Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 De scharen nu waarnemend ging Hij omhoog, de berg op, en toen Hij gezeten* was kwamen Zijn °leerlingen naar Hem toe. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-2

Vergelijk met Lucaslichtgevend 6:20,23

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De "Bergrede" was mogelijk verschillend en meerdere malen herhaald. Lucaslichtgevend geeft ons er één van. Deze werd gegeven op en "vlakke plaats" (Luc. 6:17), na het roepen van Zijn discipelen. Hij is veel ingekort. Markuseen verdediging geeft hier en daar toespelingen er op. Het is passend dat de meest volledige verkondiging van de wetten van het koninkrijk gegeven zou worden in dit verslag, want het gaat over de Zoon van Davidgeliefde.


2 En Zijn °mond openend*, onderwees Hij hen, zeggend:
3 "Gelukkig zijn de armen in °geest, want van hen is het koninkrijk van de hemelen.
4 Gelukkig zijn die nu rouwen, want zij zullen bemoedigd worden. 2 om een jaar van welbehagen voor JAHWEH te roepen en een dag van wraak voor onze Elohim, om allen die treuren te troosten, 3 om over die treuren van Sion vreugde te plaatsen, om aan hen schoonheid te geven in plaats van as, olie van opgetogenheid in plaats van rouw, een handdoek van lofprijzing in plaats van een doffe geest. En er wordt tot hen geroepen: Scheidsrechters van de rechtvaardigheid! De beplanting van JAHWEH is om Zijn schoonheid te laten zien. (SW)[Jes. 61:2,3]
5 Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land als lotbezit ontvangen. 11 Maar de nederigen, zij zullen het land pachten en zij zullen een groot genoegen hebben over de veelheid welzijn. (SW)[Psalm 37:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De zaligsprekingen zullen hun vervulling vinden in het koninkrijk van de hemelen, wanneer de MessiasGezalfde wederkomt en Zijn 1000 jarige heerschappij vestigt. Tot dan laten de meeste er van zien dat ze in de praktijk teleurstelling zijn. De genadigen ontvangen meestal geen genade. De zachtmoedigen ontvangen nu geen lotdeel in het land of op aarde. Niet alleen dat, maar ze zullen het nooit krijgen. Een zachtmoedige ongelovige zal geen enkel lotdeel ontvangen. Een zachtmoedige gelovige wordt elke zegen te midden van de ophemelsen beloofd (Efe. 1:3). Het zou een bittere teleurstelling voor hem zijn om een lotdeel op aarde te hebben of in het land Israëlstrijder van God. Er is voor ons geen blijdschap in deze zaligsprekingen.


6 Gelukkig zijn die honger hebben en die dorst hebben naar °rechtvaardigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig zijn die zich ontfermen, want zij zullen ontferming verkrijgen. Want de beoordeling is onbarmhartig over hem die geen ontferming doet. De ontferming bluft tegen de beoordeling. (SW)[Jak. 2:13]
8 Gelukkig zijn de reinen in het hart, want zij zullen °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zien. 3 Wie zal opgaan op de berg van JAHWEH en wie zal opstaan in de plaats van Zijn heiligheid? 4 De onschuldige van handpalmen en de zuivere van hart, die zijn ziel niet opheft tot de onbeduidende afgod en niet zweert in bedrog! [Matt. 5:8] (SW)[Psalm 24:3,4]
9 Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker genoemd worden. Jaag vrede na met allen en de heiliging, los van welke niemand de Heer zal zien (SW)[Hebr. 12:14]
10 Gelukkig zijn die vervolgd zijn wegens rechtvaardigheid, want van hen is het koninkrijk van de hemelen. Maar indien jullie ook mogen lijden vanwege rechtvaardigheid, wees gelukkigen! Maar het zal niet zijn dat jullie hen zullen vrezen met vrees, ook niet dat jullie verontrust zullen worden, (SW)[1Petr. 3:14]
11 Gelukkig zijn jullie wanneer zij jullie ook maar zouden smaden en jullie zouden vervolgen en, liegend, al het boosaardige tegen jullie zullen zeggen wegens Mij. Indien jullie gesmaad worden in de naam van Christus, wees gelukkigen, want de geest van heerlijkheid en van macht en de geest van °God is op jullie tot rust gekomen. (SW)[1Petr. 4:14]
12 Verheugt je en jubelt, want jullie °loon in de hemelen is veel, want zo vervolgden* zij de profeten die vóór jullie waren. Wie van de profeten vervolgen de vaders van jullie niet? En zij doden hen die tevoren aankondigen aangaande de komst van de Rechtvaardige, van Wie jullie nu verraders en moordenaars werden (SW)[Hand. 7:52] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Alle zegen komt uit de hemel, maar wordt niet allemaal in de hemel genoten. Het koninkrijk zal de dagen van de hemel op aarde zijn, want de zegen zal hemels van bron en karakter zijn, hoewel te vinden op aarde. De hemelse stad, het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, is hemels, maar komt uit de hemel op aarde. Het Engels heeft geen manier om onderscheid te maken tussen dat wat hemels van karakter is en dat wat zijn plaats in de hemel heeft: er is dus speciale aandacht nodig om verwarring in denken over dit thema te voorkomen.


13 Jullie zijn het zout van de aarde. In het geval echter dat het zout smakeloos zal worden*, waarin zal het gezouten worden? Tot niets is het nog nuttig, anders dan om naar buiten geworpen te worden om vertrapt te worden onder de mensen. 34 Goed dan is het zout. Maar in het geval dat ook het zout smakeloos zal worden, waarin zal het op smaak gebracht worden? 35 Noch voor de aarde, noch voor bemesting is het geschikt. Zij werpen het buiten. Die oren heeft om te horen, laat hem horen!(SW)[Luc. 14:34,35] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Zie Marcuseen verdediging 9:50; Lucaslichtgevend 14:34,35.

Het zout van Palestina werd gewoonlijk uit de moera'ssen verzameld. Contact met de grond of blootstelling aan regen of zon bedierf het, zodat het zijn zoutheid verloor. Aangezien het zeer schadelijk was voor de groeiende gewassen, werd het zorgvuldig bijeen geveegd en op de straat geworpen, en zo onder de voet vertreden.


14 Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen* worden, bovenop een berg liggend. Dan, weer, spreekt °Jezus tot hen, zeggend: "Ik ben het licht van de wereld. Die Mij volgt zou zeker niet in het donker wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben." (SW)[Joh. 8:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Vergelijk met Markuseen verdediging 4:21,22; Lukaslichtgevend 8:16,17; 11:33.


15 Ook branden zij niet een lamp en plaatsen hem onder het maatvat, maar op de lampstandaard; en hij schijnt voor allen die in het woonhuis zijn. En Hij zei tot hen: "Het is toch niet dat de lamp onder het maatvat geplaatst zal worden of onder het ligbed? Zal hij niet op de lampstandaard worden geplaatst?(SW)[Mar. 4:21]
16 Laat zo jullie °licht schijnen, vlak voor de mensen, zodat zij de ideale werken van jullie zullen waarnemen en zij jullie °Vader, Die in de hemelen is, zouden verheerlijken. 8 want jullie waren eens duisternis, maar nu licht in de Heer. Wandelm als kinderen van licht! 9 Want de vrucht van het licht is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid (SW)[Efe. 5:8,9]
17 Jullie zouden toch niet moeten veronderstellen dat Ik kwam om de wet te slopen* of de profeten. Ik kwam niet om te slopen*, maar om te vervullen*. Stellen wij dan de wet buiten werking door het geloof? Moge dat toch niet gebeuren! Maar wij houden de wet staande.(SW)[Rom. 3:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Zie Lukaslichtgevend 16:16,17; Romekrachtinen 3:31.


18 Want amen, Ik zeg jullie, tot ook maar de hemel en de aarde voorbij zullen gaan, zal geen jota of hoornachtig schrifttekentje vanaf de wet voorbijgaan, tot ook maar alles gebeurd zal zijn. Maar het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één haaltje van de wet vervalt.(SW)[Luc. 16:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Zie Mattheüsgeschenk van JAH 24:35

De yod of iota was de kleinste van de Hebreeuwse letters. De cerifs waren mogelijk de kleine projecties die sommige van de Hebreeuwse letters onderscheidden. De gedachte van de Massorah, dat zij kleinen, betekenisloze, ornamenten ware, zoals hoornen, is nauwelijks in lijn met de geest van ChristusGezalfde’ onderwijs. Hij wees ongeoorloofde, ongeïnspireerde toevoegingen van de Schrift af.


19 Wie dan ooit één van deze °minste voorschriften zou ontbinden en zo de mensen zou onderwijzen, hij zal 'minste' genoemd worden in het koninkrijk van de hemelen. Maar wie echter deze zou doen* en zou onderwijzen*, zal 'groot' genoemd worden in het koninkrijk van de hemelen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Gehoorzamen is altijd beter dan offeren. De allerkleinste inzetting van de Heer vraagt om een blind, niet-vragend antwoord.


20 Want Ik zeg jullie dat in het geval jullie °rechtvaardigheid niet zou overvloedig zou zijn, meer dan van de schriftgeleerden en Farizeeënafgescheidenen, dat jullie niet zullen binnenkomen tot in het koninkrijk van de hemelen.
21 Jullie horen* dat tot hen van de begintijd werd uitgesproken: "Jij zal niet vermoorden." Maar wie ook maar zou vermoorden, hij zal gedoemd zijn tot de beoordeling. 17 En een man die enige menselijke ziel ter dood brengt zal ter dood gebracht worden (SW)[Lev. 24:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Vergelijk met Exodus 20:13


22 Maar Ik zeg tot jullie dat elk die boos is op zijn °broeder, gedoemd zal zijn tot de beoordeling. En wie ooit tot zijn °broeder zal zeggen* 'Rakadwaas of leeghoofd!' zal gedoemd zijn tot het Sanhedrinraadsvergadering. En wie ook maar zal zeggen* 'Domoor!' zal gedoemd zijn tot in het Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom, een vallei ten zuidwesten van Jeruzalem. van het vuur. Een ieder die zijn °broeder haat is mensenmoordenaar, en jullie hebben waargenomen dat elke mensenmoordenaar niet het aionische leven blijvend in zich heeft.(SW)[1Joh. 3:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom, de vallei van de zonen van Hinnom, net onder de stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, waar eens afgoden aanbidding gaande was en waar het afval van de stad werd verbrand, zal eens weer de verbrandingsover van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter worden. In het koninkrijk zal het de karkassen van criminelen verteren, en ook het afval van de stad. Het zou nooit verward moeten worden met het ongeziene, of hades, dat vaak met "hel" wordt vertaald, of met "Tartarusafgrond - de plaats waar "gevallen" engelen worden bewaard," dat op gelijke wijze wordt vertaald. Noch is het de Poel des Vuurs (Openb. 20:14), dat na het Grote Witte Troon oordeel voor de bozen volgt. De werking er van is beperkt tot de tijdelijke oordelen van het milleniale koninkrijk. Het legt niet de uiteindelijke bestemming vast, want het verdwijnt lang voor de voleinding.

Rakadwaas leeghoofd schijnt een minachtende uitdrukking te zijn uit het Aramhoogees, en betekent: leeg.


23 In het geval dan dat jij jouw °naderingsgeschenk zal brengen op het altaar en jij daar er aan herinnerd zou worden dat jouw °broeder iets tegen jou heeft, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

In plaats van Zijn toehoorders weg te halen van onder de donders van de wet (zoals genade daarna deed), maakt Hij de inzettingen nog nadrukkelijker, de verboden nog meer doorzoekend. Het uiterlijk staat bij Hem voor niets, tenzij het hart ook goed is. Hij zal ze niet eens toestaan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te benaderen door middel van een offergave, tenzij ze overeenkomen met hun broeders. Er is in deze koninkrijksverkondiging geen mildheid. Zij die in de gevangenis zijn geworpen, worden niet verlost voordat aan de eisen van rechtvaardigheid ten volle is voldaan. Een blik vol lust is een zonde van het hart die in Zijn gebieden niet getolereerd zal worden. De criminelen van die dag zullen geëxecuteerd worden en hun lijken toevertrouwd aan de vallei van Hinnom, waar het afval van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter verbrand wordt. Zo streng is de wet, dat indien een lid van het lichaam zondigt, het geheel in doodsgevaar is in het koninkrijk.


24 laat daar jouw °naderingsgeschenk, vlak voor het altaar, en ga heen. Kom eerst tot een schikking met jouw °broeder en bied dán, komend, jouw °naderingsgeschenk aan.
25 Wees snel welgezind met jouw °tegenpartij, terwijl je met hem op °weg bent, opdat de tegenpartij jou niet aan de rechter zal overleveren en de rechter aan de assistent, en dat jij tot in de cel geworpen zal worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25-26

Vergelijk met Lukaslichtgevend 12:58,59; Zie Spreuken 25:8


26 Amen, Ik zeg tot jou dat jij daar toch niet uit zal komen totdat jij ook maar de laatste cent zal betalen. 58 Want als jij met jouw °tegenpartij heen gaat naar de bestuurder, geef onderweg werkzaamheid om van hem los te komen, opdat hij jou niet zal meesleuren naar de rechter en de rechter jou aan de gerechtsdienaar zal overleveren en de gerechtsdienaar jou tot in de cel zal werpen. 59 Ik zeg tot jou, jij zal daar vandaan zeker niet uit komen, totdat jij ook de laatste lepton zal betalen." (SW)[Luc. 12:58,59]
27 Jullie horen* dat werd uitgesproken: 'Jij zal niet echtbreuk plegen.' [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Zie Exodus 20:14


28 Maar Ik zeg tot jullie, dat een ieder die een vrouw bekijkt om haar te begeren*, reeds met haar echtbreuk pleegt* in zijn °hart.
29 Indien nu jouw °rechter oog je verstrikt, verwijder het en werp het van je af, want het is voor jou nuttig dat één van jouw °leden verloren zou gaan en niet heel jouw °lichaam tot in Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom, een vallei ten zuidwesten van Jeruzalem geworpen zal worden.
30 En indien jouw °rechterhand jou verstrikt, hak hem af en werp hem van je af, want het is nuttig voor jou dat één van jouw leden verloren zal gaan en niet heel jouw °lichaam tot in Gehennavallei van (de zonen van) Hinnom - een vallei ten zuidwesten van Jeruzalem zal vergaan. 43 En in het geval jouw °hand je zou verstrikken, hak hem af! Het is beter voor jou verminkt binnen te komen tot in het leven, dan, twee handen hebbend, te vertrekken naar het Gehenna, tot in het niet uitgeblust wordende vuur, 44 waar ook hun worm niet overlijdt en het vuur niet wordt uitgedoofd. 45 En in het geval jouw °voet je zal verstrikken, hak hem af! Want het is voor jou beter verminkt binnen te komen tot in het leven, dan twee voeten hebbend tot in het Gehenna geworpen te worden, tot in het niet uitgeblust wordende vuur, 46 waar ook hun worm niet overlijdt en het vuur niet uitgeblust wordt. 47 En in het geval jouw °oog je zal verstrikken, haal het uit! Het is beter voor jou éénogig het koninkrijk van °God binnen te komen, dan twee ogen hebbend tot in het Gehenna geworpen te worden,)[Mar. 9:43-47]
31 Nu werd uitgesproken: 'Wie ook maar zijn °vrouw zou wegzenden, laat hem aan haar een scheiding geven.' Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis. (SV)[Deut. 24:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Zie Mattheüsgeschenk van JAH 19:3-9; Deuteronomium 24:1,2; Markuseen verdediging 10:2-12; Lukaslichtgevend 16:18; 1Korintheverzadigd 7:10,11.

Vanwege de hardheid van hun harten, maakte Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen scheiding tot een eenvoudige zaak. Maar dat is het niet in het koninkrijk van de hemelen. Er is dan maar één grond voor scheiding. Nu, in genade, kan alleen de dood komen tussen hen die de Heer tot één vlees heeft gemaakt (1Kor. 7:39). We dienen niet te leven onder de wet van de Sinai of onder de koninkrijks code, maar onder de veel gunstiger heerschappij van genade (Rom. 5:21).


32 Maar Ik zeg tot jullie dat elk die zijn °vrouw wegzendt, uitgezonderd in het geval van ontucht, maakt dat zij echtbreuk pleegt*. En wie in het geval hij zou trouwen met de weggezondene, die pleegt overspel. 11 En Hij zegt tot hen: "Wie zijn °vrouw zou wegzenden en een andere zou trouwen, pleegt overspel met haar. 12 En in het geval zij haar °man wegzendt, en een ander zou trouwen, zij pleegt overspel." (SW)[Mar. 10:11,12]
33 Weer: jullie horen* dat werd uitgesproken tot hen van de begintijd: 'Jij zal geen meineed plegen, maar jij zal jouw °eden aan de Heer betalen.' Gij zult niet valselijk bij Mijn Naam zweren; want gij zoudt den Naam uws Gods ontheiligen; Ik ben de HEERE. (SV)[Lev. 19:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Vergelijk Leviaanhanger, aanhankelijkticus 19:12; Zie Numeri 30:2; Deuteronomium 23:21-23.


34 Maar Ik zeg tot jullie helemaal niet te zweren*, noch bij de hemel, want dat is de troon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, "De hemel is voor Mij een troon en de aarde is een voetenbank voor Mijn °voeten. Wat voor huis zal voor Mij gebouwd worden, zegt de Heer, of wat is de plaats van Mijn °rusten? (SW)[Hand. 7:49] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34-37

Vanaf de tijd van Onze Heer tot op heden, zijn vloeken en zweren zo gewoon in Palestina, dat er maar weinig op wordt gelet. Ze lasteren voortdurend de naam en eigenschappen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en zweren bij alles wat in hun hoofd opkomt. In feite wordt vloeiend en artistiek zweren beschouwd als een verworvenheid die beoefening verdient.


35 noch bij de aarde, want die is de voetbank van Zijn voeten, noch bij Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, want zij is de stad van de grote Koning, 1 Zo zegt JAHWEH: De hemelen zijn Mijn troon en de aarde is de voetenbank van Mijn voeten. Waar is dit huis dat jullie voor Mij zullen bouwen en waar is deze plaats van Mijn rust? (SW)[Jes. 66:1] - 3 Elohim wordt gekend in haar burchten als een onneembare wijkplaats. (SW)[Psalm 48:3]
36 noch bij jouw °hoofd zal jij zweren, want jij kunt niet één haar wit maken* of zwart.
37 Maar laat jullie °woord ja ja en nee nee zijn. Het boven deze nu is vanuit de boosaardige. Dit dan van plan zijnde, gebruik ik toch geen °lichtvaardigheid? Of de dingen die ik beraadslaag, beraadslaag ik die overeenkomstig het vlees, opdat bij mij het ja ja en het nee nee zal zijn? (SW)[2Kor. 1:17]
38 Jullie horen* dat werd uitgesproken: 'oog in plaats van oog' en 'tand in plaats van tand', 24 oog in plaats van oog, tand in plaats van tand, voet in plaats van voet, 25 verschroeiing plaats van verschroeiing, verwonding in plaats van verwonding, striem in plaats van striem. (SW)[Ex. 21:24,25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Vergelijk met Exodus 21.23-25; Leviaanhanger, aanhankelijkticus 24:19,20; Deuteronomium 19:21.

Er zijn heel wat nutteloze pogingen gedaan om het principe van verzetloosheid uit te voeren die hier neergelegd worden, door hen die het niet zien in relatie met het koninkrijk. Wanneerd de rechtvaardige Koning op de troon is, zal zulk een gedrag niet alleen goed, maar rationeel zijn. Genade, echter, gaat veel verder dan alleen niet weerstaan. Het vereist een actieve inspanning van de kant van hen die proberen te beschadigen of onderdrukken. De zware praktische problemen herkennend van het praktiseren van deze inzetting in deze tijd, verzekeren theologen ons dat "deze uitdrukkingen, in hun paradox vorm, niet letterlijk genomen moeten worden." Indien dit niet duidelijke voorbeelden zijn, is het onmogelijke een vaststaande gedachte te vormen over wat de Heer bedoelde. Het ideaal gedrag voor een ideale regering, zoals die in feite werkzaam zal zijn wanneer ChristusGezalfde terug is gekomen en SatanTegenstander voor duizend jaren is gebonden.


39 maar Ik zeg jullie de boosaardige niet te weerstaan*, maar die jou een slag in het gezicht geeft op jouw °rechter kaak, keer hem ook de andere toe! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

Vergelijk met Lukaslichtgevend 6:27-32.


40 En aan die wil met jou geoordeeld* te worden en jouw °onderkleed wil nemen, laat hem ook jouw °bovenkleding! Maar voor jullie is het dan reeds helemaal vermindering dat jullie oordelen tegen elkaar hebben. Waarom worden jullie niet veeleer onrecht gedaan, waarom worden jullie niet veeleer benadeeld? (SW)[1Kor. 6:7]
41 En die jou zal verplichten één mijl mee te gaan, ga twee met hem.
42 Aan die van jou verzoekt, geef! En van die van jou wil lenen* zal jij je toch niet afkeren.
43 Jullie horen* dat werd uitgesproken: 'Jij zal jouw °naaste liefhebben en jouw °vijand zal je haten.' 18 Jij zal niet wreken en jij zal geen wrevel koesteren tegen de zonen van jouw volk. En jij hebt jouw naaste lief als jezelf. Ik ben JAHWEH! (SW)[Lev. 19:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43

Vergelijk met Leviaanhanger, aanhankelijkticus 19:18. Zie Deuteronomium 23:6.

Wij worden opgeroepen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker na te doen, als geliefde kinderen, en in liefde te wandelen, net zoals ChristusGezalfde ons liefheeft en Zichzelf voor ons opgaf, een offer aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot een doordringende geur (Efe, 5:1,2). De zonen van het koninkrijk worden hier opgeroepen Hem na toe doen in Zijn weldadigheid in aard. De zon en de regen brengen alle zegen in het fysieke gebied. ChristusGezalfde brengt alle zegeningen in het geestelijke gebied. Het geschenk van zonneschijn is groot, maar hoeveel groter is het geschenk van ChristusGezalfde! Maar hoeveel helderder is de standaard voor gedrag vandaag, vergeleken met het verlangde voor het millennium. De heiligen zouden altijd Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker moeten nadoen, maar dit zou altijd in overeenstemming moeten zijn met de bijzondere onthulling van Zichzelf, gegeven voor de tijd.


44 Maar Ik zeg tot jullie 'Hebt jullie °vijanden lief en bidt ten behoeve van die jullie vervolgen,' 4 Wanneer jij een stier van jouw vijand tegenkomt, of zijn ezel, die afgedwaald is, zal jij die zeker aan hem terug brengen. 5 Wanneer jij de ezel van die jou haat ziet neerliggen onder zijn last, dan zal jij stoppen om hem te helpen. Jij zal hem zeker vrij maken. (SW)[Ex. 23:4,5] - Zegen de jullie vervolgenden, zegen en vervloek niet (SW)[Rom. 12:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Vergelijk met Lukaslichtgevend 6;27,28; 32-36; Handelingen 7:60; 1Petrusrots 2:18-23.

Het koninkrijk zal, op een bepaalde wijze, de vertoning zijn van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s goedheid op Aarde; wij zullen de hoogste tentoonspreiding zijn van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s genade onder de ophemelsen (Efe. 2:7). Daarom is het zeer passend dat gedrag, in ieder geval, overeen zal komen met het gebied en karakter van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s werkzaamheden. De standaard voor ons is zo ver verwijderd van deze inzettingen als ze verwijderd is van de wet. De wet eiste liefde, maar beperkte die tot buren. In hun hardheid van harten beweerden ze dat anderen gehaat moesten worden. De Heer twijfelt er niet aan de wet uit te vergroten. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is goed voor allen. Maar wij kijken naar het kruis en weten dat niemand rechtvaardig is in Zijn ogen, en zien Zij offer voor allen. Alleen hier vinden we het motief dat ons gedrag zou moeten controleren. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s perfectie in aard is niet voldoende om de zoete geur te voorzien die hem vandaag een genoegen doet. Het lijkt zonder enig praktisch gevolg te zijn op de harde harten van de mensheid.


45 zodat jullie zonen zullen worden van jullie °Vader, Die in de hemelen is, want Zijn °zon laat Hij opgaan over boosaardigen en goeden en het regent op rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46 Want in het geval jullie dat zouden liefhebben die jullie liefhebben, welk loon hebben jullie? Doen ook de tol-incasseerders niet hetzelfde?
47 En indien jullie alleen jullie °broeders zouden groeten, wat doen jullie bovenmatig? Doen ook zij van de natiën niet hetzelfde?
48 Jullie dan zullen volmaakt zijn, zoals jullie °hemelse °Vader volmaakt is.
Terug naar de index.
Naar Mattheüs 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.