Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 7

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Klik met de muis op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst te zien dat op dit gedeelte slaat.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst)


1 Oordeelt toch niet, opdat jullie toch niet geoordeeld zullen worden. Daarom ben jij niet te verdedigen, o mens, die iedereen oordeelt; want waarin jij de ander oordeelt, veroordeel jij jezelf, want jij die oordeelt verricht dezelfde dingen. (SW)[Rom. 2:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-2

Vergelijk met Lukaslichtgevend 6:37,38.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Dit houdt geen verband met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s oordeel, maar met de relaties tussen mens en mens, zoals uitgelegd in de volgende paragraaf. Zou zelf-oordeel vooraf gaan aan het oordeel van anderen, dan zou het waarschijnlijk oordelen afschaffen. Iemand die een balk in zijn oog heeft, en dat weet, zal zich niet druk maken over de splinter in het oog van een ander. Zo probeerde de Heer de bedillerige critici van Zijn tijd te doen keren naar een onderzoek van hun eigen tekortkomingen.


2 Want met welk oordeel jullie oordelen zullen jullie geoordeeld worden en met welke maat jullie meten zal het aan jullie gemeten worden. En Hij zei tot hen: "Kijk uit wat jullie horen! Met welke maat jullie meten, zal het aan jullie gemeten worden en het zal aan jullie toegevoegd worden.(SW)[Mar. 4:24]
3 Waarom toch bekijk jij de spaander die in het oog van jouw °broeder is, maar beschouw je niet de balk in jouw °oog? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3-5

Vergelijk Lukaslichtgevend 6:41,42.


4 Of hoe zal jij tot jouw °broeder uitspreken: "Broeder, laat mij de spaander vanuit jouw °oog uitwerpen," en neem waar, de balk is in jouw °oog!
5 Huichelaar! Haal eerst de balk vanuit jouw °oog en dan zal jij scherp kijken om de spaander vanuit het oog van jouw °broeder te halen.
6 Jullie zullen toch niet het heilige aan de honden geven, ook zouden jullie niet jullie °parels vlak voor de varkens werpen, opdat zij niet ze vertrappen met hun voeten en, zich kerend, jullie in stukken zouden scheuren. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Zie Spreuken 9:7,8; 23:9.

Zowel honden als varkens waren volgens de wet onrein. De Heer Zelf volgde dit principe toen Hij in parabels sprak tot hen die zonder kennis waren, en hield de heilige en kostbare waarheid voor Zijn eigen discipelen. We worden nauwelijks gerechtvaardigd door deze smadende termen "toe te passen" op onvolwassen heiligen, die nog niet in staat zijn meer dan melk te verdragen


7 Verzoekt en het zal aan jullie gegeven worden! Zoekt en jullie zullen vinden. Klopt en er zal voor jullie opengedaan worden. Daarom zeg Ik tot jullie: Alles, zoveel als jullie bidden en verzoeken, geloof dat jullie in ontvangst namen, en het zal voor jullie zijn.(SW)[Mar. 11:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:9-13.

Zie 21:22; JohannesJAH is genadig 14:13,14; 15;7; 1 JohannesJAH is genadig 3:22; 5:14-15.

Dit is, uiteraard, beperkt tot het gebed tot Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Hij kan en zal hen antwoorden die vragen om wat ze nodig hebben, of zoeken naar wat verborgen is, of kloppen op gesloten deuren. Maar het antwoord kan mogelijk niet verwezenlijkt worden tot het koninkrijk komt. Wij hebben geen recht of reden te verwachten dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zijn plannen wijzigt om onze grillen uit te kunnen voeren. Wij zijn ons niet bewust voor wat we zouden bidden, maar de geest pleit voor ons met onuitspreekbaar kreunen (Rom. 8:26).


8 Want elke verzoekende neemt in ontvangst en de zoekende vindt en voor de kloppende zal opengedaan worden.
9 En wie is er vanuit jullie een mens van wie zijn °zoon brood zal verzoeken; hij zal hem toch geen steen overhandigen?
10 Of zal hij ook een vis verzoeken, hij zal hem toch geen slang overhandigen?
11 Indien dan jullie, boosaardig zijnde, goede gaven hebben waargenomen om aan jullie kinderen te geven, hoe veel meer zal jullie °Vader, Die in de hemelen is, goede dingen geven aan hen die Hem verzoeken! Al het goede geven en alle volmaakte schenking is van boven, neerdalend van de Vader van de lichten, bij Wie geen verandering aanwezig is of een wending van geworpen schaduw. (SW)[Jak. 1:17]
12 Alles dan, zoveel als jullie ook maar zullen willen dat de mensen met jullie doen, doet jullie ook zo met hen, want dit is de wet en de profeten. En zoals jullie willen dat de mensen aan jullie zullen doen, doen jullie aan hen evenzo.(SW)[Luc. 6:31] - De liefde werkt de naaste geen kwaad, daarom dan is de liefde de volheid van wet. (SW)[Rom. 13:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Vergelijk met Lukaslichtgevend 6:31.

Doen zoals aan ons wordt gedaan is een ethische standaard die ver uitgaat boven het door de wereld verworvene, maar is ver beneden de aansporingen van de genade. De wet en de profeten eisen gevolg geven aan deze code, maar leveren niet de kracht om het uit te voeren. Genade geeft het vermogen, maar stelt geen eisen, maar nodigt ons eerder uit te doen zoals met ons is gedaan in onze omgang met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en niet met de mens.


13 Komt binnen door de nauwe poort, want breed is de poort en ruim is de weg die wegleidt tot in de ondergang en er zijn velen die door haar binnenkomen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13-14

Vergelijk met Lukaslichtgevend 13:24.

De massa’s gingen de stad binnen via de brede weg die door de brede poort gaat. De nauwe zijpaden die naar een nauwe passage leiden, in een vergeten hoek, werden zelden gebruikt en waren altijd tijdens de dag gesloten en ’s nachts op slot. Weinigen vinden of gebruiken deze paden. Dit is niet een illustratie van het evangeliegoede bericht, maar van de wet. Het staat voor een poging om leven te verwerven. Er wordt niet gesteld dat weinigen leven vinden, maar dat weinigen het pad er naar toe vinden. Alle leven is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s gift en kan nooit door een mens gemaakt worden, of dat nu op het gebied van de religie of wetenschap is.


14 Maar iets nauw is de poort en versmald is de weg die wegleidt tot in het Leven en weinigen zijn er die haar vinden.
15 Geeft acht opeig. vanaf de pseudo-profeten die naar jullie toe komen in kledingstukken van schapen, maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven. En er kwamen ook pseudo profeten onder het volk, zoals er ook onder jullie pseudo leraren zullen zijn, die onopgemerkt groepen van ondergang binnen zullen brengen en de Eigenaar Die hen kocht loochenen, over henzelf met spoed ondergang brengend. (SW)[2Petr. 2:1] - 27 Hun leiders in hun midden zijn als wolven, de prooi in stukken scheurend, bloed vergietend, zielen vernietigend, om winst te maken. (SW)[Eze. 22:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15-23

Vergelijk met Lukaslichtgevend 6:43-46.

De wet was buitengewoon zwaar waar het valse profeten betrof. Hun straf was de dood (Deut. 13:5). Er wordt algemeen verondersteld dat een profeet vals is indien zijn teken of voorspelling niet uitkomt. Dat is niet het geval. Indien het uitkomt, maar weg leidt van de Heer, mochten ze er niet naar luisteren (Deut. 13:1-5). Dit werd geschreven op precies die tijd dat een moderne profetes het einde van de wereld voorspelt. Die profetes is niet vals omdat haar visioen niet wordt verwezenlijkt, maar omdat haar dromen niet van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kwamen en weg leiden van Zijn woord. Dit, echter, is een dag van genade, en valse profeten dienen niet gestenigd te worden.

Maar de term profeet omsluit allen die stellen een directe onthulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te hebben, buiten zijn geschreven onthulling om. Aangezien er alleen profeten waren in de fundering van de ekklesia (Efe. 2:20), is de claim op een persoonlijk en directe boodschap van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een bewijs op zich dat het vals is. Het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is compleet (Kol. 1:25), en alleen zij die niet ten volle begrijpen wat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft onthuld, hongeren naar verdere communicatie. De laatste onthullingen, die aan de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werden gegeven, maken alle verdere profetie nutteloos en ronden het hele gebied van onthulling af.


16 Vanaf hun °vruchten zullen jullie hen herkennen. Vanaf dorens rapen ze toch geen druiven bijeen of vijgen vanaf stervormige distels? Of maak de boom goed en de vrucht er van goed, of maak de boom verrot en de vrucht er van verrot, want door de vrucht wordt de boom gekend.[Matt. 12:33] - Geen vijgenboom, mijn broeders, kan olijven maken, of een wijnrank vijgen; zo kan een zoutwaterbron niet zoet water maken(SW)[Jak. 3:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De beelden worden tenslotte gekozen. De vijg staat voor de rechtvaardige regering van de MessiasGezalfde en de wijnstok voor de geestelijke vreugde van Zijn koninkrijk. In die dag zal een ieder onder zijn eigen wijnstok en vijg zitten (Micah 4:4). Het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voedt zich niet alleen met vijgen en drinkt wijn, maar wat deze symboliseren: rechtvaardigheid en vrede en blijdschap in heilige Geest (Rom. 14:17). Dit zijn de vruchten die niet groeien aan doornen en distels, en dat nu karakteriseerde de ware profeet.


17 Zo maakt elke goede boom ideale vruchten, maar de rotte boom maakt ongezonde vruchten.
18 Een goede boom kan niet ongezonde vruchten voortbrengen, noch kan een rotte boom ideale vruchten maken. 43 Want een goede boom maakt geen rotte vrucht, noch maakt een rotte boom een goede vrucht. 44 Want iedere boom wordt gekend vanuit de eigen vrucht. Want niet uit doornen rapen zij vijgen bijeen, noch plukken zij een druif van een doornstruik. [Luc. 6:43,44]
19 Elke boom die niet ideale vruchten maakt wordt omgehakt en wordt tot in het vuur geworpen. Reeds nu ook ligt de hakbijl aan de wortel van de bomen. Iedere boom dan die toch geen goede vrucht maakt wordt omgehakt en wordt tot in vuur geworpen." (SW)[Luc. 3:9]
20 Daarom zullen jullie hen zeker vanaf hun °vruchten herkennen. Of maak de boom goed en de vrucht er van goed, of maak de boom verrot en de vrucht er van verrot, want door de vrucht wordt de boom gekend. (SW)[Matt. 12:33]
21 Niet elke die tot Mij zegt: "Heer, Heer," zal binnenkomen tot in het koninkrijk van de hemelen, maar die de wil doet van Mijn °Vader, Die in de hemelen is. Waarom nu noemen jullie Mij Heer, Heer, en doen jullie niet de dingen die Ik zeg? (SW)[Luc. 6:46] - En de wereld passeert en de begeerte er van, maar die de wil van °God doet blijft tot in de aion. (SW)[1Joh. 2:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Zie 25:11,12; Lukaslichtgevend 13:25-30.

Voor velen zal het nodig zijn deze passage twee maal te lezen, want het is een populaire overtuiging dat iedereen die kan profeteren of demonen kan uitwerpen of andere bovennatuurlijke daden kan verrichten, noodzakelijk in de hoogste intimiteit staat met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Velen zullen deze krachten claimen, maar Hij weigert ze te bevestigen. Op zich is het bovennatuurlijke niet een aanwijzing voor goddelijke activiteit, want de krachten van het kwaad winnen hun grootste overwinningen in het nadoen van uitingen van de heilige Geest.


22 Velen zullen tot Mij in die dag uitspreken: "Heer! Heer! Profeteren* wij niet in Uw °naam? En in Uw °naam wierpen wij demonen uit en in Uw °Naam doen* wij vele machten!" 14 En JAHWEH zegt tot mij: De profeten profeteren onwaarheid in Mijn Naam. Ik zond hen niet en Ik gaf hen geen instructie en Ik sprak niet tot hen. Het is een visioen van onwaarheid en waarzeggerij en nutteloosheid en bedrieglijkheid van hun hart die zij uit zichzelf tot jullie profeteren. 15 Daarom, zo zegt JAHWEH over de profeten: Die profeteren in Mijn Naam en die Ik niet zond en die zeggen: Zwaard en hongersnood zullen niet in dit land komen! Door het zwaard en hongersnood zullen deze profeten ten einde komen. (SW)[Jer. 14:14,15] - °Johannes zei met nadruk tot Hem, zeggend: "Leraar! Wij namen iemand waar, die ons niet volgt, in Uw °naam demonen uitwerpend. En wij verhinderden het hem, omdat hij ons niet volgt."(SW)[Mar. 9:38]
23 En dan zal Ik aan hen belijden: "Ik kende jullie nooit! Gaat weg van Mij, die de wetteloosheid werken!" 9 JAHWEH hoorde mijn smeekbede. JAHWEH nam mijn gebed aan. (SW)[Psalm 6:9]
24 Elke dan die deze °woorden van Mij hoort en ze doet, zal gelijkend gemaakt worden met een verstandig man, die zijn °woonhuis bouwt* op de rots. 22 Wordm nu daders van het woord en niet alleen toehoorders, jezelf misrekenend. 23 Want indien iemand toehoorder is van het woord en niet dader, dan vertoont deze gelijkenis met een man die in een spiegel het °gezicht van zijn °verwekking beschouwt. 24 want hij beschouwt zichzelf en is weggekomen, en hij vergat onmiddellijk van welke aard het was. (SW)[Jak. 1:22-24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24-27

Vergelijk met Lukaslichtgevend 6:47-49

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Dat de Heer niet het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s genade aan het preken was, maar de grondwet van Zijn koninkrijk proclameerde, wordt overtuigend duidelijk uit Zijn conclusie. Hij zoekt niet naar geloof, maar naar werken. De verstandige mens doet ze en de domme mens doet ze niet. Nu, voor ons, is het evangeliegoede bericht voor hem "die niet werkt, maar gelooft" (Rom. 4:5). "Indien het nu uit genade is, dan is niet meer uit werken.." (Rom. 11:6). De grote storm waarover onze Heer spreekt veronderstelt de vreselijke oordelen die het koninkrijk inleiden. Dan zal het zijn: "Hij die volhardt… zal gered worden."


25 En de regen daalde neer en de rivieren kwamen en de winden waaiden en zij vielen aan tegen dat °woonhuis en het viel niet, want het was gefundeerd op de rots.
26 En elke die deze °woorden van Mij hoort en ze toch niet doet, zal gelijkend gemaakt worden met een domme man, die zijn °woonhuis bouwt* op het zand. Want indien iemand toehoorder is van het woord en niet dader, dan vertoont deze gelijkenis met een man die in een spiegel het °gezicht van zijn °verwekking beschouwt. (SW)[Jak. 1:23]
27 En de regen daalde neer en de rivieren kwamen en de winden waaiden* en zij stootten* tegen dat °woonhuis en het viel*, en haar °val was groot." 10 omdat, ja omdat zij Mijn volk een illusie voorhouden, zeggend: Vrede! En er is geen vrede. En men bouwt een prullerige muur, en aanschouw!, zij pleisteren die met witkalk. 11 Zeg tot de pleisteraars met de witkalk: Hij zal vallen! Er komt een overspoelende stortbui. En jullie, hagelstenen zullen vallen en de wind van hevige stormen zal hem openscheuren. 12 En aanschouw!, de zijmuur valt! Zal niet tot jullie gezegd worden: Waar is de bepleistering die jullie pleisterden? 13 Daarom, zo zegt mijn Heer JAHWEH, zal Ik in Mijn woede de wind van de hevige stormen splijten en de overspoelende stortbui zal in mijn boosheid komen en in woede hagelstenen om het te beëindigen. 14 En Ik zal de zijmuur slopen die jullie met witkalk pleisterden en Ik doe hem de aarde aanraken, zodat zijn fundament wordt onthuld. En hij valt en jullie zullen in zijn midden aan je einde komen. En jullie zullen weten dat Ik JAHWEH ben. 15 En Ik zal Mijn woede tegen de zijmuur beëindigen en tegen die hem pleisterden met witkalk. En Ik zal tot jullie zeggen: Er is geen zijmuur en er zijn geen die hem pleisterden. 16 De profeten van Israël profeteerden tot Jeruzalem en namen een visioen vrede voor haar waar. Maar er is geen vrede, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk. (SW)[Eze. 13:10-16]
28 En het gebeurde toen °JezusJAH redt deze °woorden tot een einde bracht*, dat de scharen versteld stonden over Zijn °onderwijs, Daar Hij immers al Zijn uitspraken vervult tot in de gehoorgangen van het volk, kwam Hij Capernaüm binnen.(SW)[Luc. 7:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28-29

Vergelijk met Markuseen verdediging 1.22; Lukaslichtgevend 4:32


29 want Hij onderwees hen als autoriteit hebbend en niet zoals hun °schriftgeleerden. En zij stonden versteld over Zijn °onderwijs, want Hij onderwees hen als autoriteit hebbende en niet zoals de schriftgeleerden. (SW)[Mar. 1:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Joodse schrijvers zeggen altijd dat rabbijn Die-en-Die zegt, of dat hij zegt dat een andere rabbijn zegt, enz. Al hun onderwijs is traditie.


Terug naar de index.
Naar Mattheüs 8
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.