Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 17

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En één vanuit de zeven boodschappers, van die de zeven schalen hebben, kwam en hij sprak* met mij, zeggend: "Kom hier! Ik zal aan jou het oordeel tonen over de grote ontuchtige °vrouw, die zit op vele wateren, 9 En één vanuit de zeven boodschappers die de zeven schalen hebben die boordevol zijn van de zeven °laatste °rampen, kwam en hij sprak met mij, zeggend: "Kom hier! Ik zal aan jou de bruid tonen, de vrouw van het Lammetje." (SW)[Openb. 21:9] - 13 Die verblijft aan vele wateren, vele zijn jouw schatten. Jouw einde komt, de maat van jouw winst. (SW)[Jer. 51:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TEMPELSECTIE – DE IN PURPER GEKLEDE VROUW

De nu volgende hoofdstukken (17-19:5) zijn een gedetailleerde uitwerking van de aankondiging van Babylonwirwar’s val in zowel het eerste als tweede deel van de Tempelsectie (14:8; 16:19). We kennen het feit en de tijd; nu wordt ons de reden en omstandigheden verteld die er naar toe leiden.


2 met wie de koningen van de aarde ontucht plegen*. En die op de aarde wonen worden dronken gemaakt* vanuit de wijn van haar °ontucht." En een andere, tweede, boodschapper volgt, zeggend: Het valt, het valt, het grote °Babylon, dat alle naties te drinken heeft gegeven van de wijn van de furie van haar prostitutie! (SW)[Openb. 14:8]
3 En hij brengt* mij weg, in geest, tot in de woestijn en ik nam een vrouw waar, zittend op een scharlakenrood wild dier, boordevol zijnde van namen van lastering, hebbend zeven hoofden en tien horens. En ik kwam in de geest in de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een groot geluid, als van een trompet (SW)[Openb. 1:10] - En ik stond op het zand van de zee en ik nam een wild beest waar, oprijzend uit de zee, hebbende tien horens en zeven hoofden, en op zijn °horens tien diademen en op zijn °hoofden namen van godslastering (SW)[Openb. 13:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De valse vrouw staat in contrast met het trouwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (12:1). De echte vrouw is met hemelse praal bekleed, klaar om haar plaats in het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in te nemen. De valse is overdekt met aardse ornamenten en wordt ondersteund door het wilde beest (13:1), dat een samenvoeging is van alle valse religieuze krachten van de wereld, georganiseerd en energie gegeven door SatanTegenstander.

Het geheim bestaat uit het feit dat de ontrouwe vrouw – het afvallige Israëlstrijder van God – wereldsuprematie en zegen verkrijgt, geheel buiten JAHWEH of Zijn ChristusGezalfde om. Door hun eigen inspanningen hebben de Joden ongekende weelde bijeen gebracht. Wanneer hun kapitaal wordt gecombineerd, zullen ze in staat zijn iedere regering op aarde hun wil op te leggen. Hebzucht is afgoderij. Zij aanbidden weelde en heel de wereld is neergebogen voor hetzelfde altaar. De liefde voor geld leidt naar iedere andere vorm van kwaad. Het is een vruchtbare bron geweest voor ieder van de aardse kwalijke zaken.


4 En de vrouw was omhuld met purper en scharlaken en verguld met bewerkt goud en met kostbare stenen en met parels, een gouden drinkbeker in haar °hand hebbend, boordevol zijnde van gruwelen en de onreinheden van haar °ontucht en van de aarde. 16 zeggend: 'Wee, wee, de grote °stad, omhuld zijnde in batisten kleding en purper en scharlaken en verguld zijnde met bewerkt goud en met kostbare steen en met parel, (SW)[Openb. 18:16] - 7 Een gouden beker was Babel in de hand van JAHWEH, dat heel de aarde dronken maakt van haar wijn. De naties dronken, vanwege dit raaskallen de naties. (SW)[Jer. 51:7]
5 En op haar °voorhoofd is een naam geschreven: Geheim Babylonwirwar, het grote, de moeder van de ontuchtige vrouwen en van de gruwelen van de aarde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Babylonwirwar is de enige stad die in het verleden de hoofdstad is geweest van een wereldrijk. Hier had Nebukadnessar zijn hoofdstad. Medo-Perzië maakt het de hunne en Alexanderafweerder van mannen de Grote maakte het de zijne nadat hij de wereld had veroverd. Geen andere stad heeft de hele wereld geregeerd. Het bevel van Caesarkeizer Augustusverheven, dat de hele bewoonde aarde geregistreerd zou worden (Luk.2.1) was een onterecht verlangen, want het kon niet in Babylonwirwar zelf worden afgedwongen, want de Romekrachtinen konden het niet veroveren.

De huidige ekklesia wordt nergens "de Bruid van ChristusGezalfde" genoemd, daarom wordt huidige afval niet gepresenteerd onder het beeld van huwelijksontrouw


6 En ik neem* de vrouw waar, dronken zijnde van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van JezusJAH redt. En ik verwonder* mij, haar waarnemend, met grote verwondering! 2 want waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn °beoordelingen, want Hij oordeelt de grote ontuchtige °vrouw, die de aarde verderft in haar °ontucht, en Hij verschaft recht aan het bloed van Zijn °slaven vanuit haar °hand." (SW)[Openb. 19:2]
7 En de boodschapper zei tot mij: "Waarom verwonder* jij je? Ik zal tot jou het geheim van de vrouw uitspreken en van het wilde dier dat haar draagt, die de zeven hoofden en de tien horens heeft. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Babylonwirwar wordt bij haar opklimmen ondersteund door de verenigde religies van de aarde. Het is dan ook geen wonder dat JohannesJAH is genadig zich verbaast dat, terwijl Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen worden geslacht, de ontrouwe vrijwel de milleniale zegen kan verkrijgen!


8 Het wilde dier dat jij waarnam was en is niet en staat op het punt op te komen vanuit de afgrond en heen te gaan tot in ondergang. En die op de aarde wonen, van wie de namen niet geschreven zijn op de boekrol van het leven vanaf de neerwerping van de wereld, zullen zich verwonderen, het wilde dier bekijkend, dat het was en niet is en aanwezig zal zijn. En wanneer zij hun °getuigenis zullen beeindigen, zal het wilde beest, dat uit de afgrond opstijgt, met hen de strijd aanbinden en zal hen doden (SW)[Openb. 11:7] - 28 Zij zullen uitgewist worden uit de boekrol van het leven en het moet niet zo zijn dat zij geschreven worden bij de rechtvaardigen. (SW)[Psalm 69:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Dit is een noot over de tijd. Nadat het wilde beest door de draak is teruggeroepen uit de afgrond (13:1), ondersteunt het niet langer de vrouw.

DE TEMPELSECTIE – HET WILDE BEEST

Wanneer het wilde beest opduikt uit de zee is een van zijn hoofden alsof het doodgeslagen is (13:3). Dit, zo schijnt het, is het achtste hoofd, dat ook één van de zeven is. Deze koningen moeten letterlijk genomen worden, want zij leggen ons uit waar de hoofden voor staan.


9 Hier is het denken dat wijsheid heeft: de zeven hoofden zijn zeven bergen waarop ook de vrouw zit. Hier is de wijsheid: Die verstand heeft, laat hem het getal van het wilde beest berekenen, want het is het getal van een mens en zijn getal is zeshonderd zestig zes. (SW)[Openb. 13:18]
10 En ze zijn zeven koningen. °Vijf vallen*, °één is, de andere kwam nog niet, en wanneer ook maar hij zal komen is het voor hem bindend korte tijd te blijven*.
11 En het wilde dier dat was en niet is, het is ook zelf het achtste en het is vanuit de zeven en het gaat heen tot in ondergang.
12 En de tien horens die jij waarnam zijn tien koningen die hun koninkrijk nog niet in ontvangst namen, maar zij nemen één uur autoriteit in ontvangst als koningen, met het wilde dier. 24 En de tien horens. Van haar koninkrijk zullen tien koningen opstaan en een ander zal na hen opstaan en hij zal verschillend zijn van de oostelijken en hij zal drie koningen omlaag brengen. (SW)[Dan. 7:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

In Daniëlrechter is Gods visioen (7) had het westelijke beest tien horens, en daarom staan de tien horens voor de westelijke militaire machten van het Christendom. In een federatie van vele regeringen is het eenvoudig te zien hoe zij tijdelijk hun krachten overdragen aan het hoofd van de wereldliga. Wanneer de roep uitgaat voor een internationale macht om de rebellerende Joden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te doden, zal de federatie van het westen, en ook de koningen van het oosten, zich mobiliseren bij Armageddon. Daar zullen ze gedood worden door de Ruiter op het witte paard (19:19-21). Dit is hun einde. Maar vóór die tijd zullen ze gebruikt worden bij de vernietiging van Babylonwirwar.


13 Dezen hebben één mening en hun °macht en °autoriteit geven zij aan het wilde dier.
14 Dezen zullen oorlog voeren met het Lammetje en het Lammetje zal hen overwinnen, want Hij is Heer van heren en Koning van koningen, en die met Hem komen zijn geroepenen en uitgekozenen en getrouwen." 17 Hoe kan de dienaar van deze, mijn heer, met deze, mijn heer, spreken? En ik, vanaf nu staat er in mij geen energie en er blijft in mij geen adem over." (SW)[Dan. 10:17]
15 En hij zegt tot mij: "Deze °wateren die jij waarnam, waar de ontuchtige vrouw zit, zijn volken en scharen en natiën en talen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De Joden in Babylonwirwar zullen in hoofdzaak ondersteund worden door de grote massa’s in de westelijke naties. De enorme rente op de nationale schulden zal de mensen vrijwel slaven maken van hen aan wie de rente moet worden betaald. Wanneer bekend wordt dat het grootste deel van dit geld door de Joden in Babylonwirwar wordt gebruikt om in uiterste luxe te leven, zal het de haat van de volken en regeringen opwekken die onder een levenslange bijdrage staan, omdat er geen mogelijkheid is de hoofdsom terug te betalen. Deze haat zal leiden tot de unanieme mening dat Babylonwirwar verstrooid moet worden. Het wilde beest waarop Babylonwirwar rust, na door de draak te zijn bezeten, wordt hun onverzoenlijke vijand. Dit is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers middel voor het vernietigen van de afvalligen in Israëlstrijder van God.


16 En de tien horens die jij waarnam en het wilde dier, dezen zullen de ontuchtige vrouw haten en zij zullen haar verwoest maken en naakt en zij zullen haar °vlezen eten en zij zullen haar in vuur verbranden, 9 En wanneer een dochter van een man, een priester, zichzelf ontwijdt door ontucht te bedrijven, ontwijdt zij haar vader. In het vuur zal zij verbrand worden. (SW)[Lev. 21:9]
17 want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft* tot in hun °harten Zijn °mening te doen* en één mening te doen*, en hun °koninkrijk aan het wilde dier te geven*, totdat de woorden van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tot een einde gebracht zullen worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Door een vrijmoedige spraakfiguur wordt van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gezegd dat Hij een "mening" heeft. De tien horens prijzen zichzelf dat zij hun eigen mening vormen en die uitvoeren, terwijl ze in feite verplicht zijn, door het doel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, te denken en handelen zoals ze doen. De mens wordt bewogen door verborgen motieven. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker levert deze en de mens, zich alleen bewust van zijn eigen, zelfzuchtige doelen, bereikt Zijn doel. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wil dat Babylonwirwar verwoest wordt. Ze doen het graag voor hun eigen doel, niet voor Hem.


18 En de vrouw die jij waarnam is de grote °stad die een koninkrijk heeft over de koningen van de aarde." En de grote stad werd verdeeld in drie delen en de steden van de naties vielen. En het grote Babylon wordt voor Christus in herinnering gebracht, om haar de drinkbeker van de wijn van de furie van Zijn °verontwaardiging te geven. (SW)[Openb. 16:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

DE TEMPELSECTIE – DE VAL VAN BABYLON

De basiswet die ten grondslag ligt aan alle spraakfiguren pleit er bij ons voor van deze stad een letterlijk feit te maken. Niemand doet ons denken dat de vrouw letterlijk is, Zij moet figuurlijk zijn. De stad, echter, legt aan ons uit wat de vrouw voorstelt, en moet als een letterlijke stad genomen worden. Zo niet, dan is er geen einde aan de "verklaringen" die aangeboden kunnen worden, die op hun beurt werd verder uitgelegd kunnen worden.

De stad is Babylonwirwar, aan de Eufraat, die ter gelegener tijd herbouwd zal worden. Maar in plaats van een heidense stad te zijn, zoals in het verleden, zal het een Joodse stad worden, samengesteld uit de afvalligen van het Judalofïsme. Wanneer de Joden terugkeren naar Palestina, zullen velen de plaats ongepast vinden voor hun genialiteit om te kopen en verkopen, of voor de prachtige stad die zij voor zichzelf gepland hebben, dus vertrekken ze naar de vlakten van Sinear en bouwen Babylonwirwar, het tot het commerciële en financiële centrum van de wereld makend. Op dat moment zal de profetie over de efa (Zach 5:5-11) haar vervulling krijgen. De efa was een maat die gebruikt werd in de handel. Dit is een symbool van de Joden over de hele aarde, Zij zijn kooplieden. Een vrouw werd in de efa geworpen en snel naar het land Sinear gedragen, zoals Babylonwirwar werd genoemd. Daar zal ze zich vestigen en haar tol eisen van het verkeer tussen west en oost.


Terug naar de index.
Naar Openbaring 18
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.