Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 8

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Klik met de muis op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst te zien dat op dit gedeelte slaat.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst)


1 Na Zijn afdalen* vanaf de berg volgen* Hem vele scharen.
2 En neem waar, een melaatse, naderend, aanbad Hem, zeggend: "Heer, in het geval dat U zal willen kunt U mij reinigen*." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Onze Heer reinigde vele melaatsen en handelde mogelijk op gelijke wijze met hen allen. De "parallelverslagen" in Markuseen verdediging (1:40-44) en Lukaslichtgevend (5:12-14) verschillen niet in details, want ze doen verslag van verschillende voorvallen. Onze Heer’s eerste getuigenis moet tot de priesters zijn. Het is geen direct getuigenis, want de priesters hadden al het getuigenis van JohannesJAH is genadig de Doper afgewezen, die door geboorte, niet door ambt, een van hen was.


3 En Zijn °hand uitstrekkend*, raakt* Hij hem aan, zeggend: "Ik wil het, word gereinigd!" En onmiddellijk wordt zijn °melaatsheid gereinigd*.
4 En °JezusJAH redt zegt tot hem: "Jij zal dit aan niemand zeggen, maar ga heen en toon jezelf aan de priester en bied het naderingsgeschenk aan dat Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen gebiedt*, tot een getuigenis voor hen." En Hij waarschuwde hen, dat niemand iets zou zeggen. Maar hoe meer Hij hen waarschuwde, veeleer verkondigden zij het.(SW)[Mar. 7:36] - 2 "Dit zal de wet van de melaats zijnde man worden in de dag van zijn reiniging, wanneer hij voor de priester gebracht wordt. (SW)[Lev. 14:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Zie 9:30; Markuseen verdediging 5:43; Lev. 14:1-32.

Ze willen Hem niet horen, dus zendt Hij deze melaatsen naar hen toe, als een teken dat Hij de Ene is Die de melaatsheid van de zondige natie kan reinigen. Zij hadden moeten weten dat de Ene Die dit kan doen de lang verwachte MessiasGezalfde is. Er is geen aanduiding dat zij gehoor gaven aan dit getuigenis, zodat wij hier, in een parabel, dezelfde waarheid hebben waarmee JohannesJAH is genadig zijn evangeliegoede bericht begint. Zijn eigen volk aanvaardt Hem niet (Joh. 1.11). Dit is inderdaad opvallend. Want de priesters hadden voortdurend de les voor zich van het lijdende offer. Indien geen andere klasse in de natie Zijn verwerping en verdriet en dood kon verstaan, dan zouden zij herkend moeten hebben dat dit de Ene is Die als een lam naar de slachtbank geleid moest worden. Maar in die diepere wijsheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker waren zij ook degenen die aangesteld waren om de slachters van het grote Offer te zijn.


5 Bij Zijn binnen komen nu tot in Kapernaümdorp van rust, dorp van Nahum , kwam tot Hem een hoofdman over honderd, Hem oproepend [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Vergelijk Lukaslichtgevend 7:1-10.

Dit wordt gevolgd door een aanduiding dat, hoewel afgewezen door het Zijne, Hij aanvaard zou worden door de naties, zoals het geval is in het boek Handelingen. De priester was aan het ene einde van de religieuze schaal, en de buitenlandse centurion aan de andere. Toch was het de ver verwijderde heiden die geloofde en ontving, zonder een teken, zonder zelfs de aanwezigheid van de Heer, en niet de bevoorrechte priester, die voldoende gelegenheid had om de werkelijkheid van Zijn genezingen te onderzoeken en Zijn claims te testen door de goddelijke uitspraken waarvan de priesters de bewaarders waren.


6 en zeggend: "Heer, mijn °jongen ligt neer in het woonhuis, verlamd, op verschrikkelijke wijze gekweld wordend."
7 En Hij zegt tot hem: "Ik, komend, zal hem genezen."
8 En antwoordend zei de hoofdman over honderd met nadruk: "Heer, ik ben niet toereikend dat U binnen zal komen onder mijn °dak, maar zeg alleen het woord en mijn °jongen zal gezond gemaakt worden.
9 Want ook ik ben een mens die onder autoriteit verordend is geworden, onder mijzelf soldaten hebbend. En ik zeg tot deze: 'Ga' en hij gaat, en tot de andere 'Kom' en hij komt en tot mijn °slaaf 'Doe* dit' en hij doet het."
10 JezusJAH redt nu, dit horend*, verwondert* Zich en zei tot die volgen: "Amen, Ik zeg tot jullie, bij niemand vond Ik in °Israëlstrijder van God zoveel geloof! Dan, antwoordend, zei °Jezus tot haar: "O, vrouw! Groot is jouw °geloof! Laat jou gebeuren zoals jij wil!" En haar °dochter werd gezond gemaakt in dat °uur. (SW)[Matt. 15:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Net als de dienaar van de centurion hadden de naties, die geloofden toen het evangeliegoede bericht uitging na Zijn opstanding, zoals opgeschreven in Handelingen, geen persoonlijk contact met Hem, en kenden nooit Zijn aanwezigheid. Zij zijn gered op afstand, door een geloof dat in Israëlstrijder van God zijn gelijke niet kende. Zo zullen daar in de toekomst velen zijn die een plaats vinden in het koninkrijk, terwijl velen, zelfs van de priesters, buiten zullen blijven.

De verlamde die genezen wordt, wordt treffend geschetst. Hij heeft geen kracht en heeft ook geen nodig. Hij doet niets. Heel zijn redding gaat buiten zijn eigen inspanningen om. Het was, uit noodzaak, niet uit werken. Het was allemaal uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Zo is de redding van de naties. In tegenstelling hiermee riep de melaatse naar hem en vroeg om de zegen, Hij kwam naar Hem toe en aanbad Hem. Dat was het geval met de Joodse discipelen.


11 Maar Ik zeg tot jullie dat velen vanaf het oosten en westen zullen arriveren en zich zullen neervlijen met Abrahamvader van vele volken en Isaäklachen en Jakobhielenlichter in het koninkrijk van de hemelen,
12 maar de zonen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden tot in de buitenste °duisternis. Daar zal het huilen en het knarsen van °tanden zijn." Daar zal het geween zijn en het knarsen van °tanden, wanneer jullie ook maar Abraham en Isaäk en Jakob zouden zien en alle profeten in het koninkrijk van °God, maar jullie buiten geworpen wordend. (SW)[Luc. 13:28]
13 En °JezusJAH redt zei tot de hoofdman over honderd: "Ga heen! Zoals jij gelooft*, laat het voor jou geworden!" En de jongen werd in dat °uur gezond gemaakt. En de hoofdman over honderd keerde terug tot in zijn °huis. In hetzelfde uur vond hij zijn jongen, gezond zijnde.
14 En °JezusJAH redt, komend tot in het woonhuis van Petrusrots, nam* diens °schoonmoeder waar, neerliggend en koorts hebbend. Hebben wij geen autoriteit om een zuster als vrouw rond te leiden, zoals ook de overige afgevaardigden en de broeders van de Heer en Kefas? (SW)[1Kor. 9:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14-17

Vergelijk met Markuseen verdediging 1:20-34; Lukaslichtgevend 4:38-41.

Er is een aanzienlijk stuk moera'sachtig land in de buurt van Tell Hum, de mogelijke plaats van Kapernaümdorp van Nahum - getroost (door JAH). Dit kan de oorzaak zijn van de koorts.


15 En Hij raakt* haar °hand aan en de koorts laat* haar los en zij kwam overeind en zij bediende Hem.
16 Toen het nu avond werd, brachten* zij Hem vele demonisch gedreven wordenden, en Hij wierp de geesten uit met een woord en allen die een kwaal hebben geneest* Hij,
17 zodat vervuld zou worden het door Jesajaheil is JAH, de profeet, uitgesprokene, zeggend: "Hij nam* onze °zwakheden en Hij draagt* de ziekten." 4 Zeker, onze ziekten draagt Hij en met onze pijnen wordt Hij belast, en wij, wij rekenen Hem als aangeraakt zijnde, neergeslagen van Elohim en vernederd zijnde. (SW)[Jes. 53:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Vergelijk met Jesajaheil is JAH 53:4; Zie 1Petrusrots 2:24.


18 °JezusJAH redt nu, de vele scharen rondom Hem waarnemend, beveelt* weg te komen tot in de overkant. 35 En Hij zegt tot hen in die dag, toen het avond werd: "Wij zullen doorgaan tot in de overkant." (SW)[Mar. 4:35] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Vergelijk Markuseen verdediging 4:35; Lukaslichtgevend 8:22.


19 En naderend zei één schriftgeleerde tot Hem: "Leraar! Ik zal U volgen, waarheen ook, in het geval U weg zal komen!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19-22

Vergelijk Lukaslichtgevend 9:57-62.


20 En °JezusJAH redt zegt tot hem: "De vossen hebben holen en de vliegende schepsels van de hemel nesten, maar de Zoon van de mens heeft niets waarop Hij het hoofd zal neigen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Dit, de eerste maal dat Hij de titel "Zoon van de Mens" gebruikt, is vol van diepe hoogdravende taal. Nadat Hij vermoeid is geworden van Zijn genezingswerk, weet een schriftgeleerde niet beter te doen dan Hem zijn "Leraar" te noemen. Hoe weinig had hij begrepen van Zijn kracht en heerlijkheid! Zijn woorden hebben aangetoond dat Hij in staat is om te gaan met al wat Adam (van) rode (aarde)’s zonde teweeg heeft gebracht in de wereld. Hij is zijn grootste Zoon. Hij heeft de soevereiniteit terug gewonnen die door de eerste mens was verloren. Zijn gebied reikt over heel de mensheid en over de beesten van het veld en de vogels van de hemel. Zij zijn onder de minsten van Zijn onderdanen. De jakhalzen hebben hun holen en kunnen zich terugtrekken om te rusten; de gevleugelde bewoners van de hemel hebben hun takken waarop zij de nacht doorbrengen, maar Zijn vermoeide hoofd, Wiens heerschappij alle aardse schepselen omvat, werd zelfs het bezit van een rustplaats ontzegd! Wat een tegenstelling is dit met de laatste maal dat we deze titel zien in de heilige verslagen! Dan zien we Zijn heilige hoofd gekranst met de krans van een overwinnaar (Openb. 14:14). De overwinningskrans versiert het voorhoofd dat zij met doornen kroonden. En dan, zoals Daniëlrechter is God had voorzegd, zal Hem gezag worden gegeven en achting en een koninkrijk, opdat alle volken, rassen en talen Hem zouden dienen, want Zijn gezag is een aionisch gezag, dat niet voorbij zal gaan (Dan. 7:14).

De titel "Zoon van de Mens" is in ieder opzicht belangrijk, ook al kunnen onze duffe hoofden het missen. Het doet altijd denken aan de waardigheden die aan Adam (van) rode (aarde) toevielen als de soeverein van alle aardse schepselen en hoofd van het menselijk ras. Hij erft deze heerlijkheden en herstelt ze in de komende aion tot veel meer dan hun oorspronkelijke perfectie.


21 Een andere nu van Zijn °leerlingen zei tot Hem: "Heer! Sta mij toe eerst te komen en mijn °vader te begraven°!" 20 En hij verlaat de ossen en hij rent achter Elia aan en hij zegt: "Ik zal, alstublieft, mijn vader en aan mijn moeder een kus geven en dan zal ik achter u aan gaan." En hij zegt: "Ga, keer terug, want wat deed ik tegen jou?" (SW)[1Kon. 19:20]
22 Maar °JezusJAH redt zegt tot hem: "Volg Mij en laat de doden hun eigen °doden begraven*!" En °Jezus, van daar doorgaande, nam een man waar, zittende op het tolkantoor, Mattheüs genaamd, en Hij zegt tot hem: "Volg Mij". En opstaande volgt hij Hem. (SW)[Matt. 9:9]
23 En tot in het schip stappend*, volgen* Zijn °leerlingen Hem.
24 En neem waar, een grote beving gebeurde in de zee, zodat het schip bedekt zou worden onder de golven. Maar Hij sluimerde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Deze gebeurtenis gebeurde waarschijnlijk op een eerder moment dan de gelijke gebeurtenissen in Markuseen verdediging en Lukaslichtgevend. De aanleiding hier was een aardbeving, die immense vloedgolven deed ontstaan. In de andere gevallen was het een windvlaag. (Mark. 4:35-41; Lukaslichtgevend 8:23-25).


25 En naderend wekken* zij Hem, zeggend: "Heer! Red ons. Wij vergaan!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Van tijd tot tijd, terwijl Hij Zijn eigen heerlijkheid onthult en het geloof van Zijn volgelingen uitoefent, presenteert onze Heer een vooruitblik, op een kleine schaal en in fysieke symbolen, van die vreselijke tijd van beroering, die zal dreigen Zijn discipelen aan het einde van de aion te overspoelen, kort voor Zijn komst. De winden zijn de geestelijke krachten van boosaardigheid, uitgebeeld door de grote draak (Openb. 12:3); de zee staat voor de naties van de mensheid, geleid door het wilde beest (Openb. 13:1). Samen zullen zij vrijwel alle hoop op het koninkrijk vernietigen. Dan is het dat ChristusGezalfde zal komen en de naties en de geestmachten berispen en de kalmte van het koninkrijk inleiden, waar geen oorlog meer zal zijn, de naties onderschikt en SatanTegenstander gebonden. Tot dan zal er geen mogelijke garantie zijn voor vrede onder de naties van de aarde, ondanks alle pogen de oorlog te stoppen.


26 En Hij zegt tot hen: "Waarom zijn jullie timide? Weinigin de zin van: dit geloof ik wel, dat weer niet gelovigen!" Dan, overeind komend, vermaant* Hij de winden en de zee en er kwam grote kalmte op het water. En onmiddellijk de hand uitstrekkend, grijpt °Jezus hem en zegt tot hem: "Kleingelovige! Waarom aarzel jij?" (SW)[Matt. 14:31] - 10 U, U verpletterde Rachab als de gesneuvelde. Door de arm van Uw sterkte verstrooit U Uw vijanden. (SW)[Psalm 89:10]
27 De mensen nu verwonderen* zich, zeggend: "Wat voor een is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzamen?"
28 En bij Zijn komst tot in de overkant, tot in de landstreek van de Gergesenenuit Gadara - beloning aan het einde, gaan* Hem twee demonisch gedreven wordenen tegemoet, die vanuit de grafgewelven komen, heel erg gevaarlijke, zodat niemand sterk genoeg was over die weg voorbij te gaan. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28-34

Vergelijk met Markuseen verdediging 5:1-20; Lukaslichtgevend 8:26-39.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

De Vaticanus leest hier "Gardarenenuit Gadara - beloning aan het einde", de Sinaïnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligtticus leest "Gazarenen", maar de bewerker (S2) veranderde dit naar "Gorgesenos", zoals wij het hebben. Gardara was een wel bekende stad, maar is zo ver van de kusten van Galileakring, dat het vrijwel onmogelijk was dat het verhaal zich hier afspeelde. De varkens zouden van een berg afgerend moeten hebben, over de rivier de Jermuk (op zich al genoeg om in te verdrinken), de oever op, dan meerdere mijlen over een vlakte en dan in het water. Op een plaats aan de oostelijke oever van het meer, bij een ruïne van een stad die door de Arabieren Chersa wordt genoemd, is de topografie perfect passend bij het verhaal. Achter de stad waren tombes uitgehakt uit de rots. Een steile berg rijst vrijwel onmiddellijk op uit het water, zodat de varkens, naar beneden rennend, niet op het smalle strand konden stoppen, maar regelrecht in het meer plonsden. Het schijnt duidelijk dat dit de ware locatie is en de naam Gergesone schijnt zeer waarschijnlijk het origineel te zijn van het traditionele Chersa, zoals het nu bekend staat. Gadgelukarene lijkt misleidend, en daarom gebruiken we het niet.


29 En neem waar, zij schreeuwen*, zeggend: "Wat is er met ons en met U, Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? Kwam U hier om ons vóór de periode te kwellen*?" zeggend: "Hé, wat gaat het ons en jou aan, Jezus! Nazarener! Kwam u om ons om te brengen? Ik heb u waargenomen! Wie bent u? De Heilige van °God?"(SW)[Luc. 4:34]
30 Nu was er, ver weg van hen, een troep van vele varkens, weidend.
31 De machtige demonen nu riepen Hem op, zeggend: "Indien U ons uitwerpt, vaardig ons af tot in de troep van de varkens." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Aangezien varkensvlees onrein was, was het houden van varkens illegaal, en hun eigenaren werd geen kwaad gedaan door ze naar hun vernietiging te zenden in het water van het meer.


32 En Hij zei tot hen: "Gaat heen!" Zij nu, uitkomend, komen* weg tot in de varkens. En neem waar, heel de troep stormt* neerwaarts van de steile helling tot in de zee en zij stierven in de wateren.
33 Die nu weiden vluchtten en wegkomend tot in de stad berichten* zij alle dingen, ook de dingen van de demonisch gedreven wordenden.
34 En neem waar, de hele stad kwam uit om °JezusJAH redt tegemoet te gaan. En Hem waarnemend roepen zij op zodat Hij verder zal gaan vanaf hun °grensgebieden.
Terug naar de index.
Naar Mattheüs 9
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.