslichtgevend 5.11.

Aan de andere kant: die zonen van dat koninkrijk die alles verliezen, zelfs het genot van hun eigen lotdeel voor die tijd, zullen een overvloeiende compensatie vinden in het koninkrijk, niet alleen voor de korte periode van hun sterfelijk leven, maar voor het geheel van de komende aion. De apostelen, die het meest leden, zullen het meest winnen. De regering van de natie zal in hun handen zijn. Dit verklaart waarom er slechts twaalf apostelen moesten zijn, één voor elke stam. De andere naties zullen onder de rechtsgang komen van de mannelijke zoon (Openb. 12:5), een gezelschap uit Israëlstrijder van God dat anders is dan de twaalf. Het zal opvallen dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine geen plaats heeft in de regering van dat koninkrijk. Hij en zij die met zijn bediening verbonden zijn, hebben een hemelse bestemming en zullen boodschappers oordelen (Efe. 1:3; 1Kor. 6:3)


28 En °JezusJAH redt zei tot hen: "Amen! Ik zeg tot jullie dat jullie, die Mij volgen*, in de wedergeboorte, wanneer ook maar de Zoon van de mens zou gaan zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook jullie zullen zitten op twaalf tronen, oordelend de twaalf stammen van °Israëlstrijder van God. Wanneer nu de Zoon van de mens zal komen in Zijn °heerlijkheid en al de boodschappers met Hem, dan zal Hij gaan zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.(SW)[Matt. 25:31] - Die overwint, hem zal Ik geven met Mij te gaan zitten op Mijn °troon zoals ook Ik overwin en met Mijn °Vader ga zitten op Zijn °troon.(SW)[Openb. 3:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Zie20:21; Lukaslichtgevend 22:28-30.


29 En elk die woonhuizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of velden loslaat* wegens Mijn °naam, honderdvoudig in ontvangst zal nemen en als lotbezit aionisch leven zal ontvangen. En ik nam tronen waar en zij gaan op hen zitten. En aan hen werd oordeel gegeven. En de zielen van de met de bijl geëxecuteerd zijnden vanwege de getuigenverklaring van Jezus en vanwege het woord van °God en die het wilde dier noch de afbeelding er van aanbidden en niet het merkteken op het voorhoofd of op hun °hand in ontvangst namen, zij leven en zij zijn koning met °Christus, duizend jaren. (SW)[Openb. 20:4]
30 Maar vele eersten zullen laatsten zijn en laatsten eersten." En neem waar, zij zijn laatsten die eersten zullen zijn, en zij zijn eersten die laatsten zullen zijn.(SW)[Luc. 13:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Zie 20:16; Lukaslichtgevend 13.30.


Terug naar de index.
Naar Mattheüs 20
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.