Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Maar geeft acht jullie °rechtvaardigheid niet te doen vlak voor de mensen, om door hen gadegeslagen* te worden, want anders hebben jullie zeker geen loon bij jullie °Vader, Die in de hemelen is. Maar al hun werken doen zij om gadegeslagen te worden door de mensen, want zij verbreden hun °gebedsriemen en zij maken de kwastjes groot. (SW)[Matt. 23:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De Farizeeënafgescheidenen achtten het geven van aalmoezen, gebed en vasten, de drie meest eminente uitingen van godsvrucht, want aalmoezen waren de ideale uiting van hun relatie tot hun naaste, gebed hun omgang met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en vasten zelf-discipline. Daarm neemt de Heer deze drie beet en ontbloot de hypocrisie die ze openlijk verrichte en het applaus van mensen oproept, en niet zozeer de lof van god.


2 Wanneer dan ook maar jij dan een gift uit ontferming zal doen, zou jij dat niet vlak voor jou de bazuin blazen*, net zoals de huichelaars doen in de synagogen en in de straten, zodat zij onder de mensen verheerlijkt* zouden worden. Amen, Ik zeg tot jullie: zij zamelen hun °loon al in. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het woord aalmoezen geeft een begeleiding van mededogen aan. Daarom zijn we niet verbaasd dat het geheel afwezig is van de oproepen aan de naties, die geheel op genade zijn gebaseerd. Wij "doen" geen aalmoezen, als een werk van rechtvaardigheid, om zo de goedkeuring van mensen of zelfs de glimlach van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te verkrijgen, maar geven om niet in een dankbaar antwoord op de voordelen die we al door genade ontvingen. Wij werken niet om look, maar bieden onze diensten aan als een dank-offer voor de genadegeschenken die al de onze zijn in ChristusGezalfde, ook al weten we dat Hij hen zal belonen die dienen en lijden ten behoeve van Hem.


3 Maar jij, een gift uit ontferming doende, laat jouw °linkerhand niet weten wat jouw °rechterhand doet,
4 zodat jouw °gift uit ontferming in het verborgene zal zijn en jouw °Vader, Die in het verborgene kijkt, jou zal betalen.
5 En wanneer jullie ook maar zullen bidden, zullen jullie niet zijn als de huichelaars, want zij houden er veel van in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te staan om te bidden, zodat zij aan de mensen zullen verschijnen. Amen, Ik zeg jullie: zij zamelen hun °loon al in. Maar al hun werken doen zij om gadegeslagen te worden door de mensen, want zij verbreden hun °gebedsriemen en zij maken de kwastjes groot. (SW)[Matt. 23:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Deze instructies over gebed komen zeer dicht bij ons, want onze afschuw van hypocrisie zou veel meer uitgesproken moeten zijn dan de hunne. Misschien is een bondige manier van stellen: Zeg nooit je gebeden, bidt ze altijd. Echt gebed is alleen mogelijk onder de drang van de heilige Geest, en vermijdt de mogelijke goedkeuring van mensen, want het is alleen voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bestemd. (zie Filemoniemand die kust 1:15).


6 Maar jij, wanneer jij ook maar zal bidden, kom binnen tot in jouw °voorraadkamer en, jouw °deur sluitend*, bid tot jouw °Vader, Die in het verborgene is, en jouw °Vader, Die in het verborgene kijkt, zal jou betalen. 33 En hij komt binnen en hij sluit de deur achter hen beiden. En hij bidt tot JAHWEH. (SW)[2Kon. 4:33]
7 Maar biddend zouden jullie niet zinloze herhalingen gebruiken, net zoals die van de natiën. Want zij menen dat door hun °veelheid van woorden zij verhoord zullen worden.
8 Jullie zullen dan toch niet op hen gelijkend gemaakt worden, want °GodGrieks Theos - Onderschikker , jullie °Vader, heeft waargenomen aan welke dingen jullie behoefte hebben, voordat jullie het Hem verzoeken*. want al de naties van de wereld zoeken naar deze dingen. Maar jullie Vader heeft waargenomen dat jullie van deze dingen nodig hebben. (SW)[Luc. 12:30]
9 Bidden jullie dan zo: 'Onze Vader, Die in de hemelen is, laat Uw °Naam geheiligd* worden. 23 Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die ontwijd werd onder de naties, die jullie ontwijdden in hun midden. En de naties zullen weten dat Ik JAHWEH ben, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk, wanneer Ik voor hun ogen onder jullie geheiligd wordt. (SW)[Eze. 36:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-13

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:2-4.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Dit is niet het gebed van de Heer, maar Zijn model voor de verzoeken van de discipelen. Aangezien Hij zojuist langdradigheid en babbelzucht bij gebed veroordeelde, geeft Hij hen een voorbeeld van hoe veel te zeggen met weinig woorden. Het was verre van Zijn bedoeling dat dit een vorm voor herhaling zou worden, zeker niet in deze dagen van genade, waarin een deel er van zonder betekenis is en tegengesteld aan de huidige waarheid. "In Wie wij de loskoping hebben door Zijn °bloed, de losmaking van de zonden naar de rijkdom van Zijn °genade" (Efe. 1:7;SW), is ver, ver verwijderd van de mate waarin wij anderen vergeven. Bovendien is onze vergeving in het geheel niet afhankelijk van ons uitdelen van deze gunst aan anderen. Bij hen was het voorwaardelijk en tijdelijk; bij ons het is onherroepelijk en blijvend. De gebeden voor ons nastreven zijn te vinden in Efeziërs. De tweede helft van het eerste hoofdstuk en het geheel van het derde hoofdstuk van die brief zullen ons leren waarvoor te bidden. Het heeft alles te maken met een latere uitstorting van genade, die een diep geheim was tijdens het bijwonen van onze Heer op aarde.

Het schitterende gebed is uitgelezen in zijn perfecties. Zijn zeven verzoeken zijn goddelijk verdeeld in drie voor de heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en vier voor de breekbaarheid van de mens. Zijn Naam, Zijn koninkrijk, Zijn wil. Het is Zijn toekomstige koninkrijk dat zal komen wanneer Zijn wil gedaan is op aarde. Op dat moment zullen wij ons deel hebben in Zijn hemelse regeringen, zodat onze gebeden veel weidser van bereik zouden zijn dan hier. De mens heeft onderhoud nodig, vrijlating van voorbij falen en toekomstige beproevingen, en, in het bijzonder in verband met het koninkrijk, verlossing van de kracht van die Boze die zijn uiterste best zal doen om het te verderven en vernietigen.

Onze Heer zou niet willen dat ze zouden bidden voor dat wat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet wil geven, Ieder verzoek er in zal vervuld worden, maar pas wanneer het koninkrijk is gekomen. Dan, en niet eerder, zullen zij veilig zijn voor de Boze, want hij zal gebonden zijn in de onderliggende chaos. Pas dan zullen hun beproevingen voorbij zijn, hun schulden vergeven, hun dagelijks onderhoud zeker; pas dan zal Zijn wil op aarde gedaan worden, of Zijn Naam geheiligd worden door een heilige natie. We mogen er zeker van zijn dat ieder gebed, opgeschreven door Zijn Geest, ter gelegener tijd vervuld zal worden. Het enige onzekere element is tijd, en die is bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heel goed bekend.


10 Het koninkrijk van U, laat het komen! De wil van U, laat ze geworden, zoals in de hemel en ook op de aarde. 42 zeggend: "Vader! Indien U van plan bent, breng deze °drinkbeker van Mij weg. Evenwel, laat niet Mijn °wil gebeuren, maar de Uwe, laat hem gebeuren." (SW)[Luc. 22:42]
11 Ons °brood, het deel van de komende dag, geef het ons vandaag.
12 En laat aan ons de schulden gaan, zoals ook wij aan onze °schuldenaars laten gaan*. 32 Want Hij zal overgeleverd worden aan de natiën en Hij zal bespot worden en Hij zal beledigd worden en Hij zal bespuwd worden, 33 en Hem geselend zullen zij Hem doden. En in de derde °dag zal Hij opstaan." (SW)[Luc. 18:32,33]
13 En U zal ons toch niet tot in beproeving binnen brengen, maar redt ons uit vanaf de boosaardige. [Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de aionen. Amen.'noot 1)] Nu ter plaatse komend, zei Hij tot hen: "Bid niet binnen te komen in beproeving (SW)[Luc. 22:40] - Ik vraag niet dat U hen weg zou nemen vanuit de wereld, maar dat U hen zal bewaren voor de boosaardige.(SW)[Joh. 17:15]
14 Want in het geval dat jullie de mensen hun °misstappen zullen laten gaan, zo zal ook jullie °Vader, de hemelse, jullie laten gaan. maar word vriendelijk tot elkaar, innerlijk welwillend, aan julliezelf genade gevend, zoals ook °God in Christus aan jullie genade geeft. (SW)[Efe. 4:32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14-15

Vergelijk met Markuseen verdediging 11:25,26.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Vergeving nu is naar de rijkdommen van Zijn genade (Efe. 1:7), niet naar onze vergeving van anderen. De gelovigen in Israëlstrijder van God faalden op dit punt. Hun vergeving werd terug getrokken omdat zij hetzelfde mededogen weigerden aan de andere naties. Maar de gelovigen van de naties werden nooit op deze voorwaardelijke wijze vergeven.


15 Maar in het geval dat jullie de mensen hun misstappen niet zullen laten gaan, zal ook jullie °Vader jullie °misstappen niet laten gaan. Zo zal ook Mijn °hemelse °Vader met jullie doen, in het geval dat ieder van jullie zijn °broeder niet zal laten gaan vanuit jullie °harten." (SW)[Matt. 18:35]
16 Wanneer jullie ook maar zullen vasten, wordt niet als de huichelaars, met een treurig gezicht, want zij maken hun °gezichten onherkenbaar, zodat zij vastend zullen verschijnen voor de mensen. Amen, Ik zeg tot jullie: zij zamelen hun °loon al in. 5 Zal het als dit het vasten zijn dat Ik hem kies, een dag voor een mens om Zijn ziel te vernederen? Om zijn hoofd te buigen als een bies? Zal hij het rouwgewaad en de as zijn slaapplaats maken? Roep jij daarom een vasten uit en een dag van welbehagen voor JAHWEH. (SW)[Jes. 58:5]
17 Maar jij, vastend, smeer jouw °hoofd met olie, en was jouw °gezicht,
18 zodat jij niet vastend voor de mensen zal verschijnen, maar voor jouw °Vader, Die in het verborgene is, en jouw °Vader, Die in het verborgene kijkt, zal jou betalen.
19 Spaart toch geen schatten op voor jullie op de aarde, waar de mot en roest ze doet verdwijnen en waar ook dieven een ondergrondse toegang graven en stelen, Jullie °rijkdom is verrot en jullie bovenkleding is door de motten opgegeten geworden. [Matt. 6:19] 3 Jullie °goud en °zilver is verroest en hun °gif zal jullie tot getuigenis zijn en zal jullie °vlees eten als vuur. Jullie sparen op in de laatste dagen.(SW)[Jak. 5:2,3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19-21

Vergelijk met Lukaslichtgevend 12:33,34.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Schatten werden vaak verborgen in verhulde putten in de grond, waar dieven zouden moeten graven om ze te vinden. Maar op aarde is niets veilig. Alleen dat wat we geven is van ons, buiten de mogelijkheid van verlies.


20 maar spaart voor jullie schatten op in de hemel, waar noch de mot, noch roest ze doet verdwijnen en waar ook dieven niet een ondergrondse toegang graven, en ook niet stelen; 1 Indien dan jullie samen werden gewekt met °Christus, zoekm dan de dingen boven, waar de Christus is, zittend aan de rechterhand van °God. 2 Wees gezind naar de dingen boven, niet de dingen op de aarde, (SW)[Kol. 3:1,2]
21 want waar ook maar jouw °schat is, daar zal ook jouw °hart zijn.
22 De lamp van het lichaam is jouw °oog. In het geval dan dat jouw °oog eenduidig zal zijn, zal heel jouw °lichaam verlicht zijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22-23

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:33-36. Zie Spreuken 28:22; Markuseen verdediging 7:22.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De Farizeeërs probeerden het beste te maken van twee werelden. Zij wilden een schat op aarde en ook een in de hemel. Hun ogen waren besmet met dubbel zicht, iets wat erger is dan blindheid. Zij wilden zowel Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als mammon eren.


23 Maar in het geval dat jouw °oog boosaardig zal zijn, zal heel jouw °lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in jou is duisternis is, hoe veel de duisternis? Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of is jouw oog boosaardig omdat ik goed ben?' (SW)[Matt. 20:15]
24 Niemand kan voor twee heren slaaf zijn. Want of de ene zal hij haten en de andere zal hij liefhebben, of de ene zal hij hooghouden en de andere zal hij verachten. Jullie kunnen niet én voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker slaaf zijn én voor Mammon (aramees) rijkdom. En ik zeg tot jullie, maak voor julliezelf vrienden met de Mammon van de onrechtvaardigheid, opdat, wanneer het ook maar zal wegvallen, zij jullie in de aionische tenten zouden ontvangen.(SW)[Luc. 16:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Vergelijk Lukaslichtgevend 16:13. Zie Jakobhielenlichterus 4:4, 1 JohannesJAH is genadig 2.15.


25 Vanwege dit zeg Ik tot jullie: Weest toch niet bezorgd over jullie °ziel, wat jullie zullen eten of wat jullie zullen drinken, ook niet over jullie °lichaam, wat jullie zouden aantrekken. Is de ziel niet meer dan het voedsel en het lichaam dan het kledingstuk? Wees in niets bezorgd, maar laat in alles in het gebed en in de smeekbede met dankzegging jullie °verzoeken bekend gemaakt worden naar °God,(SW)[Filip. 4:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25-34

Vergelijk met Lukaslichtgevend 12:22-31.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Er is een gezegende vooruitgang in de ervaring van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s heiligen naar mate de doelstelling van Zijn genade meer ten volle bekend raakt. De Psalmist kon zingen:

"Werp uw zorg op den HEERE,
en Hij zal u onderhouden;
Hij zal in eeuwigheid niet toelaten,
dat de rechtvaardige wankele."

(Psalm 55:22;SV)

Petrusrots laat een hogere snaar klinken wanneer hij aan de verstrooiing schrijft: "al jullie zorg op Hem werpend, want Hij zorgt voor jullie." (1Petr, 5:7). Maar hoeveel verheven is de positie van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, waar hij ons oproept: "6 Weest in niets bezorgd, maar laat in alle dingen door het gebed en het verzoek met dankzegging jullie wensen bekend gemaakt worden bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 7 en de vrede van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die superieur is boven alle denken, zal jullie harten en begrip bewaken in ChristusGezalfde JezusJAH redt." (Pilip¨. 4:6,7). De Psalmist worstelde onder een last met de hulp van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Petrusrots deed het gewicht weg, maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voorkomt en verwisselt het met vrede en dankzegging.


26 Kijkt naar de vliegende schepsels van de hemel, dat zij niet zaaien en zij ook niet oogsten en ook verzamelen zij niet tot in opslagplaatsen en jullie °Vader, de Hemelse, voedt ze. Zijn jullie niet van veel meer belang dan zij? 7 Daarom acht ik mijzelf ook niet waardig om naar U toe te komen. Maar zeg een woord en en mijn °jongen zal gezond gemaakt worden! .... 24 Toen nu de boodschappers van Johannes weggingen, begint Hij tot de scharen aangaande Johannes te spreken: "Waarom komen jullie uit tot in de woestijn? Om een rietstengel gade te slaan, geschud wordend door de wind? (SW)[Luc. 12:7,24]
27 Want wie vanuit jullie, bezorgd zijnde, kan één el aan zijn °postuur toevoegen*?
28 En waarom zijn jullie bezorgd om een kledingstuk? Bestudeert de anemonen van het veld, hoe zij groeien. Zij zwoegen niet en ook spinnen zij niet,
29 toch zeg ik jullie dat zelfs Salomoman van vrede, in al zijn °heerlijkheid, niet was omhuld als één van dezen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Wij kunnen niet zeker zijn van de exacte bloem die door onze Heer werd bedoeld uit de ietwat algemen term die wordt gebruikt, maar de schitterende paarse anemoon, die in overvloed bloeit in alle delen van Palestina, schijnt de enige te zijn die volledig beantwoordt aan alle voorwaarden. De grote overvloed en rijke schoonheid doen hem perfect passen bij de illustratie die door onze Heer werd gebruikt. Het beeld is vol van geestelijke verfrissing. Kleding is waar het oog op valt en komt overeen met het karakter van de drager. Salomoman van vrede’s mantels waren tekenen van zijn Koninklijke positie. Van de Farizeeische rechtvaardigheid toonde Hij aan dat ze hypocriet voorwendsel was. De anemonen doen denken dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zijn heiligen kan voorzien van een goddelijk voorkomen dat schoner is dan dat van Salomoman van vrede. In één woord: Hij kan zie niet alleen kleden in een schitterende stijl, maar Hij kan hen koningen maken om de naties van de aarde te regeren.


30 Indien nu het gras van het veld, dat vandaag is en morgen tot in de broodoven wordt geworpen, door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zo wordt gekleed, jullie dan niet veel meer? Kleingelovigen! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

1Timotheüsgodsvereerder 4:8


31 Jullie zouden dan toch niet bezorgd zijn, zeggend: 'Wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij omhuld?'
32 Want naar al deze dingen zoeken de natiën. Want jullie °Vader, de Hemelse, heeft waargenomen dat jullie al deze dingen nodig hebben. Jullie mogen dan niet op hen lijken, want jullie °Vader heeft waargenomen aan wat jullie behoefte hebben, voordat jullie Hem vragen. (SW)[Matt. 6:8]
33 Maar zoekt eerst het koninkrijk en haar rechtvaardigheid, en deze dingen zullen alle aan jullie toegevoegd worden. 4 En heb een groot genoegen in JAHWEH en Hij zal jou de verzoeken van jouw hart geven. .... 25 Ik was een knaap en nu ben ik oud, maar ik zag niet dat de rechtvaardige verlaten werd, of dat zijn zaad brood zoekt. (SW)[Psalm 37:4,25]
34 Jullie zouden dan toch niet bezorgd tot in de morgen, want de morgen zal bezorgd zijn van zichzelf. Voldoende voor de dag is haar eigen °kwaadaardigheid.


Noot 1. - Het tweede deel van vers 13, tussen [ en ], komt alleen in de Textus Receptus grondtekst voor.

Terug naar de index.
Naar Mattheüs 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.