Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 13

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En hij stond op het zand van de zee. En ik nam een wild dier waar, opkomend vanuit de zee, hebbende tien horens en zeven hoofden, en op zijn °horens tien diademen en op zijn °hoofden namen van lastering. 3 En vier monsterachtige dieren kwamen op vanaf de zee, deze verschilde van deze. ... 7 Ik was in plaats hiervan aan het waarnemen in de visioenen van de nacht, en zie!, een vierde dier, schrikwekkend en vreselijk en uitermate krachtig. En zij had monsterachtige tanden van ijzer, verslindend en verpulverend en het overblijfsel verstampte het onder haar voeten. En zij verschilde van elk dier dat vóór haar was en zij had tien horens. (SW)[Dan. 7:3,7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TEMPELSECTIE – HET WILDE BEEST

De draak, niet JohannesJAH is genadig, werd aangesteld om het wilde beest op te brengen.

Het beest van de zee (die gelijk staan aan de afgrond) heeft tot nu tot de rol gespeeld van misleider en staat bekend als de valse christus (Matt. 24:5; cf. Openb. 6:1-2) en de witte ruiter. Dat was in de politieke sfeer. Dit is het religieuze deel. Hier is het beeld een wild beest en komt overeen met de antichrist. Het wilde beest is een samenstelling van de vier beesten van het zevende hoofdstuk van Daniëlrechter is God.

1. Leeuw1 hoofd0 horens
2. Beer1 hoofd0 horens
3 Luipaard4 hoofden0 horens
4 Wonderlijk1 hoofd10 horens
Het wilde beest7 hoofden10 horens

Hier hebben we hetzelfde wilde beest dat door Daniëlrechter is God werd gezien nadat het wonderlijke de andere drie heeft verslonden.

Het Chaldeese K’d’m, tevoren, verwijst naar positie, niet naar tijd (Dan. 7:7,10) en kan in het Hebreeuws de betekenis van oosten hebben. In dat geval is het tienhoornige beest een confederatie van westerse machten en zijn de andere drie beesten oostelijke machten. Men zal opmerken dat aanbidding, en niet heerschappij, hier de bovenliggende gedachte is. Deze beesten brengen ons koninkrijken en confederaties voor ogen, samengebonden door een gemeenschappelijke religie. Het westelijke beest zal het samenwerkende Christendom zijn. De tien horens zullen tien Christelijke militaire machten zijn. Er zijn in het oosten drie grote religies: Het Brahamisme in India, het Boedisme in Japan en China, de Islam in de Arabische wereld en elders. Al deze zullen drie grote oostelijke combinaties vormen die, gegeven de tijd, door het Christendom veroverd zullen worden, en opgenomen in de ene grote wereldreligie, die de draak zal aanbidden en het wilde beest. Zo zal een confederatie van alle wereldreligies samengebald worden tegen de paar Joden die trouw blijven aan JAHWEH.


2 En het wilde dier dat ik waarnam geleek op een luipaardin en zijn °voeten waren als van een beer en zijn mond was als de mond van een leeuw. En de draak geeft* aan hem zijn °macht en zijn °troon en grote autoriteit. 4 Het oostelijke was als een leeuwin en op haar zijn vleugels van een gier. Ik nam waar totdat de vleugels van haar uitgetrokken werden. En zij werd opgetild van de aarde en op twee voeten gesteld als een sterveling en haar werd het hart van een sterveling verleend. 5 En aanschouw!, een ander dier, een tweede, gelijkend op een berin en voor één gedeelte werd zij opgericht. En er waren drie ribben in haar mond, tussen haar tanden. En zij zeiden zo tot haar: Sta op, verslind een enorme hoeveelheid vlees. 6 In plaats hiervan was ik aan het waarnemen en aanschouw!, een ander dier, als een luipaardin en zij had vier vleugels, die van wat vliegt, op haar gebogen rug; en het dier had vier hoofden. En haar werd rechtsmacht verleend. (SW)[Dan. 7:4-6]
3 En één vaneig. vanuit zijn hoofden was als afgeslacht zijnde, tot in de dood, en zijn doodslag werd genezen en heel de aarde verwondert* zich achter het wilde dier.
4 En zij aanbidden* de draak, omdat hij °autoriteit geeft* aan het wilde dier en zij aanbidden* het wilde dier, zeggend: "Wie lijkt op het wilde dier?" en "Wie kan oorlogvoeren* met hem?"
5 En aan hem werd een mond gegeven, grote dingen en lasteringen sprekend. En aan hem werd autoriteit gegeven* te doen* wat hij wil, twee-en-veertig maanden. 8 Ik overpeinsde de horens en zie!, een ander beetje van een hoorn kwam tussen hen op en drie van de horens, de oostelijke, werden vóór haar tot stompjes gehakt. En zie!, er waren in deze hoorn ogen als ogen van de sterveling en een mond die monsterachtige dingen uitsprak. ... 20 en over de tien horens die op haar hoofd waren en dat een andere op kwam en de drie eerdere vóór haar vielen. En deze hoorn met haar ogen en mond sprak monsterachtige dingen uit. En haar waarneming was groter dan van haar deelgenoten. ... 25 En hij zal uitspraken uitspreken tegen de Allerhoogste en de allerhoogsten van de heiligen zal hij doen verslijten en hij is van plan om vastgestelde tijden en een edict te wijzigen; en zij zullen in zijn hand verleend worden tot een tijd en tijden en de helft van een tijd. (SW)[Dan. 7:8,20,25] - En de hof buiten de tempel, laat die er buiten, en jij zou haar niet moeten meten, want ze was gegeven aan de naties, en zij zullen de heilige °stad vertrappen, twee-en-veertig maanden (SW)[Openb. 11:2]
6 En hij opent* zijn °mond met lasteringen tegen °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, om Zijn °naam te lasteren* en Zijn °tent en die in de hemel in een tent wonen.
7 En aan hem werd gegeven oorlog te voeren met de heiligen en hen te overwinnen*; en hem werd autoriteit gegeven over elke stam en volk en taal en natie. En wanneer zij hun °getuigenis zullen beeindigen, zal het wilde beest, dat uit de afgrond opstijgt, met hen de strijd aanbinden en zal hen doden. (SW)[OPenb. 11:7] - En zij zingen een nieuw lied, zeggend: U bent waardig de rol te nemen en de zegels er van te openen. Want U werd geslacht en koopt voor °God door Uw bloed uit iedere stam en taal en volk en natie (SW)[Openb. 5:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Dit wereldrijk zal niet beperkt zijn tot oude grenzen, maar zal iedere stam en ieder volk en taal en natie omsluiten – allen die op de aarde verblijven – niet alleen het Romekrachtinse Rijk.


8 En allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden, iedereen van wie zijn °naam niet is geschreven in de boekrol van het Leven van het Lammetje, het afgeslacht zijnde vanaf de neerwerping van de wereld. De overwinnende zal zo gekleed zijn in witte klederen en Ik zal zijn °naam niet uitwissen uit het boek van het leven en Ik zal zijn °naam belijden voor de ogen van Mijn °Vader en voor de ogen van Zijn °boodschappers (SW)[Openb. 3:5] - En ik nam waar: in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de oudsten, een Lammetje, staande als zijnde geslacht, hebbende zeven horens en zeven ogen (dat zijn de zeven geesten van °God, die uitgezonden zijn over heel de Aarde) (SW)[Openb. 5:6]
9 Indien iemand een oor heeft, laat hem horen!
10 Indien iemand tot in krijgsgevangenschap leidt, tot in krijgsgevangenschap gaat hij heen. Indien iemand met het zwaard zal doden, het is voor hem bindend met het zwaard gedood* te worden. Hier is het verduren en het geloof van de heiligen. En indien iemand hen wil beschadigen, komt er vuur uit hun mond en het verteert hun °vijanden. En indien iemand hen zou willen beschadigen, moet hij zo gedood worden. (SW)[Openb. 11:5] - 2 En het zal zijn dat zij tot jou zeggen: Waarheen zullen wij uitgaan?, dat jij tot hen zegt: Zo zegt JAHWEH: Die voor de dood naar de dood en die voor het zwaard naar het zwaard en die voor de hongersnood naar de hongersnood en die voor krijgsgevangenschap in krijgsgevangenschap. (SW)[Jer. 15:2] - 12 Hier is het verduren van de heiligen, van die de voorschriften van °God en het geloof van Jezus bewaren. (SW)[Openb. 14:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Omdat het beest er op uit is de heiligen te overwinnen tijdens de periode van twee en veertig maanden, worden de heiligen gewaarschuwd geen gewelddadige handelingen te verrichten in deze periode. Ze worden opgeroepen te volharden tot het einde.


11 En ik nam een ander wild dier waar, opkomend vanuit het land en het had twee horens, lijkend op die van het lammetje en het sprak als een draak. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

DE TEMPELSECTIE – HET TWEEDE WILDE BEEST

Het tweede wilde beest benadrukt het religieuze karakter van het eerste. Het wordt een profeet genoemd (16:13), en doet alles wat mogelijk is om aanbidding te krijgen voor het beest. Het naar beneden roepen van vuur was de test van goddelijkheid in Eliamijn God is JAH’s dagen: "De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Die antwoordt met vuur, Hij is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" (1Kon. 18:24). Daarom zal dit een "krachtige misleiding" (2Thess. 2.11) zijn, zoals het geven van leven aan het beeld.

Er is een opmerkelijke gelijkheid in de loopbaan van het eerste beest en ChristusGezalfde. Zoals de Heer werd gekruisigd en weer opstond, zo daalt het gewonde hoofd af in de afgrond en wordt het door de draak terug tot leven geroepen. Voor die tijd zal hij een misleider zijn. Het tweede beest wordt ook afgebeeld als ChristusGezalfde, want het wijst naar het eerste, net zoals ChristusGezalfde naar de Vader wees.


12 En het doet al de autoriteit van het eerste wilde dier in het zicht van hem en het maakt dat de aarde en die op haar wonen het eerste °wilde dier aanbidden, van wie zijn °doodslag werd genezen.
13 En het zal grote tekenen doen, opdat het ook vanuit de hemel vuur zal doen neerdalen op de aarde in het zicht van de mensen. 2 en het teken of het wonder komt uit, waarvan hij tot jou sprak, zeggend: 'Wij zullen achter andere elohim aan gaan die jullie niet kennen en wij zullen hen dienen', 3 zal jij niet naar de woorden van die profeet luisteren of naar de dromer van die droom, omdat JAHWEH, jullie Elohim, jullie beproeft om te weten of jullie JAHWEH, jullie Elohim, liefhebben met heel jullie hart en met heel jullie ziel. 4 Achter JAHWEH, jullie Elohim, zullen jullie gaan en Hem zullen jullie vrezen en Zijn instructies zullen jullie in acht nemen en naar Zijn stem zullen jullie luisteren en Hem zullen jullie dienen en aan Hem zullen jullie kleven. (SW)[Deut. 13:2-4]
14 En het doet die op de aarde wonen dwalen vanwege de tekenen die aan hem werden gegeven te doen* in het zicht van het wilde dier, zeggend tot die op de aarde wonen een afbeelding te maken* van het wilde dier dat de slag van het zwaard heeft en leeft*.
15 En het werd aan hem gegeven geest te geven* aan de afbeelding van het wilde dier, opdat de afbeelding van het wilde dier ook zou spreken en zou maken dat zovelen als de afbeelding van het wilde dier niet zouden aanbidden, zij gedood zullen worden. 5 Tegen het tijdstip dat jullie het geluid van de hoorn, de blaaspijp, de lier, de driehoekige harp, de dertiensnarige harp en alle soorten van muziek horen spelen, zullen jullie neervallen en jullie zullen aanbidden tot het beeld van het goud dat Nebukadnessar, de koning, oprichtte. 6 En hij die niet zal neervallen en aanbidden, die zal in dat uur in het midden van de gloeiende vlam van de stookoven geheven worden (SW)[Dan. 3:5,6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Geest is de bron van leven. "De geest is het die levend maakt" (Joh. 6:63). Daarom is het dat geest geven aan het beeld leidt tot het uiten van tekenen van leven. Dit is de menselijke, armzalige imitatie van ChristusGezalfde, Die het Beeld is van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Kol. 1:15). Maar aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Gezalfde werd Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Geest gegeven, niet alleen om te spreken, zoals dit beeld, maar om leven te geven. Dit beeld kan geen leven geven, maar zorgt er voor dat allen die er niet voor buigen gedood zullen worden. Na eeuwen van beschaving en cultuur en religie, zal de mensheid in feite afdalen naar de aanbidding van een beeld, vanwege de wonderlijke krachten er van!


16 En het maakt dat zij aan allen, de kleinen en de groten en de rijken en de armen en de vrijen en de slaven, een merkteken zullen geven op hun °rechterhand of op hun °voorhoofd, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Het "teken" van het wilde beest zal het embleem of de vlag of het symbool zijn van de wereldconfederatie. Het moet gedragen worden, of ingebrand, op een zeer opvallende plaats, zodat iedereen in een oogopslag kan zien of iemand een aanbidder van het beest is. Zo’n teken of badge is al vaak gebruikt om politieke of religieuze aanhankelijkheid aan te geven, en bestaat gewoonlijk uit een passend en belangrijk ontwerp, dat uitdrukking geeft aan de aard of doelstelling van de eenheid waarvoor het staat. Omdat allen die tot het lichaam van ChristusGezalfde behoren op dat moment al in de hemel zijn, zal de hele wereld graag deze badge ontvangen als belofte van hun trouw aan de wereld federatie van religie, behalve de paar Joden die trouw zullen zijn aan JAHWEH.


17 en dat niemand zal kunnen kopen* of verkopen* indien men niet het merkteken heeft van het wilde dier, of zijn °naam of van het getal van zijn °naam. 20 En het wilde dier wordt gepakt en met hem de pseudo-profeet, die de tekenen in het zicht van hem doet, door welke hij hen doet dwalen die het merkteken van het wilde dier in ontvangst nemen en de afbeelding van hem aanbidden. De twee werden levend geworpen in het meer van het vuur, het brandende in zwavel. (SW)[Openb. 19:20]
18 Hier is de wijsheid: Die het denken heeft, laat hem het getal van het wilde dier berekenen*, want het is het getal van een mens en zijn °getal is zeshonderd zestig zes. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

DE TEMPELSECTIE – DE 144.000

Allen zullen verplicht worden een van de drie merktekens te hebben om hun aanbidding van het wilde beest aan te geven: of het symbool, of de naam er van, of het getal er van. Het getal, zo wordt ons verteld, is het getal van de mensheid. Dit heeft niets van doen met z’n naam. Het getal zeven, dat doorheen heel deze rol wordt gebruikt, is van belang voor voldoendheid, completering. Dit is de betekenis er van in het Hebreeuws. Het getal zes schiet hieraan één tekort. Het is van belang voor onvoldoendheid. Dit hele gebied is gekenmerkt door de uiterste poging van de mens om, buiten Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker om, perfectie te krijgen. Al zijn pogingen kunnen niet tippen aan de goddelijke standaard. Hij bereikt de federatie van de mensheid – uitgezonderd een paar Joden. Hij verenigt heel de wereld onder één religie – behalve een handjevol in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde. Hij overwint die tegenstaan – behalve ChristusGezalfde. In alles schiet de mensheid een stap tekort om z’n doel te bereiken. Daarom is het getal 666 het toppunt van alle inspanningen van de mens.


Terug naar de index.
Naar Openbaring 14
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.