Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 16

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik hoor* een grote stem vanuit de hemel, zeggend tot de zeven boodschappers: "Gaat heen en giet de zeven schalen van de woede van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker uit op de aarde." 6 Een geluid van tumult komt vanaf de stad, een geluid uit de tempel, een geluid van JAHWEH Die vergelding terugbetaalt aan Zijn vijanden. (SW)[Jes. 66:6] - 24 Giet over hen Uw verontwaardiging uit en laat de hitte van Uw boosheid hen inhalen. (SW)[Psalm 69:24]
2 En de eerste kwam weg en hij goot* zijn °schaal uit op de aarde. En een kwade en boosaardige zwerende wond kwam* op de mensen die het merkteken van het wilde dier hebben en die zijn °afbeelding aanbidden. 10 En zij nemen ongebluste kalk van de kalkoven en zij staan voor het gezicht van Farao. En Mozes sprenkelt het naar de hemelen en het wordt als tot steenpuisten, uitbottende puisten in de mens en in het beest. (SW)[Ex. 9:10] - en dat niemand in staat zal zijn te kopen of te verkopen als men niet het teken heeft van de naam van het wilde dier of van het getal van zijn °naam (SW)[Openb. 13:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Vergelijk Exo 9:8-11; Job 2:7; Deut 28:27.


3 En de tweede goot* zijn °schaal uit in de zee en zij werd* bloed, als van een dode. En alle levende ziel die in de zee is stierf. 44 En Hij keerde hun waterwegen om tot bloed en zij dronken helemaal niet van hun stromen. (SW)[Psalm 78:44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Dit komt nauw overeen met de tweede trompet (8:8). Die was beperkt tot een derde en had gevolg voor de schepen. Het bloed is hier "als van een dode man".


4 En de derde goot* zijn °schaal uit in de rivieren en de bronnen van de wateren, en het water werd bloed. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De derde trompet raakt een derde van de rivieren en bronnen aan op dezelfde wijze als de derde schaal. De eerste plaag van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) (Exo. 7:17-21) is een beperkt voorbeeld van dit oordeel.


5 En ik hoor* de boodschapper van de wateren zeggen: "U bent rechtvaardig, Die is en Die was, de Rechtschapene, dat U deze dingen oordeelt*, 4 De onberispelijke Rots is Zijn verrichting, want al Zijn wegen zijn oordeel. Hij is de El van trouw en er is geen onrechtvaardigheid, rechtvaardig en recht is Hij. (SW)[Deut. 32:4] - En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! (SV)[Ex. 3:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

"De boodschapper van de wateren" geeft ons een blik in het goddelijk beheer. De verschillende afdelingen van de natuur schijnen onder de leiding en controle van speciale beheerders te staan, die verantwoordelijk zijn voor hun werking. De boodschapper van de wateren stemt met deze beproeving in omdat het bloed van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers getuigen, die zij gedood hadden, zulk een vergelding vereiste. Dit wordt nagesproken door een stem vanuit het altaar, waar de zielen van de martelaren wachten op juist deze actie (6:9). Zij roepen om wraak over hun vijanden. Dit is juist, op z’n plaats, maar moet niet geïmporteerd worden in de huidige bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade. Onze enige toevlucht is het ophopen van vurige kolen op de hoofden van onze vijanden door kwaad terug te betalen met goed (Rom. 12:20).


6 want zij goten* het bloed van heiligen en van profeten uit en U geeft* aan hen bloed om te drinken, wat zij namelijk waardig zijn!" 3 Zij goten hun bloed uit als water, rondom Jeruzalem, en er is niemand die begraaft. (SW)[Psalm 79:3] - 26 En Ik doe die jou tiranniseren hun eigen vlees eten en zij zullen dronken worden van hun bloed als van de nieuwe wijn. Dan weet alle vlees dat Ik JAHWEH ben, jouw Redder, en jouw schuld inlossende Verwant, de Stoere van Jakob. (SW)[Jes. 49:26]
7 En ik hoor* vanuit het altaar zeggen: "Ja, Heer, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige, waarachtig en rechtvaardig zijn Uw °beoordelingen." 8 "Ik ben de Alfa en de Omega" zegt de Heer °God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. (SW)[Openb. 1:8] - 9 De vrees van JAHWEH is rein, staand tot de toekomst. De verordeningen van JAHWEH zijn waarheid, ze zijn volkomen rechtvaardig, (SW)[Psalm 19:9]
8 En de vierde boodschapper goot* zijn °schaal uit op de zon en aan hem werd gegeven de mensen met vuur te verschroeien*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De vierde schaal tast, net als de vierde trompet (8:12), de zon aan, maar op een tegengestelde manier. Toen werd een derde van de zon en de maan en de sterren afgedekt. Nu wordt de hitte van de zon sterk vergroot. Dit is een van de tekenen in de zon die door onze Heer werden voorzegd (Luk. 21:25). Dit is de dag die brandt als een oven (Mal. 4:1) en de bewoners worden verbrand (Jes. 24:6; 42:25). En toch gehoorzamen ze het evangeliegoede bericht niet en bekeren zij zich niet (14:7).


9 En de mensen worden verschroeid* met grote hitte en zij lasteren de naam van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die de autoriteit heeft over deze °rampen; en zij bezinnen* zich niet om aan Hem heerlijkheid te geven*. En de rest van de mensen, die niet gedood waren in deze °slagen, zij bekeren zich nog niet van de werken van hun °handen, zodat zij niet de demonen en de afgoden zullen aanbidden, de gouden en de zilveren en de koperen en de houten, die niet in staat zijn waar te nemen, noch te horen, noch te wandelen. 21 En zij bekeren zich niet van hun moorden, noch van hun °drugs, noch van hun °prostitutie, noch van hun stelen. (SW)[Openb. 9:20,21]
10 En de vijfde goot* zijn °schaal uit op de troon van het wilde dier en zijn °koninkrijk werd duister gemaakt; en zij knaagden hun °tongen vanwegeeig. vanuit de ellende. 21 En JAHWEH zegt tot Mozes: "Strek jouw hand uit naar de hemelen en er is duisternis over het land van Egypte. En de duisternis doet rondtasten." (SW)[Ex. 10:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Deze beproeving komt overeen met de drie dagen van de plaag van duisternis in Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) (Exo. 10:21-23). Onze Heer voorzegde een totaal wegtrekken van het licht van de zon en de maan (Mar. 13.24). Joël zegt dat de zon in duisternis veranderd zal worden (Joël 2:31; Hand. 2:20). Onder de vijfde trompet worden de zon en lucht verduisterd door de rook uit de bron van de afgrond (9:2).


11 En zij lasteren* de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de hemel vanwegeeig. vanuit hun ellenden en vanwegeeig. vanuit hun zwerende wonden, en zij bezinnen* zich niet van hun °werken.
12 En de zesde goot* zijn °schaal uit op de grote °rivier, de Eufraatde goede en overvloedige rivier / vruchtbaarheid. En het water daarvan wordt gedroogd*, opdat de weg van de koningen gereed gemaakt zal worden, die vanaf de opkomst van de zon. 15 En JAHWEH doemt de tong van de zee van Egypte en Hij wuift Zijn hand over de rivier met de hevigheid van Zijn wind. En Hij slaat ze in zeven wadi's en men betreedt ze met sandalen. (SW)[Jes. 11:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Met het oog op de gegeven aanleiding moet het opdrogen van de Eufraat een letterlijke gebeurtenis zijn. Alleen zo kan het enig effect hebben op de mobilisering van de oostelijke legers. Het is altijd het beste letterlijk te interpreteren, tenzij dat onmogelijk is. Er is hier niets dat tegen het feit in gaat.


13 En ik nam drie onreine geesten waar, alsof kikkers, komend vanuit de mond van de draak en vanuit de mond van het wilde dier en vanuit de mond van de pseudo-profeet,
14 want zij zijn geesten van demonen, tekenen doende welke uitgaan naar de koningen van de hele bewoonde wereld, om hen te verzamelen tot in de oorlog van de grote °dag van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige.
15 "Neem waar, Ik kom als een dief! Gelukkig die waakt en zijn °bovenkleding bewaart, opdat hij niet naakt zal wandelen en zij zijn °onfatsoenlijkheid zullen bekijken." Herinner je dan hoe je verkreeg en je hoort, en bewaar het en bekeer je. Indien je niet zou waken, zal Ik komen als een dief, en jij zal niet weten op welk uur Ik over jou zal komen. (SW)[Openb. 3:3] - Ik adviseer jou van Mij goud te kopen, gezuiverd door °vuur, opdat jij rijk zou zijn en witte klederen zal hebben, opdat jij gekleed zal zijn, en niet de schaamte van jouw naaktheid bekend gemaakt zal worden, en ogenzalf om jouw ogen te zalven, zodat jij zal waarnemen. (SW)[Openb.3:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

DE TEMPELSECTIE – HARMAGEDDON

De beste tekst leest: "Ik ben komende". De verwijzing schijnt te zijn naar de wachters in de tempel in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, met het oog op het grote leger dat er tegen optrekt. De inspecteur van de wacht was verplicht de mantel weg te nemen van hem die een dutje deed. ChristusGezalfde komt voor ons niet als een dief (1Thess. 5:4). Hij komt met een roep (1Thess. 4:16).


16 En zij verzamelden hen tot in de plaats die in het Hebreeuws Harmageddonberg van Megiddo wordt genoemd. 19 Koningen kwamen; zij vochten. Toen vochten de koningen van Kanaän in Taänach, bij de wateren van Megiddo. Zij namen geen winst van zilver. (SW)[Richt. 5:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Har Mageddon, het bergdistrict van Megiddo, ziet uit over de grote vlakte van Esdraelon, ongeveer 40 mijl ten noorden van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Hier versloeg Barakbliksemflits de Kanaänplaats van riet - purper (-land)ieten (Richt. 5:19), Gideon (boom-)veller de Midiantwistieten, en de Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn)naren JosiaJAH steunth (2Kon. 23:29). Er zal geen slag van Armageddon zijn. Het is de plaats waar de legers van de aarde zullen verzamelen voor de strijd met de Ruiter op het witte paard (19:19). Het front zal lopen van Esdraelon naar Bozrah, een afstand van ongeveer 184 mijlen. De strijd die volgt wordt later beschreven (19:11-21), wanneer de Ruiter op het witte paard Zijn hemelse leger mobiliseert en met hen vecht met het zwaard dat uitgaat uit Zijn mond. Naar deze strijd wordt ook verwezen in de Wijnoogst (14:17-20), waar de frontlijn wordt vergeleken met een lange wijntrog en het bloed met het sap van druiven.


17 En de zevende boodschapper goot* zijn °schaal uit op de lucht en er kwam een grote stem uit vanuit de tempel van °GodGrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zeggend: "Het is gebeurd."
18 En er kwamen bliksemflitsen en stemmen en donderslagen en er gebeurde een grote aardbeving, zoals die niet gebeurde vanaf dat mensen op de aarde waren; van zulke proporties, zó groot was de aardbeving. En vanuit de troon gaan bliksems uit en stemmen en donders, en zeven toortsen brandend van vuur voor de troon, dezen zijn de zeven geesten van °God (SW)[Openb. 4:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Houdt dit niet in dat er inderdaad zulke seismische verstoringen zijn geweest voordat de mensheid op aarde kwam, zo de feiten van de geologie bevestigend? En bewijst niet de opbouw van het oppervlak van de aarde de mogelijkheid van zulke omhoogpersingen? Er zijn tijdens het verblijf van de mensheid gewelddadige aardbevingen geweest, maar deze zal veel vernietigender en vreselijker zijn dan welke dan ook in de ervaring van het ras tot op heden.


19 En de grote °stad werd verdeeld tot in drie delen en de steden van de natiën vielen*. En het grote Babylonwirwar wordt in het zicht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker herinnerd*, om aan haar de drinkbeker van de wijn van de woede van Zijn °boosheid te geven*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Dit is het hoogtepunt van alle hoogtepunten in deze rol. Het beëindigt de zevende schaal, die de zevende trompet beëindigt, die het zevende zegel beëindigt. De grote aardbeving vernietigt alle steden van de aarde, behalve Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Dat wordt in drie delen verdeeld. De verwoesting van Babylonwirwar wordt gedetailleerd beschreven in de volgende hoofdstukken.


20 En elk eiland vluchtte en bergen werden niet gevonden.
21 En grote hagel, als een talentEen gewicht tussen 26 en 36 kilo. zwaar, daalt neer vanuit de hemel op de mensen en de mensen lasteren* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vanwegeeig. vanuit de ramp van de hagel, want haar °ramp is groot, enorm! 24 En er komt hagel, en vuur pakt zichzelf vast in het midden van de hagel, uitermate zwaar, zoals het niet was in heel het land van Egypte sinds het tot een natie werd. (SW)[Ex. 9:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Deze hagel is als een van de plagen van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) (Exo. 9:18-26). De stenen zullen elk meer dan vijftig pond wegen. Het gevolg van de aardbeving en de hagel zullen zijn als het ontploffen van een mijn beneden en als een bombardement van boven. Het zal vreselijk zijn.
Terug naar de index.
Naar Openbaring 17
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.