Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 14

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik nam waar, en neem waar, het Lammetje, staande op de berg Sionburcht en met Hem honderd-vier-en-veertig duizendtallen die Zijn °naam en de naam van Zijn °Vader hebben, geschreven op hun °voorhoofden. En ik hoor het getal van de verzegelden: honderd-vier-en-veertig-duizend. Verzegeld uit iedere stam van de zonen van Israėl zijn (SW)[Openb.7:4] - De overwinnende, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn °God en hij zal er nooit meer uit gaan en Ik zal op hem de naam van Mijn °God schrijven en de naam van de stad van Mijn °God, het nieuwe Jeruzalem, de neerdalende uit de hemel van Mijn °God, en Mijn naam, de nieuwe. (SW)[Openb. 3:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Dit is hetzelfde gezelschap van 144.000 die in de Troonsectie verzegeld werden (7:3-8). Daar zijn zij slaven, hier zijn zij aanbidders, staande op de berg Zionburcht, waar de tempel is. Het zegel op hun voorhoofden (7:3), de namen van de Vader en het Lammetje, nemen de plaats in van de naam van het wilde beest (13:17) die de ongelovigen ontvangen. Dit is de tijd van de oogst en deze zijn de eerstelingen (Lev. 23:10) vóór de volle oogst, die vertegenwoordigd wordt door de grote menigte (7:9). Zij zullen letterlijk celibaten zijn, van wie de aanbidding in opmerkelijk contrast staat met het zinnenprikkelende ritueel dat de aanbidding van het wilde beest zal kenmerken.


2 En ik hoor* een geluid vanuit de hemel als het geluid van vele wateren en als het geluid van een grote donderslag; en het geluid dat ik hoor* was als van harpspelende zangers, harpspelend op hun °harpen. en Zijn °voeten waren als wit brons, als opgevuurd in een oven, en de stem van Hem was als het geluid van vele wateren. (SW)[Openb. 1:12]
3 En zij zingen een nieuw lied in het zicht van de troon en in het zicht van de vier dieren en in het zicht van de oudsten. En niemand kon het lied leren dan de honderd-vier-en-veertig duizendtallen, die gekocht zijn vanaf de aarde. En zij zingen een nieuw lied, zeggend: U bent waardig de rol te nemen en de zegels er van te openen. Want U werd geslacht en koopt voor °God door Uw bloed uit iedere stam en taal en volk en natie (SW)[Openb. 5:9] - En ik hoor het getal van de verzegelden: honderd-vier-en-veertig-duizend. Verzegeld uit iedere stam van de zonen van Israėl zijn (SW)[Openb. 7:4]
4 Dezen zijn het die niet met vrouwen werden bezoedeld, want zij zijn maagden. Dezen volgen het Lammetje waarheen het ook maar heen zal gaan. Dezen worden gekocht* vanaf de mensen, als eerste vrucht van de oogst voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en voor het Lammetje.
5 En in hun °mond werd geen leugen gevonden*, want zij zijn smetteloos. 2 Gelukkig is de mens aan wie JAHWEH zijn verdorvenheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. (SW)[Psalm 32:2]
6 En ik nam een andere boodschapper waar, vliegend in het midden van de hemel, hebbend een aionisch evangeliegoede bericht, om het te evangeliseren* aan die op de aarde zitten en aan elke natie en stam en taal en volk, En zij zingen een nieuw lied, zeggend: U bent waardig de rol te nemen en de zegels er van te openen. Want U werd geslacht en koopt voor °God door Uw bloed uit iedere stam en taal en volk en natie (SW)[Openb. 5:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het aionisch evangeliegoede bericht is niet voor deze dag. Het is voor de uren van oordeel. Te midden van de toorn denkt Hij aan barmhartigheid. Maar het doet op hen geen beroep om te geloven, zoals het evangeliegoede bericht vandaag doet, want dat is aangepast aan een tijd van onverdunde genade (Rom. 4:16). Het is zelfs niet "bekeer u", want dat is de deur naar het koninkrijk voordat het uur van oordeel heeft geslagen (Hand. 2:38). Het is vrees – vrees voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in Zijn meest elementaire karakter als Schepper. Het heeft als eis dat niemand aanbeden wordt dan de Ene Die het universum heeft geschapen. Dit is Zijn antwoord op de eisen van de valse profeet dat allen het wilde beest en de draak aanbidden (Hand. 17:24-31).


7 zeggend met een grote stem: "Vreest °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en geeft Hem heerlijkheid, want het uur van Zijn °beoordeling kwam. En aanbidt Die de hemel en het land en de zee en de bronnen van wateren maakt*." 11 Want in zes dagen maakte JAHWEH de hemelen en de aarde, de zee en alles wat er in is. En Hij stopte in de zevende dag. Daarom zegent JAHWEH de dag van de sabbat en heiligt Hij hem. (SW)[Ex. 20:11]
8 En een andere, tweede boodschapper volgt*, zeggend: "Het valt*, het valt*, het grote °Babylonwirwar, dat alle natiën te drinken heeft gegeven vanuit de wijn van de woede van haar °ontucht!" 9 En aanschouw dit! Een strijdwagen van een man komt! Een paar ruiters! En hij antwoordt en hij zegt: Zij valt! Zij valt, Babel en alle beeldsnijwerken van haar elohim verbrak Hij tot de aarde. (SW)[Jes. 21:9] - 17 En het is aan het einde van de zeventig jaren, dat JAHWEH Tyrus zal opmerken en dat zij terugkeert tot haar handgeld. En zij ontucht bedrijven met alle koninkrijken van de aarde op de oppervlakte van de grond. (SW)[Jes. 23:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

DE TEMPELSECTIE – HET EMBLEEM VAN HET WILDE BEEST

Deze notatie legt de tijd van de omverwerping van Babylonwirwar vast, waarover in het volgende deel van deze sectie ruimschoots wordt uitgeweid, waar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in het bijzonder handelt met de afvalligen van de uitverkoren natie. Dit valt pal voor de laatste oordelen die het priesterlijke koninkrijk inwijden. Dit maakt duidelijk dat de oogst en de wijnoogst volgen op de vernietiging van Babylonwirwar en dat, wanneer we het volgende deel van de Tempelsectie ter hand nemen, we terug moeten gaan in de tijd, naar een periode die aan die deze aankondigingen vooraf gaat.


9 En een andere, derde boodschapper volgt* hen, zeggend met een grote stem: "Indien iemand het wilde dier en zijn °afbeelding aanbidt en het merkteken op zijn °voorhoofd of op zijn °hand in ontvangst neemt, 8 Want een beker is in de hand van JAHWEH en de wijn schuimt, volledig vermengd. En Hij zal hiervan doen uitstromen. Ja, haar droesem zal men uitwringen en zij zullen drinken, alle slechten van de aarde. (SW)[Psalm 75:8] - 20 En het wilde dier wordt gepakt en met hem de pseudo-profeet, die de tekenen in het zicht van hem doet, door welke hij hen doet dwalen die het merkteken van het wilde dier in ontvangst nemen en de afbeelding van hem aanbidden. De twee werden levend geworpen in het meer van het vuur, het brandende in zwavel. (SW)[Openb. 19:20]
10 dan drinkt hij ook vanuit de wijn van de woede van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onverdund gemengd zijnde in de drinkbeker van Zijn °boosheid en hij zal gekweld worden in vuur en zwavel, in het zicht van heilige boodschappers en in het zicht van het Lammetje. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Deze zogeheten "beker van vervloeking" (Psa. 75:8; 60:3; Jes. 51:17-23) was wijn, versterkt met mirre, wierook of een andere bittere stof. In dit geval wordt die niet verdund met water (18:6; Matt. 27:34; Mar. 15:23).


11 En de rook van hun °kwelling gaat omhoog tot in de aionen van de aionen en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het wilde dier en zijn °afbeelding aanbidden en indien iemand het merkteken van zijn °naam in ontvangst neemt. 10 Bij nacht en overdag zal het niet uitgedoofd worden, tot de aion zal haar rook opgaan, van generatie tot generatie zal zij verlaten zijn; tot bestendigheid van bestendigheden is er niemand die in haar passeert. (SW)[Jes. 34:10] - en dat niemand in staat zal zijn te kopen of te verkopen als men niet het teken heeft van de naam van het wilde beest of van het getal van zijn °naam (SW)[Openb. 13:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De kwelling waarover in deze profetie wordt gesproken verschilt van lengte en is beperkt tot specifieke klassen. Allen van de mensheid die niet het zegel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op hun voorhoofd hebben zullen vijf maanden gekweld worden door sprinkhanen, onder de vijfde trompet (9:5). SatanTegenstander en het wilde beest en de valse profeet zullen gekweld worden (20:10). De rook van de kwelling van hen over wie hier wordt gesproken zal duren voor de aionen van de aionen. Deze zijn de grootste zondaars van de mensheid, en zullen daarom gekweld worden tot ze sterven (16:2, 8,9; 18:8), enkelen van hen door het zwaard (19:21).


12 Hier is het verduren van de heiligen, van die de voorschriften van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het geloof van JezusJAH redt bewaren." Indien iemand in gevangenschap leidt, zal hij zelf in gevangenschap gaan. Indien iemand met het zwaard doodt, moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. (SW)[Openb. 13:10] - En de draak is boos op de vrouw en ging weg om te strijden met de rest van haar °zaad, die de voorschriften van °God houden en het getuigenis van Jezus hebben. (SW)[Openb. 12:17]
13 En ik hoor* een stem vanuit de hemel, zeggend: "Schrijf! Gelukkig de doden die vanaf dit moment in de Heer sterven! Ja, zegt de geest, opdat zij zullen rusten vanuit hun °moeiten, want hun °werken volgen met hen." 9 En hij zegt tot mij: "Schrijf! 'Gelukkig zijn die geroepen zijn tot in de avondmaaltijd van de bruiloft van het Lammetje'." En hij zegt tot mij: "Deze °woorden zijn de waarachtige van °God." (SW)[Openb. 19:9] - Want de ingaande in Zijn °rust, rust hij ook van zijn °werken, net als °God van de eigen werken (SW)[Hebr. 4:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

"Blij de doden die vanaf nu in de Heer sterven!" kan alleen toegepast worden op deze bijzondere crisis. De reden is duidelijk. Niemand kan, tenzij speciaal door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker beschermd, trouw aan Hem blijven wanneer zij niet kunnen kopen of verkopen, of enig omgang hebben met hun medemensen, tenzij zij het embleem van het wilde beest hebben. Het zal een zeker dood betekenen als men het aionisch evangeliegoede bericht ontvangt en de Schepper aanbidt.


14 En ik nam waar, en neem waar, een witte wolk en op de wolk Iemand zittend, lijkend op een zoon van een mens, op Zijn hoofd een gouden lauwerkrans hebbend en in Zijn °hand een scherpe sikkel. Zie! Hij komt met de wolken en ieder oog zal Hem zien, ook die Hem staken en al de stammen van het land zullen over Hem rouwen. Ja! Amen! (SW)[Openb. 1:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

DE OOGST

De Ene als een zoon van de mensheid is, zeer waarschijnlijk, ChristusGezalfde Zelf, en daarom verwijzen de woorden "zoon van de mensheid" niet rechtstreeks naar Hem, maar indirect. De oogst is het gevolg van het aionische evangeliegoede bericht. De dolik is in bundels verzameld; nu wordt de tarwe binnen gehaald in Zijn schuur (Matt. 13:30). Dit deel van de Tempelsectie is gebaseerd op het verbond met Israėlstrijder van God, en eindigt daarom in het zegenen van Zijn volk en de vernietiging van hun vijanden. Dit wordt bereikt in de oogst en de wijnoogst.


15 En een andere boodschapper kwam uit vanuit de tempel, schreeuwend met grote stem tot Die op de wolk zit: "Zend Uw °sikkel en oogst, want het uur om te oogsten kwam, opdat de oogst van de aarde wordt gedroogd*." 13 Zendt de sikkel, want de oogst is rijp! Komt, treedt, want de wijnpers is vol, de wijnvaten lopen over, want hun kwaad is veel. (SW)[Joėl 3:13]
16 En Die op de wolk zit werpt* Zijn °sikkel op de aarde en de aarde wordt geoogst*.
17 En een andere boodschapper kwam vanuit de tempel die in de hemel is; ook hij heeft een scherpe sikkel.
18 En een andere boodschapper kwam uit vanuit het altaar, die de autoriteit heeft over het vuur. En hij roept* luid, met grote stem tot die de scherpe °sikkel heeft, zeggend: "Zend jouw °scherpe °sikkel en pluk de druiventrossen van de wijnstok van de aarde, want haar °druiven zijn* rijp."
19 En de boodschapper werpt* zijn °sikkel tot in de aarde en hij plukt* de wijnstok van de aarde en werpt* ze in de grote perskuip van de woede van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 3 Ik trad Zelf de wijnpers en van de volken was er niemand met Mij. En Ik trad hen in Mijn boosheid en Ik vertrad hen in Mijn woede en hun levensbloed spatte op Mijn kledingstukken, en al Mijn kleding bezoedelde Ik. (SW)[Jes. 63:3]
20 En de perskuip werd getreden, buiten de stad, en er kwam bloed vanuit de perskuip tot op de bitten van de paarden, duizend-zes-honderd stadiën ver. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

DE TEMPELSECTIE - OOGST – WIJNOOGST

DE WIJNOOGST

Een stadie was 600 Griekse voet, 625 Romekrachtinse voet, of 125 passen, of een achtste van een Romekrachtinse mijl. Dit is ongeveer 606 en ¾ Engelse voet (ongeveer 185 meter). De renbaan van Olympia had deze lengte. Uit deze standaard lengte werd het de gebruikelijke naam voor een renbaan (1Kor. 9:24).

Vanaf Harmageddonberg van Megiddo doorheen de vallei van Jehosafat (Joėl 3:1,2, 9-16) naar Bozrah (Jes. 34:6-8; 63: 1-6) is een lijn van ongeveer deze lengte. Het wordt vergeleken met een enorme trog voor het treden van druiven, zoals die in vrijwel iedere wijngaard in Palestina te vinden was. De druiven werden er in geworpen en met de voeten getreden, en het sap liep weg in het vat er beneden.

Er wordt opnieuw naar de wijnoogst verwezen in het volgende deel, wanneer de Ruiter op het witte paard de wijntrog van de woedende verontwaardiging van de Almachtige Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker treedt (19:15). Joėl schijnt veel details van deze scene in te vullen (Joėl 3:6,16). Na een proclamatie die de naties uitnodigt om te strijden in de vallei van Jehosafat, gaat het verslag verder:

"Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden;
komt aan, daalt henen af, want de pers is vol,
en de perskuipen lopen over;
want hunlieder verontwaardiging is groot.
Menigten, menigten in het dal van de beslissingen;
want de dag des HEEREN is nabij, in het dal van de beslissingen."
(Joėl 3:13,14;SW)

Het wordt het dal van de beslissingen genoemd, want hier wordt het geschil tussen JAHWEH en de naties uiteindelijk beslist.

Vergelijk ook Sef. 3:8; Jes. 34:1,8.


Terug naar de index.
Naar Openbaring 15
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.