Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 21

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En wanneer zij naderden* tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en kwamen tot in Betfagehuis van de vijgen, op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem, vaardigde* JezusJAH redt twee leerlingen af, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-9

Vergelijk met markus 11:1-10; Lukaslichtgevend 19:28-44

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De dieren die onze Heer bij Zijn presentatie aan IsraŽlstrijder van God ondersteunden waren representatief voor de vrijgekochten. De eerstelingen moesten vrijgekocht worden met een lam (Exo. 13.13). Zo was het hele toneel een typerend plaatje van geestelijke waarheid. De vrijgekochten waren gebonden geweest, maar Hij had hen losgemaakt en hen overgebracht in Zijn soevereiniteit. Allen bij deze gelegenheid oefent Hij Zijn voorrecht uit als Koning en eist Hij een rijdier voor Zijn Koninklijke intrede. Eens zal Hij komen op een wit paard (Openb. 19:11), met macht en majesteit, en Zijn eisen kracht bij zetten met een bloederig zwaard. Maar niet nu. De minste van de lastdieren dragen Hem. Alleen de Zijnen ondersteunen Hem. Zij bieden Hem de nederige eren en de onaanzienlijke loyaliteit van hun positie. Hun kledingstukken plaveien Zijn pad. Hun bladerrijke offers stofferen de Koninklijke straat. Hun uitroepen proclameren Hem als koning. Maar wat zijn ze met weinig! De burgers van Zijn hoofdstad herkennen hem zelfs niet als hun Soeverein! Zij vragen: "Wie is deze?" En het beste antwoord dat ze kunnen geven is: "Deze is de profeet." Ze hadden moeten zeggen: "Deze is ChristusGezalfde, de Koning, de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!"

Dit is de dag die DaniŽlrechter is God voorzegde. Negen en zestig heptaden gingen voorbij en de schriftgeleerden, die zeker, zouden hebben moeten weten Prins MessiasGezalfde Zich op die dag zou presenteren aan het volk (Dan. 9:25). Maar zij verwachtten hem niet en bereidden zich niet op Hem voor, dus laat Hij ze achter totdat pijnlijke benauwdheid de natie zal leren te zeggen: "Gezegend is Hij Die komt in de naam van de Heer." Dit is het geheim van IsraŽlstrijder van Godís huidige toestand. Door tuchtiging worden ze voorbreid op hun MessiasGezalfde. Hun meest pijnlijke beproevingen moeten nog komen.


2 tot hen zeggend: "Gaat tot in het dorp ten aanschouwen van jullie en jullie zullen onmiddellijk een ezelin vinden, gebonden zijnde, en met haar veulen. Maakt* ze los en leidt ze tot Mij.
3 En in het geval dat iemand iets tot jullie zal zeggen, zullen jullie uitspreken dat de Heer er behoefte aan heeft. En hij zal ze meteen afvaardigen.
4 Dit nu is geheel gebeurd opdat het door de profeet uitgesprokene vervuld zal worden, zeggend: [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4-5

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 12.12-19


5 'Zegt tot de dochter van Sionburcht: Neem waar, jouw °koning komt tot jou, zachtmoedig, en opgestapt zijnde op een ezel en op een veulen, de zoon van een lastdier.'" 11 Aanschouw!, JAHWEH kondigt aan tot aan het uiterste van de aarde: Zegm tot de dochter van Sion: Aanschouw!, jouw redding komt! Aanschouw!, Zijn beloning is met Hem en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. (SW)[Jes. 62:11] - 9 Jubel uitermate uitbundig, dochter van Sion! Juichm, dochter van Jeruzalem! Aanschouw!, jouw koning zal tot jou komen. Rechtvaardig en redding brengend is Hij, nederig en rijdend op een ezel, op een veulen, zoon van een ezelin. (SW)[Zach. 9:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Zie ZachariaJAH gedenkt 9:9


6 De leerlingen nu, gegaan zijnde en doende* zoals °JezusJAH redt met hen afgesproken* had,
7 leidden de ezelin en het veulen en zij plaatsen* op hen de bovenkleding. En Hij gaat er bovenop zitten*.
8 De meesten nu van de schare spreiden* hun bovenkleding op de weg. Anderen echter kapten takken vanaf de bomen en spreidden die op de weg. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Zie Leviaanhanger, aanhankelijkticus 23:40


9 De scharen nu gingen Hem voor, en die volgden schreeuwden, zeggend: "Hosanna1) voor de Zoon van Davidgeliefde, gezegend wordt die komt in de Naam van de Heer! Hosanna temidden van de hoogsten! 26 Gezegend is die komt in de Naam van JAHWEH. Wij zegenen jullie vanuit het huis van JAHWEH(SW)[Psalm 118:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Vergelijk met Psalm 118:25,26.


10 En bij Zijn binnenkomen tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, werd heel de stad tot beving gebracht*, zeggend: "Wie is deze?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Vergelijk met Markuseen verdediging 11:11

[Commentaar]
Concordant Commentaar door Wim Janse

10

Waarschijnlijk gaat het hier niet om een aardbeving, maar om "in opschudding geraken".


11 En de scharen zeiden: "Deze is de profeet JezusJAH redt, vanaf Nazaretjonge spruit of bewaker in °Galileakring."
12 En JezusJAH redt kwam tot in de gewijde plaats en Hij wierp alle verkopers en kopers in de gewijde plaats er uit en de tafels van de geldmakelaars en de stoelen van de duivenverkopers keert* Hij ondersteboven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12-17

Vergelijk met Markuseen verdediging 11:15-19; Lukaslichtgevend 19:45-48. Zie JohannesJAH is genadig 2: 13-17

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Zijn eerste daad als Koning was het reinigen van de tempel van afgoderij, want het extreem verlangen naar meer bezit is niets anders dan dat (Kol. 3:5). De tempelbelasting, of dubbele drachem (17:24), moest zelfs door de armsten van het volk betaald worden. Belastinginzamelaars waren er in iedere stad en in het heiligdom. Zij begonnen een paar weken voor het Paschahet paasmaal. De wisselaars wisselden met een winst voor zichzelf. Zij waren in de hof van de naties, of heidenen, die door Herodeszoon van heros - held of afgod was toegevoegd buiten het eigenlijke heiligdom. Hier konden proselieten van andere naties naderen met giften en aanbidden en bidden. Het was nooit bedoeld als een koopmanswinkel (Joh. 2.16)., of als wisselkantoor. Het was een plaats om aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te geven, niet om iemand te beroven.

De twee reinigingen van het heiligdom zijn typerend voor de twee verschijningen van ChristusGezalfde. De eerste (Joh. 2:13-22) was priesterlijk van aard, en is verbonden met Zijj dood en opstanding (Joh. 2:19). Ze is alleen in JohannesJAH is genadigí verslag te vinden. De tweede volgt op Zijn presentatie als MessiasGezalfde.

De knorrige, maar stille onderschikking van deze rovers is een stilzwijgend bewijs van de morele majesteit en macht waarmee Hij Zijn daad uitvoerde. Geweldadige passie van Zijn kant zou met lichamelijke kracht zijn tegengewerkt, en zou Zijn ondergang hebben betekend. Het was de terechte toorn van de Shekinah-heerlijkheid die deze afgodendienaars overweldigde en hen deed vluchten van de sublieme Aanwezigheid.


13 En Hij zegt tot hen: "Het is geschreven: 'Mijn °huis zal een huis van gebed genoemd worden', maar jullie maken het tot een grot van rovers." 7 Ik zal hen naar de berg van Mijn heiligheid brengen en Ik doe hen verheugen in het huis van Mijn gebed. Hun opstijgoffers en hun slachtoffers zullen aanvaard worden op Mijn altaar, want Mijn huis zal een huis van gebed geroepen worden voor alle volken. (SW)[Jes. 56:7] - 11 Werd dit huis waarover Mijn Naam werd uitgeroepen in jullie ogen een grot van inbrekers? Ook Ik, aanschouw, Ik zie het, zegt JAHWEH met nadruk. (SW)[Jer. 7:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Zie Jesajaheil is JAH 56:7; Jeremiaverhogen doet JAH 7:11.


14 En blinden en kreupelen kwamen tot Hem in de gewijde plaats en Hij geneest* hen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Nadat Hij de heilige gebieden had gereinigd, brengt Hij ze tot hun juiste gebruik door blinde ogen het licht terug te geven en lamme benen te genezen, zodat zij de heiligheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kunnen zien en in Zijn wegen wandelen.


15 De hogepriesters nu en de schriftgeleerden, de wonderlijke dingen waarnemend die Hij doet*, en de jongens, schreeuwend in de gewijde plaats en zeggend: "Hosanna voor de Zoon van Davidgeliefde," ergeren* zich, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De hogepriesters en de schriftgeleerden, echter, worden niet genezen. Zij zijn te blind om Hem te zien en te lam om niet te struikelen. De kleine kinderen stelden hen tot schande.


16 en zij zeggen tot Hem: "Hoort U wat dezen zeggen?" Maar °JezusJAH redt zegt tot hen: "Ja. Lazen jullie nooit dat 'Vanuit de mond van onmondigen en van zuigenden bereidt* men U de lofprijs toe?'" 2 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen fundeerde U sterkte omwille van Uw benauwers, om de vijand en de wreker te doen ophouden. (SW)[Psalm 8:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Vergelijk met Psalm 8:2 Ė Septuagint. Zie JohannesJAH is genadig 12:17-19.


17 En hen verlatend kwam Hij uit, buiten de stad, tot in Betaniëhuis der vijgen en Hij overnachtte* daar buiten.
18 In het vroege morgenuur nu, terug omhoog gaande tot in de stad, heeft* Hij honger. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Vergelijk met Markuseen verdediging 11:12-14


19 En ťťn vijgenboom waarnemend langs de weg, kwam Hij op haar en vond niets in haar dan alleen bladeren. En Hij zegt tot haar: "Er zal vanuit jou geen vrucht meer komen tot in de aion." En de vijgenboom verdort* onmiddellijk. Hij nu zei deze įparabel: " Iemand had een vijgenboom geplant in zijn įwijngaard, en hij kwam om vrucht in haar te zoeken. En hij vond niets. (SW)[Luc. 13:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De vijg, de olijf en de wijnrank presenteren verschillende uitzichten op het koninkrijk. Misschien zouden we ook de braamstruik moeten toevoegen, zoals JotamJAH is volkomen deed in zijn parabel (Richt. 9:8-15). De braamstruik heeft die valse flair van gezag dat uitgeoefend wordt door het grote Babylonwirwar, dat een koninkrijk heeft over de koningen van de aarde (Openb. 17:18). De wijnrank spreekt van dat wat het hart van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de mens blij maakt. Dan zal er blijdschap zijn. De olijf spreekt van licht. De vijg brengt ons haar goedheid en zoetheid voor ogen. Het is nationaal van bereik, en staat in tegenstelling tot Romekracht, weergegeven door de wilde vijgenboom (Luk. 17:6).

IsraŽlstrijder van Godís doem ligt vast. Ze is als een vijgenboom met bladeren, maar zonder vrucht. De vijgenboom vormt een deel van haar vrucht voordat de bladeren komen, tenzij ze onvruchtbaar is. Deze vijgenboom verwachtte duidelijk het seizoen, en bracht al vroeg bladeren voort. Zo waren ook IsraŽlstrijder van Godís pretenties. De eerste van komst van de Heer was voortijdig. Zijn maakten een mooie show van nationale rechtvaardigheid, maar er was geen ware echtheid voor hun claims. De doem van de vijgenboom is de doem van de natie. Ze was verdord. Maar vandaag is haar tak zacht en probeert ze bladeren voort te brengen. In het koninkrijk zal ze een overvloed aan sappige vruchten dragen.


20 En dit waarnemend, verwonderen* de leerlingen zich, zeggend: "Hoe ogenblikkelijk is de vijgenboom verdord*!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20-21

Vergelijk met Matkus 11:20-26


21 Antwoordend nu zei °JezusJAH redt tot hen: "Amen! Ik zeg tot jullie, in het geval dat jullie geloof zullen hebben en niet zullen twijfelen, zullen jullie niet alleen dit van de vijgenboom doen, maar ook indien jullie tot deze berg zullen zeggen: 'Word opgepakt en word tot in de zee geworpen!', het zal gebeuren. De Heer nu zei: "Indien jullie geloof hebben als een zaadkorrel van mosterd, en jullie ook maar tegen deze zwarte moerbeiboom zeiden: 'Word ontworteld en word in de zee geplant,' hij ooit aan jullie gehoorzaamt. [(SW)[Luc. 17:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Zie 17:20; Lukaslichtgevend 16:6; Jakobhielenlichterus 1:6; 1Korintheverzadigd 13:2.

Geloof is niet: vertrouwen op de vervulling van onze gebeden, maar van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís woord. Hij had beloofd dat de berg van heidense suprematie weggenomen zou worden uit het midden van IsraŽlstrijder van God. Hadden ze Hem geloofd, dan zou het zijn gebeurd. Geloof kan geen bergen verzetten die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet heeft beloofd te verzetten. Het is Zijn genoegen veel grotere zaken te bereiken met het geloof van Zijn heiligen.


22 En alles wat jullie ook maar zouden verzoeken in het gelovig gebed, zullen jullie in ontvangst nemen." 13 En iets wat jullie ook maar zouden verzoeken in Mijn naam, dit zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zou worden. 14 In het geval dat jullie Mij ook maar iets zouden verzoeken in Mijn naam, dit zal Ik doen.(SW)[Joh. 14:13.14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Zie 7.7; Jakobhielenlichterus 5.16; 1JohannesJAH is genadig 3:22; 5.14.


23 En bij Zijn komen tot in de gewijde plaats, kwamen, terwijl Hij onderwees, de hogepriesters en de oudsten van het volk tot Hem, zeggend: "In welke autoriteit doe jij deze dingen en wie geeft* jou deze autoriteit?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23-27

Vergelijk met Markuseen verdediging 11:27-33; Lukaslichtgevend 20:1-8

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De hogepriesters en oudsten dachten dat zij het hoogste geestelijk gezag waren in IsraŽlstrijder van God. Ze hadden dat ook moeten zijn. Toen zij Hem uitdaagden om Zijn geloofsbrieven te geven, onthulde Hij hen door hen een eenvoudige vraag te stellen. Was hun gezag van boven geweest dan zouden zij JohannesJAH is genadig de Doper hebben geloofd. Dat het van beneden was wordt duidelijk uit hun vleierij aan de voeten van de bevolking. De hogepriester zou de oudste moeten zijn uit de lijn van Ašronlichtbrenger, zo zijn priesterlijke voorrechten terugleidend naar de wet. In plaats daarvan was hij benoemd door politieke partijen en Romekrachtinse procurators.


24 Antwoordend nu zei °JezusJAH redt tot hen: "Ook Ik zal jullie ťťn woord vragen. In het geval dat jullie Mij dat zullen zeggen, zal Ik ook tot jullie uitspreken in welke autoriteit Ik deze dingen doe.
25 De doop van °JohannesJAH is genadig, van waar was die? Was die vanuit de hemel of vanuit de mensen?" Dezen nu redeneerden bij zichzelf, zeggend: "In het geval dat wij zullen zeggen 'Vanuit de hemel', zal Hij tot ons uitspreken: 'Waarom geloven* jullie hem dan niet?' En ik had Hem niet waargenomen, maar Die mij zendt om te dopen in het water, Deze zei tot mij: 'Op wie ook maar jij de geest zal waarnemen, neerdalend en op Hem blijvend, Deze is Die doopt in heilige geest.'(SW)[Joh. 1:33]
26 Maar in het geval dat wij zullen zeggen 'Vanuit mensen', moeten wij de schare vrezen, want allen houden JohannesJAH is genadig voor een profeet." En willend hem te doden, was hij bevreesd voor de schare, want zij hielden hem voor een profeet. (SW)[Matt. 14:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Zie 14:5; Markuseen verdediging 6:20.


27 En °JezusJAH redt antwoordend zeiden zij: "Wij hebben het niet waargenomen." En ook Hij zei met nadruk tot hen: "Dan zeg Ik jullie ook niet in welke autoriteit Ik deze dingen doe.
28 Wat denken jullie nu? Een mens had twee kinderen. En komend tot de eerste zei hij: 'Kind, ga heen, werk vandaag in mijn °wijngaard.' "Want het koninkrijk van de hemelen lijkt op een man, een huiseigenaar, die op dezelfde tijd, vroeg in de morgen, naar buiten kwam om werkers te huren tot in zijn įwijngaard. (SW)[Matt. 20:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Deze parabel was voor de priesters en de oudsten. Zij maakten de grootste betuigingen van het gehoorzamen van de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar ze deden het niet. De zondaars die geen belijdenis deden, die zij verachtten, gehoorzaamden in feit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís voorschrift. Door Zijn parabel deed Hij de leiders hun eigen veroordeling maken.


29 Maar hij, antwoordend, zei: 'Ik wil niet.' Maar erna spijt hebbend, kwam hij weg.
30 Nu komend tot de tweede zei hij op dezelfde wijze en deze nu, antwoordend, zei: 'Ik ga heer!' Maar hij kwam niet weg.
31 Wie vanuit de twee doet de wil van de vader?" Zij zeggen: "De eerste." °JezusJAH redt zegt tot hen: "Amen! Ik zeg tot jullie dat de tol-incasseerders en de ontuchtige vrouwen jullie voorgaan tot in het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Zie Lukaslichtgevend 7:29,30


32 Want JohannesJAH is genadig kwam naar jullie toe in de weg van rechtvaardigheid en jullie geloofden* hem niet. Maar de tol-incasseerders en de ontuchtige vrouwen geloven* hem. Jullie nu, het waarnemend, hadden erna nog geen spijt om hem te geloven*. Nu kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zij zeiden tot hem: "Leraar, wat zouden wij doen?"(SW)[Luc. 3:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Zie 3:1; Lukaslichtgevend 3.12.

De Heer gaat nu verder hen Zijn gezag te laten zien en hun misbruik van de aan hen verleende voorrechten aan te tonen. Zij waren slechts huurders van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís wijngaard. Hij was de Zoon van de Eigenaar. Hun voorgangers hadden zoveel gezag opgeŽist als zij maar zichzelf konden toe-eigenen. Daarom werden de profeten vervolgd. Deze mannen, en vrijwel alle heersers in IsraŽlstrijder van God, of het nu koningen of priesters, leiders of schriftgeleerden waren, probeerden de natie te gebruiken voor hun eigen gewin en niet voor de heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Waren zijn trouw geweest, dan zouden er geen profeten naar hen zijn gezonden. Zij zouden aan de Eigenaar van de wijngaard de vreugde en blijdschap hebben overgeleverd die Hem rechtens toekwamen. Omdat zij dit niet deden, omdat het priesterschap afvallig was en de heersers rebellerend, stelde Hij mannen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan om hen te herinneren aan hun verplichtingen tegenover Hem. IsraŽlstrijder van God roemde over Eliamijn God is JAHa en alle profeten, die het waarmerk van hun schande waren. Bovendien bevestigde hun behandeling van de profeten hun afvallige toestand, want geen van hen ontsnapte aan de vervolging door hun handen.

Maar het verreweg meest memorabele deel van de parabel is de voorzegging van de verwerping van Zijn gezag en Zijn daarop volgende moord door hun handen. Dat het voor hen mogelijk voort te gaan met hun programma van Hem ter dood te brengen nadat Hij hen deze vooruitblik van hun afschuwelijke misdaad had gegeven, bewijst de totale verdorvenheid van het priesterschap, de hopeloze immoraliteit van de religie toen het licht er van duisternis was geworden en het leven er van de dood bracht.


33 Hoort een andere parabel! Een mens was huiseigenaar. Deze plant* een wijngaard en plaatst* voor zich er een erfscheiding omheen en graaft* er een perskuip in en bouwt* een toren en gaf ze uit aan landbouwers en gaat* op reis. 1 Ik zal zingen, alstublieft!, tot mijn geliefde, een lied van mijn vriend, voor zijn wijngaard. Een wijngaard, hij was van mijn geliefde in een hoorn van een zoon van olie. 2 Hij spitte hem om en hij gooide de stenen er uit, en hij beplantte hem met geelachtige rode muskaatdruivenstokken. En hij bouwde er midden in een toren en ook houwde hij er een wijnvat in uit, en hij hoopte op het maken van druiven, maar hij maakte stinkende vruchten. (SW)[Jes. 5:1,2] - want Deze is onze įvrede, de makende de beide ťťn en de centrale muur van de scheiding afbreek (SW)[Efe. 2:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33-41

Vergelijk met Markuseen verdediging 12:1-9: Lukaslichtgevend 20:9-16. Zie Psalm 80:8-16; Hooglied 8:11,12; Jesajaheil is JAH 5:1-7.


34 Wanneer nu de periode van de vruchten nadert* vaardigt* hij zijn °slaven af naar de landbouwers om zijn °vruchten in ontvangst te nemen.
35 En de landbouwers, zijn °slaven nemend, die ranselen* zij inderdaad af en zij doden* die, en zij wierpen die met stenen. En de anderen, zijn įslaven vasthoudend, beledigen en doden hen.(SW)[Matt. 22:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Zie 5.12: 23:37; 2Kronieken 24:18-21; 36:15-17; Nehemia 9:26; Handelingen 7:52; 1Thessalonicenzen 2:15.


36 Weer vaardigt* hij andere slaven af, meer dan de eersten. En zij doen* met hen op dezelfde wijze.
37 En erna vaardigt* hij zijn °zoon tot hen af, zeggend: 'Mijn °zoon zullen zij respecteren.'
38 Maar de landbouwers, de zoon waarnemend, zeiden in zichzelf: 'Deze is de lotbezitter! Komt hier! Wij zullen hem doden en wij zouden zijn °lotbezit hebben!'
39 En hem nemend, wierpen zij hem buiten de wijngaard en zij doden* hem. Daarom leed ook Jezus, opdat Hij, door het Zijn eigen įbloed, het volk buiten de poort zou heiligen. (SW)[Hebr. 13:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

Zie 26:50; Handelingen 2:23.


40 Wanneer ook maar dan de heer van de wijngaard zal komen, wat zal hij met die landbouwers °doen?"
41 Zij zeggen tot Hem: "Op kwalijke wijze zal hij de kwaden ombrengen en de wijngaard zal hij aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten in hun °perioden zullen afgeven." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

Zie Lukaslichtgevend 21.24.

Als tevoren spreken ze hun eigen doem uit. In het koninkrijk zal hun heerschappij ingenomen worden door de macht van de twaalf apostelen onder de Priester-Koning, Wiens gezag zij durfden te betwijfelen. Dan zal de Heer van de vrucht van Zijn wijngaard genieten.


42 °JezusJAH redt zegt tot hen: "Lazen jullie nooit in de Geschriften: 'De steen die de bouwers verwierpen*, deze was geworden tot hoofd van de hoek.' Dit gebeurde bij de Heer en het is wonderbaarlijk in onze ogen? 22 De steen die de bouwers verwierpen werd tot hoofd van de hoek. (SW)[Psalm 118:22]` [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42-46

Vergelijk met Markuseen verdediging 12:10-12; Lukaslichtgevend 20:17-19. Zie Psalm 118:22-23; Handelingen 4.11; 1Petrusrots 2:6.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

Niet lang hierna vragen dezelfde hogepriester en die met hem zijn naar het gezag van Petrusrots. Hij bevestigt het hier door de Heer gesproken woord: "Indien wij vandaag onderzocht worden over de weldaad aan de zieke man, waardoor hij gered werd, laat het bekend zijn aan jullie allen en aan heel het volk van IsraŽlstrijder van God, dat in de Naam van JezusJAH redt ChristusGezalfde, de Nazareneruit Nazaret, die jullie kruisigen, Die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker opwekt uit de doden, in Deze Naam, deze man gezond voor jullie staat. Dit is de Steen, de door jullie, de bouwers, verachte, de tot hoofd van de hoek gewordene." (Hand. 4:9-11-SW). Toch slaagt zelfs dit dubbele getuigenis er niet in hun harde harten tot bekering te bewegen.


43 Vanwege dit zeg Ik tot jullie dat het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vanaf jullie zal worden weggenomen en het zal gegeven worden aan een natie, haar °vruchten voortbrengend.
44 En die valt over deze °steen zal verpletterd worden, en op wie hij ook maar zou vallen, hij zal hem als kaf doen verstuiven." 34 U nam waar totdat een steen werd afgehouwen, dat is: niet door handen, en hij botste op het beeld, op zijn voeten, die van ijzer en van klei zijn, en hij verpulverde hen. 35 Dan werden zij verpulverd, als ťťn, het ijzer, de klei, het koper, het zilver en het goud. En zij werden als kaf van de zomerse dorsvloeren. En de wind hief ze op en er werd voor hen geen enkele plaats gevonden. En de steen die botste op het beeld, werd tot een grote bergketen, en hij vulde heel de aarde. ... 44 En in hun dagen, die van deze koningen, zal Eloah van de hemelen een koninkrijk oprichten dat voor de aionen niet geschaad zal worden. En het koninkrijk zal niet aan een ander volk overgelaten worden. Het zal al deze koninkrijken verpulveren en beŽindigen en het zal stand houden voor de aionen. 45 Aangezien u waarnam dat een steen afgehouwend werd van de bergketen, en dat niet door handen, en deze het ijzer, het koper, de klein, het zilver en het goud verpulverde, de grote Eloah maakte aan de koning bekend wat Her na dit zal zijn. En de droom is zeker en zijn interpretatie van is betrouwbaar." (SW)[Dan. 2:34,35,44,45] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Zie Jesajaheil is JAH 8:14,15; Romekrachtinen 9:33; 1Petrusrots 2:8; DaniŽlrechter is God 2:34,35; 44,45.


45 En de hogepriesters en de Farizeeën, Zijn °parabels horend*, weten* dat Hij aangaande hen sprak. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

45

Zolang de hogepriesters Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet vreesden, vreesde de menigte hen niet en hadden ze weinig respect voor hun gezag. Wie Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet vreest, vreest de mens. De priesters bevonden zich in een onmogelijke situatie. Tussen Pilatusmet een speer en het volk verdween hun gepochte gezag vrijwel geheel. Al wat zij konden doen was een beroep doen op Pilatusmet een speer en het volk overtuigen.


46 En zoekend Hem te vatten*, waren zij bevreesd voor de scharen, omdat zij Hem tot een profeet hadden. En willend hem te doden, was hij bevreesd voor de schare, want zij hadden hem voor een profeet. (SW)[Matt. 14:5]

Noot:
1) Hosanna. In het Hebreeuws zijn het twee woorden: Hosha Na. Het eerste betekent "redding, verlossing" (verwant aan Moshiach ofwel MessiasGezalfde) en het tweede "alstublieft." Wordt ook wel vertaald met "Help nu!" of "Help toch!"


Terug naar de index.
Naar Mattheüs 22
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.