Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Na deze dingen nam ik waar en neem waar, een deur, geopend zijnde in de hemel! En neem waar: de eerste °stem die ik hoor* is als van een bazuin, sprekend met mij, zeggend: "Kom omhoog naar hier en Ik zal jou de dingen tonen die na deze dingen moeten gebeuren." En ik kwam in de geest in de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een groot geluid, als van een trompet, (SW)[Openb. 1:10] - 20 En JAHWEH daalt af op de berg van Sinaï, op de top van de berg. En JAHWEH roept Mozes naar de top van de berg. En Mozes gaat op. (SW)[Ex. 19:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TROON SECTIE

ChristusGezalfde als Koning

Dit deel houdt zich bezig met de vestiging van het Koninkrijk van ChristusGezalfde en Zijn heiligen (Dan. 7:14; :18) over de hele aarde, aangezien de Tempel Sectie (11:19; 20:15) alle tegenstand tegen de aanbidding van JAHWEH en het priesterschap van Israëlstrijder van God afbreekt. Er zijn drie onderscheiden afdelingen in dit deel: de Zegels, de Trompetten en de Donders. Elk van deze wordt vooraf gegaan door een voorbereidend visioen: de Zegels door de Troon, de Rol en het Lammetje, de Trompetten door de 144.000 en de grote menigte, de Donders door de Boodschapper en de geopende rol.

Aan de "openingen" van deze profetie zou nauwkeurig aandacht gegeven moeten worden. Ze zijn als het rijzende gordijn dat de volgende acte onthult in deze grote tragedie. Er zijn vier paren "openingen", die elk samen bestudeerd zouden moeten worden. Ze zijn als volgt:

Hemel – een deur (41) voorzienende oordelen.
Hemel – (19:11) openbare oordelen
De aarde – een bron (9:2) De verschrikkelijk cavalerie.
De mond van de aarde – (12:16) Verzwelgt de vloed
De rollen – zeven zegels ( (5:2-5, 9, 6:1, 3, 5, 7, 9, 12, 8:1)
De rollen – (20:12) Individueel oordeel
De tempel – de tempel (11:19) Ark, verbond.
Tent van getuigenis – (15:5) Wet openbaar gemaakt.


2 En onmiddellijk kwam ik in geest en neem waar, een troon wordt gesteld in de hemel en op de troon zit Iemand. 9 De vooraanstaanden van de volken worden verzameld met het volk van de Elohim van Abraham, want voor Elohim zijn de schilden van de aarde. Hij is uitermate verheven. (SW)[Psalm 47:9]
3 En Die zit lijkt in mijn aanschouwing op een steen, op diamant en op sardius, en een regenboog was rondom de troon, evenzo in mijn aanschouwing op smaragdgroen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De regenboog verzekert ons dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zich Zijn verbond met ieder levend wezen zal herinneren (Gen. 9:9,17). Er zal geen andere zondvloed zijn. Deze dagen zullen in vele anderen opzichten zijn als de dagen van Noachrust (Matt. 14:37; Luk. 17:26).


4 En rondom de troon waren vierentwintig tronen en op de tronen vierentwintig oudsten, zittend, omhuld zijnde in witte bovenkleding en op hun hoofden gouden lauwerkransen. 23 En de maneschijn zal te schande gemaakt worden en de zonneschijn staat beschaamd, want JAHWEH van legermachten regeert op de berg Sion. En in Jeruzalem en tegenover Zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. (SW)[Jes. 24:23] - De overwinnende zal zo gekleed zijn in witte klederen en Ik zal zijn °naam niet uitwissen uit het boek van het leven en Ik zal zijn °naam belijden voor de ogen van Mijn °Vader en voor de ogen van Zijn °boodschappers. (SW)[Openb. 3:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Oudste, of presbyter, is een titel van eer en respect in die eerder gezag inhoudt dan gevorderde leeftijd, zoals in ons "ouderling". Deze oudsten volgen de levende schepselen in het aanbidden van de Schepper (4:10). Een oudste verzekert JohannesJAH is genadig dat de Leeuw de zegels zal verbreken (5:5) en wanneer Hij de rol neemt dan vieren ze dat (5:8,11). Zij vallen neer en aanbidden in eenheid met heel de schepping (5:14). Ze echoën de aanbidding van de grote massa (7.11) en een van hen vertelt JohannesJAH is genadig wie ze zijn (7:14).


5 En vanuit de troon gaan bliksemflitsen uit en stemmen en donderslagen en zeven fakkels, brandend van vuur, zijn in het zicht van de troon; dezen zijn de zeven geesten van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 13 En de gelijkenis van de levende wezens was als verschijningen van gloeiend houtskool van vuur, als de verschijning van fakkels; zij wandelden tussen de levende wezens. En de helderheid hoorde bij het vuur en vanaf het vuur ging een bliksemflits uit. (SW)[Eze. 1:13] - 2 En hij zei tot mij: Wat zie je? En ik zei: Ik zie, en aanschouw!, een lampenstandaard, alles van haar is goud en een bolletje op haar top, en er zijn zeven lampen op haar. Op haar zijn er zeven. En zeven toevoerbuizen gaan naar de lampen die op haar top zijn. (SW)[Zach. 4:2] - Johannes aan de zeven ekklesias, die in °Asia. Genade aan jullie en vrede van Die is en Die was en Die komt, en van de zeven geesten die voor Zijn °troon zijn (SW)[Openb. 1:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

TROON SECTIE – DE ROL

Bij de zevende trompet vallen ze en aanbidden; de teneur van hun woorden laat zien dat zij niet inbegrepen zijn bij Zijn slaven, de profeten of de heiligen (11:16). Zij horen het lied van de 144.000 (14:3) en voegen zich bij de hallelujahs bij de vernietiging van Babylonwirwar (19:4). Davidgeliefde vormde de vierentwintig diensten van het priesterdom naar hun voorbeeld (1Kron. 24:3,5; Hebr. 8:5, 9:23). Zij leiden de aanbidding in de hemel en combineren de ambten van profeet, priester en koning, want zij zitten op tronen, presenteren de aanbidding van anderen, en spreken namens Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Hun "kronen", echter, zijn niet koninklijk, maar overwinningskransen.


6 En in het zicht van de troon is als een glazen zee, lijkend op kristal, en in het midden van de troon en rondom de troon zijn vier dieren, boordevol zijnde van ogen, van voren en van achteren. 2 En ik nam iets waar als een glazen zee, vermengd zijnde met vuur. En die overwinnen over het wilde dier en over zijn °afbeelding en vanuit het getal van zijn °naam, staande op de glazen °zee, hebben harpen van de Heer God. (SW)[Openb. 15:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De troondienaren van de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerdelijke Majesteit verschillen naar de aard en titel die Hij aanneemt. JAHWEH wordt bedient door de Levenden of Cherubs. Zij zijn intens bezield en zijn opgenomen in de troon zelf. Heel de schepping wordt bij deze verheven zitting vertegenwoordigd. De hoofden van de hemelse menigten zitten op tronen. De boodschappers zijn er bij. Dit zijn allemaal hemelse geestwezens. Het gebied van de aarde wordt vertegenwoordigd door de hoofden van het dierenrijk, inclusief de mensheid. Deze zijn de onderverdelingen van de schepping (Gen. 1), uitgezonderd de vissen en de kruipende wezens. Alleen met deze vestigde Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zijn verbond na de vloed (Gen. 9:9,10). Zij zijn levende zielen, en niet zozeer geesten. Zij komen overeen met het toneel rondom hen. Wanneer we voor het eerst de cherubs zien, de weg bewakend naar de boom des levens (want deze boom was een bron van het leven dat zij vertegenwoordigden), en wordt er niets gezegd over vleugels (Gen. 3:24). Wanneer ze deel uitmaken van het verzoendeksel, schijnen ze twee vleugels gehad te hebben (Exo. 25:20). Toen Ezechiël ze zag hadden ze vier vleugels (Eze. 1:6). Hier hebben ze elk zes vleugels. Ezechiël vertelt dat ze er uit zagen als levende vurige kolen. Hier zijn ze vol met ogen. Ezechiël noemt ze bij dezelfde naam die ze hier krijgen, wanneer hij zegt: "Dit is het dier, dat ik zag onder den Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Israëlstrijder van Gods bij de rivier Chebar; en ik bemerkte, dat het cherubs waren" (Eze. 10:20;SV). Volgens deze passage schijnen ze niet beperkt te zijn tot een vaste lichamelijke uiting, maar komen overeen met hun geestelijke activiteit en omgeving. Jesajaheil is JAH noemt ze Serafim of Brandenden in verband met de titel Adonai.


7 En het eerste °dier lijkt op een leeuw en het tweede dier lijkt op een kalf en het derde dier heeft het gezicht als lijkend op een mens, en het vierde dier lijkt op een vliegende gier.
8 En de vier dieren, één ieder van hen respectievelijk zes vleugels hebbend, rondom en van binnen zijn zij boordevol van ogen. En zij hebben geen rust, dag noch nacht, zeggend: "Heilig, heilig, heilig, Heer, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt." 2 Serafs staan boven Hem met zes vleugels, zes vleugels voor één. Met twee bedekten zij hun aangezicht en met twee bedekten zij hun voeten en met twee vlogen zij. 3 En deze riep naar deze en hij zei: Heilig, heilig, heilig is JAHWEH van legermachten, de volheid van heel de aarde is Zijn heerlijkheid. (SW)[Jes. 6:2,3] - 4 Wie bewerkt en doet dit? Die de generaties roept vanaf het begin? Ik, JAHWEH, de Eerste, en met de laatsten ben Ik. (SW)[Jes. 41:4]
9 En wanneer ook maar de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging zouden geven aan Die zit op de troon, aan de Levende tot in de aionen van de aionen, (amen!) 34 "En aan het eind van de dagen tilde ik, Nebukadnessar, mijn oog op naar de hemelen en mijn kennis keerde terug op mij. En ik zegende de Allerhoogste en aan de Levende van de aion prees en eerde ik, want Zijn rechtsmacht is een rechtsmacht van de aion en Zijn koninkrijk is bij generatie na generatie. (SW)[Dan. 4:34]
10 zullen de vierentwintig oudsten vallen in het zicht van Die zit op de troon en zij zullen de Levende aanbidden tot in de aionen van de aionen, amen! En zij werpen hun °lauwerkransen in het zicht van de troon, zeggend: 5 En Die zit op de troon zei: "Neem waar, Ik maak alles nieuw!" En Hij zegt: "Schrijf, want deze °woorden zijn betrouwbaar en waarachtig." (SW)[Openb. 21:5]
11 "Waardig bent U Heer, onze °Heer en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, om de heerlijkheid en de eer en de macht in ontvangst te nemen, want U schept* alle dingen en vanwege Uw °wil waren zij en worden zij geschapen*." 12 zeggend met een grote stem: "Waardig is het afgeslachte °Lammetje om de macht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en zegen in ontvangst te nemen." (SW)[Openb. 5:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De oudsten aanbidden de Schepper en niet zozeer een Verlosser.

Terug naar de index.
Naar Openbaring 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.