Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 20

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik nam een boodschapper waar, neerdalend vanuit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond en in zijn °hand was een grote keten.
2 En hij vat de draak, de slang van de begintijd, die de duivelVerdachtmaker en SatanTegenstander is, en hij bindt* hem duizend jaren. En de grote °draak werd uitgeworpen, de oude °slang die °duivel en °Satan wordt genoemd, de misleidende de hele bewoonde aarde. Hij werd geworpen op de aarde en zijn °boodschappers werden met hem geworpen (SW)[Openb. 12:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

SatanTegenstander, Hebreeuws voor Tegenstander, is, zoals zijn naam aangeeft, de grote tegenstander van ChristusGezalfde. Hier worden hem al zijn verschillende benamingen gegeven, In Eden was hij te zien onder de vermomming van de slang (Gen. 3:1-5). In deze rol wordt hij gezien onder het beeld van een draak (12:3). Als de Tegenstander (gewoonlijk vertaald met "duivel" – 1Tim. 3:11; 2Tim. 3:3; Tit. 2:3) geeft hij zich uit voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zoals zijn pogingen om onze Heer te verleiden in de wildernis getuigen (Matt. 4:1-11; Luk. 4:2-13).


3 En hij werpt* hem tot in de afgrond en hij sluit* en hij verzegelt* die bovenop hem, opdat hij niet nog langer de natiën zou doen dwalen, totdat de duizend jaren tot een einde gebracht zouden worden. Na deze is het voor hem bindend een kleine tijd losgemaakt* te worden. Want indien °God niet de zondigende boodschappers spaart, maar hen in de duistere grotten van Tartarus werpt, hen overgeeft om vastgehouden te worden voor oordeel (SW)[2Petr. 2:4]
4 En ik nam tronen waar en zij gaan op hen zitten*. En aan hen werd oordeel gegeven. En de zielen van die met de bijl geëxecuteerd zijndenk aan onthoofding vanwege de getuigenverklaring van JezusJAH redt en vanwege het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en die het wilde dier noch de afbeelding er van aanbidden* en niet het merkteken op het voorhoofd en op hun °hand in ontvangst namen, zij leven* en zij zijn* koningen met °ChristusGezalfde, duizend jaren. 30 opdat jullie zullen eten en jullie zullen drinken aan Mijn °tafel in Mijn °koninkrijk. En jullie zullen zitten op tronen, de twaalf stammen van °Israël oordelend (SW)[Luc. 22:30] - En toen het het vijfde zegel opende, nam ik onder het altaar de zielen waar de gedoden vanwege het woord van °God en vanwege het getuigenis dat zij hadden (SW)[Openb. 6:9] - en dat niemand in staat zal zijn te kopen of te verkopen als men niet het teken heeft van de naam van het wilde beest of van het getal van zijn °naam (SW)[Openb. 13:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Oordelen verwijzen hier, zoals vaak, niet naar bestraffing, maar naar beloningen. Dit "oordeel" van de heiligen bestaat uit het elk de plaats in het koninkrijk geven die hij verdient. Het moet betreurd worden dat er geen goed Engels woord is voor oordeel, dat vraagt om zaken recht te zetten, of de actie nu gunstig of het tegendeel is. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker oordeelt Zijn heiligen – allen krijgen wat hen toekomt, of hun recht daarop nu gebaseerd is op hun eigen daden of op Zijn beloften.

Uit het gebruik van dit woord wordt het duidelijk dat zelfs de veroordeling van de ongelovige niet slechts een vertoon van doelloze woede is, maar zorgvuldig berekend om al het verkeerde van alle betrokkenen recht te trekken. De claims van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en ChristusGezalfde en van de zondaar zelf worden allemaal net zo gewetensvol overwogen als in het eerste oordeel in Eden (Gen. 3:14-19), waar de vervloeking van de grond werd gedaan ten behoeve van de mens.

TEMPELSECTIE – DE EERDERE OPSTANDING

Zij die de dood hebben geleden voor hun loyaliteit tijdens de grote vervolgingen van de eindtijd, worden speciaal betrokken bij de eerdere opstanding. Dit is de tijd waarvan Daniëlrechter is God sprak (7:22), wanneer "de heiligen het koninkrijk beveiligen". Dit is de opstanding van de rechtvaardigen (Luk. 14:14) en de opstanding ten leven (Joh. 5:29), in tegenstelling tot de opstanding ten oordeel (20:12). Maar zij die martelaar worden of die volharen tot het einde, zullen het toegevoegde voorrecht hebben om met Hem te heersen en zullen Zijn priesters zijn voor de duizend jaren. Hun beproevingen hebben een aionisch gewicht van heerlijkheid voor hen voortgebracht. Zij zullen inderdaad blij en heilig zijn.


5 (De overigen van de doden leven niet totdat de duizend jaren tot een einde gebracht zouden worden.) Dit is de eerste opstanding. Onmiddellijk kwam ik in de geest en zie, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand (SW)[Openb. 4:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De uitspraak dat "de rest van de doden leefden niet tot de duizend jaren voltooid zijn" werd in het beste manuscript weggelaten. Omdat dezelfde codex ook de stammen van Gadgeluk (7:5) en Simeongehoord (heeft JAH) (7:7) weglaat uit de 144.000, moet er niet te veel nadruk gelegd worden op zo’n weglating. Deze stammen moeten ingaan om het vereiste aantal (144.000) in dat manuscript te bereiken. Indien we de invoeging van de stammen aanvaarden, moeten we ook de invoeging van deze uitspraak aanvaarden, want het rust op hetzelfde bewijs. Het kan door een kopieerder gemakkelijk over het hoofd zijn gezien, want de voorafgaande zin eindigt met dezelfde woorden als deze doet – "de duizend jaren" (zie de Griekse tekst). Het is bij het kopiëren gemakkelijk over te stappen van de eerste "duizend jaren" naar de volgende, en zo de tussenliggende uitspraak weg te laten.


6 Gelukkig en heilig is die deel heeft aan de eerste °opstanding. Over dezen heeft de tweede dood geen autoriteit, maar zij zullen priesters van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn en van °ChristusGezalfde en zij zullen met Hem de duizend jaren koningen zijn. Wie een oor heeft, laat hem horen wat de geest zegt tot de ekklesias: Wie overwint zal niet beschadigd worden door de tweede °dood. (SW)[Openb. 2:11] - 6 En jullie zullen voor Mij zijn tot een koninkrijk van priesters en een heilige natie.' Deze zijn de woorden die jij zal spreken tot de zonen van Israël." (SW)[Ex. 19:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De duizend jaren begrenzen hun heersen als priesters. Als koningen heersen zij voor de aionen van de aionen (22:5) – een veel langere periode.


7 En wanneer ook maar de duizend jaren tot een einde gebracht zouden worden, zal de SatanTegenstander losgemaakt worden vanuit zijn °cel. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Het loslaten van SatanTegenstander vindt de mensheid terug als geheel verdorven na de duizend jaren van vrede. Ze staan zoals altijd klaar om de verleidingen van SatanTegenstander te volgen en tegen de ChristusGezalfde van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op te staan. Maar er wordt korte metten met hen gemaakt, want vuur daalt af van de hemel en verteert hen. Het aionische vuur was voorbereid voor de Tegenstander en zijn boodschappers. Nu ontvangt hij zijn doem.


8 En hij zal uitkomen om al de natiën in de vier hoeken van de aarde te doen dwalen*, om °Gogberg en °Magog?land van Gog - te boven gaan, bedekken te verzamelen tot in de oorlog. Hun °getal is als het zand van de zee. 2 En jij, zoon van de mens, zo zegt mijn Heer JAHWEH tot de grond van Israël, het einde komt op de vier vleugels van het land. (SW)[Eze. 7:2] - 2 Zoon van de mens, plaats jouw aangezicht tot Gog, van het land van Magog, hoofdvorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem, (SW)[Eze. 38:2] - want zij zijn geesten van demonen, tekenen doende naar de koningen van de hele bewoonde aarde, hen samenbrengend voor de veldslag van de grote °dag van °God, de Almachtige. (SW)[Openb. 16:14]
9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde en zij omsingelen* de legerplaats van de heiligen en de geliefde °stad. En vuur daalde neer vanaf °GodGrieks: Theos - Onderschikker of Plaatser , vanuit de hemel, en het at hen op. drinkt hij ook van de furie van °God, onverdund gemengd in de drinkbeker van Zijn °verontwaardiging en hij zal gekweld worden in vuur en zwavel, voor de ogen van heilige boodschappers en voor de ogen van het Lammetje. (SW)[Openb. 14:10]
10 En de duivelVerdachtmaker, die hen doet dwalen, werd geworpen tot in het meer van het vuur en van zwavel, waar ook het wilde dier en de pseudo-profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gekweld worden tot in de aionen van de aionen. En het wilde beest wordt gearresteerd en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen doet, waarmee hij hen misleidt die het teken van het wilde beest krijgen en het beeld van hem aanbidden. De twee werden levend geworpen in het meer van het vuur, het brandende met zwavel. (SW)[Openb. 19:20] - 24 En JAHWEH doet zwavel en vuur regenen over Sodom en Gomorra, zwavel en vuur van JAHWEH vanaf de hemelen. (SW)[Gen. 19:24]
11 En ik nam een grote witte troon waar en Die daar op zit, vanaf Wiens gezicht de aarde en de hemel vluchtten. En voor hen werd geen plaats gevonden. 3 De zee zag het en vluchtte, de Jordaan keerde zich om, achterwaarts. ... 7 Hebt barensweeën, aarde, voor het aangezicht van de Heer, voor het aangezicht van de Eloah van Jakob, (SW)[Psalm 114:3,7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Het Grote Witte Troon oordeel heeft geen plaats voor hen die van ChristusGezalfde zijn, want zij zijn allen levend gemaakt en hebben al meer dan een millennium genoten van aionisch leven.


12 En ik nam de doden waar, de groten en de kleinen, staande in het zicht van de troon. En boekrollen werden geopend. En een andere boekrol werd geopend, welke is van het leven, en de doden werden geoordeeld vanuit de dingen die geschreven zijn in de boekrollen, overeenkomstig hun °werken. 9 Ik was aan het waarnemen, totdat tronen werden gesitueerd en de Verplaatser van Dagen zat. Zijn kleding was bleek als sneeuw en het haar van Zijn hoofd was als smetteloze wol, Zijn troon was opflakkeringen van een vlam, zijn rollende wielen een laaiende vlam. 10 Er was een stroom van een vlam aan de voorkant gingen voor Hem uit en duizenden van duizenden verrichtten dienst voor Hem. En tienduizend van tienduizenden stonden voor Hem op. De berechting was gezeten en boekrollen werden geopend. (SW)[Dan. 7:9,10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

DE TEMPELSECTIE – JERUZALEM

Dit is niet een "algemeen" oordeel, ook al komt het er dichter bij dan enig ander. Alleen de doden verschijnen voor deze troon. Zij die van ChristusGezalfde zijn zullen levend gemaakt zijn bij Zijn komst, meer dan duizend jaren eerder (1Kor. 15:23). Zij die van Hem zijn zullen niet sterven tijdens de duizend jaren, noch kunnen zij door de tweede dood beschadigd worden. Daarom verschijnen alleen zij die niet in ChristusGezalfde geloofd hebben in dit oordeel. Zij zullen allen hun verdiende loon krijgen, overeenkomend met hun daden, tijdens de periode tussen hun opwekking en de tweede dood. Daarom worden zij veroordeeld, want allen komen niet toe aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers standaard. Ze worden niet levend gemaakt, zoals de heiligen dat werden door een betere opstanding, en daarom sterven ze weer.


13 En de zee geeft* de doden die in haar zijn. En de Dood en het dodenrijkGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden geven* de doden die in hen zijn en zij werden ieder geoordeeldZie commentaar 2 * naar hun °werken. En haar °kinderen zal Ik doden met de dood en al de ekklesias zullen weten dat Ik de nieren en harten doorzoekende ben. En Ik zal ieder van jullie geven naar jullie °werken (SW)[Openb. 2:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Zo wordt alle kwaad afgescheiden in de poel des vuurs, waar SatanTegenstander en het wilde beest en de valse profeet al zijn (20:10). "Dit is de tweede dood" definieert de poel des vuurs. Zij die opgewekt zijn uit de dood keren terug naar dezelfde toestand in de tweede dood. De enige immuniteit tegen veroordeling ligt in het hebben van een plaats in het boek des levens.

[Commentaar 2]
Commentaar door Wim Janse

13

Hier is een conflict tussen de CPC grondtekst, die hier "veroordeeld" heeft, en twee andere grondteksten, de Nestle/Aland tekst en Scrivener's Textus Receptus van 1894, die beide "geoordeeld" hebben. Omdat de twee laatste teksten overeenstemmen is hier gekozen voor "geoordeeld."


14 En de Dood en het dodenrijkGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden werden in het meer van het vuur geworpen*; dit is de tweede °dood: het meer van het vuur. De laatste vijand wordt afgeschaft: de dood (SW)[1Kor. 15:26] - En zij overwinnen hem vanwege het bloed van het Lammetje en vanwege het woord van hun °getuigenis, en zij hebben hun °ziel niet lief, tot de dood toe. (SW)[Openb. 12:11]
15 En indien iemand niet werd gevonden, geschreven zijnde in het boek van het leven, werd hij tot in het meer van het vuur geworpen. De overwinnende zal zo gekleed zijn in witte klederen en Ik zal zijn °naam niet uitwissen uit het boek van het leven en Ik zal zijn °naam belijden voor de ogen van Mijn °Vader en voor de ogen van Zijn °boodschappers (SW)[Openb. 3:5 ] - En het wilde beest wordt gearresteerd en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen doet, waarmee hij hen misleidt die het teken van het wilde beest krijgen en het beeld van hem aanbidden. De twee werden levend geworpen in het meer van het vuur, het brandende met zwavel (SW)[Openb. 19:20]Terug naar de index.
Naar Openbaring 21
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.