Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 16

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Ik beveel nu Febe rein, helder bij jullie aan, onze zuster en ook bediende van de ekklesia1) die in °Kenchreade oostelijke en belangrijkste haven op 16 Km van Korinthe is,
2 opdat jullie naar haar zouden uitzien in de Heer, op een wijze de heiligen waardig, en jullie haar zullen bijstaan in welke zaak zij ook maar van jullie nodig zal hebben, want ook zij was beschermvrouw van velen geworden, en van mijzelf.
3 Groetm Priscaverkleinwoord voor Priscilla - eerbiedwaardig en Aquilaarend, mijn °medewerkers in ChristusGezalfde JezusJAH redt, 2 En een zekere Jood vindend genaamd Aquila, van het ras van Pontus, onlangs vanaf °Italiė gekomen zijnde, en Priscilla, zijn vrouw, vanwege het voorschrijven van Claudius dat alle °Joden vanaf Rome moesten vertrekken; hij kwam naar hen toe. ... 18 Paulus echter, nog aanzienlijke dagen bij de broeders blijvend, afscheid nemend, voer uit tot in °Syriė, en samen met hem Priscilla en Aquila, het hoofd geschoren wordend in Kenchreeėn, want hij had een gelofte gedaan. ... 26 Deze begint bovendien vrijmoedig te zijn in de synagoge. Hem nu horend namen Priscilla en Aquila hem bij zich en zij zetten hem nauwkeuriger de weg van °God uiteen. (SW)[Hand. 18:2,18,26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De beste handschriften lezen hier Priscaverkleinwoord voor Priscilla - eerbiedwaardig, zoals in 2Tim. 4:19. Elders wordt de complete vorm gegeven: Priscillaeerbiedwaardig. Dit is gebruikelijk bij Romekrachtinse namen. Zij en haar echtgenoot (die gewoonlijk als laatste wordt genoemd) werden een paar jaren eerder uit Romekracht verbannen (Hand. 18:2). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ontmoette hen in Korintheverzadigd en voegde zich bij hen in het maken van tenten. Zij reisden met de apostel (Hand. 18:18) en moeten naar Romekracht zijn teruggekeerd vóór het schrijven van deze brief.


4 die ten behoeve van mijn °ziel hun °nek voorhouden*, die niet alleen ik dank, maar ook al de ekklesias van de natiën
5 en de ekklesia van hun huis. Groetm Epenetuslofwaardig, mijn °geliefde, die de eerste vrucht van de oogst van °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet is tot in ChristusGezalfde. 19 Jullie groeten de ekklesias van °Asia. Groeten jullie in de Heer veel Aquila en Prisca, samen met de overeenkomende ekklesia van hun huis. (SW)[1Kor. 16:19] - 15 En ik roep jullie op, broeders - jullie hebben het woonhuis van Stefanas en van Fortunatus waargenomen, dat het de eerste vrucht van de oogst van °Achaje is en zij verordenen zichzelf tot bediening aan de heiligen (SW)[1Kor. 16:15]
6 Groetm Mariahun opstand (??), die veel tot in jullie zwoegt*.
7 Groetm Andronikusman die overwint en Juniasjeugdig, mijn °verwanten en mijn °mede-krijgsgevangenen, die van betekenis zijn onder de afgevaardigden en die ook vóór mij in ChristusGezalfde zijn gekomen [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De term "verwanten" is een ietwat elastieke uitdrukking, soms in een brede zin gebruikt voor alle Israėlstrijder van Godieten (9:3), maar meer gewoonlijk in een beperkte zin van een nauwe bloedrelatie (Joh. 18:20). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine noemt zes van zijn verwanten in de loop van deze groeten (:7, 11, 21), en zijn moeder. Over zeer weinigen van hen wordt verder nog gesproken in de Schrift. Sommigen van hen, met name Andronicusman die overwint en Junius, schijnen zeer vooraanstaand en trouw te zijn geweest. Zij waren vóór hem al in ChristusGezalfde en leden met hem gevangenschap. Ja, het is in geheel niet onwaarschijnlijk dat we moeten begrijpen dat zij apostelen waren, niet van de twaalf, maar zoals Barnabaszoon van vertroosting (Hand. 14:14).


8 Groetm Ampliatusvergroot, verruimd, verhoogd, mijn °geliefde in de Heer.
9 Groetm Urbanusstedeling, onze °medewerker in ChristusGezalfde, en Stachyskorenaar, mijn °geliefde.
10 Groetm Apellesgeroepen, de welbeproefde in ChristusGezalfde. Groetm hen vanuit het huis van Aristobulusuitstekende raadgever. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

"Van Aristobulusuitstekende raadgever" schijnt hen aan te geven die verbonden waren met zijn gevestigde orde. Misschien is het de kleinzoon van Herodeszoon van heros - held of afgod de Grote, aan wie later de regering over Klein Armeniė werd gegeven.


11 Groetm Herodionheldhaftig, mijn °verwant. Groetm hen vanuit het huis van Narcissusverdovend, die in de Heer zijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Narcissusverdovend is waarschijnlijk een van Nero’s favorieten, want zelfs in Nero’s huishouding was de kracht van het evangeliegoede bericht binnengedrongen (Filip. 4:22).


12 Groetm Tryfenaweelderig en Tryfosazacht, die zwoegen in de Heer. Groetm Persiseen Perzische vrouw, de geliefde, die veel zwoegt* in de Heer.
13 Groetm Rufusrood, de uitgekozene in de Heer, en zijn °moeder, en van mij. 21 En zij verplichten een passerende, een zekere Simon, een Cyrener, komend vanaf een veld, de vader van Alexander en van Rufus, opdat hij Zijn °kruis zou oppakken. (SW)[Marc. 15:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Rufusrood is mogelijk dezelfde wiens vader Simongehoord (heeft JAH) gedwongen werd het kruis te dragen (Matt. 15:21). Als dat zo is, moet hij van enig belang zijn geweest onder vroege gelovigen, want Markuseen verdediging vindt het goed zijn vader te identificeren door naar hem te verwijzen en naar zijn broer Alexanderafweerder van mannen. Het is roerend te zien dat de apostel in het bijzonder zijn moeder aanwijst, de vrouw van hem die de eer had het kruis van onze Redder te dragen.


14 Groetm Asynkritusniet te vergelijken, Flegonvurig, Hermesgriekse naam voor de bode van de goden - romeins: Mercurius, Patrobasvaderlijk, Hermasvariant van Hermes - griekse naam voor de bode van de goden - romeins: Mercurius, en de broeders samen met hen.
15 Groetm Filologusdie van spreken houdt en Juliamet zacht haar, Nereuseen griekse zeegod en zijn °zuster, en Olympashemels, en alle heiligen samen met hen.
16 Groetm elkaar met een heilige kus. Jullie groeten alle ekklesias van °ChristusGezalfde 20 Jullie groeten al de broeders. Groet elkaar met een heilige kus. (SW)[1Kor. 16:20]
17 Maar ik roep jullie op, broeders, dat jullie letten op hen die de onenigheden en de valstrikken maken, naast het onderwijs dat jullie leerden, en vermijdt hen! 15 Geef acht op de pseudo-profeten die tot jullie komen in schaapskleding, maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven. (SW)[Matt. 7:15] - 10 Weiger een sektarisch mens na een eerste en tweede attendering (SW)[Titus 3:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Hoe snel kroop onenigheid en verdeling binnen onder de heiligen! Zelfs voordat ze de waarheid in haar volheid hadden ontvangen, kwamen mannen met zachte woorden om hen er van af te trekken. Daarom is er de noodzaak voor een gezaghebbende geschreven standaard, zoals deze brief, waarop een beroep kon worden gedaan wanneer de waarheid in gevaar was.


18 Want de zulken zijn niet slaaf voor onze °Heer, ChristusGezalfde, maar voor de eigen buikholte. En door de vriendelijke taal en zegening misleiden zij de harten van de argelozen. 19 van wie het einde ondergang is, van wie de god de buikholte is en de heerlijkheid in hun °schande is, degenen die op aardse dingen gezind zijn. (SW)[Filip. 3:19] - 3 En in hebzucht, met glad gestreken woorden, zullen zij onder jullie handel drijven, voor wie het oordeel van oudsher niet luiert en hun °ondergang niet knikkebolt. (SW)[2Petr. 2:3]
19 Want het bericht over jullie °gehoorzaamheid kwam bij allen terecht. Ik verheug me dan over jullie. Maar ik wil dat jullie inderdaad wijs zijn* tot in het °goede, maar ongekunsteld tot in het kwade. 8 Eerst dank ik inderdaad mijn °God door Jezus Christus aangaande allen van jullie, dat het geloof van jullie in geheel de wereld wordt aangekondigd.[1 Thess. 1:8] [Commentaar] (SW)[Rom. 1:8] - 16 Neem waar, Ik vaardig jullie af als schapen te midden van wolven. Wordm dan verstandig als de slangen en ongekunsteld als de duiven. (SW)[Matt. 10:16]
20 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nu van de vrede zal de SatanTegenstander met snelheid onder jullie °voeten verbrijzelen. De genade van onze °Heer JezusJAH redt zij met jullie. 33 De God nu van de vrede zij met allen van jullie. Amen. (SW)[Rom. 15:33]
21 Jullie groeten Timoteüsvereerder van God, mijn °medewerker, en Luciuslatijnse vorm van Lukas - lichtgevend en Jasongriekse vorm van Jozua - JAH redt - anders: genezend en Sosipaterredder van zijn vader, mijn °verwanten. 1 Hij nu geraakt ook tot in Derbe en tot in Lystra. En neem waar, een zekere leerling was daar met de naam Timoteüs, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, (SV)[Hand. 16:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Luciuslatijnse vorm van Lukas - lichtgevend van Cyrene (Hand. 13:1) was mogelijk een ander persoon. Jasongriekse vorm van Jozua - JAH redt / anders: genezend; was vooraanstaand in Korintheverzadigd (Hand. 17:5-9). Sosipaterredder van zijn vader is mogelijk dezelfde als die Sopaterredder van zijn vader wordt genoemd (Hand. 20:4), die, samen met Gaiusheer, met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine Korintheverzadigd verliet.


22 Ik, Tertiusderde, die de brief schrijf*, groet jullie in de Heer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Tertiusderde was mogelijk beroepsschrijver, zoals die tot op deze dag in het Oosten worden gebruikt om brieven te schrijven. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, echter, pende gewoonlijk zelf de afsluitende woorden van zijn brieven.


23 Gajusheer, mijn °gastheer en van de hele ekklesia, groet jullie. Erastusgeliefd, de beheerder van de stad, groet jullie en Quartusvierde, de broeder. 29 En de stad wordt vervuld van de verwarring. Bovendien stormen zij eensgezind tot in het theater, Gajus en Aristarchus meeslepend, Macedoniėrs, medereizigers van Paulus. (SW)[Hand. 19:29] - 20 Erastus blijft in Korinte, Trofimus echter liet ik achter in Milete, zwak zijnde. (SW)[2Tim. 4:20]
24 (geen vers)
25 Hij nu die jullie standvastig kan maken* overeenkomstig mijn °evangeliegoede bericht en de proclamatie van ChristusGezalfde JezusJAH redt, overeenkomstig de onthulling van het geheim, in aionische tijden verzwegen zijnde, 9 aan ons het geheim bekend makend van Zijn °wil, overeenkomstig Zijn °welbehagen, dat Hij Zich in Hem voornam (SW)[Efe. 1:9] - 26 het geheim, dat verhuld was vanaf de aionen en vanaf de generaties, maar nu openbaar gemaakt werd aan Zijn °heiligen,(SW)[Kol. 1:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Het belang van deze afsluitende zegenbede wordt duidelijk door het feit dat ze door de apostel met eigen hand werd geschreven, nadat Tertiusderde de brief had voltooid. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine kenmerkt de grote themas van zijn brief, mijn evangeliegoede bericht en de verkondiging van JezusJAH redt ChristusGezalfde in overeenstemming met de onthulling van een geheim dat in aionische tijden verzwegen werd (verzoening), in tegenstelling tot het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1:1), dat Hij eerder beloofde. De verzoening werd niet door de oude profeten bekend gemaakt, maar door profetische brieven, zoals deze en 2 Korintheverzadigd. Het is van principieel belang dat we het punt zien dat de apostel hier maakt, want anders zullen we het unieke, aparte karakter van de verzoening niet zien, die voor het eerst in deze brief uiteen wordt gezet. Het onderwijs van het vijfde tot en met achtste hoofdstuk, en in het bijzonder het elfde hoofdstuk, is bij de profeten absoluut onbekend. Bij hen komt alle zegen voor de naties door Israėlstrijder van God; zij zijn het kanaal. De verzoening komt omdat Israėlstrijder van God terzijde is geworpen. De profeten zouden ons er toe brengen te beweren dat Israėlstrijder van Gods afvalligheid alle mogelijkheid van zegen voor de naties zou blokkeren. De verzoening was een geheim waarvan zij niets wisten, want het maakt Israėlstrijder van Gods afwijken de basis voor wereldwijde, ongebonden zegen voor de naties, totdat Israėlstrijder van God weer door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt aangenomen.


26 maar nu bovendien openbaar gemaakt wordend door profetische Geschriften, overeenkomstig uitdrukkelijk bevel van de aionische Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot in gehoorzaamheid van geloof bekend gemaakt wordend tot in alle °natiën, Jezus Christus, onze °Heer, door Wie wij genade en het apostelschap ontvingen, voor de geloofsgehoorzaamheid onder alle naties, omwille van Zijn Naam,[Rom. 1:5]
27 aan de alleen wijze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door ChristusGezalfde JezusJAH redt , zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. 17 Aan de Koning nu van de aionen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. (SW)[1Tim. 1:17]


1) ekklesia: de uitgeroepenen, de groep gelovigen van een bepaalde plaats of huis.

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.