Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Dan werd °JezusJAH redt onder de geest omhoog geleid tot in de woestijn om onder de duivelVerdachtmaker beproefd* te worden. Want door wat Hij heeft geleden, Zelf beproefd wordend, kan Hij die beproefd worden helpen (SW)[Hebr. 2:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-11

Vergelijk met Marcuseen verdediging 1:12,13; Lucaslichtgevend 4:1-13

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Indien ChristusGezalfde de koning van Israëlstrijder van God is, moet Hij niet alleen de tegenstand van mensen overwinnen, maar bovenal moet Hij de geest overmeesteren die in hen werkt en de duisternis van deze wereld beheerst. ChristusGezalfde kwam om anderen te redden, niet om Zichzelf een genoegen te doen. Hij weigert Zijn kracht te gebruiken om voedsel voor Zichzelf te regelen, maar is alleen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker afhankelijk. Hij wil niet tot het uiterste gaan om te zien of Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een wonder zal verrichten om Hem te redden. Ook wil Hij niet het lijden en de schande uit de weg gaan die liggen tussen hem en het koninkrijk, door dit uit de hand van de Lasteraar aan te nemen. De Duif ontmoet de Slang in de wildernis en overwint die. Totale afhankelijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s voorzienigheid, absoluut vertrouwen in Zijn woorden en wegen, en de meest volkomen trouw in Zijn liefde, zijn meer dan wat de Lasteraar kan geven.


2 En veertig dagen en veertig nachten vastend*, heeft* Hij erna honger. 28 En hij was daar met JAHWEH, veertig dagen en veertig nachten. Brood at hij niet en water dronk hij niet. En Hij schrijft de woorden van het verbond op de platen, de tien woorden.(SW)[Ex. 34:28]
3 En naderend zei die beproeft tot Hem: "Indien jij Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bent, zeg dat deze °stenen broden zullen worden." en zeggend: "Die de tempel sloopt en in drie dagen bouwt, red jezelf als jij de Zoon van °God bent en daal van het kruis af!(SW)[Matt. 27:40]
4 Hij nu, antwoordend*, zei: "Het is geschreven: 'Niet op brood alleen zal de mens leven, maar op elke uitspraak uitgaande door de mond van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.´" 3 En Hij maakte jou nederig en Hij liet jou honger lijden en Hij deed jou het manna eten dat jij niet kende (en jouw vaders kenden het niet), ten einde jij te doen weten dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar dat de mens zal leven door elke uiting van de mond van JAHWEH.(SW)[Deut. 8:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Vergelijk met Deut. 8:3


5 Dan neemt de duivelVerdachtmaker Hem mee tot in de heilige stad en hij doet Hem staan* Hem op het vleugeltje van de gewijde plaats. 1 En de oversten van het volk woonden in Jeruzalem en de overigen van het volk wierpen loten om één van de tien te brengen om in Jeruzalem te wonen, de stad van de heiligheid, en de negen andere handen in de steden. (SW)[Neh. 11:1]
6 En hij zegt tot Hem: "Indien jij de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bent, werp jezelf naar beneden, want het is geschreven dat aan Zijn boodschappers aangaande jou instructie zal worden gegeven. En op handen zullen zij jou optillen, opdat jij jouw °voet niet zal stoten tegen een steen." en zeggend: "Die de tempel sloopt en in drie dagen bouwt, red jezelf als jij de Zoon van °God bent en daal van het kruis af! (SW)[Matt. 27:40] - 11 Want Hij zal Zijn boodschappers instructie geven over jou, om jou te bewaren op al jouw wegen. 12 Op hun handpalmen zullen zij jou opheffen, opdat jij met jouw voet niet de steen zal treffen. (SW)[Psalm 91:11,12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Vergelijk met Psalm 91:11,12


7 °JezusJAH redt zei met nadruk tot hem: "Weer is geschreven: 'De Heer, jouw °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zal jij niet uitproberen.'" 16 Jullie zullen JAHWEH, jullie Elohim, niet beproeven zoals jullie beproefden bij Massa. (SW)[Deut. 6:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Vergelijk met Deut. 6:16


8 Weer neemt de duivelVerdachtmaker Hem mee, tot op een heel erg hoge berg en hij toont Hem alle °koninkrijken van de wereld en hun °heerlijkheid. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

SatanTegenstander is duidelijk het echte hoofd van het vierde koninkrijk van Daniëlrechter is God’s beeld. Het heersgebied van Romekracht was beperkt.


9 En hij zei tot Hem: "Al deze dingen zal ik jou geven, in het geval dat jij, neervallend, mij zou aanbidden." 25 De verborgen dingen van zijn °hart worden openbaar, en zo, vallend op zijn gezicht, zal hij °God aanbidden, berichtend dat °God werkelijk in jullie is. (SW)[1Kor. 14:25]
10 Dan zegt °JezusJAH redt tot hem: "Ga heen, SatanTegenstander! Want het is geschreven: 'De Heer, jouw °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zal jij aanbidden en alleen Hem zal jij dienen.'" 13 JAHWEH, jouw Elohim, zal jij vrezen en Hem zal jij dienen en in Zijn naam zal jij zweren. (SW)[Deut. 6:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Vergelijk met Deut. 6:13; 10:20.


11 Dan laat de duivelVerdachtmaker Hem gaan en neem waar, boodschappers naderden* en bedienden Hem.
12 Horend* nu dat JohannesJAH is genadig werd overgeleverd, trekt* Hij zich terug tot in °Galileakring, Want hij, °Herodes, afvaardigend, hield °Johannes gevangen en bond hem in de gevangenis, vanwege Herodias, de vrouw van Filippus, zijn °broer, omdat hij haar trouwde (SW) [Mar. 6:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Vergelijk met Marcuseen verdediging 1:14,15; Lucaslichtgevend 4:14,15.

Het is niet waarschijnlijk dat JohannesJAH is genadig op dit moment "in de gevangenis werd geworpen". De Heer had nog niet Zijn discipelen geroepen en JohannesJAH is genadig was nog niet in de gevangenis geworpen (Joh. 3:24). Dat gebeurde enige tijd later. Er zijn verschillende pogingen gedaan hem min bewaring te nemen. Dit is waarschijnlijk de eerste van deze. Daarom verliet de Heer Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en verbleef het merendeel van Zijn bediening in Galileakring. In JohannesJAH is genadig, Zijn boodschapper, werd Hij in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde afgewezen, nog voor Hij Zijn verkondiging begon.


13 en °Nazaretjonge spruit of bewaker verlatend, komt Hij en Hij woont* in Kapernaümdorp van rust, dorp van Nahum, aan de zee, in de grensgebieden van Zebulonwoning en Naftaliik heb gestreden, Hierna daalde Hij af tot in Capernaüm, Hij en Zijn °moeder en Zijn °broers en Zijn °leerlingen. En daar blijven zij niet vele dagen. (SW)[Joh. 2:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13-16

Vergelijk met Marcuseen verdediging 1:21,22; Lucaslichtgevend 4:31-33


14 opdat vervuld zou worden het door de profeet Jesajaheil is JAH uitgesprokene, zeggend:
15 "Land Zebulonwoning en land Naftaliik heb gestreden, aan de zeeweg, aan de overkant van de Jordaande afdalende, Galileakring van de natiën. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Vergelijk met Jesajaheil is JAH 9:12

Nazaretjonge spruit of bewaker, Kanaplaats van riet, en het omliggende gebied, waar de Heer Zijn bediening begon, waren in Zebulonwoning. Dit lag niet aan het meer van Galileakring, maar grensde aan Naftaliik heb gestreden in het noord-oosten, waar Kapernaümdorp van Nahum - getroost (door JAH) was, "Zijn eigen stad", net als Chorazinrokende oven en Bethsaidahuis van de visvangst, waar zo vele van Zijn machtige werken werden gedaan.


16 Het volk dat zit in het donker nam een groot licht waar, en voor die zitten in de landstreek en de schaduw van de dood, licht gaat* voor hen op." om te voorschijn te komen voor die in de duisternis en de schaduw van de dood zitten, om onze voeten te richten tot in de weg van vrede. (SW)[Luc. 1:79] - 22 en men kijkt naar de aarde, en aanschouw!, benauwdheid en duisternis, flauwte van beklemming en verdreven zijnde door somberheid. ... 1 Maar er zal geen flauwte zijn voor haar die beklemming had. Zoals Hij in de eerste periode het land van Zebulon en het land van Naftali geringschatte, zo zal Hij in de latere periode de weg van de zee verheerlijken, aan de overkant de Jordaan, het Galilea van de naties. (SW)[Jes. 8:22 - 9:1]
17 Vanaf dan begint* °JezusJAH redt te proclameren en te zeggen: "Bezint je, want het koninkrijk van de hemelen is genaderd." En gaande, verkondig, zeggend dat het koninkrijk van de hemelen is genaderd. (SW)[Matt. 10:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Vergelijk met Marcuseen verdediging 1:14,15

"Het koninkrijk van de hemelen" zou voor een Jood in de dagen van onze Heer maar één ding betekenen. In de uitleg van de schitterende droom van Nebukadnessar, waarin hij een opeenvolging zag van wereldmachten, zegt Daniëlrechter is God dat het laatste koninkrijk opgezet zal worden door de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de hemelen . En in hun dagen, dat wil zeggen, die van hun koningen, zal Eloah van de hemelen een koninkrijk oprichten dat voor de aionen geen schade zal ondervinden. En het koninkrijk zal niet aan een ander volk overgelaten worden. Het zal al deze koninkrijken verpulveren en uitroeien en het zal bevestigd worden voor de aionen. (Dan. 2:44;SW)
Babylonwirwar viel aan Medo-Perzië en Medo-Perzië aan Griekenland. Griekenland werd verbroken en het vierde koninkrijk, waarin het volk van de profeet onder het beeld van klei te zien is, en vermengd moest worden met de mensheid, stond op punt te verschijnen. En dit moest opgevolgd door het niet te vernietigen koninkrijk van de MessiasGezalfde, waar alle Joden naar verlangden. Opnieuw, onder het beeld van roofzuchtige beesten, had Daniëlrechter is God de koninkrijken van de eindtijd afgebeeld (Dan. 7:2-27). Zij worden vervangen door het koninkrijk van de hemelen.

"En het koninkrijk en de rechtsbevoegdheid en de majesteit van het koninkrijk onder alle hemelen werd geschonken aan het volk van de allerhoogsten van de heiligen. Zijn koninkrijk is een aionisch koninkrijk en alle gezaghebbers zullen het dienen en zij zullen luisteren."
(vers 27; SW).

"Het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" veronderstelt directe onderschikking aan de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerheid, of dat nu individuen of naties betreft. Het gebied er van kan niet omschreven worden. "Het koninkrijk van de hemelen" is, echter, altijd betrokken bij de soevereiniteit van Israëlstrijder van God over de andere naties. Net zoals Babylonwirwar over de hele aarde regeerde, zo zal Israëlstrijder van God de suprematie hebben. Zoals Medo-Perzië alle naties onder haar heerschappij bracht, zo zal Israëlstrijder van God elk ander heersgebied onderschikken. Net zoals Alexanderafweerder van mannen geen ander veld vond voor verdere verovering, zo zal de MessiasGezalfde alle naties regeren met een ijzeren staf, en alle volken en talen en naties zullen Hem dienen en Hem hun belastingen naar het land Israëlstrijder van God en de natie die Hij heeft uitgekozen brengen. Dit is het koninkrijk dat door ChristusGezalfde werd verkondigd.
Het koninkrijk werd verkondigd als "nabij" zijnde. Dit houdt niet in dat het spoedig moest komen. De nabijheid was alleen bij wijze van proef. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor Epafroditusvriendelijk (Filip. 2:30), die de dood nabij was voor het werk van ChristusGezalfde, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was genadig en hij kwam weer terug van de dood. Nabijheid is een relatieve uitdrukking, aangevend dat er niet veel meer nodig was om contact te maken. Israëlstrijder van God was acht en dertig jaren in de nabijheid van het beloofde land voordat zij werkelijk binnen gingen. Hadden zij Kaleb en JozuaJAH redt geloofd, dan zou de dichterbij gekomen zijn, in plaats van terug te keren naar de wildernis, ver van de grenzen. Zo was het met Israëlstrijder van God en het koninkrijk. Zoals het was toen hun voorvaders uit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) kwamen, zo komen zij naderbij tot de nationale hoop. Maar acht en dertig jaren zwierven zij in de wildernis van ongeloof, en vergingen zonder het beloofde land binnen te gaan.

18 Nu wandelend bij de zee van °Galileakring, nam Hij twee broeders waar, Simongehoord (heeft JAH), die Petrusrots wordt genoemd, en Andreasmannelijk , zijn °broeder, een zakvormig sleepnet tot in de zee werpend, want zij waren vissers. 40 En Andreas, de broeder van Simon Petrus, was één vanuit de twee die bij Johannes hoorden en Hem volgden. 41 Deze vindt eerst de eigen °broeder, Simon, en hij zegt tot hem: "Wij hebben de Messias gevonden" (wat, letterlijk vertaald wordend, Christus is). 42 En hij leidde hem naar °Jezus toe. Hem aankijkend zei °Jezus: "Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Jij zal Kefas genoemd worden" (dat is, vertaald, Petrus). (SW)[Joh. 1:40-42] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18-19

Vergelijk met Marcuseen verdediging 1:16-18; Lucaslichtgevend 5:1-11; JohannesJAH is genadig 1:40-42.


19 En Hij zegt tot hen: "Komt hier, achter Mij, en Ik zal jullie vissers van mensen maken."
20 Dezen nu laten onmiddellijk de netten los. Zij volgen* Hem.
21 En van daar voortgaand* nam Hij twee andere broeders waar, Jakobushielenlichter, de zoon van °Zebedeüsmijn gave , en JohannesJAH is genadig, zijn °broeder, in het schip met Zebedeüsmijn gave , hun °vader, hun °netten toebereidend. En Hij roept* hen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21-22

Vergelijk met Marcuseen verdediging 1:19,20; Lucaslichtgevend 5:10-11.


22 Dezen nu verlaten onmiddellijk het schip en hun vader. Zij volgen* Hem.
23 En JezusJAH redt trok rond in heel °Galileakring, onderwijzend in hun °synagogen en het evangeliegoede bericht van het koninkrijk proclamerend en elke ziekte en elke gebrekkigheid in het volk genezend. 38 En Hij zei tot hen: "Wij zullen ergens anders gaan, tot in de plattelands-steden, opdat Ik ook daar zou verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgegaan." 39 En Hij kwam verkondigend tot in hun °synagogen in heel °Galilea en demonen uitwerpend.(SW)[Mar. 1:38,39] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Zie Marcuseen verdediging 1:21-39


24 En het gerucht over Hem ging uit tot in heel °Syriëverheven en zij brengen* allen die een kwaal hebben naar Hem toe, die door allerlei ziekten en kwellende pijnen samengedrukt worden, en die demonisch gedreven worden en die maanziek zijn en verlamden, en Hij geneest* hen. 55 Zij liepen heel die omringende °streek rond, enzij beginnen op de ligmatten die een kwaal hebben rond te dragen, waar zij ook maar hoorden dat Hij is. 56 En waar Hij ook ging, tot in dorpen of tot in steden of tot in velden, plaatsten zij de zwak zijn in de markten en zij riepen Hem op dat zij zelfs maar de zoom van Zijn bovenkleding zouden aanraken. En zovelen als hem maar aanraken werden gered. (SW)[Mar. 6:55,56]
25 En Hem volgen* vele scharen vanaf °Galileakring en Dekapolistien steden en Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en van de overkant van de Jordaande afdalende. 7 En °Jezus trekt zich met Zijn °leerlingen terug naar de zee en een talrijke menigte vanaf °Galilea en vanaf Judea volgt Hem. 8 Ook vanaf Jeruzalem en vanaf °Idumea en de overkant van de Jordaan en die rondom Tyrus en Sidon, een talrijke menigte, horend hoeveel als Hij deed, kwamen naar Hem toe. (SW)[Mar. 3:7,8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Vergelijk met Marcuseen verdediging 3:7,8.


Terug naar de index.
Naar Mattheüs 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.