Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 20

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 "Want het koninkrijk van de hemelen lijkt op een mens, een huiseigenaar, die tegelijkertijd, vroeg in de morgen, naar buiten kwam om werkers te huren* tot in zijn °wijngaard. 28 Wat menen jullie nu? Een mens had twee kinderen. En de eerste benaderend, zei hij: 'Kind, ga, werk vandaag in de wijngaard.' ... 33 Hoor een andere parabel! Een mens was huiseigenaar, die een wijngaard plant en plaatst rondom een omheining en graaft er een perskuip in en bouwt een toren en verhuurt ze aan landbouwers en reist af.(SW)[Matt. 21:28,33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Veel van de verklaringen van deze parabel gaan voorbij aan het feit dat deze het koninkrijk der hemelen illustreert, en in het geheel niet bedoeld is om toegepast te worden op ons dienstbetoon voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Indien zo toegepast kan het niet anders aanmoedigen dat de ijdelheid van de hoop dat een weinig werken aan het eind van het leven een gelijke, zo niet grotere beloning zal opbrengen dan een lange loopbaan van lijdend dienen. De wijngaard is Israëlstrijder van God. Zij die instemmen met een denarius per dag waren onder de wet en kregen wat het hunne was. De anderen waren ontvangers van verschillende graden van genade. De derde, uur, werkers waren onder de belofte. Hoewel zij geen contract hadden, ontvingen zij meer dan ze mochten verwachten, want zij hadden hun werk vermengt met een beetje vertrouwen in de eigenaar. In het zesde en in het negende uur hebben we dezelfde omstandigheden, maar geen verdiensten. De werkers van het elfde uur schijnen zelfs geen belofte gehad te hebben waarop zij hun verwachtingen konden baseren. Zij vertrouwden de eigenaar volkomen en hadden maar weinig van hun eigen werken om aan hem aan te bieden.

Op dit moment moeten we een andere klasse invoegen, die niet in de parabel voorkomt, om de zeer goede reden dat zij in het geheel niets doen en niet verbonden zijn met het koninkrijk. Voor zover het redding betreft, hebben onze werken er geen deel aan. Wij zijn de "werkers" van het twaalfde uur, die niets gedaan hebben (Rom. 4:5), en toch veel meer ontvangen dan zij die onder de wet zwoegen. Dit is omdat wij niet afhankelijk zijn van onze welke inspanningen van onze zijde dan ook. Maar van de gunst van de grote Eigenaar.

Wij staan lager dan de laagste in de parabel, en zijn hoger gekomen dan de eerste. Dat is de aard van genade. Mogen wij nooit proberen te onderhandelen met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Laten we werken zonder een contract of welke zekerheden dan ook, maar geheel rusten op de aangeboren goedgunstigheid die Hij graag laat zien wanneer Zijn schepselen Hem daar de gelegenheid voor geven.

Zelfs in het koninkrijk is het niet de hoeveelheid werk die de beloning bepaalt, maar de hoeveelheid geloof die ermee verbonden is (Hebr. 4:2). Aangezien zij die de volle dag gewerkt hebben ontevreden zijn met Zijn goedheid, en een boos oog hebben, en de laatsten zijn. Mogen we zeker geloven dat zij geen deel zullen hebben in het koninkrijk. Zij zijn niet van het geloof, maar van de werken der wet. Zij struikelen over het Struikelblok (Rom. 9:32,33)

"zie, Ik plaats een steen van het struikelen in Sionburcht
en een val-rots, en wie gelovend is in Hem
zal niet beschaamd worden"

2 Overeenstemmend* nu met de werkers vooreig. vanuit één denarius voor de dag, vaardigt* hij hen af tot in zijn °wijngaard.
3 En naar buiten komend om het derde uur nam hij anderen waar, staande in de markt, werkeloos.
4 En tot hen zei hij: 'Gaat ook jullie heen tot in mijn °wijngaard en in het geval dat het rechtvaardig zal zijn zal ik aan jullie geven.'
5 Zij nu kwamen weg. En weer buiten komend om het zesde en het negende uur, doet* hij op dezelfde wijze.
6 Om het elfde uur nu, vond hij, naar buiten komend, anderen staande en hij zegt tot hen: 'Waarom staan jullie hier geheel de dag, werkeloos?'
7 Zij zeggen tot hem: 'Omdat niemand ons huurt*!' Hij zegt tot hen: 'Gaat ook jullie heen tot in de wijngaard.'
8 Toen het nu avond werd zei de heer van de wijngaard tot zijn °gevolmachtigde: 'Roep de werkers en betaal hen het loon, beginnend* vanaf de laatsten tot de eersten.' 13 En jij zal jouw naaste niet afpersen en jij zal niet roven. Het arbeidsloon van de huurling zal niet bij jou overnachten tot de ochtend. (SW)[Lev. 19:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Zie Leviaanhanger, aanhankelijkticus 19:13


9 En komend namen die van het elfde uur respectievelijk een denarius in ontvangst.
10 En de eersten, komend, veronderstellen* dat zij meer in ontvangst zullen nemen; en ook zij namen respectievelijk een denarius in ontvangst.
11 Deze nu in ontvangst nemend, morden zij tegen de huiseigenaar,
12 zeggend: 'Dezen, de laatsten, deden* één uur werk en u maakt* hen gelijk aan ons, die de zwaarte van de dag droegen* en de brandende hitte.'
13 Maar hij, één van hen antwoordend, zei: 'Kameraad! Ik doe jou geen onrecht! Stemde* jij niet met mij overeen voor één denarius?
14 Pak het jouwe op en ga heen. Ik nu wil deze laatste geven* zoals ook aan jou.
15 Is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen* wat ik wil? Of is jouw oog boosaardig omdat ik goed ben?' echtbreuken, hebzuchten, boosaardigheden, bedrog, losbandigheid, een boosaardig oog, lastering, hoogmoed, onverstand. (SW)[Mar. 7:22]
16 Zo zullen de laatsten eersten zijn en de eersten laatsten." Maar vele eersten zullen laatsten zijn en de laatsten eersten." (SW)[Mar. 10:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Zie 19:30


17 °JezusJAH redt nu, op het punt staande omhoog te gaan tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, nam de twaalf leerlingen terzijde, apart. En op de weg zei Hij tot hen: [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17-19

Vergelijk met Markuseen verdediging 10:32-34; Lukaslichtgevend 18:31-34.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Hoewel de Heer de ogen van het volk verblindt met parabels, probeert Hij het verstand van Zijn discipelen te openen en hun harten te bepalen bij Zijn grote offer. Het schijnt vreemd dat zij, die heel hun leven gewend waren aan de gedachte van bloedverzoening, Zijn onderwijs over het grote Antitype van al hun offeren in overweging konden nemen. Hij deed hen niet perplex staan met parabels, maar sprak heel duidelijk en volhardend tot hen, en toch schenen zij niet Zijn bedoeling gegrepen te hebben totdat alles wat Hij voorzegd had was gebeurd, en Hij opgewekt was uit de doden.


18 "Neem waar, wij gaan omhoog tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, en de Zoon van de mens zal overgeleverd worden aan de hogepriesters en schriftgeleerden, en zij zullen Hem tot de dood veroordelen. zeggend: "De Zoon van de mens moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en hogepriesters en schriftgeleerden, en gedood worden, en in de derde dag gewekt worden."(SW)[Luc. 9:22]
19 En zij zullen Hem overleveren aan de natiën om te bespotten* en te geselen* en te kruisigen*. En in de derde dag zal Hij gewekt worden." en dat Hij werd begraven en dat Hij is gewekt in de derde °dag, naar de Geschriften, (SW)[1Kor. 15:4]
20 Toen kwam de moeder van de zonen van ZebedeüsJAH schenkt met haar °zonen tot Hem, aanbiddend en iets van Hem verzoekend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20-28

Vergelijk met Markuseen verdediging 10:35-45.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Zie 4:21

Jakobhielenlichterus en JohannesJAH is genadig waren de zonen van ZebedeüsJAH schenkt (Mar. 10:35). Onze Heer noemde hen "zonen van de donder" (Mar. 3.17), om hun onstuimige en geweldadige houding aan te geven. De zachtmoedigheid en liefde van JohannesJAH is genadig geschriften zijn niet de weerspiegeling van zijn karakter, maar van de weerhouding van de inspirerende Geest. Zij waren zeker de meest ambitieuze en zelfzuchtige van alle apostelen. Het verzoek van hun moeder toont aan hoe weinig gemeenschap zij hadden met Zijn naar beneden leidende pad van de schande en de vernedering van het kruis. Zij konden niet begrijpen dat dit het enige pad naar de heerlijkheid was. Alleen zij die Zijn beker drinken kunnen delen in Zijn eer. Zo staat Hij hen de gunst toe van een teugje van Zijn verdriet. Jakobhielenlichterus was de eerste die de Heer volgde. Herodeszoon van heros - held of afgod bracht hem met het zwaard ter dood (Hand. 12:1). Maar JohannesJAH is genadig schijnt langer geleefd te hebben.


21 Hij nu zei tot haar: "Wat wil je?" Zij zegt tot Hem: "Zeg dat dezen, mijn twee °zonen, in Uw koninkrijk zouden gaan zitten, één aaneig. vanuit de rechterkant en één aaneig. vanuit de linkerkant van U." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21-23

Zie 19:28; 26:39-42; Lukaslichtgevend 12.50;Handelingen 12:2.


22 Maar °JezusJAH redt zei, antwoordend: "Jullie hebben niet waargenomen wat jullie verzoeken! Kunnen jullie de drinkbeker drinken die Ik op het punt sta te drinken?" Zij zeggen tot Hem: "Wij kunnen het!" °Jezus dan zei tot °Petrus: "Steek het zwaard tot in de schede! De beker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?"(SW)[Joh. 18:11]
23 Hij zegt tot hen: "Mijn °drinkbeker zullen jullie inderdaad drinken, maar het gaan zitten* aaneig. vanuit Mijn °rechterkant of aaneig. vanuit Mijn linkerkant, is niet aan Mij om te geven*, maar voor wie het gereed gemaakt is door Mijn °Vader."
24 En het horend*, ergeren* de tien zich aangaande de twee broeders. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Het wordt duidelijk uit de verontwaardiging van de rest dat ook zij de hoogste plaats begeerden, ook al konden zij Hem niet volgen naar de laagste. Daarom geeft Hij hen een zeer noodzakelijk lesje over het ware pad naar grootheid. Het bestaat uit dienstbetoon, dienstbaarheid en lijden, het complete tegendeel van de koers die zij gewend waren te verbinden met menselijke eer. Zijn eigen voorbeeld was hun sleutel. Alleen zij die lijden zijn gekwalificeerd om te heersen. De grootheid van Zijn heerlijkheden vindt haar bron in Zijn dienstbetoon als een slaaf, en het verdriet van Zijn ziel, waarvan Hij tevergeefs met hen sprak.


25 °JezusJAH redt nu, hen tot Zich roepend*, zei: "Jullie hebben waargenomen dat de oversten van de natiën hen overheersen en de groten van hen gezag afdwingen. 25 Hij nu zei tot hen: "De koningen van de naties zijn hun heer en die autoriteit over hen hebben, worden weldoeners genoemd. 26 Maar jullie niet zo. Maar de grotere onder jullie, laat hem worden als de jongere en de leidinggevende als de bedienende.(SW)[Luc. 22:25,26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Zie Lukaslichtgevend 22:24-27


26 Zo is het niet onder jullie. Maar in het geval iemand onder jullie groot zal willen worden, laat hem bediende van jullie zijn, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Zie 23:11; Markuseen verdediging 9:35; 1Petrusrots 5:3


27 en wie ook maar onder jullie eerste zal willen zijn, laat hem jullie slaaf zijn, En, gezeten zijnde, ontbiedt Hij de twaalf en zegt tot hen: "Indien iemand eerste wil zijn, zal hij van allen de laatste zijn en bediende van allen."(SW)[Mar. 9:35] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Zie 18:4


28 net zoals de Zoon van de mens niet kwam om bediend* te worden, maar om te bedienen* en Zijn °ziel te geven* als losprijs in de plaats van velen." maar Zichzelf leeg maakte, de gedaante van een slaaf in ontvangst nemend, in gelijkenis van mensen wordend en Zijn manier van doen gevonden wordend als mens (SW)[Filip. 2:7] - Die Zichzelf geeft als een overeengekomen loskoopsom ten behoeve van allen (het getuigenis in de eigen perioden), (SW)[1Tim. 2:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Zie JohannesJAH is genadig 13.4; 11:51,52; 14:5; Filippenzen 2:5-7; Jesajaheil is JAH 53:10-12.


29 En bij hun uit gaan vanaf Jericho?maanstad, volgt* Hem een talrijke schare. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Het herstel van twee blinde mannen was op zich een schitterende manifestatie van Zijn MessiasGezalfdeschap, maar we moeten niet de diepere stroming van denken missen die er onder ligt. Hij ging Jericho?maanstad uit, de stad met de vloek. Spreekt dit niet van Zijn opstanding, de uitgang van de vloek van het kruis? Twee is het nummer van getuigenis. Hij zond de twee en zeventig in paren. Hij werd op Zijn reis vergezeld door Zijn apostelen, die moesten getuigen over Hem, maar zij waren blind! Zij konden niet het grote centrale zicht van alle getuigenis zien: het kruis van ChristusGezalfde. Daarom konden zij Hem niet in geest volgen, hoewel zij Hem vergezelden in het vlees. Wanneer zal hun blindheid verwijderd worden? Wanneer Hij verschijnt van de vloek. En zo ging het. Pas nadat Hij hun verstand opende om de Schrift te verstaan (Luk. 24:45).


30 En neem waar, twee blinden, zittend naast de weg, horend* dat JezusJAH redt passeert, schreeuwen*, zeggend: "Heer, ontferm U over ons, Zoon van Davidgeliefde!" En °Jezus ging van daar verder. Twee blinden volgen Hem, schreeuwend en zeggend: "Ontferm U over ons, Zoon van David!" (SW)[Matt. 9:27] - En neem waar, een Kanaänitische vrouw, komend van de °grensgebieden, schreeuwt, zeggend: "Ontferm U over mij, Heer, Zoon van David! Mijn °dochter wordt op kwalijke wijze demonisch gedreven!"(SW)[Mat. 15:22]
31 Maar de schare vermaant* hen, opdat zij stil zouden zijn. Maar zij schreeuwen* luider, zeggend: "Heer, ontferm U over ons, Zoon van Davidgeliefde!"
32 En °JezusJAH redt, staande*, ontbood* hen en zei: "Wat willen jullie? Wat zal Ik voor jullie doen?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32-34

Vergelijk met Markuseen verdediging 10:49-52; Lukaslichtgevend 18:40-43


33 Zij zeggen tot Hem: "Heer, dat onze °ogen geopend zullen worden!"
34 Nu met mededogen bewogen wordend, raakt* °JezusJAH redt hun °kijkers aan en onmiddellijk kijken* zij weer en zij volgen* Hem. 29 Dan raakt Hij hun °ogen aan, zeggend: "Laat het voor jullie gebeuren naar jullie °geloof!" 30 En hun °ogen werden geopend. En °Jezus briest tot hen: "Zie! Laat niemand dit weten!" (SW)[Matt. 9:29,30]Terug naar de index.
Naar Mattheüs 21
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.