Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En in de hemel werd een groot teken gezien: een vrouw, omhuld zijnde met de zon en met de maan onder haar °voeten en op haar °hoofd een lauwerkrans van twaalf sterren, 24 En er komt hagel, en vuur pakt zichzelf vast in het midden van de hagel, uitermate zwaar, zoals het niet was in heel het land van Egypte sinds het tot een natie werd. (SW)[Ex. 9:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TEMPELSECTIE – DE MANNELIJKE ZOON

Deze vrouw staat in contrast met de valse vrouw, de stad Babylonwirwar (18), en is daarom een teken van de trouwe stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Gekleed met de zon geeft het bezit van gezag aan om in de dag van JAHWEH te heersen. De wet, die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerlijkheid weerspiegelt en haar wandel regelt, is onder haar voeten. De twaalf sterren staan voor de twaalf apostelen, die het koninkrijk zullen besturen. Haar toestand is die van de natie in Jesajaheil is JAH 26:17. Ongeëvenaarde vervolging zal haar deel zijn. Deze is in het bijzonder gericht tegen een select gezelschap uit haar dat overeen schijnt te komen met de 144.000 die in het vorige deel verzegeld werden (7:3). Ze schijnen een veilige schuilplaats te hebben in de tempel (11:1) op de berg Zionburcht (14:1), terwijl de vrouw naar de wildernis vlucht. Het zijn celibaten (14:4) en worden daarom mannelijke zonen genoemd.


2 en in haar buik hebbend. En zij schreeuwt, barensweeën hebbend, en gekweld wordend om voort te brengen. 7 Voordat zij barensweeën heeft baart zij. Voordat kramp tot haar komt bevalt zij van een mannelijke. (SW)[Jes. 66:7]
3 En in de hemel werd een ander teken gezien. En neem waar, een grote draak, vuurrood, hebbende zeven hoofden en tien horens, en op zijn °hoofden zeven diademen. 7 Ik was in plaats hiervan aan het waarnemen in de visioenen van de nacht, en zie!, een vierde dier, schrikwekkend en vreselijk en uitermate krachtig. En zij had monsterachtige tanden van ijzer, verslindend en verpulverend en het overblijfsel verstampte het onder haar voeten. En zij verschilde van elk dier dat vóór haar was en zij had tien horens. (SW)[Dan. 7:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De draak wordt uitgelegd als SatanTegenstander. Het is een samengesteld beeld, net als het Lammetje (5:6); de zeven hoofden en tien horens duiden onderschikte krachten aan die buiten zijn organisatie staan. Zij zijn de echte krachten achter het grote rijk van de eindtijd, want wanneer het beest opstaat, heeft het ook zeven hoofden en tien horens, de tegenhanger van de draak.


4 En zijn °staart sleept het derde deel van de sterren van de hemel en hij werpt* hen tot in de aarde. En de draak staat in het zicht van de vrouw die op het punt staat om voort te brengen, opdat, wanneer ook maar zij haar °kind zal voortbrengen, hij het zal opeten. 10 En hij werd groot, tot aan het leger van de hemelen en hij wierp van het leger en van de sterren neer naar de aarde en hij vertrad hen (SW)[Dan. 8:10]
5 En zij bracht een zoon voort, van het mannelijk geslacht, die op het punt staat al de natiën te hoeden met een ijzeren knots. En haar °kind wordt weggegrist* naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en naar Zijn °troon. 14 Daarom zal mijn Heer Zelf aan jullie een teken geven. Aanschouw!, de jonge vrouw zal zwanger zijn en een zoon baren en zij roept Zijn Naam Immanuël. (SW)[Jes. 7:14] - 9 Jij zal hen vermorzelen met een ijzeren knuppel; als een vat van een pottenbakker verbrijzel Jij hen." (SW)[Psalm 2:9]
6 En de vrouw vluchtte tot in de woestijn, waar ook zij daar een plaats heeft, gereedgemaakt door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat zij haar daar twaalfhonderd-en-zestig dagen zullen voeden. En de hof buiten de tempel, laat die er buiten, en jij zou haar niet moeten meten, want ze was gegeven aan de naties, en zij zullen de heilige °stad vertrappen, twee-en-veertig maanden (SW)[Openb. 11:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De tijden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen worden gemeten door de zon – twaalf honderd zestig dagen. Dezelfde periode, als het gaat over het wilde beest, wordt gemeten door de maan – twee en veertig maanden.


7 En het werd oorlog in de hemel. °Michaelwie is als God? en zijn °boodschappers voeren* oorlog met de draak en de draak voert* oorlog en zijn °boodschappers. 13 En de overste van het koninkrijk van Perzië stond één en twintig dagen voor mij en aanschouw!, Michaël, één van de eerste oversten, kwam om mij te helpen; en ik werd daar gelaten, naast de koningen van Perzië. (SW)[Dan. 10:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

DE TEMPELSECTIE – DE DRAAK EN ZIJN BOODSCHAPPERS

Wanneer de draak Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter aanvalt komt hij in conflict met Michaël, een van de belangrijkste prinsen (Dan. 10:13), die Israëlstrijder van Gods prins is (Dan. 10:21) in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers regering. Prins Michaël en zijn boodschappers werpen de draak en zijn boodschappers uit de hemel.


8 En zij zijn* niet sterk genoeg voor hem; ook werd hun plaats niet langer in de hemel gevonden.
9 En de grote °draak werd geworpen*, de slang van de begintijd die °duivelVerdachtmaker en °SatanTegenstander wordt genoemd, die de hele bewoonde wereld doet dwalen. Hij werd op de aarde geworpen en zijn °boodschappers werden met hem geworpen. 2 En hij vat de draak, de slang van de begintijd, die de duivel en Satan is, en hij bindt hem duizend jaren. (SW)[Openb. 20:2] - 12 Hoe viel jij van de hemelen! Jank, zoon van de dageraad! Jij werd omgehakt naar de aarde, verslaander van naties! (SW)[Jes. 14:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

SatanTegenstander is nu in de hemel (Job. 1:6; Efe. 6:12) en zal daar pas uit geworpen worden in het midden van Daniëlrechter is Gods zeventigste week.

SatanTegenstander is Hebreeuws en betekent tegenstander. Dit is een gewone term die toegepast wordt op de engelen van JAHWEH (Num. 22:22,32), Davidgeliefde (1Sam. 29:4), de zonen van Zeruiah (2Sam. 19:22) enz. Later, gebruikt in het Grieks in z’n niet getranslitereerde vorm, schijnt het altijd te wijzen naar de persoon wiens benamingen samengebracht worden in deze passage.


10 En ik hoor* een grote stem in de hemel, zeggend: "Op dit moment kwam de redding en de macht en het koninkrijk van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de autoriteit van Zijn °ChristusGezalfde, want de beschuldiger van onze °broeders werd geworpen, die hen beschuldigt in het zicht van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dag en nacht. 9 En de Satan antwoordde JAHWEH en hij zei: "Vreest Job Elohim om niet? 10 Heeft U geen omheining gezet rondom hem en rondom zijn huis en om al wat van hem is, rondom? U zegende de daad van zijn handen en zijn vee breekt door in het land. 11 Maar daarentegen, zend alstublieft Uw hand en raak alles aan wat van hem is, en zien of hij U niet voor Uw gezicht vaarwel zegt." (SW)[Job 1:9-11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Michaëls overwinning op de draak stelt de uiteindelijke omverwerping van zijn macht veilig, ook al gaat die nog een korte periode door, geconcentreerd op de aarde. Zij die nog op aarde zijn worden gewaarschuwd dat de woede van de Tegenstander bitter, maar kort, zal zijn.


11 En zij overwinnen* hem vanwege het bloed van het Lammetje en vanwege het woord van hun °getuigenverklaring, en zij hebben* hun °ziel niet lief, tot op de dood. 26 "Indien iemand naar Mij toe komt en niet zijn °vader en °moeder en °vrouw en °kinderen en °broeders en °zussen haat, en bovendien ook nog zijn eigen °ziel, kan hij niet Mijn leerling zijn. (SW)[Luc. 14:26]
12 Vanwege dit, weest vrolijk, hemelen en in hen die in een tent wonen! Wee tot in het land en de zee, want de duivelVerdachtmaker daalde* naar jullie neer, grote woede hebbend, waargenomen hebbend dat hij een korte periode heeft."
13 En toen de draak waarnam dat hij tot in de aarde werd geworpen, vervolgde* hij de vrouw die degene van het mannelijke geslacht voortbracht. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Vergelijk Matt. 24:16. Onze Heer raadt hen aan te vluchten naar de bergen van Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, die een wildernis zijn, wanneer zij de gruwel van verwoesting zien (Dan. 9:27), staande in de heilige plaats. Dit legt de tijd vast op het midden van de laatste heptade. De tijd en tijden en een halve tijd (geteld door middel van oogsten, omdat hun onderhoud aan de orde is) komt overeen met de laatste helft van de zeventigste heptade.


14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote °gier gegeven, opdat zij zal vliegen tot in de woestijn, tot in haar °plaats, daar waar ook zij gevoed wordt, een periode, perioden en een halve periode, weg vanaf het gezicht van de slang. 4 'Jullie zagen wat Ik deed aan de Egyptenaren. En Ik draag jullie op vleugels van gieren en Ik breng jullie bij Mij. (SW)[Ex. 19:4] - 25 En hij zal uitspraken uitspreken tegen de Allerhoogste en de allerhoogsten van de heiligen zal hij doen verslijten en hij is van plan om vastgestelde tijden en een edict te wijzigen; en zij zullen in zijn hand verleend worden tot een tijd en tijden en de helft van een tijd. (SW)[Dan. 7:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De grote griffioengier van Palestina heeft enorme kracht en is snel op de vleugel. In tegenstelling tot de adelaar is hij kaal (Micha 1:16) en komt hij samen in groepen. Hij werd in hoge achting gehouden door de ouden. Assyrië en Perzië en Romekracht adopteerden hem als hun nationale teken. Dit werd door sommige moderne naties gevolgd. De toepasselijkheid van dit beeld ligt in het feit dat deze gieren de ontoegankelijke klippen bewonen (Jer. 49:16), waar geen menselijke hand hen kan raken. Zo zullen de inwoners van de stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter een schuilplaats vinden in de ondoordringbare uitgestrektheid die overvloedig aanwezig is in de uitgebreide, bergachtige wildernis, op slechts een paar kilometer van de stad. Daar zullen ze beschut zijn en onderhouden worden, tot hun MessiasGezalfde in kracht openbaar zal worden.


15 En de slang werpt* vanuit zijn °mond water achter de vrouw aan als een rivier, opdat hij haar zou doen meesleuren door de rivier.
16 En de aarde helpt* de vrouw en de aarde opent* haar °mond en slokte de rivier op die de draak vanuit zijn °mond werpt*.
17 En de draak wordt* boos op de vrouw en ging weg om oorlog te voeren* met de overigen van haar °zaad, die de voorschriften van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bewaren en de getuigenverklaring van JezusJAH redt hebben. En wanneer zij hun °getuigenis zullen beeindigen, zal het wilde beest, dat uit de afgrond opstijgt, met hen de strijd aanbinden en zal hen doden. (SW)[Openb. 11:7] - 12 Hier is het verduren van de heiligen, van die de voorschriften van °God en het geloof van Jezus bewaren." (SW)[Openb. 14:12] - 10 En ik viel vlak voor zijn °voeten om hem te aanbidden. En hij zegt tot mij: "Zie! Nee! Ik ben jouw mede-slaaf en van jouw °broeders, van die de getuigenverklaring van Jezus hebben! Aanbid °God, want de getuigenverklaring van Jezus is de geest van de profetie!" (SW)[Openb. 19:10]
Terug naar de index.
Naar Openbaring 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.